Revista Romana de Jurisprudenta nr. 1/2019

Impozitul pe teren. Distincție în funcție de cota de coproprietate și categoria de folosință. Nemotivare decizie de impunere emisă de organele fiscale locale/Tax on land. Distinction depending on the co-ownership share and the category of use. Failure to state reasons for the notice of assessment issued by the local tax bodies
de Georgian Davidoiu

31 ianuarie 2019

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Abstract

The acts issued by the local authority without taking into consideration those three essential elements for the legal determination of the amount of the tax due according to law are illegal, respectively the circumstance that it is about those equal ownership shares, that they aim not only at the entire area of the land, but also the actual intended use of the land, either arable, or intended for building, by reference to the edified building footprint area, in the circumstances in which it was requested that the land area should be recorded in the agricultural registry by reference to the co-ownership shares resulting from the sale-purchase agreement, to the intended use of the land not being occupied by buildings, respectively to the completed building footprint area, by reference to the total area of the owned land.

Rezumat

Sunt nelegale actele emise de autoritatea locală fără a se lua în considerare cele trei elemente esențiale pentru stabilirea legală a cuantumului impozitului datorat potrivit legii, respectiv împrejurarea că este vorba despre cote de proprietate egale, că acestea vizează nu numai întreaga suprafață a terenului, dar și destinația efectivă de folosință a terenului, fie arabil, fie cu destinația construcții, prin raportare la suprafața construită la sol a clădirii edificate, în condițiile în care s-a solicitat înscrierea în registrul agricol a supra­feței terenului prin raportare la cotele de coproprietate rezultate din actul de vânzare, la destinația de folosință a terenului neocupat de construcții, respectiv la suprafața construită la sol a construcției finalizate, prin raportare la suprafața totală a terenului deținut.

- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal: art. 465 alin. (2) - (5)

- Legea nr. 50/1991: art. 23 alin. (3)

(Curtea de Apel București, Secția a VIII-a de contencios administrativ și fiscal, decizia civilă nr. 6767 din 29 noiembrie 2018, trimisă, în rezumat și cu notă, de judecător Georgian Davidoiu)

Prin sentința civilă pronunțată de Tribunalul Ilfov – Secția civilă, a fost respinsă cererea formulată de către reclamanții AB și BC formulată în contradictoriu cu pârâta Primăria X ca fiind formulată în contradictoriu cu o persoană lipsită de capacitate procesuală de folosință.

A fost respinsă cererea formulată de către reclamanți în contradictoriu cu pârâtul Orașul X, ca fiind neîntemeiată.

A fost respinsă și cererea reclamanților de a obliga pârâtul Orașul X la plata cheltu­ielilor de judecată, ca fiind neîntemeiată.

Prin sentința recurată, prima instanță a reținut, în esență, următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului, contestatorii, în contradictoriu cu intimata PRIMĂRIA X, a formulat contestație la executare privind dosarul execuțional numărul -------, înțelegând să conteste titlurile executorii nr. --------- și nr. ---------- și răspunsul nr. ----------- la contestațiile formulate de către contestatori, emise de către reprezentanții Primăriei X –Serviciul Impozite și Taxe Locale, solicitând ca instanța să dispună anularea tuturor actelor emise de către intimată și, pe cale de consecință, anularea Deciziei de impunere an viitor, anul 2017, emisă pentru impozitul pe teren construcții intra­vilan și a Notelor de plată emise în data de ------- și suspendarea executării silite până la soluționarea irevocabilă a contestației.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...