Universul Juridic nr. 8/2019

Aplicarea de către instanțele judecătorești a măsurilor de restituire în natura și a măsurilor reparatorii referitor la imobilele preluate abuziv de la Academia Română
de Dumitru Dinu

02 august 2019

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

1. Problemele juridice teoretice și practice generate de aplicarea dispozițiilor Legii nr. 10/2001 în litigiile privind cererile de restituire în natură a unor imobile proprietatea Academiei Române

Prin testamentul sau din 26 aprilie 1938, defunctul Emil I.V. Socec a lăsat Academiei Române în nuda proprietate 1/2 din imobilul, teren și construcții, situat în București, strada Berzei nr. 2 și Aleea Socec (actuala Aleea Ezareni) nr. 2 și 4.

Conținutul acestui testament a fost consemnat în Procesul-Verbal nr. 18156 din 13 iunie 1939 al Tribunalului Ilfov, Secția VI C.C., din dosarul nr. 4476/1939 iar inventarul averii rămase după defunctul Emil I.V. Socec a fost consemnat de Grefa Tribunalului Ilfov Secția VI C.C. din data de 17 iunie 1939, în dosarul nr. 4476/1939.

Prin Înaltul Decret Regal nr. 4553 din 1939 publicat în M. Of. nr. 296 din 21 decembrie 1939, Academia Română a fost autorizată să accepte legatul lăsat de defunctul Emil I.V. Socec, fapt certificat și în adresa nr. 209157/1940 a Ministerului Educațiunii Naționale.

Prin Decizia Consiliului de Miniștri nr. 1486 din 8 noiembrie 1948, publicată în M. Of. nr. 260 din 8 noiembrie 1948 (poziția 29), Academia Română a fost deposedată abuziv de acest imobil, care a trecut la Ministerul Afacerilor Externe. Academia Română, prin executorul judecătoresc, a depus la Primăria Municipiului București, în baza Legii nr. 10/2001, notificarea nr. 5044 din 22.10.2001, iar după intrarea în vigoare a Legii nr. 752/2001, completată prin Legea nr. 564/2004, a depus notificarea nr. 391/01.06.2005, prin care a solicitat retrocedarea 1/2 (jumătate) din imobilul din strada Berzei nr. 2, Sector 1.

Curtea de Apel București- Secția a III-a Civilă și pentru cauze cu minori și de familie(1) printr-o decizie irevocabilă, a dispus: "În rejudecare după casare: Admite în parte acțiunea formulată de către reclamanta Academia Română, în contradictoriu cu pârâții Municipiul București prin Primarul General și Primăria Municipiului București. Constată că reclamanta este persoana îndreptățită la măsuri reparatorii în sensul Legii nr. 10/2001, modificată prin Legea nr. 165/2013. Obligă pârâții să restituie în natură reclamantei cota de ½ din dreptul de proprietate asupra imobilului din strada Berzei nr. 2, compus din: terenul de 230,42 mp. de sub construcție, identificat conform raportului de expertiză întocmit de expert F.C. și construcția identificată potrivit raportului de expertiză întocmit de expert D.P. Constată că reclamanta este persoana îndreptățită la măsuri compensatorii sub formă de puncte care se determină conform art. 21 alin. 6 din Legea nr. 165/2013 pentru cota indiviză de 1/2 din imobilul situat în strada Ezăreni nr. 4A, compus din construcție identificată conform expertizei întocmită de expert D.P. și teren în suprafață de 542,32 mp.".

În considerentele decizorii, Curtea de Apel București, Secția a III-a civilă și pentru cauze cu minori și de familie a reținut: "Imobilul din strada Berzei nr. 2, colț cu strada Ezăreni este compus din construcție, astfel cum a fost identificată prin raportul de expertiză întocmit de expert D.P., care face parte componentă din prezenta hotărâre, și teren în suprafață totală de 230,42 mp. aflat sub construcție, identificat prin raportul de expertiză întocmit de expert F.C., expertiză ce face parte componentă din prezenta hotărâre.

Pe acest imobil, în prezent, figurează ca proprietari statul român și titularii contractelor de vânzare-cumpărare nr. 9/112/1998 și nr. 100/112/1998 încheiate în baza Legii nr. 112/1995, respectiv numiții: B.S. și B.G. pentru apartamentul nr. 4, et. 2 cu terenul aferent de sub construcție și N.R. pentru apartamentul nr. 2, et. 1 cu terenul aferent de sub construcție. Având în vedere că imobilul în prezent se află în proprietatea statului în proporție de 82,16%, fiind liber în această proporție în sensul Legii nr. 10/2001 și al Legii nr. 165/2013 prin restituirea în natură a cotei de 1/2 din întregul imobil nu se aduce atingere drepturilor de proprietate dobândite de chiriașii cumpărători potrivit dispozițiilor Legii nr. 112/1995. Individualizarea efectivă a cotei de 1/2 din imobilul din strada Berzei nr. 2 ce se cuvine recurentei, se va realiza prin ieșirea coproprietarilor din indiviziune".

Judecătoria Sector I București a soluționat cauza de ieșire din indiviziune(2) : "Admite în parte cererea. Dispune ieșirea din indiviziune cu privire la imobilul situat în strada Berzei, nr. 2, sector 1 compus din teren de 201,14 mp teren de sub construcție și construcție. Atribuie reclamantei (Academia Română) lotul în valoarea de 344780 euro conform variantei I. Atribuie pârâtei Municipiul București lotul în valoare de 353.795 conform variatei I. Obligă pârâta Municipiul București la plata către reclamantă a sumei de 9015 euro cu titlu de sultă pentru egalizarea loturilor. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 3650 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Obligă reclamanta și pârâta Municipiul București la completarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 94571,52 lei stabilită conform art. 5 rap la art. 36 din O.U.G. nr. 80/2013, cu suma de 89571,52 lei, fiecare 44785, 76 lei. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Sectorului 1 București. Pronunțată în ședință publică azi, 30.09.2016". Această sentință a fost atacată cu apel atât de reclamanta Academia Română, cât și de către pârâta Municipiul București, sub aspectul stabilirii cuantumului taxei de timbru, în condițiile în care stabilirea taxei de timbru s-a făcut de către instanța de judecată direct prin dispozitivul hotărârii, fără ca această problemă să fie pusă în discuția părților în ședință publică.

Critica formulată de către Academia Română a vizat problema de drept a stabilirii eronate a taxei de timbru în condițiile în care, inclusiv în căile de atac, nu sunt incidente dispozițiile O.U.G. nr. 80/2013, deci nu sunt incidente nici dispozițiile art. 5 raportate la art. 36 din O.U.G. nr. 80/2013, ci exclusiv dispozițiile art. 50 alin. (1) din Legea nr. 10/2001.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...