Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 2098/2019 pentru modificarea Procedurii privind emiterea și comunicarea unor acte administrative și de executare pentru debitorii care înregistrează obligații fiscale restante sub o anumită limită, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 727/2019

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 673 din 13 august 2019.

În vigoare de la 13 august 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 2301 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și al prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere avizul conform al Ministerului Finanțelor Publice comunicat prin Adresa nr. 805.390 din 24.07.2019,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. -

Capitolul III din Procedura privind emiterea și comunicarea unor acte administrative și de executare pentru debitorii care înregistrează obligații fiscale restante sub o anumită limită, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 727/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 21 martie 2019, se modifică după cum urmează:

"

CAPITOLUL III Procedura privind emiterea și comunicarea unor acte de executare pentru debitorii care înregistrează obligații fiscale/bugetare restante sub o anumită limită

1. Prevederile prezentului capitol se aplică pentru emiterea și comunicarea următoarelor acte de executare:

a) somație;

b) titlu executoriu;

c) adresă de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești;

d) adresă de înființare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terți;

e) adresă de înștiințare privind înființarea popririi.

2. În vederea emiterii somației și a titlului executoriu, organul fiscal central competent în administrarea obligațiilor fiscale ale debitorului evaluează bilunar, respectiv în intervalele 1-15 și 16-30 ale aceleiași luni calendaristice, obligațiile fiscale/bugetare restante ale debitorilor și emite somația și titlul executoriu după 180 de zile de la ultima emitere sau de la data la care au fost înregistrate obligații fiscale/bugetare restante, astfel:

a) în cazul în care cuantumul obligațiilor fiscale/bugetare restante nu depășește 3.000 lei, pentru debitorul care are calitatea de mare contribuabil;

b) în cazul în care cuantumul obligațiilor fiscale/bugetare restante nu depășește 1.500 lei, pentru debitorul care are calitatea de contribuabil mijlociu;

c) în cazul în care cuantumul obligațiilor fiscale/bugetare restante nu depășește 500 lei, pentru celelalte categorii de debitori;

d) în cazul în care cuantumul obligațiilor fiscale/bugetare restante nu depășește 100 lei, pentru debitorul persoană fizică.

3. În situația în care, până la comunicarea către debitor a somațiilor și titlurilor executorii, obligațiile fiscale/bugetare au fost stinse total sau parțial, iar diferența rămasă se încadrează sub plafoanele prevăzute la pct. 2, acestea nu se mai comunică debitorilor. În cazul stingerii parțiale, obligațiile fiscale rămase nestinse se au în vedere la emiterea următoarelor somații și titluri executorii, cu respectarea prevederilor pct. 2.

4. Prin excepție de la prevederile pct. 2, organul fiscal central competent în administrarea obligațiilor fiscale ale debitorului emite și comunică debitorului somații și titluri executorii ori de câte ori se constată pericolul prescrierii dreptului de a cere executarea silită.

5. În cazul în care cuantumul obligațiilor fiscale/bugetare restante este sub plafonul prevăzut pentru anulare de Codul de procedură fiscală, nu se emit somații și titluri executorii pentru categoriile de contribuabili prevăzute la pct. 2.

6. În vederea emiterii adresei de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești și a adresei de înștiințare privind înființarea popririi, organul fiscal central competent în administrarea obligațiilor fiscale ale debitorului evaluează obligațiile fiscale/bugetare restante ale debitorilor pentru care au fost comunicate somații, si nu a fost notificată de către debitori intenția de mediere, potrivit art. 2301 din Codul de procedură fiscală, și emite aceste acte de executare în situațiile prevăzute la pct. 6.1-6.4.

6.1. Pentru debitorul care are calitatea de mare contribuabil se emite adresa de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești și adresa de înștiințare privind înființarea popririi dacă:

a) până la expirarea termenului prevăzut la art. 230 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, obligațiile bugetare/fiscale rămase nestinse din somație sunt peste 40.000 lei;

b) până la expirarea termenului de 90 de zile de la comunicarea somației, obligațiile bugetare/fiscale rămase nestinse din aceasta sunt peste 20.000 lei;

c) până la expirarea termenului de 180 de zile de la comunicarea somației, obligațiile bugetare/fiscale rămase nestinse din aceasta sunt peste 3.000 lei.

6.2. Pentru debitorul care are calitatea de contribuabil mijlociu se emite adresa de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești și adresa de înștiințare privind înființarea popririi, dacă:

a) până la expirarea termenului prevăzut la art. 230 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, obligațiile bugetare/fiscale rămase nestinse din somație sunt peste 40.000 lei;

b) până la expirarea termenului de 90 de zile de la comunicarea somației, obligațiile bugetare/fiscale rămase nestinse din aceasta sunt peste 10.000 lei;

c) până la expirarea termenului de 180 de zile de la comunicarea somației, obligațiile bugetare/fiscale înscrise în aceasta sunt peste 1.500 lei.

6.3. Pentru celelalte categorii de debitori se emite adresa de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești și adresa de înștiințare privind înființarea popririi, dacă:

a) până la expirarea termenului prevăzut la art. 230 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, obligațiile bugetare/fiscale rămase nestinse din somație sunt peste 10.000 lei;

b) până la expirarea termenului de 90 de zile de la comunicarea somației, obligațiile bugetare/fiscale rămase nestinse din aceasta sunt peste 5.000 lei;

c) până la expirarea termenului de 180 de zile de la comunicarea somației, obligațiile bugetare/fiscale rămase nestinse din aceasta sunt peste 500 lei.

6.4. Pentru debitorul persoană fizică se emite adresa de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești și adresa de înștiințare privind înființarea popririi, dacă:

a) până la expirarea termenului prevăzut la art. 230 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, obligațiile bugetare/fiscale rămase nestinse din somație sunt peste 2.000 lei;

b) până la expirarea termenului de 90 de zile de la comunicarea somației, obligațiile bugetare/fiscale rămase nestinse din aceasta sunt peste 1.000 lei;

c) până la expirarea termenului de 180 de zile de la comunicarea somației, obligațiile bugetare/fiscale rămase nestinse din aceasta sunt peste 100 lei.

7. În cazul în care debitorul a notificat organul fiscal central cu privire la intenția de mediere, prevederile pct. 6 se aplică în mod corespunzător, termenele prevăzute la pct. 6.1-6.4 începând să curgă astfel:

a) din a 16-a zi de la data comunicării procesului-verbal de mediere, în situația în care debitorul nu a respectat cele stabilite prin acest proces-verbal;

b) de la data întocmirii procesului-verbal în care a fost consemnată neprezentarea debitorului la procedura de mediere.

8. Prevederile pct. 4 și 5 se aplică în mod corespunzător și în cazul emiterii adresei de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești și a adresei de înștiințare privind înființarea popririi, chiar și în situațiile prevăzute la pct. 6.1-6.4.

9. După emitere, actele de executare se comunică potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală."

Art. II. -

Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, Direcția generală regională a finanțelor publice București, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, precum și organele fiscale din subordinea acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Mirela Călugăreanu

București, 30 iulie 2019.

Nr. 2.098.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...