Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacității de plată

Modificări (3), Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (4), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 04 iunie 1999

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României emite următoarea ordonanță de urgență:

Art. 1. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Contribuabilii, persoane juridice, indiferent de forma de organizare și de tipul de proprietate, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență vor organiza evidența obligațiilor de plată și evidența creanțelor, pe termene scadente, către orice creditor, respectiv de la orice debitor, după caz. Modificări (1), Jurisprudență

Evidența prevăzută la alin. 1 se actualizează zilnic.

Art. 2. - Modificări (1)

Contribuabilii, persoane juridice, vor întocmi situația sumelor restante mai vechi de 30 de zile către orice creditor, respectiv de la orice debitor, persoană juridică, după caz, cu sediul în România, care va cuprinde: Modificări (3), Respingeri de neconstituționalitate (1)

a) elemente de identificare a calității de debitor:

- denumirea, sediul social și codul fiscal;

- denumirea, sediul social și codul fiscal ale creditorului;

- numărul, data emiterii și valoarea facturii ce urmează să fie plătită creditorului;

b) elemente de identificare a calității de creditor:

- denumirea, sediul social și codul fiscal;

- denumirea, sediul social și codul fiscal ale debitorului;

- numărul, data emiterii și valoarea facturii ce urmează să fie încasată de la debitor;

c) alte elemente:

- volumul creditelor nerambursate în termen către băncile finanțatoare, inclusiv dobânzile aferente;

- volumul debitelor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale, neachitate în termen, inclusiv majorările de întârziere datorate și penalizările, după caz;

- volumul creanțelor față de persoanele juridice, care se finanțează total sau parțial de la bugetul de stat;

- volumul creditelor comerciale acordate de agenții economici, nerambursate la scadență.

Art. 3. - Modificări (1), Jurisprudență

Situația întocmită conform art. 2 se va depune, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, la Institutul de Management și Informatică din cadrul Ministerului Industriei și Comerțului, în vederea includerii în procedura de compensare a datoriilor neplătite la termenele scadente, conform prevederilor legale în vigoare referitoare la Regulamentul de compensare a datoriilor nerambursate la scadență ale agenților economici din industrie și la Metodologia de monitorizare a datoriilor nerambursate la scadență ale agenților economici la care statul este acționar majoritar.

Situația prevăzută la alin. 1 se actualizează de către contribuabili, persoane juridice, periodic, la intervale de cel mult 30 de zile, în funcție de dotarea cu tehnică de calcul.

Art. 4. - Modificări (2)

Personalul Institutului de Management și Informatică din cadrul Ministerului Industriei și Comerțului este obligat să asigure păstrarea, depozitarea și utilizarea informațiilor, datelor și situațiilor comunicate de agenții economici în condiții de confidențialitate și siguranță, în scopurile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, pentru prevenirea producerii unor prejudicii sau a lezării intereselor, de orice natură, ale acestora.

Art. 5. - Modificări (1), Jurisprudență

Constituie contravenții, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să constituie infracțiuni, următoarele fapte:

a) neținerea de către contribuabilul, persoană juridică, a evidenței plăților restante conform art. 1 din prezenta ordonanță de urgență; Jurisprudență

b) nedepunerea la Institutul de Management și Informatică din cadrul Ministerului Industriei și Comerțului a situației prevăzute la art. 2 în termenul prevăzut la art. 3;

c) neluarea măsurilor pentru asigurarea protecției și confidențialității datelor, informațiilor și situațiilor aflate în păstrarea și gestionarea Institutului de Management și Informatică din cadrul Ministerului Industriei și Comerțului;

d) nerespectarea de către orice utilizator a îndatoririlor referitoare la confidențialitatea informațiilor, datelor și situațiilor.

Contravențiile prevăzute la alin. 1 lit. a) și b) se sancționează după cum urmează: Jurisprudență

- cele de la lit. a), cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei;

- cele de la lit. b), cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

Contravențiile prevăzute la lit. c) și d) se sancționează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

Constatarea contravențiilor prevăzute la lit. a) și b) și aplicarea sancțiunilor se efectuează de către organele de specialitate ale Ministerului Finanțelor. Puneri în aplicare (1)

Constatarea contravențiilor prevăzute la lit. c) și d) și aplicarea sancțiunilor se efectuează de către ofițeri ai Inspectoratului General al Poliției.

Art. 6. - Modificări (1)

Prevederile art. 5 se completează cu dispozițiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, cu excepția art. 25 și 26.

Art. 7. - Modificări (1)

Institutul de Management și Informatică din cadrul Ministerului Industriei și Comerțului va transmite Ministerului Finanțelor - Direcția generală de prognoză, lunar și la cerere, situația centralizată cu privire la activitatea desfășurată de acesta în procesul de compensare a datoriei.

Art. 8. -

În termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență Guvernul va adopta hotărâri de modificare a reglementărilor în vigoare privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadență ale agenților economici și Regulamentul de compensare a datoriilor nerambursate la scadență ale agenților economici din industrie, în vederea punerii în aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș
Ministrul industriei și comerțului,
Radu Berceanu

București, 1 iunie 1999.

Nr. 77.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...