Revista Romana de Jurisprudenta nr. 2/2019

Solicitarea de informații de interes public transmisă în format electronic. Lipsa dovezii înregistrării cererii de către autoritatea sau instituția publică. Sarcina probei. Efecte/Request for information of public interest submitted in electronic format. Lack of proof of registration of the request by the public authority or institution. The burden of proof. Effects
de Anamaria Gabriela Vida-Simiti

31 martie 2019

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Abstract

The law regarding free access to information of public interest and the Methodological Rules for implementing the law regulate the possibility of submitting a request for information of public interest in electronic format. The fact that the defendant public authority or institution has not issued the proof of registration of the request for which the plaintiff provided proof of dispatch by e-mail cannot lead to the conclusion that this request for information of public interest was not dispatched by the plaintiff and received by the defendant by electronic mail. For such conclusion, it was necessary for the defendant to prove clearly, by any admissible means of evidence, that it did not receive such request (determined negative fact).

Rezumat

Legea privind liberul acces la informațiile de interes public și Normele metodologice de aplicare a legii reglementează posibilitatea formulării cererii de comunicare a infor­mațiilor de interes public în format electronic. Împrejurarea că autoritatea sau instituția publică pârâtă nu a eliberat dovada de înregistrare a cererii pentru care reclamantul a făcut proba expedierii prin e-mail nu poate atrage concluzia că această cerere de comunicare de informații de interes public nu a fost expediată de către reclamant și primită de pârâtă prin poșta electronică. Pentru o asemenea concluzie era necesară dovedirea neechivocă, prin orice mijloc de probă admisibil, de către pârâtă, a faptului că nu a recepționat aceasta cerere (fapt negativ determinat).

- Legea nr. 544/2001: art. 7 alin. (3)

- H.G. nr. 123/2002: art. 20 alin. (2) - (5)

- Codul de procedură civilă: art. 249

(Curtea de Apel Cluj, Secția a III-a de contencios administrativ și fiscal, decizia civilă nr. 4297/2018, trimisă, în rezumat și cu comentariu, de judecător Anamaria Gabriela Vida-Simiti)

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Cluj sub nr. [...]/2018, reclamantul T.L. a solicitat, în contradictoriu cu pârâtul S.C.C.F. Constanța, obligarea acestuia din urmă la comunicarea informațiilor de interes public solicitate prin cererea înaintată prin e-mail, la data de 29 decembrie 2017, ora 00:03, sub sancțiunea aplicării unei amenzi reprezentând 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere conducătorului instituției și a plății penalităților de 1.000 lei pe zi de întârziere, care vor fi acordate reclamantului. Reclamantul a solicitat, de asemenea, obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

Prin sentința civilă nr. 1471/2018 a Tribunalului Cluj s-a respins excepția inadmis­i­bilității cererii de chemare în judecată și excepția lipsei de interes, invocate de pârâtul S.C.C.F. Constanța prin întâmpinare și s-a respins cererea formulată de reclamantul T.L. în contradictoriu cu pârâtul S.C.C.F. Constanța.

Pentru a pronunța această soluție, pe fondul cauzei, instanța a reținut următoarele:

Reclamantul a susținut comunicarea prin e-mail, la adresa (…), a cererii privind informațiile de interes public, care face obiectul analizei în cauza de față, către pârâtul S.C.C.F. Constanța, la data de 29 decembrie 2017, ora 00:03.

Pârâtul a învederat instanței, astfel cum s-a reținut în precedent, faptul că pe adresa de e-mail a instituției nu a fost identificată cererea reclamantului, această solicitare nefiind identificată nici în Registrul unic de intrări-ieșiri corespondență al unității, pentru a fi soluționată în termenul prevăzut de art. 7 din Legea nr. 544/2001.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...