Revista Romana de Jurisprudenta nr. 1/2019

Competența materială procesuală a secțiilor specializate în materia litigiilor cu profesioniști. Criterii de delimitare. Răspunderea civilă delictuală atrage competența unei secții specializate, dacă privește activitatea unor profesioniști/Procedural material jurisdiction of the specialized sections in the matter of disputes against professionals. Delimitation criteria. The tort liability confers jurisdiction on a specialized section, it concerns the activity of some professionals
de Elisabeta Roșu

31 ianuarie 2019

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Abstract

When the alleged illegal deed is related to the conduct of businesses between two companies, the procedural material jurisdiction shall be conferred on the section specialized in disputes against professionals. The former provisions of the Commercial code – 1887 (art. 3 and art. 4), repealed by the new Civil code, have not lost their usefulness and actuality as regards the determination of the commercial nature of the dispute even after the adoption of the one-tier system in the private law by the new Civil Code. The relevance of the objective criterion, applicable to the qualification of the activities carried out by a director of a company, as objective commerce acts, but also of the subjective criteria resulting from the commercial legal relationships developed between merchants, deemed to be subjective commerce acts, are also used at present to determine the dispute nature.

Rezumat

Atunci când pretinsa faptă ilicită are legătură cu desfășurarea activităților comerciale dintre două societăți, competența materială procesuală aparține secției specializate în litigii cu profesioniști. Vechile dispoziții din Codul comercial – 1887 (art. 3 și art. 4), abrogate prin noul Cod civil, nu și-au pierdut utilitatea și actualitatea cu privire la stabilirea comer­cialității litigiului chiar după adoptarea sistemului monist în dreptul privat de către noul Cod civil. Relevanța criteriului obiectiv, aplicabil calificării activităților desfășurate de un administrator al unei societăți comerciale, drept fapte obiective de comerț, dar și a crite­riului subiectiv, ce rezultă din raporturile juridice comerciale derulate între comercianți, considerate fapte subiective de comerț, sunt și astăzi utilizate în stabilirea naturii litigiului.

- Codul de procedură civilă: art. 136 alin. (1) și (4)

- Codul civil: art. 226 alin. (1)

- Legea nr. 304/2004 republicată, cu modificările și completările ulterioare

Curtea de Apel București, Secția a V-a civilă, sentința nr. 7/2019, trimisă, în rezumat și cu comentariu, de judecător dr. Elisabeta Roșu)

Prin încheierea de ședință pronunțată de Tribunalul București – Secția a IV-a civilă, a fost admisă excepția de necompetență funcțională a Tribunalului București – Secția a IV-a civilă și, pe cale de consecință, a fost înaintat dosarul privind pe reclamanta C.T. SRL, în contra­dictoriu cu pârâții ED și CBK, spre competentă soluționare, la Tribunalul București – Secția a VI-a civilă, în baza art. 136 C. pr. civ. raportat la art. 4 din Hotărârea Colegiului nr. 3/2015.

Pentru a pronunța această soluție, tribunalul a reținut următoarele:

Prin cererea modificatoare a cererii de chemare în judecată depusă la dosar, la ter­menul de judecată din data de 17 septembrie 2018, reclamanta a solicitat, în contradictoriu cu pârâții, ca prin hotărârea pe care instanța o va pronunța să se dispună obligarea pârâților în solidar la plata către reclamantă a sumei de 4.688.621.233 lei (reprezentând echivalentul în lei al sumei de 1.010.631.180 euro la cursul BNR. de 4,6393 RON/1 Euro), având în vedere că prin numeroase fapte ilicite săvârșite de către pârâți reclamanta s-a aflat în imposibilitatea exercitării drepturilor derivând din calitatea de asociat-unic al societății ED SRL.

După ce instanța a pus în discuție excepția de necompetență funcțională, apreciind că, potrivit art. 136 alin. (1) C. pr. civ., dispozițiile secțiunii privitoare la excepția de necom­petență și la conflictul de competență se aplică prin asemănare și în cazul secțiilor specia­lizate ale aceleiași instanțe judecătorești, Secția a IV-a civilă a Tribunalului a reținut apli­cabile prevederile art. 6 din Legea de aplicare a noului Cod civil, care precizează că refe­ririle la comercianți din actele care au rămas în vigoare după 1 octombrie 2011 sunt considerate a fi făcute la persoanele fizice sau juridice supuse înregistrării în Registrul comerțului, așadar, criteriul formal este cel care predomină în definirea profesionistului (comerciant), acesta fiind cel care se înregistrează la Registrul comerțului.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...