Universul Juridic nr. 7/2019

Excluderea din procedura de atribuire a contractului de achiziție publică a ofertantului care a încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței
de Monica Amalia Rațiu

31 iulie 2019

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

1. Contextul reglementării motivului de excludere din procedura de atribuire pentru încheiere de acorduri care vizează denaturarea concurenței

Motivele de excludere din procedurile de atribuire, atât cele obligatorii, cât și cele facultative au suferit modificări importante odată cu adoptarea noilor directive privind achizițiile publice. Excluderea din procedură pentru încheierea de acorduri care vizează denaturarea concurenței este un motiv de excludere facultativ nou reglementat, alături de excluderea pentru încălcarea unor norme de dreptul mediului și dreptul muncii, pentru conflict de interese, distorsionarea concurenței prin conlucrarea prealabilă în perioada pregătirii documentației de atribuire, deficiențe în executarea altor contracte de achiziție publică și influențarea nepermisă a procesului de atribuire.

Generațiile anterioare de directive nu au prevăzut în mod explicit posibilitatea sau obligația de a exclude din procedura de atribuire a ofertanților care au încălcat normele specifice dreptului concurenței. O astfel de posibilitate a rezultat în urma unor dezvoltări jurisprudențiale ale Curții de Justiție a Uniunii Europene (în continuare "CJUE") pornind de la motivul facultativ de excludere prevăzut în Directiva 2004/18 la art. 45 alin. (2) lit. (d), respectiv ipoteza în care un ofertant "s-a făcut vinovat de o gravă abatere profesională, dovedită prin orice mijloace pe care autoritățile contractante le pot justifica"(1).

În vederea adoptării generației de directive privind achizițiile publice din anul 2014, cu un număr de ani mai devreme au fost realizate diverse studii de impact și analize și s-au derulat consultări publice pentru a identifica problematicile care necesită modificări de reglementare sau introducerea de noi mecanisme juridice.

Constatările consemnate în consultarea publică Cartea verde privind modernizarea politicii UE în domeniul achizițiilor publice. Către o piață europeană a achizițiilor publice mai performantă(2) (în continuare "Cartea verde") sunt ilustrative în ceea ce privește necesitatea de a completa reglementările existente cu anumite sancțiuni specifice incidente în caz de încălcare a normelor privind concurența în atribuirea și implementarea contractelor publice.

La punctul 3.2 - Asigurarea unei concurențe loiale și efective din Cartea verde sunt incluse răspunsurile centralizate urmare transmiterii unui număr de întrebări privind următoarele aspecte principale:

- impactul achizițiilor publice asupra structurilor de piață;

- necesitatea ca autoritățile/entitățile contractante să combată structurile de piață anticoncurențiale prin anumite strategii de achiziție;

- posibilitatea ca legislația achizițiilor publice să prevadă instrumente prin care să se încurajeze strategiile de achiziții pro-concurențiale și încurajarea ofertării transfrontaliere;

- propuneri privind abordarea obstacolelor lingvistice;

- necesitatea reglementării unor instrumente în măsură să prevină apariția unor furnizori dominanți;

- posibilitatea de a fi reglementate norme imperative care să acorde garanții suplimentare împotriva comportamentului anticoncurențial în cadrul procedurilor de atribuire.

Concluziile privind diverse aspecte care caracterizează concurența în achizițiile publice consemnate în Cartea verde au pornit de la realitatea că autoritățile și entitățile contractante sunt nevoite să se aprovizioneze, în multe cazuri, de pe piețe caracterizate de structuri anticoncurențiale, iar din analizele efectuate a rezultat că prevederile generației de directive publicate în anul 2004 nu includ suficiente instrumente care să asigure concurența deschisă și efectivă în procesul de contractare. Astfel, s-a observat că procedurile de atribuire, chiar dacă sunt derulate cu stricta respectare a directivelor, dacă nu țin cont de specificul structurilor de piață, adesea consolidează în loc să elimine structurile anticoncurențiale. Având în vedere această situație, cu prilejul consultărilor publice au fost propuse diferite măsuri care ar putea forma obiect de reglementare în noua generație de directive, între care:

- adoptarea strategiei de achiziție de către autoritățile și entitățile contractante după analizarea și înțelegerea structurii pieței de pe care urmează să cumpere;

- evitarea structurării obiectului achiziției de o manieră care să permită executarea contractului de un număr redus de operatori economici;

- reducerea volumului sau a duratei contractelor de achiziție publică;

- împărțirea contractelor pe loturi (eventual cu limitarea numărului maxim de loturi care pot fi atribuite aceluiași operator economic);

- în ipoteza în care pe o piață lipsesc potențiali ofertanți din rândul întreprinderilor mai mici, gruparea mai multor achiziții într-un singur contract pentru a atrage și potențiali ofertanți din alte state membre;

- utilizarea unor criterii de selecție mai permisive pentru a nu îngrădi nejustificat concurența;

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...