Dreptul Afacerilor (ROSETTI)

Legea societăților adnotată, Editura Rosetti International, 2019, ISBN 978-606-025-001-2
de Sebastian Bodu

08 ianuarie 2019

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

 

- scj.ro [ Mai mult... ]

Legea societăților nr. 31/1990(1)
(Republicată în M. Of. nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004)

Titlul I Dispoziții generale

(5)Art. 4. Societatea cu personalitate juridică va avea cel puțin 2 asociați, în afară de cazul în care legea prevede altfel. [ Mai mult... ]

Titlul II Constituirea societăților

Capitolul I Actul constitutiv al societății

Prin urmare, întrucât în cauză prin emiterea rezoluției atacate au fost încălcate prevederile art. 17 alin. (4) din Legea nr. 31/1990, Curtea apreciază că aceasta este nelegală motiv pentru care se impune anularea sa. (C. Ap. București, s. a V-a civ., dec. nr. 1171 din 27 noiembrie 2014) [ Mai mult... ]

Capitolul II Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică

Art. 35. Abrogat prin Legea nr. 441/2006 [ Mai mult... ]

Capitolul III Înmatricularea societății

10. Când statutele inițiale ale unei societăți nu cuprind numele celor care urmează să angajeze societatea și când printr-o hotărâre a consiliului de administrație se determină reprezentantul legal al societății cu nume și prenume, este locul a se considera că se completează statutele inițiale, iar hotărârea se va supune transcrierii conf. art. 96 alin. (2) cod. com. Din combinarea dispozițiilor art. 96 și 100 cod. com., rezultă că atât timp cât nu s-au îndeplinit formele publicității tripartite, op [ Mai mult... ]

Capitolul IV Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății

11. Societățile anonime declarate nule, au o existență de fapt, astfel că, aporturile aduse fie în natură, fie în capital, nu se consideră ieșite nici un moment din patrimoniul fondatorilor, ci, ca și în regimul comunității de bunuri, se lichidează prin partajul averii indivize. (Trib. com. Ilfov, 6 noiembrie 1922, în Codul de Comerciu adnotat cu jurisprudența până la zi, M. A. Dumitrescu, Ed. Cugetarea, 1926, p. 251). [ Mai mult... ]

Capitolul V Unele dispoziții procedurale

Art. 64. Citarea părților în fața judecătorului delegat și comunicarea actelor sale se fac, de către oficiul registrului comerțului, prin poștă, cu scrisoare recomandată, atașându-se recipisa la dosar, sau prin agenți ai oficiului registrului comerțului, ori în condițiile Codului de procedură civilă. [ Mai mult... ]

Titlul III Funcționarea societăților

Capitolul I Dispoziții comune

2. Obligațiunea asumată de o societate anonimă, printr-un contract prin corespondență, e valabilă măcar că hârtia întrebuințată de societate nu poartă mențiunea capitalului societății. (Curtea de Apel Bari, 24 noiembrie 1924, în Codul de Comerciu adnotat cu jurisprudența până la zi, M. A. Dumitrescu, Ed. Cugetarea, 1926, p. 296). [ Mai mult... ]

Capitolul II Societățile în nume colectiv

4. Cedarea chiar în întregime a cotei unuia din asociați, acordată fără știrea sau contra voinței celorlalți coasociați, nu transferă la cesionar calitatea de asociat. Prin urmare, nu are loc în asemenea caz o schimbare a asociaților care să necesite o deliberare conformă sau o declarație a celorlalți asociați. (Cas. Turin, 6 februarie 1900, în Codul de Comerciu adnotat cu jurisprudența până la zi, M. A. Dumitrescu, Ed. Cugetarea, 1926, p. 266). [ Mai mult... ]

Capitolul III Societățile în comandită simplă

Puțin importă dacă în unele împrejurări bancherii sau furnizorii societății au cerut garanția lui personală, pentru ca să continue să facă credit societății, dacă el a dat această garanție, nu ca asociat, dar așa cum ar fi putut să o dea un terțiu. - D. P. 1900, 2, 158. (Apel Bordeaux, 10 mai 1899, în Codul de Comerciu adnotat cu jurisprudența până la zi, M. A. Dumitrescu, Ed. Cugetarea, 1926, p. 315-316). [ Mai mult... ]

Capitoul IV Societățile pe acțiuni

Secțiunea I Despre acțiuni

Art. 109 punct. 2 din codul comercial ardelean dispune imperativ și categoric că titlurile care au un anumit curs vor fi trecute cel mult după cursul ce au în ultima zi a anului de exercițiu al întreprinderii. Deci potrivit dispozițiunilor acestui articol, titlurile care au un anumit curs trebuind să fie trecute în bilanț cu valoarea ce o au în ultima zi a anului de exercițiu al întreprinderii, ele nu puteau fi trecute cu valoarea lor nominală, căci în acest bilanț nu s-ar oferi o oglindă fidelă [ Mai mult... ]

Secțiunea a II-a Despre adunările generale

Chestiunea e controversată. Vehi Houpin et Bosvieux, Tr. Des soc., ed. 5-a, n. 1059. (Trib. com. al Senei, 15 martie 1922, în Codul de Comerciu adnotat cu jurisprudența până la zi, M. A. Dumitrescu, Ed. Cugetarea, 1926, p. 421). [ Mai mult... ]

Secțiunea a III-a Despre administrația societății

Art. 156-158. Abrogate prin Legea nr. 441/2006 [ Mai mult... ]

Secțiunea a IV-a Auditul financiar, auditul intern și cenzorii

Totalitatea prejudiciului cauzat acționarilor prin speculațiunile frauduloase și prin operațiunile anti statutare ale societății trebuie să fie puse în sarcina fiecăruia dintre administratorii și cenzorii în funcțiune la epoca în care aceste diferite acte au avut loc, ori care a fost durata funcțiunilor lor în timpul acestei perioade. Din contră, trebuie să fie țărmurită la o parte numai din prejudiciul total responsabilitatea administratorilor și a cenzorilor numiți într-o vreme când ruina soci [ Mai mult... ]

Secțiunea a V-a Despre emiterea de obligațiuni

8. Posesorii de obligațiuni emise de societățile comerciale au dreptul, în calitate de creditori, să facă să se anuleze împrumutul, dacă emisiunea a fost neregulată și prin urmare să obțină rambursarea titlurilor lor și să se sustragă de la consecințele consimțământului dat. Această acțiune se prescrie pe cinci ani conform art. 919. (Apel Veneția, 26 octombrie 1897, în Codul de Comerciu adnotat cu jurisprudența până la zi, M. A. Dumitrescu, Ed. Cugetarea, 1926, p. 410). [ Mai mult... ]

Secțiunea a VI-a Despre registrele societății și despre situațiile financiare anuale

Prin aprobarea bilanțului de către adunarea generală a acționarilor, descărcarea primită de administratorii societății nu poate fi operantă decât în măsura în care operațiunile administratorilor au fost cunoscute de adunarea generală. Prin urmare, când aprobarea este dată pe baza unei situații neexacte, sau unor date greșite ale bilanțului, ea nu poate întinde și asupra adevăratelor cifre rămase necunoscute adunării. (Cas. II, dec. 9115 din 6 iulie 1940, Ad. P.R. 1941, I, 55, în Jurisprudența În [ Mai mult... ]

Capitolul V Societățile în comandită pe acțiuni

Art. 190. Asociații comanditați, care sunt administratori, nu pot lua parte la deliberările adunărilor generale pentru alegerea cenzorilor sau, după caz, a auditorului financiar, chiar dacă posedă acțiuni ale societății.(173) [ Mai mult... ]

Capitolul VI Societățile cu răspundere limitată

În același context, Curtea constată că apelantul reclamant se află într-o totală eroare în acreditarea ideii că la o modificare a actului constitutiv nu sunt necesare semnăturile tuturor asociaților, întrucât Noul C. civ. reglementează expres această ipoteză, prin art. 1891 (reiterându-se astfel vechea obligație instituită prin art. 199 din Legea nr. 31/1990 în vechea formă), actul juridic modificat având valoarea juridică a unui contract de societate, astfel cum este reglementat prin art. 1881 [ Mai mult... ]

Titlul IV Modificarea actului constitutiv

Capitolul I Dispoziții generale

Din cuprinsul art. 1518 C. Civ., care interzice asociaților de a înstrăina sau angaja bunurile societății, rezultă că îi oprește implicit de a se obliga cu efect de a compromite aceste bunuri, de unde rezultă că creditorul personal al unuia din asociați este în neputință de a urmări aceste bunuri până la lichidarea și împărțirea averii sociale. Este constant în doctrină și admis de jurisprudență că dispozițiile art. 494 Pr. Civ. își au aplicarea lor și când averea stăpânită în comun este o avere [ Mai mult... ]

Capitolul II Reducerea sau majorarea capitalului social

De altfel, chiar și regula generală de vot, impusă de lege pentru societatea cu răspundere limitată (art. 192 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, majoritatea absolută a asociaților și a părților sociale) este una specială față de majoritatea la care se referă art. 115 alin. (2) din Legea nr. 31/1990. (C. Ap. Pitești, s. a II-a civ., dec. nr. 269 din 4 septembrie 2014) [ Mai mult... ]

Titlul V Excluderea și retragerea asociaților

9. Valoarea acțiunilor care trebuie plătită asociatului care se retrage trebuie calculată exclusiv pe baza ultimului bilanț aprobat. - În același sens la 6 decembrie 1893. (Cas. Turin, 17 noiembrie 1896, în Codul de Comerciu adnotat cu jurisprudența până la zi, M. A. Dumitrescu, Ed. Cugetarea, 1926, p. 379). [ Mai mult... ]

Titlul VI Dizolvarea, fuziunea și divizarea societăților

;
se încarcă...