Revista Romana de Jurisprudenta (Universul Juridic) nr. 1/2019

Motive obligatorii de excludere a operatorilor economici din cadrul procedurilor de achiziție publică/Mandatory grounds for exclusion of the business operators from the public procurement procedures
de Georgian Davidoiu

31 ianuarie 2019

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Judecător Georgian Davidoiu

Abstract

The challenged documents, issued in a procurement procedure, should be exclusively based on the application of the legal provisions and in consideration of an adequate statement of reasons for rejecting the offer as inacceptable, otherwise the refusal expressed by the contracting authority could be appreciated to be formal and in breach of the general principles in the matter of public procurement – art. 2 paragraph (2) (transparency, incurring liability and proportionality), respectively the right of access to justice for a tenderer under the circumstances in which the application of any legal remedies for the removal of this ground for rejection of its own offer would be rejected to it.

Keywords: insolvency; ground for exclusion; award procedure

Rezumat

Actele contestate, emise în cadrul unei proceduri de atribuire, ar trebui să se întemeieze exclusiv pe aplicarea prevederilor legale și în considerarea unei motivări corespunzătoare a respingerii ofertei ca inacceptabilă, în caz contrar refuzul exprimat de autoritatea contractantă ar putea fi apreciat drept unul formal și cu încălcarea principiilor generale în materia achizițiilor publice – art. 2 alin. (2) (transparența, asumarea răspunderii și proporționalitatea), respectiv dreptul de acces la justiție al unui ofertant în condițiile în care i-ar fi refuzată aplicarea remediilor legale pentru înlăturarea acestui motiv de res­pin­gere a propriei oferte.

Cuvinte-cheie: insolvență; motiv excludere; procedura de atribuire

Se impune a se prezenta existența unei ipoteze care vizează motiv de excludere din cadrul procedurii de atribuire în cadrul căreia autoritatea contractantă are la dispoziție posibilitatea excluderii din cadrul procedurii a unor oferte depuse de operatori economici în privința cărora au fost emise documentele constatatoare care atestă o eventuală neexecutare/executare necorespunzătoare a contractelor de achiziție publică încheiate anterior, fie cu alte autorități contractante, fie chiar cu aceeași autoritate contractantă.

În acest context, menționăm că, potrivit dispozițiilor art. 184 alin. (1) - (3) din Legea nr. 99/2016, în vigoare începând cu data de 27 mai 2016: " (1) Orice operator economic aflat în oricare dintre situațiile prevăzute la art. 177, 178 și 180[1], care atrag excluderea din procedura de atribuire, poate furniza dovezi care să arate că măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-și demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de exclu­dere. (2) În cazul în care entitatea contractantă consideră dovezile prezentate de operatorul economic în conformitate cu prevederile alin. (1) ca fiind suficiente pentru demonstrarea în concret a credibilității, entitatea contractantă nu exclude operatorul economic din procedura de atribuire. (3) Dovezile pe care operatorul economic aflat în oricare dintre situațiile prevăzute la art. 177, 178 și 180 le poate furniza entității contractante, în sensul prevederilor alin. (1), se referă la efectuarea de către operatorul economic a plății sau la asumarea de către operatorul economic a obligației de plată a despăgubirilor în ceea ce privește eventualele prejudicii cauzate printr-o infracțiune sau printr-o altă faptă ilicită, clarificarea de către operatorul economic în mod complet a faptelor și împrejurărilor în care a fost comisă infracțiunea sau altă faptă ilicită, prin cooperarea activă cu autoritățile care efectuează investigația, și la adoptarea de către operatorul economic a unor măsuri concrete și adecvate la nivel tehnic, organizațional și în materie de personal, cum ar fi eliminarea legăturilor cu persoanele și organizațiile implicate în comportamentul necorespunzător, măsuri de reorganizare a personalului, implementarea unor sisteme de control și raportare, crearea unei structuri de audit intern pentru verificarea respectării dispozițiilor legale și a altor norme sau adoptarea unor reguli interne privind răspunderea și plata despăgubirilor, pentru a preveni săvârșirea unor noi infracțiuni sau alte fapte ilicite."

Astfel, în temeiul acestor dispoziții legale, autoritatea contractantă are obligația de a efectua o astfel de analiză, pentru a da posibilitatea ofertanților să furnizeze dovezi privind existența unei credibilități de realizare a obiectivului contractului de achiziție preconizat a fi încheiat în urma atribuirii, dar și, mai ales, din perspectiva asigurării liberei concurențe a cât mai multor ofertanți de a participa la o astfel de procedură, neputând fi reținută deducerea unor prezumții din simpla citire a documentelor aflate la dispoziția acestora, în contextul în care nu ar rezulta cu evidență, pe de o parte, culpa gravă și evidentă a ofertantului exclus în nefinalizarea contractului de achiziție anterior, deși acesta ar susține, de exemplu, că în mod constant a solicitat autorității contractante continuarea relațiilor contractuale, luând toate măsurile de remediere și înlocuirea produselor neconforme inițial, iar de altă parte, absența oricărei culpe a acestei din urmă autorități contractante și impo­sibilitatea obiectivă de a continua executarea contractului încheiat anterior cu ofertantul.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...