Universul Juridic nr. 7/2019

Noutăți în materia controlului ex ante al achizițiilor publice potrivit O.U.G. nr. 98/2017: avizul conform al ANAP și acțiunea în constatarea nulității absolute a contractului de achiziție publică
de Emilia Lucia Cătană

25 iulie 2019

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

1. Contextul adoptării O.U.G. nr. 98/2017

După cum se exprimă doctrina(1), importanța achizițiilor publice la nivelul dreptului european și național este aceea de etapă fără de care o relație contractuală cu o autoritate publică nu poate exista. Pornind de la această premisă, este firească preocuparea legiuitorului pentru reglementarea unor forme de control ex ante a procedurilor de achiziție publică. După cum se relevă în Strategia națională în domeniul achizițiilor publice, aprobată prin H.G. nr. 901/2015(2), la data adoptării acestui document strategic controlul ex ante al procedurilor de atribuire din sistemul de achiziții publice prezenta deficiențe operaționale și de reglementare, prevăzându-se un termen-limită pentru a fi realizată reforma acestui control ex ante, respectiv până la data de 31 decembrie 2016.

Astfel, ulterior adoptării vechiului cadru normativ în materie reprezentat de O.U.G. nr. 30/2006(3), România a încheiat Acordul de parteneriat pentru perioada de programare financiară 2014-2020, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2014) 5.515 din 6 august 2014(4), prin care stabilesc condiționalitățile orizontale ex-ante care trebuie îndeplinite de Guvernul României în legătură cu utilizarea fondurilor structurale aferente perioadei de programare financiară 2014-2020.

Importanța achizițiilor publice este reflectată în condiționalitățile ex-ante stabilite prin Acordul de parteneriat, una dintre acestea vizând reforma controlului ex-ante, întârzierile sub acest aspect atrăgând observațiile Comisiei Europene, așa cum au fost transmise prin Scrisoarea Ref. Ares(2017)3866477 - 02/08/2017(5).

În plus, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (5) și art. 142 alin. (1) lit. e) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013(6), nefinalizarea unor acțiuni menite să ducă la îndeplinirea unei condiționalități ex ante constituie un motiv de suspendare a plăților pentru unele priorități ale programelor în cauză, care sunt afectate.

Ca urmare, la finalul anului 2017 s-a aprobat O.U.G. nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii(7) , act normativ care conține anumite prevederi cu caracter inovativ în materia achizițiilor publice pe care le vom evidenția și analiza în cele ce urmează.

2. Domeniul de aplicare a controlului ex ante în materia achizițiilor publice

Instituția publică responsabilă pentru îndeplinirea funcției de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică și, respectiv, a modificărilor acestor contracte, este Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP)(8) . Această instituție exercită controlul ex ante pe bază de liste de verificare,respectiv vizează verificarea conformității cu dispozițiile legale aplicabile din punct de vedere al regularității și calității (art. 5 din O.U.G. nr. 98/2017).

ANAP efectuează controlul de calitate și regularitate asupra:

- procesului de atribuire a contractelor, după încărcarea documentelor procedurii în SEAP/transmiterea invitației de participare aferente procedurii de negociere fără publicare prealabilă și până la momentul în care comunicările privind rezultatul procedurii de atribuire au rămas definitive;

- modificărilor contractelor incluse în verificare potrivit dispozițiilor O.U.G. nr. 98/2017(9).

În primul rând, acest control presupune verificarea documentației de atribuire,împreună cu strategia de contractare și celelalte documente ce o însoțesc, conform dispozițiilor legale, a anunțului de participare/de participare simplificat/de concurs, inclusiv a anunțului de tip erată, a propunerilor de răspuns ale autorității contractante la solicitările de clarificări formulate de operatorii economici și a oricăror informații suplimentare publicate de aceasta în relație cu respectiva documentație de atribuire. Prin excepție, nu face obiectul verificării studiul de fundamentare prevăzut la art. 229 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare(10) .

În al doilea rând, controlul ex ante exercitat de ANAP în materia achizițiilor publice presupune verificarea deciziilor luate în procesul de evaluare a ofertelor și de atribuire a contractului. Fac obiectul controlului ex anteoricare dintre procedurile de atribuire reglementate prin Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția procedurilor de negociere fără publicare prealabilă reglementate la art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016.

În ceea ce privește controlul de calitate și regularitate ex ante al modificărilor contractuale, acesta presupune verificarea modificărilor contractelor ce sunt efectuate în circumstanțele prevăzute la art. 221 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 98/2016, inclusiv a argumentelor prezentate de autoritățile contractante pentru a demonstra încadrarea în aceste circumstanțe [art. 6 alin. (4) din O.U.G. nr. 98/2017]. Așadar, intră sub incidența acestui control ex ante contractele de achiziție publică/acordurile-cadru care pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire:

a) fie atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:

- devine necesară achiziționarea de la contractantul inițial a unor produse, servicii sau lucrări suplimentare care nu au fost incluse în contractul inițial, dar care au devenit strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia;

- schimbarea contractantului este imposibilă;

- orice majorare a prețului contractului reprezentând valoarea produselor/ serviciilor/lucrărilor suplimentare nu va depăși 50% din valoarea contractului inițial;

b) fie atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...