Guvernul României

Hotărârea nr. 582/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu, rectificat

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 august 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere dispozițiile art. 12 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, precum și al art. 21 și art. 13 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu, rectificat, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Fondului pentru mediu, rectificat, prevăzut în anexa nr. 1a.

Art. 3. -

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Administrației Fondului pentru Mediu, rectificat, prevăzut în anexa nr. 1b.

Art. 4. -

Se aprobă Lista sumelor alocate proiectelor și programelor pentru protecția mediului și categoriilor de proiecte prioritare finanțate din Fondul pentru mediu pentru anul 2019, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 5. -

Se aprobă Lista sumelor alocate proiectelor și programelor pentru protecția mediului finanțate din Fondul pentru mediu pentru anul 2019, prevăzută în anexa nr. 2a.

Art. 6. -

Se aprobă Lista sumelor alocate categoriilor de proiecte prioritare finanțate din Fondul pentru mediu pentru anul 2019, prevăzută în anexa nr. 2b.

Art. 7. -

Se aprobă Lista sumelor alocate pentru proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 POR/2019/3/3.1/A/"Sisteme fotovoltaice"/1/7 Regiuni, prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 8. -

Pe parcursul execuției bugetare, în cazul în care necesitățile o impun, se autorizează conducătorul autorității publice centrale pentru protecția mediului să aprobe prin ordin efectuarea de virări de credite de angajament și credite bugetare între programele și proiectele prevăzute în anexa nr. 2a "Lista sumelor alocate proiectelor și programelor pentru protecția mediului finanțate din Fondul pentru mediu în anul 2019", precum și virări de credite de angajament și credite bugetare între programele și proiectele prevăzute în anexa nr. 2b "Lista sumelor alocate categoriilor de proiecte prioritare finanțate din Fondul pentru mediu în anul 2019", cu încadrarea în totalul sumelor aprobate.

Art. 9. -

(1) Suma de 1.100.000 mii lei va fi utilizată din excedent din anii precedenți pentru acoperirea deficitului determinat de restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, restituire prevăzută în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată prin Legea nr. 258/2018, cu modificările și completările ulterioare, precum și al Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, și al ministrului finanțelor publice nr. 1.488/3.198/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, cu modificările ulterioare.

(2) Suma de 905.651 mii lei reprezentând deficit, prevăzută în anexa nr. 1a, se acoperă astfel:

a) 238.000 mii lei, prevăzută în anexa nr. 2a, se va acoperi din excedent din anii precedenți din venituri "Alte impozite și taxe fiscale" și "Venituri din dobânzi";

b) 667.651 mii lei, prevăzută în anexa nr. 2b, se va acoperi din excedent din anii precedenți din "Venituri din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră".

(3) Suma de 863.940 mii lei, reprezentând excedentul prevăzut în anexa nr. 1a, rezultă din deficitul prevăzut la alin. (2), la care se adaugă:

a) 1.737.000 mii lei, reprezentând subvenții acordate conform Hotărârii Guvernului nr. 335/2019, Hotărârii Guvernului nr. 415/2019, Hotărârii Guvernului nr. 458/2019 și Hotărârii Guvernului nr. 487/2019;

b) 1.152 mii lei, reprezentând subvenție de la bugetul de stat pentru derularea apelului de proiecte POR/2019/3/3.1/A/"Sisteme fotovoltaice"/1/7 Regiuni, axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, operațiunea A - Clădiri rezidențiale/Sisteme fotovoltaice/Apel dedicat Administrației Fondului pentru Mediu (AFM), prevăzută în anexa nr. 3;

c) 7.534 mii lei, reprezentând sume primite din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020, prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 10. -

Lunar, Administrația Fondului pentru Mediu va întocmi execuția bugetului de venituri și cheltuieli al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu aferent lunii precedente, precum și pe proiecte și programe, pe care o va depune la Ministerul Mediului până la data de 10 a lunii curente, urmând ca Ministerul Mediului să o transmită până la data de 15 a lunii curente la Ministerul Finanțelor Publice.

Art. 11. -

Anexele nr. 1, 1a, 1b, 2, 2a, 2b și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:
p. Viceprim-ministru, ministrul mediului,
Iulian Octavian Stana,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici

București, 8 august 2019.

Nr. 582.

ANEXA Nr. 1

ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu pentru anul 2019

mii lei
Denumire indicator Cod PROGRAM 2019 Program 2019 rectificat Modificări +/-
1 2 3 4 5=4-3
TOTAL VENITURI 2.523.643 2.532.329 8.686
I. VENITURI CURENTE 786.643 786.643 0
A. VENITURI FISCALE 495.992 495.992 0
A4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII 0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități 16.10 0 0 0
Timbrul de mediu pentru autovehicule 16.10.09 0 0 0
A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE 18.10 495.992 495.992 0
Alte impozite și taxe fiscale 18.10.50 495.992 495.992 0
a) o contribuție de 3% din veniturile realizate din vânzarea deșeurilor metalice feroase și neferoase, obținute de către generatorul deșeurilor, persoană fizică sau juridică. Sumele se rețin prin stopaj la sursă de către operatorii economici care desfășoară activități de colectare și/sau valorificare a deșeurilor, care au obligația să le vireze la Fondul pentru mediu. 01 72.267 72.267 0
b) taxele pentru emisiile de poluanți în atmosferă, datorate de operatorii economici deținători de surse staționare a căror utilizare afectează factorii de mediu 02 8.502 8.502 0
c) contribuția pentru economia circulară încasată de la proprietarii sau, după caz, administratorii de depozite pentru deșeurile municipale destinate a fi eliminate prin depozitare 03 105.000 105.000 0
d) o contribuție de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici care introduc pe piața națională bunuri ambalate, care distribuie pentru prima dată pe piața națională ambalaje de desfacere, și de operatorii economici care închiriază, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje, pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri de ambalaje corespunzătoare obiectivelor minime de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie și de valorificare prin reciclare și cantitățile de deșeuri de ambalaje încredințate spre valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie și valorificate prin reciclare 04 72.000 72.000 0
e) o contribuție de 2% din valoarea substanțelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piața națională de către operatorii economici 05 13.861 13.861 0
f) o contribuție de 2% din veniturile realizate din vânzarea masei lemnoase și/sau a materialelor lemnoase obținute de către administratorul, respectiv proprietarul pădurii, cu excepția lemnelor de foc, arborilor și arbuștilor ornamentali, pomilor de Crăciun, răchitei și puieților 06 57.252 57.252 0
i) o contribuție de 2 lei/kg anvelopă, datorată de operatorii economici care introduc pe piața națională anvelope noi și/sau uzate destinate reutilizării, pentru diferența dintre cantitățile de anvelope corespunzătoare obligațiilor anuale de gestionare prevăzute în legislația în vigoare și cantitățile efectiv gestionate 09 1.914 1.914 0
j) o contribuție de 3% din suma care se încasează anual pentru gestionarea fondurilor de vânătoare, plătită de către gestionarii fondurilor de vânătoare 10 1.600 1.600 0
k) donații, sponsorizări, asistență financiară din partea persoanelor fizice sau juridice române ori străine și a organizațiilor sau organismelor internaționale 11 0 0 0
l) sumele încasate din restituirea finanțărilor acordate, dobânzi, penalități de orice fel, alte operațiuni financiare derulate din sursele financiare ale Fondului pentru mediu 12 0 0 0
m) sumele încasate de la manifestări organizate în beneficiul Fondului pentru mediu 13 0 0 0
n) cuantumul taxelor pentru emiterea avizelor, acordurilor și a autorizațiilor de mediu 14 151 151 0
o) dobânzi și penalități de orice fel datorate de către debitorii Fondului pentru mediu 15 0
p) o contribuție de 50 lei/tonă, datorată de unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere a cantităților de deșeuri eliminate prin depozitare din deșeurile municipale colectate prin operatorii serviciului public de salubrizare, plata făcându-se pentru diferența dintre cantitatea corespunzătoare obiectivului anual și cantitatea efectiv încredințată spre reciclare și alte forme de valorificare 16 30.000 30.000 0
q) ecotaxa, în valoare de 0,1 lei/bucată, aplicată pungilor și sacoșelor pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, fabricate din materiale obținute din resurse neregenerabile, definite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, încasată de la operatorii economici care introduc pe piața națională astfel de ambalaje de desfacere. Ecotaxa se evidențiază distinct pe documentele de vânzare, iar valoarea acesteia se afiuează vizibil la punctul de vânzare, în vederea informării consumatorilor finali. 17 69.683 69.683 0
s) o taxă de 0,3 lei/kg, aplicată o singură dată cantităților de uleiuri, pe bază minerală, semisintetice, sintetice, cu sau fără adaosuri, datorată de către operatorii economici care introduc pe piața națională astfel de produse. Taxa se evidențiază distinct pe documentele de vânzare. 19 46.497 46.497 0
u) sumele încasate ca urmare a aplicării penalității de 100 euro, echivalentă în lei la cursul de schimb leu/euro al Băncii Naționale a României valabil la data de 1 mai a anului respectiv, pentru fiecare tonă de dioxid de carbon echivalent emisă, plătită de către operatorul sau operatorul de aeronave care nu a restituit certificatele de emisii de gaze cu efect de seră corespunzătoare emisiilor de gaze cu efect de seră generate în anul anterior, penalitate care crește anual în conformitate cu indicele european al prețurilor de consum, potrivit prevederilor legale în vigoare 20 159 159 0
ț) suma reprezentând contravaloarea certificatelor verzi neachizitionate, achitată conform prevederilor art. 12 alin. (2) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare 21 506 506 0
u) contravaloarea în lei a sumei obținute în urma scoaterii la licitație, în condițiile legii, a certificatelor de emisii rămase neutilizate din rezerva pentru proiectele de tip implementare în comun pentru România din perioada 2008-2012 din cadrul schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră 22 0 0 0
v) o contribuție de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici autorizați pentru preluarea obligațiilor anuale de valorificare a deșeurilor de ambalaje, respectiv de gestionare a anvelopelor uzate, plata făcându-se pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri corespunzătoare obiectivelor anuale, stabilite de legislația în vigoare, și cantitățile efectiv valorificate, respectiv gestionate în numele clienților pentru care au preluat obligațiile 23 1.000 1.000 0
w) o contribuție datorată de operatorii economici care introduc pe piața națională echipamente electrice și electronice 24 15.000 15.000 0
x) o contribuție de 4 lei/kg de baterii și acumulatori portabili, datorată de operatorii economici care introduc pe piața națională baterii și acumulatori portabili 25 600 600 0
y) o contribuție datorată de operatorii economici autorizați pentru preluarea obligațiilor anuale de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, respectiv o contribuție de 4 lei/kg de baterii și acumulatori portabili datorată de operatorii economici autorizați pentru preluarea obligațiilor anuale de colectare a deșeurilor de baterii și acumulatori portabili 26 0 0 0
C.VENITURI NEFISCALE 290.651 290.651 0
C1.VENITURI DIN PROPRIETATE 30.10 288.101 288.101 0
Venituri din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră 30.10.11 288.101 288.101 0
VENITURI DIN DOBÂNZI 31.10 2.550 2.550 0
Alte venituri din dobânzi 31.10.03 2.550 2.550 0
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE 40.15 0 0 0
Sume utilizate de alte instituții din excedentul anului precedent 40.15.03 0 0 0
IV. SUBVENȚII 0
Subventii de la bugetul de stat 42.10 1.737.000 1.738.152 1.152
Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020 42.10.70 0 1.152 1.152
Sume alocate pentru Fondul pentru mediu 42.10.78 1.737.000 1.737.000 0
ALTE SUME PRIMITE DE LA UE 46.10 0 0 0
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență 46.10.03 0 0 0
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 48.10 0 7.534 7.534
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 48.10.01 0 7.534 7.534
TOTAL CHELTUIELI 0
I. Credite de angajament 1.342.392 1.342.392 0
II. Credite bugetare 1.668.389 1.668.389 0
CHELTUIELI CURENTE 01 0
I. Credite de angajament 1.341.390 1.341.390 0
II. Credite bugetare 1.667.387 1.667.387 0
CHELTUIELI DE PERSONAL 10 0
I. Credite de angajament 29.375 29.375 0
II. Credite bugetare 29.375 29.375 0
BUNURI ȘI SERVICII 20 0
I. Credite de angajament 7.618 7.618 0
II. Credite bugetare 7.618 7.618 0
ALTE TRANSFERURI 55 0
I. Credite de angajament 1.301.743 1.275.706 -26.037
II. Credite bugetare 1.627.740 1.627.296 -444
VIII. PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 56 0
I. Credite de angajament 560 560 0
II. Credite bugetare 560 560 0
Mecanismul financiar SEE 56.17 0
I. Credite de angajament 560 560 0
II. Credite bugetare 560 560 0
Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finanțare din FEN 56.23 0
I. Credite de angajament 0 0 0
II. Credite bugetare 0 0 0
Transferuri reprezentând cofinanțare publică în cadrul programului SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii instituții publice 56.35 0
I. Credite de angajament 0 0 0
II. Credite bugetare 0 0 0
Transferuri reprezentând cofinanțare publică în cadrul programului SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii alții decât instituții publice 56.37 0
I. Credite de angajament 0 0 0
II. Credite bugetare 0 0 0
IX. ASISTENȚĂ SOCIALĂ 57 0
I. Credite de angajament 1.234 1.234 0
II. Credite bugetare 1.234 1.234 0
Ajutoare sociale 57.02 0
I. Credite de angajament 1.234 1.234 0
II. Credite bugetare 1.234 1.234 0
X. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 58 0
I. Credite de angajament 0 26.037 26.037
II. Credite bugetare 0 444 444
XI. ALTE CHELTUIELI 59 0
I. Credite de angajament 860 860 0
II.Credite bugetare 860 860 0
Despăgubiri civile 59.17 0
I. Credite de angajament 600 600 0
II. Credite bugetare 600 600 0
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 0
I. Credite de angajament 260 260 0
II. Credite bugetare 260 260 0
CHELTUIELI DE CAPITAL 70 0
I. Credite de angajament 1.002 1.002 0
II. Credite bugetare 1.002 1.002 0
ACTIVE NEFINANCIARE 71 0
I. Credite de angajament 1.002 1.002 0
II. Credite bugetare 1.002 1.002 0
DEFICIT/EXCEDENT 855.254 863.940 8.686
Total venituri 2.523.643 2.532.329 8.686
Total cheltuieli 1.668.389 1.668.389 0

ANEXA Nr. 1a

ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
al Fondului pentru mediu pentru anul 2019

mii lei
Denumire indicator Cod PROGRAM 2019 Program 2019 rectificat Modificări +/-
1 2 3 4 5=4-3
TOTAL VENITURI 2.459.089 2.467.775 8.686
I. VENITURI CURENTE 722.089 722.089 0
A. VENITURI FISCALE 446.393 446.393 0
A4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII 0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități 16.10 0 0 0
Timbrul de mediu pentru autovehicule 16.10.09 0 0 0
A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE 18.10 446.393 446.393 0
Alte impozite și taxe fiscale 18.10.50 446.393 446.393 0
a) o contribuție de 3% din veniturile realizate din vânzarea deșeurilor metalice feroase și neferoase, obținute de către generatorul deșeurilor, persoană fizică sau juridică. Sumele se rețin prin stopaj la sursă de către operatorii economici care desfăuoară activități de colectare și/sau valorificare a deșeurilor, care au obligația să le vireze la Fondul pentru mediu 01 65.040 65.040 0
b) taxele pentru emisiile de poluanți în atmosferă, datorate de operatorii economici deținători de surse staționare a căror utilizare afectează factorii de mediu 02 7.652 7.652 0
c) contribuția pentru economia circulară încasată de la proprietarii sau, după caz, administratorii de depozite pentru deșeurile municipale destinate a fi eliminate prin depozitare 03 94.500 94.500 0
d) o contribuție de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici care introduc pe piața națională bunuri ambalate, care distribuie pentru prima dată pe piața națională ambalaje de desfacere, și de operatorii economici care închiriază, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje, pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri de ambalaje corespunzătoare obiectivelor minime de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie și de valorificare prin reciclare și cantitățile de deșeuri de ambalaje încredințate spre valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie și valorificate prin reciclare 04 64.800 64.800 0
e) o contribuție de 2% din valoarea substanțelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piața națională de către operatorii economici 05 12.475 12.475 0
f) o contribuție de 2% din veniturile realizate din vânzarea masei lemnoase și/sau a materialelor lemnoase obținute de către administratorul, respectiv proprietarul pădurii, cu excepția lemnelor de foc, arborilor și arbuștilor ornamentali, pomilor de Crăciun, răchitei și puieților 06 51.527 51.527 0
i) o contribuție de 2 lei/kg anvelopă, datorată de operatorii economici care introduc pe piața națională anvelope noi și/sau uzate destinate reutilizării, pentru diferența dintre cantitățile de anvelope corespunzătoare obligațiilor anuale de gestionare prevăzute în legislația în vigoare și cantitățile efectiv gestionate 09 1.723 1.723 0
j) o contribuție de 3% din suma care se încasează anual pentru gestionarea fondurilor de vânătoare, plătită de către gestionarii fondurilor de vânătoare 10 1.440 1.440 0
k) donații, sponsorizări, asistență financiară din partea persoanelor fizice sau juridice române ori străine și a organizațiilor sau organismelor internaționale 11 0 0 0
l) sumele încasate din restituirea finanțărilor acordate, dobânzi, penalități de orice fel, alte operațiuni financiare derulate din sursele financiare ale Fondului pentru mediu 12 0 0 0
m) sumele încasate de la manifestări organizate în beneficiul Fondului pentru mediu 13 0 0 0
n) cuantumul taxelor pentru emiterea avizelor, acordurilor și a autorizațiilor de mediu 14 136 136 0
o) dobânzi și penalități de orice fel datorate de către debitorii Fondului pentru mediu 15 0
p) o contribuție de 50 lei/tonă, datorată de unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere a cantităților de deșeuri eliminate prin depozitare din deșeurile municipale colectate prin operatorii serviciului public de salubrizare, plata făcându-se pentru diferența dintre cantitatea corespunzătoare obiectivului anual și cantitatea efectiv încredințată spre reciclare și alte forme de valorificare 16 27.000 27.000 0
q) ecotaxa, în valoare de 0,1 lei/bucată, aplicată pungilor și sacoșelor pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, fabricate din materiale obținute din resurse neregenerabile, definite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, încasată de la operatorii economici care introduc pe piața națională astfel de ambalaje de desfacere. Ecotaxa se evidențiază distinct pe documentele de vânzare, iar valoarea acesteia se afișează vizibil la punctul de vânzare, în vederea informării consumatorilor finali. 17 62.715 62.715 0
s) o taxă de 0,3 lei/kg, aplicată o singură dată cantităților de uleiuri, pe bază minerală, semisintetice, sintetice, cu sau fără adaosuri, datorată de către operatorii economici care introduc pe piața națională astfel de produse. Taxa se evidențiază distinct pe documentele de vânzare. 19 41.847 41.847 0
u) sumele încasate ca urmare a aplicării penalității de 100 euro, echivalentă în lei la cursul de schimb leu/euro al Băncii Naționale a României valabil la data de 1 mai a anului respectiv, pentru fiecare tonă de dioxid de carbon echivalent emisă, plătită de către operatorul sau operatorul de aeronave care nu a restituit certificatele de emisii de gaze cu efect de seră corespunzătoare emisiilor de gaze cu efect de seră generate în anul anterior, penalitate care crește anual în conformitate cu indicele european al prețurilor de consum, potrivit prevederilor legale în vigoare 20 143 143 0
ț) suma reprezentând contravaloarea certificatelor verzi neachizitionate, achitată conform prevederilor art. 12 alin. (2) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare 21 455 455 0
u) contravaloarea în lei a sumei obținute în urma scoaterii la licitație, în condițiile legii, a certificatelor de emisii rămase neutilizate din rezerva pentru proiectele de tip implementare în comun pentru România din perioada 2008-2012 din cadrul schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră 22 0 0 0
v) o contribuție de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici autorizați pentru preluarea obligațiilor anuale de valorificare a deșeurilor de ambalaje, respectiv de gestionare a anvelopelor uzate, plata făcându-se pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri corespunzătoare obiectivelor anuale, stabilite de legislația în vigoare, și cantitățile efectiv valorificate, respectiv gestionate în numele clienților pentru care au preluat obligațiile; 23 900 900 0
w) o contribuție datorată de operatorii economici care introduc pe piața națională echipamente electrice și electronice 24 13.500 13.500 0
x) o contribuție de 4 lei/kg de baterii și acumulatori portabili, datorată de operatorii economici care introduc pe piața națională baterii și acumulatori portabili 25 540 540 0
y) o contribuție datorată de operatorii economici autorizați pentru preluarea obligațiilor anuale de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, respectiv o contribuție de 4 lei/kg de baterii și acumulatori portabili datorată de operatorii economici autorizați pentru preluarea obligațiilor anuale de colectare a deșeurilor de baterii și acumulatori portabili 26 0 0 0
C. VENITURI NEFISCALE 275.696 275.696 0
C.1 VENITURI DIN PROPRIETATE 30.10 273.696 273.696 0
Venituri din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră 30.10.11 273.696 273.696 0
VENITURI DIN DOBÂNZI 31.10 2.000 2.000 0
Alte venituri din dobânzi 31.10.03 2.000 2.000 0
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE 40.15 0 0 0
Sume utilizate de alte instituții din excedentul anului precedent 40.15.03 0 0 0
IV. SUBVENTII 0
Subventii de la bugetul de stat 42.10 1.737.000 1.738.152 1.152
Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020 42.10.70 0 1.152 1.152
Sume alocate pentru Fondul pentru mediu 42.10.78 1.737.000 1.737.000 0
ALTE SUME PRIMITE DE LA UE 46.10 0 0 0
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență 46.10.03 0 0 0
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 48.10 0 7.534 7.534
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 48.10.01 0 7.534 7.534
0
TOTAL CHELTUIELI 0
I. Credite de angajament 1.301.743 1.284.836 -16.907
II. Credite bugetare 1.627.740 1.636.426 8.686
CHELTUIELI CURENTE 01 0
I. Credite de angajament 1.301.743 1.284.836 -16.907
II. Credite bugetare 1.627.740 1.636.426 8.686
ALTE TRANSFERURI 55 0
I. Credite de angajament 1.301.743 1.275.706 -26.037
II. Credite bugetare 1.627.740 1.627.296 -444
X. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 58 0 9.130 9.130
CAPITOLUL Protecția mediului 74.10 0
Subcap. Reducerea și controlul poluării 74.10.03 0
ALTE TRANSFERURI 55 0
Transferuri interne 55.01 0
I. Credite de angajament 1.301.743 1.275.706 -26.037
II. Credite bugetare 1.627.740 1.627.296 -444
VIII. PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 56 0 0 0
Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finanțare din FEN 56.23 0 0 0
Transferuri reprezentând cofinanțare publică în cadrul programului SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii instituții publice 56.35 0 0 0
Transferuri reprezentând cofinanțare publică în cadrul programului SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii alții decât instituții publice 56.37 0 0 0
X. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 58
I. Credite de angajament 0 9.130 9.130
II. Credite bugetare 0 9.130 9.130
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 58.01 0
I. Credite de angajament 0 9.130 9.130
II. Credite bugetare 0 9.130 9.130
EXCEDENT/DEFICIT* - 831.349 831.349 0
Total venituri 2.459.089 2.467.775 8.686
Total cheltuieli 1.627.740 1.636.426 8.686

* Deficitul de 905.651 mii lei se acoperă din sumele neutilizate din anii precedenți.

** Suma de 1.737.000 mii lei va fi folosită pentru restituirea taxelor auto și se va reflecta în execuție, pe venituri, cu semnul minus din contul unde au fost încasate taxele.

ANEXA Nr. 1b

ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
al Administrației Fondului pentru Mediu pentru anul 2019

mii lei
Denumire indicator Cod PROGRAM 2019
1 2 3
TOTAL VENITURI 64.554
I. VENITURI CURENTE 64.554
A. VENITURI FISCALE 49.599
A4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII 0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități 16.10 0
Timbrul de mediu pentru autovehicule 16.10.09 0
A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE 18.10 49.599
Alte impozite și taxe fiscale 18.10.50 49.599
a) o contribuție de 3% din veniturile realizate din vânzarea deșeurilor metalice feroase și neferoase, obținute de către generatorul deșeurilor, persoană fizică sau juridică. Sumele se rețin prin stopaj la sursă de către operatorii economici care desfăuoară activități de colectare și/sau valorificare a deșeurilor, care au obligația să le vireze la Fondul pentru mediu. 01 7.227
b) taxele pentru emisiile de poluanți în atmosferă, datorate de operatorii economici deținători de surse staționare a căror utilizare afectează factorii de mediu 02 850
c) contribuția pentru economia circulară încasată de la proprietarii sau, după caz, administratorii de depozite pentru deșeurile municipale destinate a fi eliminate prin depozitare 03 10.500
d) o contribuție de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici care introduc pe piața națională bunuri ambalate, care distribuie pentru prima dată pe piața națională ambalaje de desfacere, și de operatorii economici care închiriază, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje, pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri de ambalaje corespunzătoare obiectivelor minime de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie și de valorificare prin reciclare și cantitățile de deșeuri de ambalaje încredințate spre valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie și valorificate prin reciclare 04 7.200
e) o contribuție de 2% din valoarea substanțelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piața națională de către operatorii economici 05 1.386
f) o contribuție de 2% din veniturile realizate din vânzarea masei lemnoase și/sau a materialelor lemnoase obținute de către administratorul, respectiv proprietarul pădurii, cu excepția lemnelor de foc, arborilor și arbuutilor ornamentali, pomilor de Crăciun, răchitei și puieților 06 5.725
i) o contribuție de 2 lei/kg anvelopă, datorată de operatorii economici care introduc pe piața națională anvelope noi și/sau uzate destinate reutilizării, pentru diferența dintre cantitățile de anvelope corespunzătoare obligațiilor anuale de gestionare prevăzute în legislația în vigoare și cantitățile efectiv gestionate 09 191
j) o contribuție de 3% din suma care se încasează anual pentru gestionarea fondurilor de vânătoare, plătită de către gestionarii fondurilor de vânătoare 10 160
k) donații, sponsorizări, asistență financiară din partea persoanelor fizice sau juridice române ori străine și a organizațiilor sau organismelor internaționale 11 0
l) sumele încasate din restituirea finanțărilor acordate, dobânzi, penalități de orice fel, alte operațiuni financiare derulate din sursele financiare ale Fondului pentru mediu 12 0
m) sumele încasate de la manifestări organizate în beneficiul Fondului pentru mediu 13 0
n) cuantumul taxelor pentru emiterea avizelor, acordurilor și a autorizațiilor de mediu 14 15
o) dobânzi și penalități de orice fel datorate de către debitorii Fondului pentru mediu 15 0
p) o contribuție de 50 lei/tonă, datorată de unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere a cantităților de deșeuri eliminate prin depozitare din deșeurile municipale colectate prin operatorii serviciului public de salubrizare, plata făcându-se pentru diferența dintre cantitatea corespunzătoare obiectivului anual și cantitatea efectiv încredințată spre reciclare și alte forme de valorificare 16 3.000
q) ecotaxa, în valoare de 0,1 lei/bucată, aplicată pungilor și sacouelor pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, fabricate din materiale obținute din resurse neregenerabile, definite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, încasată de la operatorii economici care introduc pe piața națională astfel de ambalaje de desfacere. Ecotaxa se evidențiază distinct pe documentele de vânzare, iar valoarea acesteia se afișează vizibil la punctul de vânzare, în vederea informării consumatorilor finali. 17 6.968
s) o taxă de 0,3 lei/kg, aplicată o singură dată cantităților de uleiuri, pe bază minerală, semisintetice, sintetice, cu sau fără adaosuri, datorată de către operatorii economici care introduc pe piața națională astfel de produse. Taxa se evidențiază distinct pe documentele de vânzare. 19 4.650
ș) sumele încasate ca urmare a aplicării penalității de 100 euro, echivalentă în lei la cursul de schimb leu/euro al Băncii Naționale a României valabil la data de 1 mai a anului respectiv, pentru fiecare tonă de dioxid de carbon echivalent emisă, plătită de către operatorul sau operatorul de aeronave care nu a restituit certificatele de emisii de gaze cu efect de seră corespunzătoare emisiilor de gaze cu efect de seră generate în anul anterior, penalitate care crește anual în conformitate cu indicele european al prețurilor de consum, potrivit prevederilor legale în vigoare 20 16
ț) suma reprezentând contravaloarea certificatelor verzi neachiziționate, achitată conform prevederilor art. 12 alin. (2) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare 21 51
u) contravaloarea în lei a sumei obținute în urma scoaterii la licitație, în condițiile legii, a certificatelor de emisii rămase neutilizate din rezerva pentru proiectele de tip implementare în comun pentru România din perioada 2008-2012 din cadrul schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră 22 0
v) o contribuție de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici autorizați pentru preluarea obligațiilor anuale de valorificare a deșeurilor de ambalaje, respectiv de gestionare a anvelopelor uzate, plata făcându-se pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri corespunzătoare obiectivelor anuale, stabilite de legislația în vigoare, și cantitățile efectiv valorificate, respectiv gestionate în numele clienților pentru care au preluat obligațiile 23 100
w) o contribuție datorată de operatorii economici care introduc pe piața națională echipamente electrice și electronice 24 1.500
x) o contribuție de 4 lei/kg de baterii și acumulatori portabili, datorată de operatorii economici care introduc pe piața națională baterii și acumulatori portabili 25 60
y) o contribuție datorată de operatorii economici autorizați pentru preluarea obligațiilor anuale de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, respectiv o contribuție de 4 lei/kg de baterii și acumulatori portabili datorată de operatorii economici autorizați pentru preluarea obligațiilor anuale de colectare a deșeurilor de baterii și acumulatori portabili 26 0
C. VENITURI NEFISCALE 14.955
C.1 VENITURI DIN PROPRIETATE 30.10 14.405
Venituri din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră 30.10.11 14.405
VENITURI DIN DOBÂNZI 31.10 550
Alte venituri din dobânzi 31.10.03 550
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE 40.15 0
Sume utilizate de alte instituții din excedentul anului precedent 40.15.03 0
TOTAL CHELTUIELI
I. Credite de angajament 40.649
II. Credite bugetare 40.649
CHELTUIELI CURENTE 01
I. Credite de angajament 39.647
II. Credite bugetare 39.647
CHELTUIELI DE PERSONAL 10
I. Credite de angajament 29.375
II. Credite bugetare 29.375
BUNURI ȘI SERVICII 20
I. Credite de angajament 7.618
II. Credite bugetare 7.618
PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 56
I. Credite de angajament 560
II. Credite bugetare 560
X. ASISTENȚĂ SOCIALĂ 57
I. Credite de angajament 1.234
II. Credite bugetare 1.234
XI. ALTE CHELTUIELI 59
I. Credite de angajament 860
II. Credite bugetare 860
CHELTUIELI DE CAPITAL 70
I. Credite de angajament 1.002
II. Credite bugetare 1.002
ACTIVE NEFINANCIARE 71
I. Credite de angajament 1.002
II. Credite bugetare 1.002
CAPITOLUL Protecția mediului 74.10
Subcap. Administrație centrală 74.10.01
I. Credite de angajament 38.555
II. Credite bugetare 38.555
CHELTUIELI CURENTE 01
I. Credite de angajament 37.553
II. Credite bugetare 37.553
CHELTUIELI DE PERSONAL 10
I. Credite de angajament 29.375
II. Credite bugetare 29.375
Cheltuieli salariale în bani 10. 01
I. Credite de angajament 28.400
II. Credite bugetare 28.400
Salariu de bază 10.01.01
I. Credite de angajament 23.600
II. Credite bugetare 23.600
Sporuri pentru condiții de muncă 10.01.05
I. Credite de angajament 1.770
II. Credite bugetare 1.770
Alte sporuri 10.01.06
I. Credite de angajament 50
II. Credite bugetare 50
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 10.01.12
I. Credite de angajament 800
II. Credite bugetare 800
Drepturi de delegare 10.01.13
I. Credite de angajament 600
II. Credite bugetare 600
Indemnizație de hrană 10.01.17
I. Credite de angajament 1.100
II. Credite bugetare 1.100
Alte drepturi salariale in bani 10.01.30
I. Credite de angajament 480
II. Credite bugetare 480
Cheltuieli salariale în natură 10.02
I. Credite de angajament 375
II. Credite bugetare 375
Vouchere de vacanță 10.02.06
I. Credite de angajament 375
II. Credite bugetare 375
Contribuții 10.03
I. Credite de angajament 600
II. Credite bugetare 600
Contribuții de asigurări sociale de stat 10.03.01
I. Credite de angajament 0
II. Credite bugetare 0
Contribuții de asigurările de șomaj 10.03.02
I. Credite de angajament 0
II. Credite bugetare 0
Contribuții de asigurări sociale de sănătate 10.03.03
I. Credite de angajament 0
II. Credite bugetare 0
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 10.03.04
I. Credite de angajament 0
II. Credite bugetare 0
Contribuții pentru concedii și indemnizații 10.03.06
I. Credite de angajament 0
II. Credite bugetare 0
Contribuția asiguratorie pentru muncă 10.03.07
I. Credite de angajament 600
II. Credite bugetare 600
BUNURI ȘI SERVICII 20
I. Credite de angajament 7.618
II. Credite bugetare 7.618
Bunuri și servicii 20.01
I. Credite de angajament 4.508
II. Credite bugetare 4.508
Furnituri de birou 20.01.01
I. Credite de angajament 368
II. Credite bugetare 368
Încălzit, iluminat și forță motrică 20.01.03
I. Credite de angajament 300
II. Credite bugetare 300
Apă, canal și salubritate 20.01.04
I. Credite de angajament 70
II. Credite bugetare 70
Carburanți și lubrifianți 20.01.05
I. Credite de angajament 520
II. Credite bugetare 520
Piese de schimb 20.01.06
I. Credite de angajament 10
II. Credite bugetare 10
Poștă, telecomunicații, radio, tv., internet 20.01.08
I. Credite de angajament 600
II. Credite bugetare 600
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 20.01.09
I. Credite de angajament 140
II. Credite bugetare 140
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 20.01.30
I. Credite de angajament 2.500
II. Credite bugetare 2.500
Reparații curente 20.02
I. Credite de angajament 50
II. Credite bugetare 50
Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05
Alte obiecte de inventar 20.05.30
I. Credite de angajament 300
II. Credite bugetare 300
Deplasări, detașări, transferări 20.06
I. Credite de angajament 790
II. Credite bugetare 790
Deplasări interne, detașări, transferări 20.06.01
I. Credite de angajament 390
II. Credite bugetare 390
Deplasări în străinătate 20.06.02
I. Credite de angajament 400
II. Credite bugetare 400
Cărți, publicații și materiale documentare 20.11
I. Credite de angajament 20
II. Credite bugetare 20
Pregătire profesională 20.13
I. Credite de angajament 500
II. Credite bugetare 500
Protecția muncii 20.14
I. Credite de angajament 50
II. Credite bugetare 50
Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale 20.25
I. Credite de angajament 300
II. Credite bugetare 300
Alte cheltuieli 20.30
I. Credite de angajament 1.100
II. Credite bugetare 1.100
Reclamă și publicitate 20.30.01
I. Credite de angajament 100
II. Credite bugetare 100
Protocol și reprezentare 20.30.02
I. Credite de angajament 50
II. Credite bugetare 50
Prime de asigurare non-viață 20.30.03
I. Credite de angajament 100
II. Credite bugetare 100
Chirii 20.30.04
I. Credite de angajament 40
II. Credite bugetare 40
Executarea silită a creanțelor bugetare 20.30.09
I. Credite de angajament 125
II. Credite bugetare 125
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 20.30.30
I. Credite de angajament 685
II. Credite bugetare 685
VIII. PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 56
I. Credite de angajament 560
II. Credite bugetare 560
Mecanismul financiar SEE 56.17
Cheltuieli neeligibile 56.17.03
I. Credite de angajament 560
II. Credite bugetare 560
Transferuri reprezentând cofinanțare publică în cadrul programului SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii instituții publice 56.35
I. Credite de angajament 0
II. Credite bugetare 0
X. ASISTENȚĂ SOCIALĂ 57
I. Credite de angajament 1.234
II. Credite bugetare 1.234
Ajutoare sociale 57.02
Ajutoare sociale în numerar 57.02.01
I. Credite de angajament 1.180
II. Credite bugetare 1.180
Tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță 57.02.03
I. Credite de angajament 54
II. Credite bugetare 54
XI. ALTE CHELTUIELI 59
I. Credite de angajament 860
II. Credite bugetare 860
Despăgubiri civile 59,17
I. Credite de angajament 600
II. Credite bugetare 600
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40
I. Credite de angajament 260
II.Credite bugetare 260
CHELTUIELI DE CAPITAL 70
I. Credite de angajament 1.002
II. Credite bugetare 1.002
ACTIVE NEFINANCIARE 71
Active fixe 71.01
Mobilier, aparatură, birotică și alte active corporale 71.01.03
I. Credite de angajament 811
II. Credite bugetare 811
Alte active fixe 71.01.30
I. Credite de angajament 191
II. Credite bugetare 191
DEFICIT/EXCEDENT 23.905
Total venituri 64.554
Total cheltuieli 40.649

ANEXA Nr. 2

ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU

LISTA
sumelor alocate proiectelor și programelor pentru protecția mediului și categoriilor de proiecte prioritare finanțate din Fondul pentru mediu pentru anul 2019

mii lei
Denumire Program COD PROGRAM 2019 Program 2019 rectificat Modificări +/-
1 2 3 4 5=4-3
TOTAL CHELTUIELI I. Credite de angajament 1.301.743 1.301.743 0
II. Credite bugetare 1.627.740 1.627.740 0
ALTE TRANSFERURI I. Credite de angajament 55 1.301.743 1.275.706 -26.037
II. Credite bugetare 1.627.740 1.627.296 -444
finanțate din: venituri proprii I. Credite de angajament 55,01 1.301.743 1.275.706 -26.037
II. Credite bugetare 1.627.740 1.627.296 -444
Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 I. Credite de angajament 58 0 26.037 26.037
II. Credite bugetare 0 444 444
Contribuție proprie (2%) și cheltuielile neeligibile (3%) pentru Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020-POR2019/3/3.1/A/"SISTEME FOTOVOLTAICE"/1/7 REGIUNI - venituri proprii 58.01
I. Credite de angajament 0 26.037 26.037
II. Credite bugetare 0 444 444

ANEXA Nr. 2a

ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU

LISTA
sumelor alocate proiectelor și programelor pentru protecția mediului finanțate din Fondul pentru mediu pentru anul 2019

mii lei
Denumire Program COD PROGRAM 2019 Program 2019 rectificat Modificări +/-
1 2 3 4 5=4-3
TOTAL CHELTUIELI I. Credite de angajament 55.01 686.393 686.393 0
II. Credite bugetare 686.393 686.393 0
finanțate din: venituri proprii I. Credite de angajament 55.01 686.393 686.393 0
II. Credite bugetare 686.393 686.393 0
a) reducerea impactului asupra atmosferei, apei și solului, inclusiv monitorizarea calității aerului finanțat din: venituri proprii 01
I. Credite de angajament 40.000 40.000 0
II. Credite bugetare 47.600 43.600 -4.000
c) gestionarea deșeurilor finanțat din: venituri proprii 03
I. Credite de angajament 364.387 233337 -131.050
II. Credite bugetare 146.871 64821 -82.050
d) protecția resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, stații de tratare, canalizare și stații de epurare finanțat din: venituri proprii 04
I. Credite de angajament 0 0 0
II. Credite bugetare 115.000 90000 -25.000
g) împădurirea terenurilor degradate, reconstrucția ecologică și gospodărirea durabilă a pădurilor finanțat din: - venituri proprii 07
I. Credite de angajament 2.000 2.000 0
II. Credite bugetare 15.000 10.000 -5.000
h) educația și conștientizarea publicului privind protecția mediului finanțat din: - venituri proprii 08
I. Credite de angajament 25.000 25.000 0
II. Credite bugetare 25.000 10.000 -15.000
i) creșterea producției de energie din surse regenerabile finanțat din: - venituri proprii 09
I. Credite de angajament 0 0
II. Credite bugetare 0 0
m) efectuarea de monitorizări, studii și cercetări în domeniul protecției mediului și schimbărilor climatice privind sarcini derivate din acorduri internaționale, directive europene sau alte reglementări naționale sau internaționale, precum și cercetare -dezvoltare în domeniul schimbărilor climatice finanțat din: - venituri proprii 13
I. Credite de angajament 10.000 10000 0
II. Credite bugetare 3.000 3000 0
q) instalarea sistemelor de incălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire finanțat din: - venituri proprii 17
I. Credite de angajament 6 56 50
II. Credite bugetare 326 376 50
r) Programul național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localitățile din mediul urban finanțat din: - venituri proprii 18
I. Credite de angajament 0 1000 1.000
II. Credite bugetare 687 1687 1.000
s) Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național finanțat din: - venituri proprii 19
I. Credite de angajament 245.000 375.000 130.000
II. Credite bugetare 322.000 452.000 130.000
v) Programul de dezvoltare si optimizare a Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului finanțat din: - venituri proprii 22
I.Credite de angajament 0 0 0
II. Credite bugetare 10.000 10.000 0
w) reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic finanțat din: - venituri proprii 23
I.Credite de angajament 0 0 0
II. Credite bugetare 909 909 0

ANEXA Nr. 2b

ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU

LISTA
sumelor alocate categoriilor de proiecte prioritare finanțate din Fondul pentru mediu pentru anul 2019 (venituri din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră cod clasificație 30.10.11)

mii lei
Denumire Program COD PROGRAM 2019 Program 2019 rectificat Modificări +/¦
1 2 3 4 5=4-3
TOTAL CHELTUIELI I. Credite de angajament 615.350 615.350 0
II. Credite bugetare 941.347 941.347 0
ALTE TRANSFERURI I. Credite de angajament 55 615.350 589.313 -26.037
II. Credite bugetare 941.347 940.903 -444
finanțate din: venituri proprii I. Credite de angajament 55.01 615.350 589.313 -26.037
II. Credite bugetare 941.347 940.903 -444
a) Programul privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puțin poluante în transportul public local de persoane - autobuze și troleibuze electrice/GNC finanțat din: - venituri proprii 01
I. Credite de angajament 0 0 0
II. Credite bugetare 449.600 449.600 0
b) Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședințe de județ finanțat din: - venituri proprii 02
I. Credite de angajament 92.000 92.000 0
II. Credite bugetare 40.000 40.000 0
c) Programul privind dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in la nivelul autostrăzilor, drumurilor europene și drumurilor naționale finanțat din: - venituri proprii 03
I. Credite de angajament 92.000 92.000 0
II. Credite bugetare 0 0 0
d) Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională Regiune București-llfov finanțat din: - venituri proprii 04
TOTAL CHELTUIELI I. Credite de angajament 120.000 93.963 -26.037
II. Credite bugetare 120.000 119.556 -444
e) Programul privind Instalarea de sisteme fotovoltalce pentru gospodăriile Izolate neracordate la rețeaua de distribuție a energiei electrice finanțat din: - venituri proprii 05
I. Credite de angajament 230.000 230.000 0
II. Credite bugetare 218.651 218.651 0
f) Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019 - lit. w) de la art. 13, alin. (1) din OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru pentru mediu finanțat din: - venituri proprii 06
I. Credite de angajament 75.350 75.350 0
II. Credite bugetare 93.096 93.096 0
g) Programul vizând transporturile tip RO-LA, pentru stimularea trecerii transportului de marfă dinspre transportul rutier către calea ferată, în scopul reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră din sectorul transport - lit. a) de la art. 13, alin. (1) din OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru pentru mediu finanțat din: - venituri proprii 07
I. Credite de angajament 0 0 0
II. Credite bugetare 14.000 14.000 0
h) Programul privind finanțarea Centrului de Excelență NATO pentru protecția mediului, prin construirea unei clădiri verzi al cărei consum de energie este aproape egal cu zero, exemplu de bune practici în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în sectorul rezidențial finanțat din: - venituri proprii 08
I. Credite de angajament 6.000 6.000 0
II. Credite bugetare 6.000 6.000 0
Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020
I. Credite de angajament 58 0 26.037 26.037
II. Credite bugetare 0 444 444
a) Contribuție proprie (2%) și cheltuielile neeligibile (3%)pentru Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020- POR2019/3/3.1/A/"SISTEME FOTOVOLTAICE"/1/7 REGIUNI - venituri proprii 58.01
I. Credite de angajament 0 26.037 26.037
II. Credite bugetare 0 444 444

ANEXA Nr. 3

ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU

LISTA
sumelor alocate pentru proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014—2020—POR2019/3/3.1/A/„Sisteme fotovoltaice”/1/7 Regiuni.

mii lei
Denumire indicator COD Program 2019
1 2 3
Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 58
Finanțare națională TOTAL 58.01
I.Credite de angajament 78.110
II. Credite bugetare 1.330
Fiananțare externă nerambursabilă TOTAL 58.02
I.Credite de angajament 442.621
II. Credite bugetare 7.534
Cheltuieli neeligibile TOTAL 58.03
I.Credite de angajament 15.621
II. Credite bugetare 266
Finanțare națională regiunea NE 58.01
I.Credite de angajament 13.677
II. Credite bugetare 205
Fiananțare externă nerambursabilă regiunea NE 58.02
I.Credite de angajament 77.503
II. Credite bugetare 1.159
Cheltuieli neeligibile regiunea NE 58.03
I.Credite de angajament 2.735
II. Credite bugetare 41
Finanțare națională regiunea SE 58.01
I.Credite de angajament 11.607
II. Credite bugetare 188
Fiananțare externă nerambursabilă regiunea SE 58.02
I.Credite de angajament 65.773
II. Credite bugetare 1.063
Cheltuieli neeligibile regiunea SE 58.03
I.Credite de angajament 2.321
II. Credite bugetare 38
Finanțare națională regiunea S Muntenia 58.01
I.Credite de angajament 12.294
II. Credite bugetare 188
Fiananțare externă nerambursabilă regiunea S Muntenia 58.02
I.Credite de angajament 69.669
II. Credite bugetare 1.063
Cheltuieli neeligibile regiunea S Muntenia 58.03
I.Credite de angajament 2.459
II. Credite bugetare 38
Finanțare națională regiunea SV 58.01
I.Credite de angajament 9.350
II. Credite bugetare 188
Fiananțare externă nerambursabilă regiunea SV 58.02
I.Credite de angajament 52.982
II. Credite bugetare 1.063
Cheltuieli neeligibile regiunea SV 58.03
I.Credite de angajament 1.870
II. Credite bugetare 38
Finanțare națională regiunea V 58.01
I.Credite de angajament 9.193
II. Credite bugetare 188
Fiananțare externă nerambursabilă regiunea V 58.02
I.Credite de angajament 52.096
II. Credite bugetare 1.063
Cheltuieli neeligibile regiunea V 58.03
I.Credite de angajament 1.839
II. Credite bugetare 38
Finanțare națională regiunea NV 58.01
I.Credite de angajament 11.193
II. Credite bugetare 188
Fiananțare externă nerambursabilă regiunea NV 58.02
I.Credite de angajament 63.428
II. Credite bugetare 1.063
Cheltuieli neeligibile regiunea NV 58.03
I.Credite de angajament 2.239
II. Credite bugetare 38
Finanțare națională regiunea Centru 58.01
I.Credite de angajament 10.795
II. Credite bugetare 188
Fiananțare externă nerambursabilă regiunea Centru 58.02
I.Credite de angajament 61.170
II. Credite bugetare 1.063
Cheltuieli neeligibile regiunea Centru 58.03
I.Credite de angajament 2.159
II. Credite bugetare 38

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...