Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 198/1999 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă

Modificări (2), Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (11), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 607 din 13 decembrie 1999.

În vigoare de la 13 decembrie 1999 până la 06 iunie 2001, fiind abrogat și înlocuit prin Lege 268/2001.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României emite următoarea ordonanță de urgență:

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezenta ordonanță de urgență stabilește cadrul juridic privind privatizarea societăților comerciale agricole, care dețin în exploatare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă, constituite în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, precum și regimul concesionării terenurilor proprietate publică și privată a statului, aflate în exploatarea acestor societăți.

Art. 2. -

Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică și societăților comerciale rezultate din divizarea sau fuziunea societăților comerciale menționate la art. 1, care dețin în exploatare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă.

Art. 3. - Jurisprudență

(1) Privatizarea societăților comerciale prevăzute la art. 1 și 2 se face, în numele statului, de Ministerul Agriculturii și Alimentației, în colaborare cu Fondul Proprietății de Stat, în baza unui protocol încheiat între ministrul agriculturii și alimentației și președintele Consiliului de administrație al Fondului Proprietății de Stat, prin vânzare de acțiuni, vânzare de active și prin privatizarea managementului, către: Jurisprudență

a) asociații constituite în conformitate cu art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare și cu cele aduse prin Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, asociații constituite în baza Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură;

b) persoane fizice sau juridice române ori străine.

(2) Fac parte din capitalul social al societăților comerciale prevăzute la art. 1 și 2 terenurile pentru care societățile comerciale au obținut certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului de incintă, eliberat de Ministerul Agriculturii și Alimentației, cu aplicarea prevederilor legale privind reevaluarea imobilizărilor corporale și modificarea capitalului social.

(3) Persoanele fizice, acționari sau locatori, vor fi puse în posesie efectivă și li se vor elibera titluri de proprietate în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, și ale cap. III din prezenta ordonanță de urgență.

(4) Terenurile agricole și terenurile aflate permanent sub luciu de apă nu fac parte din capitalul social al societăților comerciale prevăzute la art. 1 și 2. Respingeri de neconstituționalitate (10)

CAPITOLUL II Înființarea Agenției Domeniilor Statului și delimitarea
patrimoniului acesteia

Secțiunea I Înființarea, organizarea și funcționarea
Agenției Domeniilor Statului

Art. 4. - Jurisprudență

(1) Se înființează Agenția Domeniilor Statului, instituție de interes public de specialitate, finanțată din surse bugetare și extrabugetare, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Agriculturii și Alimentației, având ca scop:

a) exercitarea în numele statului a prerogativelor privind dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole și terenurilor aflate permanent sub luciu de apă, aparținând domeniului privat al statului; Jurisprudență

b) concesionarea bunurilor, activităților și serviciilor, precum și a terenurilor aparținând domeniului public sau privat, aflat în administrarea institutelor și stațiunilor de cercetări științifice, a unităților de învățământ agricol și silvic, a companiilor și societăților naționale din domeniul de activitate al Ministerului Agriculturii și Alimentației. Jurisprudență

(2) Atribuțiile și structura organizatorică ale Agenției Domeniilor Statului se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 5. -

(1) Agenția Domeniilor Statului este condusă de un consiliu de administrație, format din 9 membri numiți pe criterii de competență profesională prin ordin al ministrului agriculturii și alimentației, iar dintre membrii acestuia unul este desemnat să îndeplinească funcția de președinte.

(2) Durata mandatului membrilor consiliului de administrație se fixează prin ordin de numire și nu poate fi mai mare de 4 ani.

(3) Membrii consiliului de administrație pot fi revocați pentru motive întemeiate de către autoritatea care i-a numit, în baza unei analize a eficienței activității pe perioada cât au activat în consiliu.

(4) Consiliul de administrație ia decizii valabile în prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi.

(5) Consiliul de administrație se va întruni în ședințe cel puțin o dată pe lună.

(6) Consiliul de administrație se poate convoca în ședințe extraordinare de către președinte sau la cererea a cel puțin unei treimi din numărul membrilor săi ori prin ordinul autorității care i-a numit.

(7) Președintele consiliului de administrație aduce la îndeplinire hotărârile acestuia și în acest scop exercită următoarele atribuții:

a) încheie sau aprobă încheierea de contracte de către Agenția Domeniilor Statului;

b) aprobă operațiuni de plăți și încasări în numele Agenției Domeniilor Statului;

c) angajează și reprezintă Agenția Domeniilor Statului în relații cu persoane fizice sau juridice, precum și în fața instanțelor judecătorești;

d) prezintă anual spre aprobare Ministerului Agriculturii și Alimentației raportul de activitate a Agenției Domeniilor Statului și bugetul de venituri și cheltuieli, adoptate de către consiliul de administrație.

(8) Atribuțiile consiliului de administrație, modul de desfășurare a ședințelor acestuia, precum și remunerarea membrilor săi se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii și alimentației.

(9) Activitatea curentă a Agenției Domeniilor Statului este condusă de un director general executiv, numit de către președintele consiliului de administrație, cu acordul consiliului de administrație.

(10) Directorul general executiv participă ca invitat la ședințele consiliului de administrație.

(11) Președintele consiliului de administrație poate să delege directorului general executiv dreptul de a angaja și de a reprezenta Agenția Domeniilor Statului în relațiile cu persoane fizice sau juridice, precum și în fața instanțelor judecătorești.

(12) Controlul intern al operațiunilor financiar-contabile ale Agenției Domeniilor Statului se realizează de către 3 cenzori numiți prin ordin al ministrului agriculturii și alimentației, cu avizul Ministerului Finanțelor.

Art. 6. -

Veniturile Agenției Domeniilor Statului, inclusiv cele obținute din concesionare, vor fi depuse în conturi purtătoare de dobânzi și se constituie într-un fond special, denumit "Dezvoltarea agriculturii românești", la dispoziția Ministerului Agriculturii și Alimentației, din care se finanțează programe de dezvoltare, programe de dezvoltare a piețelor interne și externe, programe de cercetare, programe de dezvoltare a micilor fermieri și alte programe, inclusiv cele de restructurare, care au drept scop privatizarea eficientă a societăților comerciale din domeniul de activitate al Ministerului Agriculturii și Alimentației.

Secțiunea a II-a Acțiuni pentru delimitarea patrimoniului Agenției Domeniilor
Statului și pentru retrocedare și punere în posesie

Art. 7. - Jurisprudență

(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență Agenția Domeniilor Statului va inventaria terenul agricol și terenul aflat permanent sub luciu de apă, aflate în exploatarea societăților comerciale prevăzute la art. 1 și 2, și terenurile deținute în administrare de institutele și stațiunile de cercetări științifice, de universități și unități de învățământ cu profil agricol și silvic, prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Procedura de inventariere a terenurilor prevăzute la alin. (1), precum și componența comisiilor de inventariere se vor stabili prin ordin al ministrului agriculturii și alimentației.

(3) Planurile cadastrale ale terenurilor agricole, cu delimitarea suprafețelor pe categorii de folosință, se vor întocmi de oficiile de cadastru agricol și organizarea teritoriului agricol și vor fi avizate pentru realitatea datelor de către toți membrii comisiei de inventariere și de Direcția generală patrimoniu, fond funciar, cadastru și îmbunătățiri funciare din cadrul Ministerului Agriculturii și Alimentației.

(4) Predarea-preluarea terenurilor prevăzute la alin. (1) și trecerea lor în patrimoniul Agenției Domeniilor Statului se fac pe bază de protocol încheiat între societățile comerciale, institutele și stațiunile de cercetări științifice, universitățile și unitățile de învățământ cu profil agricol și silvic, pe de o parte, și Agenția Domeniilor Statului, pe de altă parte, în termen de 15 zile de la data inventarierii lor. Jurisprudență

(5) La data predării-preluării terenurilor agricole sau a terenurilor aflate permanent sub luciu de apă, care fac obiectul prezentei ordonanțe de urgență, Agenția Domeniilor Statului va întocmi balanța terenurilor pe fiecare unitate prevăzută la art. 1, 2 și în anexa nr. 1, iar terenurile care nu fac obiectul retrocedării în conformitate cu prevederile legilor în domeniu vor fi declarate terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului și vor putea fi concesionate în condițiile legii.

(6) Agenția Domeniilor Statului va inventaria terenurile agricole care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate conform Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, împreună cu structurile specializate ale Ministerului Agriculturii și Alimentației, și va verifica legalitatea cererilor care au stat la baza dobândirii calității de acționar sau de locator, conform art. 37 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, și art. 25 din Legea arendării nr. 16/1994, cu modificările ulterioare.

(7) În situația în care Agenția Domeniilor Statului constată că au fost săvârșite abuzuri comise prin acte administrative în aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, aceasta se poate prevala de prevederile art. 60-62 din această lege sau poate sesiza instanțele judecătorești în a căror rază teritorială este situat terenul agricol.

(8) În baza documentației întocmite de Agenția Domeniilor Statului și de Oficiul de cadastru agricol și organizarea teritoriului agricol, avizată de direcția generală pentru agricultură și industrie alimentară județeană și a municipiului București și de Ministerul Agriculturii și Alimentației, prefectul emite titluri de proprietate.

(9) Agenția Domeniilor Statului poate atribui persoanelor îndreptățite suprafețe de teren din domeniul privat al statului, în baza unor legi speciale de retrocedare sau de împroprietărire, ulterioare intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 8. - Jurisprudență

(1) Terenurile agricole aparținând domeniului privat și public al statului, aflate în exploatarea institutelor sau stațiunilor de cercetări științifice, a universităților și unităților de învățământ cu profil agricol și silvic, a companiilor sau societăților naționale, vor fi concesionate direct către acestea în schimbul unei redevențe.

(2) Până la privatizarea societăților comerciale cu capital majoritar de stat, a companiilor sau societăților naționale, precum și a institutelor sau stațiunilor de cercetări științifice, acestea vor avea un drept de preemțiune în concesionarea terenurilor deținute în exploatare, aparținând domeniului privat al statului, drept ce va putea fi exercitat în maximum 45 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României.

(3) Terenurile aflate în exploatarea unităților de învățământ agricol și silvic, necesare în vederea desfășurării activității, vor fi concesionate direct către acestea.

Art. 9. -

(1) La primirea din partea unui investitor interesat a unei scrisori de intenție pentru concesionarea terenului aflat în exploatarea societăților comerciale prevăzute la art. 1 și 2, aparținând domeniului privat al statului, intrat sau prevăzut a intra în patrimoniul Agenției Domeniilor Statului, aceasta este obligată să comunice Ministerului Agriculturii și Alimentației și Fondului Proprietății de Stat intenția concesionării, urmând a se declanșa concomitent procedura de evaluare a acțiunilor deținute de Ministerul Agriculturii și Alimentației la respectiva societate comercială și procedura de concesionare prin efectuarea studiului de oportunitate a concesionării.

(2) În cazul în care investitorul interesat în concesionarea terenului agricol sau a terenului aflat permanent sub luciu de apă solicită și cumpărarea de acțiuni, cele trei instituții, respectiv Agenția Domeniilor Statului, Ministerul Agriculturii și Alimentației și Fondul Proprietății de Stat, vor constitui o comisie mixtă care va negocia clauzele celor două contracte, în conformitate cu metodele și procedurile de privatizare prevăzute la cap. III.

CAPITOLUL III Vânzarea acțiunilor societăților comerciale ce dețin în
exploatare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent
sub luciu de apă și concesionarea bunurilor, activităților
sau serviciilor aparținând domeniului privat al statului

Secțiunea I Vânzarea de acțiuni

Art. 10. -

(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență Ministerul Agriculturii și Alimentației, Fondul Proprietății de Stat și Agenția Domeniilor Statului vor întocmi lista cuprinzând societățile comerciale ce fac obiectul privatizării, respectiv ale căror terenuri deținute sunt oferite spre concesionare, listă care va fi aprobată prin ordin al ministrului agriculturii și alimentației.

(2) Lista prevăzută la alin. (1) va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și va cuprinde:

a) datele de identificare a agentului economic (denumirea societății comerciale, sediul, codul fiscal, numărul de înmatriculare la registrul comerțului);

b) capitalul social și structura acționariatului;

c) procentul din capitalul social supus vânzării;

d) suprafața totală de teren agricol ce urmează a fi concesionată;

e) termenul limită de declanșare a procesului de privatizare.

Art. 11. -

(1) În baza protocolului ce va fi încheiat între Ministerul Agriculturii și Alimentației, Fondul Proprietății de Stat și Agenția Domeniilor Statului și în vederea asigurării unui proces de privatizare, respectiv de concesionare, eficient și transparent, pentru fiecare societate comercială scoasă la privatizare și nominalizată în listă, reprezentanții celor trei instituții sunt obligați să publice în mijloacele de informare în masă, inclusiv în sistemul electronic, anunțul publicitar privind vânzarea acțiunilor și concesionarea terenurilor din domeniul privat al statului, deținute de aceste societăți în exploatare.

(2) Anunțul publicitar va fi întocmit în baza dosarului de prezentare elaborat de Ministerul Agriculturii și Alimentației și de Fondul Proprietății de Stat și a studiului de oportunitate întocmit de Agenția Domeniilor Statului.

(3) Anunțul publicitar elaborat de cele trei instituții semnatare va cuprinde informații minime cu privire la:

a) denumirea și sediul societății comerciale;

b) numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului și codul fiscal;

c) obiectul de activitate;

d) capitalul social și numărul de acțiuni puse în vânzare;

e) structura acționariatului;

f) suprafața terenului ce urmează a fi concesionată;

g) locul și data limită de cumpărare a caietului de sarcini;

h) locul de unde se pot obține alte date;

i) locul și data limită de depunere a ofertelor;

j) alte date considerate importante de reprezentanții celor trei instituții, în baza procedurilor interne de lucru.

Art. 12. -

Persoanele fizice sau juridice interesate în cumpărarea de acțiuni emise de societățile comerciale care dețin în exploatare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă și/sau în concesionarea terenurilor aparținând domeniului privat al statului, inclusiv a bunurilor, activităților sau serviciilor accesorii ale acestor bunuri, vor proceda la depunerea unei scrisori de intenție către:

a) Ministerul Agriculturii și Alimentației, dacă sunt interesate numai în cumpărarea de acțiuni emise de aceste societăți comerciale;

b) Agenția Domeniilor Statului, dacă sunt interesate numai în concesionarea terenurilor agricole sau a terenurilor aflate permanent sub luciu de apă, inclusiv a bunurilor, activităților și serviciilor accesorii acestor bunuri, aparținând domeniului privat al statului și deținute în exploatare de societățile comerciale nominalizate în lista dată publicității conform art. 10;

c) ambele instituții, respectiv Ministerul Agriculturii și Alimentației și Agenția Domeniilor Statului, dacă sunt interesate în cumpărarea de acțiuni emise de societățile comerciale menționate în lista dată publicității conform art. 10, condiționată de încheierea concomitentă a contractelor de concesionare a terenurilor aparținând domeniului privat al statului și deținute în exploatare de aceste societăți.

Art. 13. -

(1) După înregistrarea la Ministerul Agriculturii și Alimentației sau la Agenția Domeniilor Statului a unei scrisori de intenție din partea unui investitor interesat, una dintre aceste instituții va declanșa procedura de privatizare, respectiv de concesionare, după anunțarea celeilalte instituții și a Fondului Proprietății de Stat.

(2) Acțiunile de privatizare și/sau de concesionare se vor desfășura în condiții de eficiență și transparență.

(3) Vânzarea de acțiuni emise de societățile comerciale care fac obiectul prezentei ordonanțe de urgență se va face de Ministerul Agriculturii și Alimentației și de Fondul Proprietății de Stat, în baza unui raport de evaluare, la prețul pieței stabilit de cerere și ofertă, fără a exista un preț minim de vânzare. Jurisprudență

(4) Pentru societățile comerciale ce fac obiectul prezentei ordonanțe de urgență, care au datorii reprezentând mai mult de jumătate din capitalul social și care au fost scoase la vânzare de două ori, fără a se înregistra vreo ofertă, din comisia de negociere vor face parte și reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, astfel încât investitorii interesați să poată negocia atât valoarea acțiunilor, cât și valoarea totală a datoriilor și modul de stingere a acestora.

(5) Creditele cu garanția statului, nerambursabile băncilor comerciale de societățile comerciale prevăzute la art. 1 și 2, restante la data de 31 decembrie 1998, trec la datoria publică în condițiile legii.

Art. 14. -

(1) Vânzarea acțiunilor către investitorii interesați prevăzuți la art. 3 alin. (1) se va face prin următoarele metode:

a) licitație cu strigare sau în plic;

b) negociere directă cu preselecție.

(2) În cazul vânzării de acțiuni prin licitație, salariații și membrii conducerii societății comerciale au dreptul să cumpere, într-o perioadă de 30 de zile anterioară datei ținerii licitației, până la 20% din acțiunile scoase la vânzare, cu o reducere de până la 30% față de prețul ofertei făcute de Ministerul Agriculturii și Alimentației și de Fondul Proprietății de Stat.

(3) În cazul vânzării de acțiuni prin negociere directă cu preselecție, asociația constituită conform prevederilor art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare, și asociațiile agricole constituite în temeiul Legii nr. 36/1991 vor avea drept de cumpărare preferențială a acțiunilor, în situația în care oferă un preț cu cel mult 40% mai mic decât cel mai mare preț oferit.

(4) Criteriul de departajare a ofertanților în cadrul licitației este prețul/acțiune, iar în cadrul negocierii se vor stabili clauze privind păstrarea obiectului de activitate și protecția salariaților.

Art. 15. -

Asociațiile constituite în conformitate cu prevederile art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare, și asociațiile agricole constituite în temeiul Legii nr. 36/1991 pot cumpăra acțiuni emise de societățile comerciale prevăzute la art. 1 și 2 din prezenta ordonanță de urgență, beneficiind de următoarele facilități: plata în rate eșalonate pe o perioadă de maximum 5 ani de la data încheierii contractului de vânzarecumpărare, cu avans de minimum 20% din prețul de adjudecare și cu dobândâ de 10% pe an.

Art. 16. -

(1) Dividendele aferente acțiunilor dobândite de fiecare asociație din cele prevăzute la art. 15 sunt neimpozabile pe durata executării contractului.

(2) Veniturile obținute potrivit alin. (1) se transferă asociației și se utilizează exclusiv pentru plata ratelor, a dobânzilor și pentru rambursarea creditelor contractate de asociație în vederea cumpărării de acțiuni.

Art. 17. -

(1) Acțiunile dobândite în conformitate cu prevederile art. 15 se înscriu în registrul acționarilor societății comerciale, iar asociațiile vor figura în registrul acționarilor societății comerciale și se vor înscrie la registrul comerțului la poziția "acționar", până la plata integrală a prețului, având drept de vot în adunarea generală a acționarilor.

(2) Pentru acțiunile vândute cu plata în rate acțiunile neachitate se constituie gaj și se eliberează de sarcini pe măsura achitării lor.

Secțiunea a II-a Concesionarea terenurilor agricole sau a terenurilor aflate
permanent sub luciu de apă, inclusiv a bunurilor, activităților sau
a serviciilor accesorii acestor bunuri din domeniul privat al statului

Art. 18. -

(1) Inițiativa concesionării o poate avea concedentul sau orice investitor interesat, conform prevederilor Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor.

(2) Persoanele fizice sau juridice române ori străine, inclusiv asociațiile constituite în conformitate cu prevederile art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele constituite în temeiul Legii nr. 36/1991, care doresc să concesioneze terenurile ce fac obiectul acestei secțiuni, vor adresa o scrisoare de intenție concedentului, respectiv Agenției Domeniilor Statului.

(3) După anunțarea celeilalte instituții, respectiv Ministerul Agriculturii și Alimentației, în conformitate cu prevederile art. 12, Agenția Domeniilor Statului va întocmi în termen de 30 de zile studiul de oportunitate conținând o evaluare tehnico-economică și caietul de sarcini al concesiunii, pe care îl va supune spre adoptare Consiliului de administrație al Agenției Domeniilor Statului.

(4) Hotărârea Consiliului de administrație al Agenției Domeniilor Statului de aprobare a concesionării va cuprinde și procedura de concesionare care poate fi:

a) licitație cu plic închis, dacă investitorul interesat nu a condiționat concesionarea terenului agricol sau a terenului aflat permanent sub luciu de apă de cumpărarea de acțiuni ale societății comerciale în exploatarea căreia se află aceste terenuri;

b) negociere directă cu preselecție, dacă investitorul interesat condiționează concesionarea terenurilor de cumpărarea de acțiuni ale societății comerciale ce dețin în administrare aceste terenuri.

A. Procedura concesionării prin licitație cu plic închis

Art. 19. -

(1) Procedura concesionării prin licitație cu plic închis se va face într-o singură etapă și va avea drept scop concesionarea bunurilor, activităților sau serviciilor aparținând domeniului privat al statului și se aplică atunci când investitorul nu condiționează concesionarea terenurilor de cumpărarea acțiunilor societăților comerciale ce dețin în administrare aceste bunuri.

(2) Selectarea ofertelor se va face în baza grilei de punctare aprobate în caietul de sarcini, care va avea ca principale elemente:

a) redevența oferită;

b) capacitatea tehnică de a exploata bunul ce face obiectul concesiunii;

c) valoarea investițiilor propuse, precum și posibilități financiare de realizat.

Art. 20. -

(1) Concedentul va încheia contractul de concesionare cu ofertantul cel mai bine plasat în baza grilei de punctare. Condițiile care au condus la declararea câștigătorului concesiunii vor fi în mod obligatoriu clauze în contract.

(2) Contractul de concesiune va cuprinde clauza referitoare la împărțirea responsabilităților de mediu între concedent și concesionar.

(3) La expirarea termenului de concesiune concesionarul este obligat să restituie liber de orice sarcini bunul concesionat, inclusiv investițiile realizate.

(4) Pentru investițiile nerecuperate concedentul și concesionarul vor conveni modul de recuperare a acestora.

B. Procedura concesionării prin negociere directă

Art. 21. -

Procedura concesionării prin negociere directă se aplică în cazul în care investitorul interesat condiționează cumpărarea acțiunilor societăților comerciale care fac obiectul acestei ordonanțe de urgență de concesionarea terenurilor deținute în exploatare de aceste societăți comerciale.

Secțiunea a III-a Procedura vânzării acțiunilor societăților comerciale
și a concesionării terenurilor agricole sau a terenurilor aflate
permanent sub luciu de apă

Art. 22. -

(1) În cazul în care un investitor este interesat în cumpărarea acțiunilor unei societăți comerciale care face obiectul prezentei ordonanțe de urgență, solicitând în scrisoarea de intenție și concesionarea terenului aparținând domeniului privat al statului, deținut în exploatare de aceste societăți, Ministerul Agriculturii și Alimentației, Fondul Proprietății de Stat și Agenția Domeniilor Statului au următoarele obligații:

Ministerul Agriculturii și Alimentației și Fondul Proprietății de Stat întocmesc, în conformitate cu procedurile interne aprobate de Consiliul de administrație al Fondului Proprietății de Stat, respectiv cu ordinul ministrului agriculturii și alimentației și conform legislației în vigoare, prin intermediul comisiei mixte definite la alin. (2), următoarele:

a) nota privind propunerile de vânzare a acțiunilor gestionate de Ministerul Agriculturii și Alimentației și nota de preț privind evaluarea acțiunilor; Jurisprudență

b) dosarul de prezentare privind oferta de vânzare a acțiunilor gestionate de Ministerul Agriculturii și Alimentației; Jurisprudență

c) anunțul de vânzare/oferta de vânzare;

d) caietul de sarcini.

Agenția Domeniilor Statului întocmește studiul de oportunitate și îl supune spre aprobare consiliului de administrație. Consiliul de administrație hotărăște și asupra conținutului caietului de sarcini și totodată specifică:

a) durata concesiunii;

b) modul de calcul al redevenței și modalitatea de plată;

c) investițiile făcute de concesionar;

d) condițiile de exploatare a concesiunii;

e) obligațiile de mediu;

f) regimul bunurilor la încetarea concesiunii.

(2) Comisia mixtă de negociere, constituită din 5-7 membri desemnați de Ministerul Agriculturii și Alimentației, Fondul Proprietății de Stat și de Agenția Domeniilor Statului, va fi mandatată să selecteze cea mai bună ofertă și să negocieze condițiile celor două contracte în baza dosarului de prezentare și a caietului de sarcini, aprobate de cele trei instituții.

(3) În comisia mixtă fiecare membru dispune de un vot.

(4) Departajarea ofertelor se va face în baza unei grile de punctare comune care va cuprinde:

a) prețul pe acțiune și modalitatea de plată;

b) condițiile caietului de sarcini al concesiunii. Jurisprudență

(5) Din acțiunile gestionate de Ministerul Agriculturii și Alimentației la societățile comerciale care fac obiectul prezentei ordonanțe de urgență se poate rezerva o cotă de până la 10% pentru asigurarea unei surse de constituire a fondului de reparații pentru terenurile preluate de stat în mod abuziv și care nu pot fi restituite în natură, procedură care va fi stabilită de o lege specială.

CAPITOLUL IV Vânzarea de active aparținând societăților comerciale
ce dețin în administrare terenuri agricole sau terenuri
aflate permanent sub luciu de apă

Secțiunea I Pregătirea pentru vânzare

Art. 23. -

(1) Dacă în urma ofertării unei societăți comerciale de două ori și a oferirii de facilități conform art. 15 nu au fost înregistrate cereri de cumpărare de acțiuni, se poate proceda la divizarea acestei societăți comerciale pe ferme și centre de profil, în baza unui studiu de fezabilitate și cu aprobarea membrilor adunării generale a acționarilor, potrivit mandatului special acordat de Ministerul Agriculturii și Alimentației, sau la restructurarea societății prin vânzarea de active, în conformitate cu prevederile prezentului capitol.

(2) Ferma de producție agricolă, definită ca fiind unitatea de producție ce însumează infrastructura investițională și terenurile aferente necesare desfășurării procesului de producție agricolă, constituie cea mai mică subdiviziune a unei societăți agricole supuse privatizării. Ferma de producție agricolă poate fi divizată numai în cazurile de dizolvare sau lichidare, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare.

Secțiunea a II-a Vânzarea de active cu plata integrală

Art. 24. -

(1) Vânzarea activelor societăților comerciale se va face în baza unui studiu de oportunitate aprobat de adunarea generală a acționarilor și de administratorul societății comerciale și avizat de Ministerul Agriculturii și Alimentației și de Fondul Proprietății de Stat.

(2) Vânzarea activelor prevăzute la alin. (1) se efectuează pe bază de licitație cu strigare sau cu plic închis cu adjudecare, la cel mai bun preț oferit.

(3) Procedura prevăzută la alin. (1) și (2) se aplică și în cazul perfectării unui contract de leasing imobiliar cu clauză irevocabilă de vânzare, dacă în contractul de leasing nu s-a prevăzut altfel.

(4) Reprezentanții în adunarea generală a acționarilor ai Ministerului Agriculturii și Alimentației au obligația să întocmească lista cuprinzând activele neutilizate, în vederea avizării acesteia de către instituțiile abilitate și publicării ei în presă.

Art. 25. -

(1) La cumpărarea de active aparținând societăților comerciale ce fac obiectul prezentei ordonanțe de urgență nu au dreptul să participe membrii adunării generale a acționarilor sau administratorii societăților vânzătoare.

(2) Sumele obținute din vânzarea activelor societăților comerciale care fac obiectul prezentei ordonanțe de urgență vor fi utilizate de acestea pentru:

a) rambursarea datoriilor;

b) efectuarea de investiții;

c) finalizarea activității din principalul obiect de activitate.

(3) Sumele prevăzute la alin. (2) nu pot fi utilizate pentru plata drepturilor salariale.

Art. 26. -

(1) Societățile comerciale care fac obiectul prezentei ordonanțe de urgență și au în derulare contracte de locație de gestiune sau de închiriere pentru activele societății, altele decât terenurile agricole sau terenurile aflate permanent sub luciu de apă, pot vinde prin negociere directă sau pot încheia contracte de leasing imobiliar cu clauză irevocabilă de vânzare, cu locatarii sau cu chiriașii, dacă aceștia au efectuat investiții în activele utilizate și nu au obligații restante față de societatea comercială.

(2) Contractul de vânzare sau de leasing imobiliar cu clauză irevocabilă de vânzare se încheie în baza raportului de evaluare acceptat de părți și cu scăderea valorii investițiilor efectuate de către chiriaș, respectiv de locator.

(3) Încheierea contractelor de vânzare sau de leasing imobiliar cu clauză irevocabilă de vânzare este supusă avizului Ministerului Agriculturii și Alimentației.

Secțiunea a III-a Vânzarea de active cu plata în rate

Art. 27. -

(1) Societățile comerciale care fac obiectul prezentei ordonanțe de urgență pot vinde, cu acordul Ministerului Agriculturii și Alimentației, în condițiile stabilite de adunarea generală a acționarilor și de administrator, active cu plata în rate salariaților asociațiilor agricole constituite în baza Legii nr. 36/1991, în următoarele condiții:

a) avans minim de 20% din prețul aprobat de adunarea generală a acționarilor și de administrator, cu avizul Ministerului Agriculturii și Alimentației, dar nu mai mic decât valoarea contabilă a acestuia;

b) rate eșalonate pe un termen de 3-5 ani;

c) dobânda anuală de 30%.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică și la expirarea unui contract de leasing imobiliar, dacă va fi prevăzută în contract o clauză de cumpărare în favoarea utilizatorului.

Art. 28. -

Contractele de vânzare-cumpărare de active vor avea clauze ferme pentru respectarea legislației în vigoare privind protecția mediului.

CAPITOLUL V Sancțiuni

Art. 29. -

(1) Constituie contravenții la prezenta ordonanță de urgență, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să constituie infracțiuni, și se sancționează cu amendă de la 1.000.000 lei la 10.000.000 lei următoarele fapte:

a) nepublicarea listei cuprinzând societățile comerciale care se privatizează;

b) nerespectarea metodei de privatizare stabilite în oferta de vânzare sau în studiul de oportunitate;

c) neincluderea anumitor bunuri din patrimoniul societății comerciale în oferta de vânzare și în raportul de evaluare ori includerea unor bunuri fictive în oferta de vânzare, cu scop vădit de a induce în eroare investitorul;

d) neincluderea în caietul de sarcini a situațiilor reale privind bunul supus concesiunii, în scopul tulburării dreptului de exploatare a concedentului;

e) neîntocmirea raportului de evaluare sau a studiului de oportunitate pentru formarea prețului de ofertă sau pentru stabilirea redevenței, ce stau la baza negocierii;

f) atribuirea dreptului de cumpărare/concesionare unei persoane în dauna alteia care a formulat o ofertă mai avantajoasă;

g) divulgarea de informații confidențiale unor terți, în vederea influențării prețului de ofertă sau a redevenței.

(2) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) lit. a)-g) se aplică individual personalului Ministerului Agriculturii și Alimentației, Fondului Proprietății de Stat și al Agenției Domeniilor Statului.

(3) Constatarea contravențiilor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență și aplicarea sancțiunilor se fac de Ministerul Finanțelor, prin agenții săi împuterniciți conform legii.

(4) Contravențiilor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență le sunt aplicabile dispozițiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, cu excepția art. 25 și 26.

CAPITOLUL VI Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 30. -

În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Agriculturii și Alimentației va întocmi normele metodologice de aplicare, care vor fi supuse spre aprobare Guvernului.

Art. 31. -

Prevederile prezentei ordonanțe de urgență nu se aplică societăților comerciale agricole la care a început procedura de privatizare.

Art. 32. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

Art. 33. -

Pe data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă orice prevederi contrare cu privire la privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă, inclusiv prevederile cu privire la concesionarea terenurilor aflate în exploatarea acestor societăți.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii și alimentației,
Ioan Avram Mureșan
Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș
Președintele Agenției Române de Dezvoltare,
Sorin Fodoreanu

București, 10 decembrie 1999.

Nr. 198.

ANEXA Nr. 1

SOCIETĂȚILE COMERCIALE PE ACȚIUNI
deținătoare de terenuri agricole și terenuri de sub luciu de apă

Nr. crt. Denumirea societății comerciale
Județul Alba
1. TRANSILVANIA AIUD
2. AGRA ALBA
3. BLASSIUS BLAJ
4. APOLLON GALDA DE JOS
5. MUREȘUL LUNCA MUREȘULUI
6. PERLA TÂRNAVEI JIDVEI
7. AGROIND PETREȘTI
8. VITIS SEBEȘ
9. VITICOLA AIUD
10. HORTICOLA OIEJDEA
11. SUINPROD GALDA DE JOS
Județul Arad
12. AGROPRODEX IRATOȘ
13. ARNO ARADUL NOU
14. ARCER CERMEI
15. CRISCOM CHIȘINEU-CRIȘ
16. AGROIND FÂNTÂNELE
17. AGROIND HORIA
18. AGROIND INEU
19. IZVORIN ARAD
20. AGROIND NĂDLAC
21. AGROIND PECICA
22. AGROIND SCÂNTEIA ȘIMAND
23. SEMROM SEMLAC
24. AGROIND ȘAGU
25. AGROIND UTVINIȘ
26. ZOOLACT SEMLAC
27. VITIVINICOLA BARATCA
28. SUPERSEM ARADUL NOU
29. COMFRUCT LIPOVA
30. HORTICOLA HORIA
31. HORTICOLA INEU
32. HORTICOLA NĂDLAC
33. LEGUMICOLA PECICA
34. ALFAR ARAD
35. PASTORALA ARAD
36. PISCICOLA ARAD
Județul Argeș
37. FRUCTIS CÂMPULUNG
38. AGROSTAR COSTEȘTI
39. AGROTIM CURTEA DE ARGEȘ
40. AGROMIXT LEORDENI
41. AGROIZV IZVORUL
42. AGROPIT PITEȘTI
43. A.I.A.S.C. VULPEȘTI BUZOIEȘTI
44. CERES PITEȘTI
45. HORTICOM ROCIU
46. PITSER PITEȘTI
47. VALAHIA TOPOLOVENI
48. AVICOLA BĂICULEȘTI
Județul Bacău
49. AGRIBAC FORTUNA BACĂU
50. AICBAC BACĂU
51. AGRONOVA RĂCĂCIUNI
52. AGROIND TRAIAN
53. MULTIPROD SASCUT
54. AGROIND VULTURENI
55. POMICOLA LICHITIȘENI
56. AREAL BACĂU
57. AGROFRUCT BACĂU
58. AGROPROD PARINCEA
59. INTENSIV ITEȘTI
60. CERAVIS BRAD
61. GODOVANA FILIPENI
62. SELBAC BACĂU
63. AGROZOOTEHNICA SĂNDULENI
64. HORTIPROD BACĂU
65. HORTIPROD ORBENI
66. SERON ONEȘTI
67. SUINPROD BACĂU
68. PRODOBAC BACĂU
69. ESOX BACĂU
Județul Bihor
70. AGORA ORADEA
71. AGROIND CAUACEU
72. AGROIND CIGHID
73. AGROIND CRIȘANA TINCA
74. AGROINDUSTRIALA INAND
75. AGROPROD VÂNĂTORI
76. BIZOFRUCT BIHARIA
77. DEALUL NOU SĂCUIENI
78. GOLDFRUCT URVIND
79. HORTICOLA BALC
80. LUGAFRUCT URVIND
81. MALUS ALEȘD
82. MARGA MARGHITA
83. OVIPERSPRODCOM ORADEA
84. POMUR URVIND
85. SCAZ AVRAM IANCU
86. SCAZ SALONTA
87. VALPRODCOM VALEA LUI MIHAI
88. VEGANIPRODCOM SĂCĂDAT
89. HORTICOLA SĂLARD
90. ORSER ORADEA
91. AVÂNTUL ORADEA
92. BRATOSEM ORADEA
93. IND HOLOD
94. PROACVA CEFA
Județul Bistrița-Năsăud
95. AGROIND BISTRIȚA
96. AGROIND DUMITRA
97. AGROIND LECHINȚA
98. ZOOHORT TEACA
99. AGROIND JELNA
100. POMBIS BISTRIȚA
101. BISTRIȚA
102. FRULEG BISTRIȚA
Județul Botoșani
103. AGROZINDAL ALBEȘTI
104. COZINDA BOTOȘANI
105. INDAGRO BOTOȘANI
106. EMAGROCOM CĂTĂMĂRĂȘTI
107. AGROIND DÂNGENI
108. SENDORA DOROHOI
109. PROAGRO DOROHOI
110. AGROSAV SĂVENI
111. AGROMIH RIPICENI
112. LEGUME-FRUCTE BOTOȘANI
113. SUINPROD LEORDA
114. SUINPROD BUCECEA
115. AVICOLA BOTOȘANI
116. FLORA BOTOȘANI
117. SITNA BOTOȘANI
Județul Brașov
118. AGROIND BÂRSA CODLEA
119. AGROMIXT FĂGĂRAȘ
120. AGROIND HOMOROD
121. AGROIND PREJMER
122. AGROIND RUPEA
123. AGROIND RÂȘNOV
124. AGROIND FORTUNA BRAȘOV
125. HORTICOLA FĂGĂRAȘ
126. SERE CODLEA
127. SERE BRAȘOV
128. AVICOLA CODLEA
129. PAJIȘTI BRAȘOV
130. ROMPESCO BRAȘOV
Județul Brăila
131. OREZ BALDOVINEȘTI
132. AGROZOOTEH VĂDENI
133. COMAGRIM DUDEȘTI
134. HORTICOLA DUNĂREA
135. PERLA BĂRĂGANULUI GALBENU
136. AGROIND FĂUREI
137. DROPIA ÎNSURĂȚEI
138. AGROMAX MĂXINENI
139. CEZOMIV MIRCEA VODĂ
140. AGROIND DEDULEȘTI
141. AGROIND RÂMNICELU
142. AGROMIXT ROMANU
143. AGROSIL SILIȘTEA
144. OREMIXT LATINU
145. STANRIZ STĂNCUȚA
146. AGROZOOTEHNICA TICHILEȘTI
147. OREZUL GROPENI
148. PRODAZUR URLEASCA
149. CERES BRĂILA
150. SEMBRA BRĂILA
151. INSULA MARE A BRĂILEI
152. AGROLEG SILISTRARU
153. HORTICOLA VIZIRU
154. HORTICOLA 1 MAI
155. LEGUME-FRUCTE BRĂILA
156. LEGUME-FRUCTE BALDOVINEȘTI
157. ZAGNA VĂDENI
158. VERMATTA BRĂILA
Județul Buzău
159. ROMAGRIBUZ RÂMNICU SĂRAT
160. ROVINSAH SĂHĂTENI
161. ROMAGRIBUZ VERGULEASA
162. ROMAGRIBUZ CILIBIA
163. ROMAGRIBUZ STÂLPU
164. ROMAGRIBUZ VALEA RÂMNICULUI
165. AGROINDUSTRIALA FRASINU
166. SERE-SOLARII BUZĂU
167. SERE SCURTEȘTI
168. VERSEM BUZĂU
169. LEGUMPROD BUZĂU
170. SUINPROD BUZĂU
171. SEMPAJ BUZĂU
172. SUCORS RÂMNICU SĂRAT
173. ROMNUTRICOMB RÂMNICU SĂRAT
174. AMBLAC BUZĂU
Județul Caraș-Severin
175. AGROBER BERZOVIA
176. AGROGRAD GRĂDINARI
177. AGRORACER RĂCĂȘDIA
178. COMBINATUL AGROINDUSTRIAL CARAȘ
179. AGROPRODUCT REȘIȚA
Județul Călărași
180. AGRICOM BORCEA
181. AGROMIXT BUCIUMENI
182. AGROMIXT CĂLĂRAȘI
183. AGRO CHIRNOGI
184. CERES CIOCĂNEȘTI
185. AGRICOLA CIULNIȚA
186. AGROIND TUR DRAGALINA
187. AGROZOOT DRUMUL SUBȚIRE
188. AGROIND FUNDENI
189. AGROZOOT GRĂDIȘTEA
190. AGROIND IVĂNEȘTI
191. PRODASEM JEGĂLIA
192. AGROIND LEHLIU
193. AGROZOOTEH MIRCEA VODĂ
194. AGROIND UNIREA MÂNĂSTIREA
195. OLRIZ OLTENIȚA
196. AGROZOOTEH PIETROIU
197. AGROMIXT ROSEȚI
198. AGROIND SĂRULEȘTI
199. AGROIND CĂLĂRAȘI
200. AGROSERVCOM CĂLĂRAȘI
201. HORTICOLA CUZA VODĂ
202. HORTICOLA LEHLIU
203. LEGUROM JEGĂLIA
204. LEGOMSEM MÂNĂSTIREA
205. LEGUMICOLA OLTENIȚA
206. DAPHNES OLTENIȚA
207. LEFRUCT CĂLĂRAȘI
208. INTEGRATA COMSUIN CĂLĂRAȘI
209. MINERVA FUNDENI
210. PISCICOLA CĂLĂRAȘI
211. PISCICOLA OLTENIȚA
Județul Cluj
212. AGROINDUSTRIALA CLUJ-NAPOCA
213. AGRICOLA GHERLA
214. AGRAP APAHIDA
215. AGROIND POIANA TURDA
216. ZOOFRUCT BACIU
217. AGROCOM CLUJ-NAPOCA
218. CAMPIASER CÂMPIA TURZII
219. LEGUME-FRUCTE CLUJ
220. NAPOSEM CLUJ
221. ROMCON DEJ
222. PISCICOLA CLUJ
Județul Constanța
223. ADCERVIL ADAMCLISI
224. AGILOG AGIGEA
225. CELLAM AMZACEA
226. BANCOT BĂNEASA
227. AGRIAS CASTELU
228. VIFRUCER CERNAVODĂ
229. CILACER CIOCÂRLIA
230. CELACOB COBADIN
231. CERLIN COGEALAC
232. AGROHOLDING CONSTANȚA
233. CRUCIDAVA CRUCEA
234. DOCEFRAM DOROBANȚU
235. CARSOR HÂRȘOVA
236. SOLIANA INDEPENDENȚA
237. FRUVILEG MANGALIA
238. CERES MANGALIA
239. FRUVIMED MEDGIDIA
240. CERES MIHAIL KOGĂLNICEANU
241. VIE-VIN MURFATLAR
242. AGROINDTUR CONSTANȚA
243. NAZARCEA OVIDIU
244. NEVOCECA NEGRU VODĂ
245. BALCAN NICOLAE BĂLCESCU
246. OSTROVIT OSTROV
247. PESCO PEȘTERA
248. AGROPIT PIETRENI
249. COLINA SARAIU
250. STELACER STEJARU
251. SEMLACT SĂCELE
252. STUPINA CRUCEA
253. AGROVICERT TÂRGUȘOR
254. TOPLACER TOPRAISAR
255. CEZOTOR TORTOMANU
256. VULTAGRA VULTURU
257. POMICOLA CRUCEA
258. OLIMPUS MANGALIA
259. FRUVISAT MEDGIDIA
260. HORTICOLA MIHAIL KOGĂLNICEANU
261. HORTICOLA POIANA
262. OVIS PALAS CONSTANȚA
263. PROSPER CONSTANȚA
264. MUNCA OVIDIU
265. PRODSEM CONSTANȚA
266. PESTOM CONSTANȚA
Județul Covasna
267. ZOOCOMP SFÂNTU GHEORGHE
268. AGROMIXT CATALINA
269. SOLLACT OZUN
270. AGROCOMPLEX ANGHELUȘ
271. HORTICOM SFÂNTU GHEORGHE
272. GRADINARU TÂRGU SECUIESC
273. PAJISTICOV SFÂNTU GHEORGHE
Județul Dâmbovița
274. SAGRICOM TÂRGOVIȘTE
275. AGROIND GĂEȘTI
276. TERRA TITU
277. AGRINCOR CORNĂȚELU
278. CREIAS CREVEDIA
279. PIFCO PUCIOASA
280. SOLEX BĂLENI
281. AGRICOLA PRODAS TÂRGOVIȘTE
282. AGROINDUSTRIALA TÂRGOVIȘTE
283. SERATOM TÂRGOVIȘTE
284. OMNIA PUCIOASA
285. LEGFRUCTE TÂRGOVIȘTE
286. PAJIȘTI DÂMBOVIȚA
287. SELECTNUTRICOMB CREVEDIA
288. PISCICULTORUL TÂRGOVIȘTE
Județul Dolj
289. AGRICOLA BĂILEȘTI
290. AGROIND BRABOVA
291. HORTIPROD BREASTA
292. AGROIND CRAIOVA
293. AGROIND SERVICE CRAIOVA
294. AGROIND DĂBULENI
295. AGROIND DUNĂRENI
296. AGROIND GIUBEGA
297. AGROPROD GOIEȘTI
298. AGRICOLA LEU
299. AGROFRUCT MOȚĂȚEI
300. AGROIND MĂCEȘU DE JOS
301. AGROZOOTEH PLOPȘOR
302. AGROCELACTUS RAST
303. AGROZOOTEH ROBĂNEȘTI
304. AGROIND PISCU SADOVEI
305. CERVINA ȘEGARCEA
306. HORTICOLA CRAIOVA
307. HOLDING CRAIOVA
308. HORTICOLA DĂBULENI
309. LEGUMICOLA URZICUȚA
310. EXPOM VÂRVORU DE JOS
311. HORTICOLA BOURENI
312. INDUSTRIALCONSERV CALAFAT
313. VITAFRUCT CRAIOVA
314. LEGFRUCT BĂILEȘTI
315. AVICOLA CRAIOVA
316. SERICAROM DOLJ
317. LOTUS CRAIOVA
318. NĂVODARUL CALAFAT
Județul Galați
319. HORINCEA BEREȘTI
320. AGROIND DEALUL BUJORULUI
321. BRATES PRUT FRUMUȘIȚA
322. AGROGAL GALAȚI
323. AGROVIN IVEȘTI
324. NICORVIN TECUCI
325. MALINA SMÂRDAN GALAȚI
326. PROLLCEF ȘENDRENI
327. AGROTEC TECUCI
328. AGRIMAT MATCA
329. RARES FOLTEȘTI
330. DUNĂREA ZATUN-GALAȚI
331. SEROMGAL GALAȚI
332. HORTIGAL GALAȚI
333. GALSEM GALAȚI
334. CONTEC TECUCI
335. PESCOGAL GALAȚI
Județul Giurgiu
336. AGROZOOTEHNICA ADUNAȚII-COPĂCENI
337. AGROIND CLEJANI
338. AGRICOLA GIURGIU
339. AGROIND GOGOȘARI
340. AGROIND MAHÂRU-SLOBOZIA
341. AGROZOOTEHNICA MIHĂILEȘTI
342. AGROMIXT TOPORU
343. AGROZOOTEHNICA VEDEA
344. AGROIS GIURGIU
345. AGRO PRUNDU
346. LEGUMICOLA VEDEA
347. AGROLIMEX BOLINTIN
348. SERICAROM GIURGIU
349. PAJIȘTI VLASIA
350. FRUCTONIL GIURGIU
351. PISCICOLA GIURGIU
Județul Gorj
352. AGRO TÂRGU JIU
353. AGROIND BĂLEȘTI
354. ZOOPOMICOLA BUMBEȘTI-PIȚIC
355. COMBIA TÂRGU-CĂRBUNEȘTI
356. CERES TÂRGU JIU
357. AGRO TURCENI
358. PASTORALA TÂRGU JIU
Județul Harghita
359. AGROPRODCOM MIERCUREA-CIUC
360. AGROPRODCOM LĂZAREA
361. AGROPRODCOM ODORHEIU SECUIESC
362. AGROPISC SÂNPAUL
363. AGROCRIS CRISTURU SECUIESC
364. AGROFRUCT COBĂTEȘTI
365. AGROIND HARGHITA
Județul Hunedoara
366. AGROCOM HAȚEG
367. AGRICOLA BRETEA
368. AGROMICIA VEȚEL
369. AGROSIM SIMERIA
370. SOLARIS SÂNTANDREI
371. CERESAGRA DEVA
372. AGROSERV IX BRĂNIȘCA
373. SERVAGRA DEVA
374. VITICOLA ȘOIMUȘ
375. SANSERE SÂNTANDREI
376. SUINPROD ORĂȘTIE
377. AVICOLA MINTIA
Județul Ialomița
378. AGROMIXTA ANDRĂȘEȘTI
379. AGROMIXTA OGRADA
380. ORIZICOLA GIURGENI
381. AGROIND BORDUȘANI
382. AGROZOOTEHNICA STELNICA
383. AGROINDUSTRIALA BALACIU
384. CERES SLOBOZIA
385. AGROZOOTEHNICA VLĂDENI
386. AGROINDUSTRIALA URZICENI
387. VITIPOMICOLA FETEȘTI
388. AGROZOOTEHNICA FĂCĂENI
389. CERES BORĂNEȘTI
390. AGROINDUSTRIALA MOVILA
391. CONSULTING SLOBOZIA
392. FRUMUȘICA AXINTELE
393. LEGUROM URZICENI
394. HORTICONS FETEȘTI
395. IALPESCO SLOBOZIA
Județul Iași
396. AGROIND BUCIUM
397. VINIFRUCT COPOU
398. PODGORIA COPOU
399. COTNARI
400. AGROMIXT IAȘI
401. AGRICOLA MIROSLAVA
402. IAȘI NORD POPRICANI
403. AGROCOM STRUNGA
404. AGRICOLA TÂRGU FRUMOS
405. AGROFRUCT VLĂDENI
406. SELEFER IAȘI
407. AGROIND HOLBOCA
408. TEHNOSTAR IAȘI
409. ACVARES IAȘI
410. PESCARIS IAȘI
Județul Ilfov și municipiul București
411. AGROINDAF AFUMAȚI
412. AGROGLINA GLINA
413. SAIC BRAGADIRU
414. CILEZO CIOROGÂRLA
415. SCAI MOGOȘOAIA
416. SCAI PANTELIMON
417. AGROPOL POPEȘTI-LEORDENI
418. LEOSER BUCUREȘTI
419. MILSER BUCUREȘTI
420. ROMSUINTEST PERIȘ
421. AVICOLA VOLUNTARI
422. SERICAROM BUCUREȘTI
423. UNISEM BUCUREȘTI
424. PESCARUL BUCUREȘTI
425. CONSERV BUFTEA
Județul Maramureș
426. AGROIND BAIA MARE
427. SCIPOMAR BAIA MARE
428. FRULEGMAR BAIA MARE
Județul Mehedinți
429. AGROIND DOBRA
430. AGROFRUCT PRUNIȘOR
431. AGROIND CORCOVA
432. AGROIND DROBETA-TURNU SEVERIN (STARMINA)
433. ZORILE BURILA MARE
434. AGROIND DEALUL VIILOR
435. CEREROM GÂRLA MARE
436. AGROMIXT TÂMNA
437. ROBACHUS ROGOVA
438. HORTIMEX DROBETA-TURNU SEVERIN
439. HORTICOLA ȘIMIAN
440. LUXIN DROBETA-TURNU SEVERIN
441. PISCICOLA MEHEDINȚI DROBETA-TURNU SEVERIN
Județul Mureș
442. AGROIND ACĂȚARI
443. AGROIND ALBEȘTI
444. AGROIND BATOS
445. AGROIND CRISTEȘTI
446. AGROIND IERNUT
447. AGROIND REGHIN
448. AGROZOOVITICOLA SEUCA
449. AGROIND SIGHIȘOARA
450. AGROIND SÂNCRAI
451. AGROMIXT ZAGĂR
452. ZAMUR ZAU DE CÂMPIE
453. ANIMALE BLANĂ TÂRGU MUREȘ
454. AGROCONS TÂRGU MUREȘ
455. LEGUME-FRUCTE TÂRGU MUREȘ
456. TESTSUIN GORNEȘTI
457. PISCICOLA ZAU DE CÂMPIE
Județul Neamț
458. GIROSTAR GIROV
459. FASTROM ROMAN
460. AGRIBAS BĂLUȘEȘTI
461. AGROCOMPLEX CUCI
462. AGROIND DUMBRAVA
463. AGROIND PIATRA-NEAMȚ
464. SERE IZVOARE PIATRA-NEAMȚ
465. PISCICOLA NEAMȚ
Județul Olt
466. AGROIND CURTIȘOARA
467. AGROIND PIATRA-OLT
468. AGROIND SLATINA
469. AGROPROD CORBU
470. AGROPROD SLATINA
471. BOIANU DRĂGĂNEȘTI
472. BRIAS BREBENI
473. CORIAS CORABIA
474. LACOLTIAS DEVESELU
475. POIANA RADOMIREȘTI
476. REDIAS REDEA
477. ROVFRUCT IANCU JIANU
478. VITIPOM SÂMBUREȘTI
479. STUDIAS STUDINA
480. HORTICOLA STUDINA
481. HORTICOLA STOENEȘTI
482. ALCOR CORABIA
483. POTAS POTELU
484. FRUCTUS ROMANAȚI
485. LEGUME-FRUCTE SLATINA
486. SUINPROD CARACAL
487. AVICOLA IANCA
488. AVICOLA SLATINA
Județul Prahova
489. SEMINA ALBEȘTI
490. AGROS BOLDEȘTI-SCĂENI
491. POMICOLA BĂICOI
492. VIDELMAR URLAȚI
493. AGROZOOTEH DRĂGĂNEȘTI
494. AGROIND CERES PLOIEȘTI
495. AGROZOOTEH PUCHENII MARI
496. TOHANI
497. ROVIT VALEA CĂLUGĂREASCĂ
498. POMICOLA MEHEDINȚA
499. PRODPOM MĂGURELE
500. AGROZOOTEH CIORANI
501. DIONYSOS CEPTURA
502. PRODLEG CIORANI
503. SERPLO PLOIEȘTI
504. SERPA BĂRCĂNEȘTI
505. CONSERVE VĂLENII DE MUNTE
506. AVICOLA PLOIEȘTI
507. PAJISEM PLOIEȘTI
508. ROMPESCO FULGA
Județul Satu Mare
509. AGROIND CAREI
510. AGROZOOTEHNICA ARDUD
511. AGROZOOCOM DECEBAL
512. AGROZOOTEH ODOREU
513. AGROINDZOOHORT SATU MARE
514. AGROIND TĂȘNAD
515. AGROZOOTEH AUREL VLAICU
516. AGROCOM SATU MARE
517. MERINOS DE TRANSILVANIA CAREI
518. HORTICOLA CULCIU
519. TERRA LEG CAREI
520. SAMLEF SATU MARE
521. SAMPAJIȘTI SATU MARE
522. ROMPESCO SATU MARE
Județul Sălaj
523. MESEȘUL ZALĂU
524. AGROMIXT ZALĂU
Județul Sibiu
525. AGRICOLA DUMBRĂVENI
526. DACIA APOLD APOLDU DE SUS
527. AGROVIMED MEDIAȘ
528. VITICOLA AXENTE SEVER
529. AGROCOM SIBIU
530. AURORA AGNITA
531. AGROMIXTA DEALU OCNEI
532. HORTISEM SIBIU
533. HORTICOLA SIBIU
534. AGROZOO NOCRICH
535. AGRIMEX ȘURA MICĂ
536. LEGUMICOLA MEDIAȘ
537. HARTIBACIU RUJA
538. AGROBAZN BAZNA
539. HAPOMEX SLIMNIC
540. DUSER DUMBRĂVENI
541. PISCICOLA SIBIU
Județul Suceava
542. PRODINCOM SUCEAVA
543. POMIFAL FĂLTICENI
544. ZOOAGROIND FĂLTICENI
545. BOGDANIA RĂDĂUȚI
546. ARBUSTUL TODIREȘTI
547. LEGFRUCT SUCEAVA
548. SUINCARN SUCEAVA
549. FIBRACIS SUCEAVA
550. PISCICOLA FĂLTICENI
Județul Teleorman
551. AGROZOOTEH AZAL ALEXANDRIA
552. AGROZOOTEH BLEJEȘTI
553. AGROZOOTEH BEUCA
554. AGROZOOTEH MAVRODIN
555. HORTICOLA PIETROȘANI
556. AGROZOOTEHNICA PIATRA
557. AGROZOOTEH ROȘIORI DE VEDE
558. AGROZOOTEHNICA SCHELA
559. AGROMIXT TRAIAN
560. ORIZICOLA VÂNĂTORI
561. AGROINDUSTRIALA TURNU MĂGURELE
562. VITICOLA ZIMNICEA
563. AGROZOOTEHNICA ZIMNICELE-NĂSTURELU
564. PROVALEG ZIMNICEA
565. LEGUMICOLA ZIMNICEA
566. AGROINDUSTRIALA ORIZONT
567. CONSERV TURIS TURNU MĂGURELE
568. FRULEG ALEXANDRIA
569. SERICAROM ALEXANDRIA
570. FICALEX ALEXANDRIA
571. BUSCO BRÂNCENI
572. DANUBIUS ZIMNICEA
Județul Timiș
573. ORBAN BANLOC
574. BANATER CENTRUM BALINT
575. BETIM BECICHERECU MIC
576. TIMBUSIL BUZIAȘ
577. CARTIM CARANI CORNEȘTI
578. AGROIMEX CĂRPINIȘ
579. CETIM CENEI
580. SPICU CIACOVA
581. TIMCLO CLOPODIA
582. DETIM DETA
583. AGROIND DUDEȘTII VECHI
584. FATIM FĂGET
585. OVEG FIBIS
586. FOLEA LIEBLING
587. SOGAT GĂTAIA
588. AGROGIARM GIARMATA
589. GRABATIM GRABAȚ
590. AGROIND HONORICI
591. IONTIM IONEL
592. IOSITIM IOSIFALĂU
593. TIMIJAM JAMU MARE
594. JIMTIM JIMBOLIA
595. A.I. KM 6 TIMIȘOARA
596. SELECT LIEBLING
597. SIMM-POLL LIEBLING
598. LIVETIM LIVEZILE
599. AGRICOLA LOVRIN
600. A.T.A. LUGOJ
601. TIMAS MAȘLOC
602. NIZOLIV NICHIȘOARA
603. PĂDURENI ȘAG
604. PETIM PECIU NOU
605. PERIATIM PERIAM
606. FRUCTIM PERIAM
607. GOLTIM PERIAM
608. IONATIM PERIAM
609. POMITIM PERIAM
610. 1 DECEMBRIE PERIAM
611. RECATIM RECAȘ
612. OVITIM SARAVALE
613. SÂNTIM SÂNANDREI
614. SINAGRA SÂNNICOLAU MARE
615. AGROVEST ȘAG
616. SATIM ȘAG
617. TEREVIN TEREMIA MARE
618. AGROTIM TIMIȘOARA
619. TOMTIM TOMNATIC
620. TORMACTIM TORMAC
621. VARIATIM VARIAȘ
622. VOITIM VOITENI
623. AGROINDUSTRIALA BARA
624. AGROINDUSTRIALA FADIMAC
625. SERE TIMIȘOARA
626. AGRAINDSERE SÂNNICOLAU MARE
627. COMTIM TIMIȘOARA
628. SEMTIM TIMIȘOARA
629. FRUCTUS TIMIȘOARA
630. PESCOTIM TIMIȘOARA
Județul Tulcea
631. DINOGETIA VĂCĂRENI
632. AGROZOOTEHNICA CASIMCEA
633. AGROIND DEALUL TULCEA
634. AGROIND PIATRA OSTROV
635. AGROIND ZORILE LUNCA
636. ORIZICOLA SMÂRDAN
637. AGROZOOTEHNICA TULCEA
638. AGROIND AVÂNTUL BAIA
639. AGROINDUSTRIALA MĂCIN
640. AGROIND FĂGĂRAȘU NOU
641. AGROZOOTEH SPICUL RAHMAN
642. AGROZOOTEH DEALUL BEIDAUD
643. AGROIND NUFĂRU
644. AGROIND MIHAIL KOGĂLNICEANU
645. AGROIND TRAIAN
646. AGROIND CONSUL NALBANT
647. VITICOLA SARICA NICULIȚEL
648. VITICOLA AEGYSSUS TULCEA
649. HORTICOLA ZEBIL
650. A.I. CORA NALBANT
651. LEGUME-FRUCTE TULCEA
652. TRIUMPH TULCEA
653. DALCO TULCEA
Județul Vaslui
654. AGROCOMPLEX BÂRLAD
655. POMICOLA BÂRLAD
656. AGRISEM FĂLCIU
657. PODGORIA HUȘI
658. VIDISAMP HUȘI
659. AGROPRODVITIS IVĂNEȘTI
660. AGROIND LAZA
661. AGROMIXT OLTENEȘTI
662. AGROZOOTEH TODIREȘTI
663. MIXTAGROZOOTEH VASLUI
664. PRODINCOM VASLUI
665. AGROOVINEX VETRIȘOAIA
666. HORTICOLA VETRIȘOAIA
667. PRODAGRO ZORLENI
668. SERE SOLARII BÂRLAD
669. VITACONS HUȘI
670. CYPRINUS VASLUI
Județul Vâlcea
671. AGROINDCOM RÂMNICU VÂLCEA
672. AGROIND HOREZU
673. VITICOLA DRĂGĂȘANI
674. HORTICOLA BĂLCEȘTI
675. HORTICOLA BĂBENI
676. ZOOTEHNICA VLĂDEȘTI
677. FRAVIL RÂMNICU VÂLCEA
678. VILSEM RÂMNICU VÂLCEA
Județul Vrancea
679. AGROMIXT FOCȘANI
680. ROVINCO COTEȘTI
681. ROMVITIS ODOBEȘTI
682. AGROIND MĂRĂȘEȘTI
683. VERITAS PANCIU
684. AGROIND MĂICĂNEȘTI
685. VINICOLA FOCȘANI
686. SALF FOCȘANI
687. LEGFR ADJUD
688. LEGFR PANCIU
689. SUINTEST FOCȘANI
690. PAJIȘTI PANCIU
691. PISCICOLA MILCOV

NOTĂ:

Fac parte din prevederile art. 2 din prezenta ordonanță de urgență și societățile comerciale pe acțiuni care au rezultat din reorganizarea societăților comerciale prezentate mai sus sau din reorganizarea regiilor autonome, altele decât cele de sub autoritatea Ministerului Agriculturii și Alimentației, și care au în exploatare terenuri agricole sau terenuri de sub luciu de apă.

ANEXA Nr. 2

INSTITUTE ȘI STAȚIUNI
de cercetare și producție agricolă, precum unități de învățământ
agricol și silvic, care dețin în administrare terenuri agricole
și terenuri aflate permanent sub luciu de apă

Nr. crt. Denumirea stațiunii sau a institutelor de cercetare și producție și a unităților de învățământ
1. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE VITI-VINICOLĂ BLAJ - ALBA
2. STAȚIUNEA PENTRU INDUSTRIA SFECLEI ARAD
3. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE PENTRU CREȘTEREA BOVINELOR ARAD
4. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE VITI-VINICOLĂ MINIȘ - ARAD
5. STAȚIUNEA DE CERCETARE AGRICOLĂ CEREALE ALBOTA
6. STAȚIUNEA PENTRU CULTURA PAJIȘTILOR ARGEȘ
7. INSTITUTUL DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE POMICOLĂ MĂRĂCINENI - ARGEȘ
8. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE VITI-VINICOLĂ ȘTEFĂNEȘTI - ARGEȘ
9. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE PENTRU CREȘTEREA OVINELOR BACĂU
10. STAȚIUNEA DE CERCETARE LEGUME BACĂU
11. STAȚIUNEA DE CERCETARE AGRO-ZOO ORADEA
12. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE POMICOLĂ BIHOR - ORADEA
13. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE POMICOLĂ BISTRIȚA
14. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE PENTRU CREȘTEREA OVINELOR POPĂUȚI - BOTOȘANI
15. INSTITUTUL DE CERCETĂRI ȘI PRODUCȚIA CARTOFULUI BRAȘOV
16. INSTITUTUL DE CERCETĂRI ȘI PRODUCȚIE PENTRU CULTURA PAJIȘTILOR BRAȘOV
17. STAȚIUNEA DE CERCETARE SFECLĂ - BRAȘOV
18. STAȚIUNEA DE CERCETARE BUBALINE ȘERCAIA - BRAȘOV
19. STAȚIUNEA DE CERCETĂRI MONTANE HĂLCIU - BRAȘOV
20. STAȚIUNEA DE AMELIORARE SĂRĂTURI BRĂILA
21. STAȚIUNEA DE CERCETARE POMICOLĂ CÂNDEȘTI - BUZĂU
22. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE VITI-VINICOLĂ PIETROASELE - BUZĂU
23. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE PENTRU CREȘTEREA OVINELOR RUȘEȚU - BUZĂU
24. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE PENTRU CREȘTEREA BOVINELOR DULBANU - BUZĂU
25. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE LEGUMICOLĂ BUZĂU
26. STAȚIUNEA DE CERCETARE POMICOLĂ CARANSEBEȘ - TIMIȘ
27. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE PENTRU CREȘTEREA OVINELOR CARANSEBEȘ - TIMIȘ
28. INSTITUTUL DE CERCETARE PENTRU CULTURA CEREALELOR ȘI PLANTELOR TEHNICE FUNDULEA - CĂLĂRAȘI
29. STAȚIUNEA DE CERCETARE PLANTE MEDICINALE FUNDULEA
30. STAȚIUNEA DE CERCETARE PENTRU CULTURI IRIGATE MĂRCULEȘTI - CĂLĂRAȘI
31. INSTITUTUL DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE PENTRU CULTURA ȘI INDUSTRIALIZAREA SFECLEI DE ZAHĂR ȘI SUBSTANȚELOR DULCI FUNDULEA - CĂLĂRAȘI
32. STAȚIUNEA DE CERCETARE POMICOLĂ CLUJ
33. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE PENTRU CULTURA PAJIȘTILOR JUCU - CLUJ
34. STAȚIUNEA DE CERCETARE AGRICOLĂ TURDA - CLUJ
35. STAȚIUNEA DE CERCETARE CULTURI IRIGATE VALU LUI TRAIAN - CONSTANȚA
36. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE VITI-VINICOLĂ MURFATLAR - CONSTANȚA
37. STAȚIUNEA DE CERCETARE POMICOLĂ - CONSTANȚA
38. INSTITUTUL PENTRU CREȘTEREA OVINELOR CONSTANȚA
39. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE A CARTOFULUI TÂRGU SECUIESC - COVASNA
40. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE POMICOLĂ VOINEȘTI - DÂMBOVIȚA
41. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE PENTRU CREȘTEREA OVINELOR BILCIUREȘTI - DÂMBOVIȚA
42. STAȚIUNEA DE CERCETARE PISCICULTURĂ NUCET - DÂMBOVIȚA
43. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE POMICOLĂ CRAIOVA - DOLJ
44. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE LEGUMICOLĂ IȘALNIȚA - DOLJ
45. STAȚIUNEA DE CERCETĂRI AGRICOLE ȘIMNIC - DOLJ
46. STAȚIUNEA CENTRALĂ DE CERCETĂRI PENTRU CULTURA PLANTELOR PE NISIPURI DĂBULENI - DOLJ
47. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE A CARTOFULUI MÂRȘANI - DOLJ
48. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE VITI-VINICOLĂ BUJORU - GALAȚI
49. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE VITI-VINICOLĂ GREACA - GIURGIU
50. INSTITUTUL DE CERCETARE ȘI INGINERIE TEHNOLOGICĂ PENTRU IRIGAȚII ȘI DRENAJE BĂNEASA - GIURGIU
51. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE CULTURĂ SFECLĂ DE ZAHĂR GIURGIU
52. INSTITUTUL DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE PENTRU APICULTURĂ BUCUREȘTI
53. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE POMICOLĂ TÂRGU JIU - GORJ
54. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE A CARTOFULUI TÂRGU JIU
55. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE A CARTOFULUI MIERCUREA-CIUC - HARGHITA
56. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE POMICOLĂ GEOAGIU - HUNEDOARA
57. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE POMICOLĂ IAȘI
58. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE VITI-VINICOLĂ IAȘI
59. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE PENTRU CREȘTEREA BOVINELOR DANCU - IAȘI
60. STAȚIUNEA DE CERCETĂRI AGRICOLE PODU ILOAEI - IAȘI
61. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE PENTRU CREȘTEREA BOVINELOR SIGHETU MARMAȚIEI - MARAMUREȘ
62. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE POMICOLĂ MEHEDINȚI
63. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE PENTRU CREȘTEREA BOVINELOR TÂRGU MUREȘ
64. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE PENTRU CREȘTEREA OVINELOR REGHIN - MUREȘ
65. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE LEGUMICOLĂ IERNUT - MUREȘ
66. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE POMICOLĂ TÂRGU MUREȘ
67. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE PENTRU CREȘTEREA BOVINELOR MUREȘ
68. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE PENTRU CREȘTEREA BOVINELOR MĂRGINENI - NEAMȚ
69. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE PENTRU CULTURA ȘI INDUSTRIALIZAREA SFECLEI DE ZAHĂR ȘI SUBSTANȚELOR DULCI ROMAN - NEAMȚ
70. STAȚIUNEA DE CERCETARE AGRICOLĂ SECUIENI - NEAMȚ
71. STAȚIUNEA DE CERCETARE AGRICOLĂ CARACAL - OLT
72. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE POMICOLĂ STREJEȘTI - OLT
73. INSTITUTUL DE CERCETARE VITI-VINICOLĂ - VALEA CĂLUGĂREASCĂ
74. STAȚIUNEA DE CERCETARE AGRICOLĂ LIVADA - SATU MARE
75. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE POMICOLĂ VIILE - SATU MARE
76. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE POMICOLĂ ZALĂU - SĂLAJ
77. INSTITUTUL DE MONTANOLOGIE CRISTIAN - SIBIU
78. BANCA DE RESURSE GENETICE SUCEAVA
79. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE POMICOLĂ FĂLTICENI - SUCEAVA
80. STAȚIUNEA DE CERCETĂRI AGRICOLE SUCEAVA
81. STAȚIUNEA DE CERCETĂRI AGRICOLE - DRĂGĂNEȘTI TELEORMAN VLAȘCA
82. STAȚIUNEA DE CERCETARE PAJIȘTI TIMIȘOARA
83. STAȚIUNEA DE CERCETARE AGRICOLĂ LOVRIN - TIMIȘ
84. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE A CARTOFULUI TULCEA
85. INSTITUTUL DE CERCETĂRI ȘI PROIECTĂRI PISCICOLE "DELTA DUNĂRII" TULCEA
86. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE PENTRU CULTURA PAJIȘTILOR VASLUI
87. STAȚIUNEA CENTRALĂ DE CERCETĂRI PENTRU COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI PERIENI - VASLUI
88. STAȚIUNEA DE CERCETĂRI ȘI PRODUCȚIE VITI-VINICOLĂ DRĂGĂȘANI - VÂLCEA
89. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE POMICOLĂ VÂLCEA
90. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE POMICOLĂ FOCȘANI - VRANCEA
91. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE VITI-VINICOLĂ ODOBEȘTI - VRANCEA
92. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE POMICOLĂ BĂNEASA - BUCUREȘTI
93. INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU PEDOLOGIE ȘI AGROCHIMIE BUCUREȘTI
94. INSTITUTUL DE CERCETĂRI PLANTE BUCUREȘTI
95. INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU LEGUMICULTURĂ ȘI FLORICULTURĂ VIDRA - ILFOV
96. INSTITUTUL DE BIOLOGIE ȘI NUTRIȚIE ANIMALĂ BALOTEȘTI
97. INSTITUTUL DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE PENTRU CREȘTEREA BOVINELOR BALOTEȘTI - ILFOV
98. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL AIUD
99. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL BLAJ
100. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL CIUMBRUD
101. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL ARAD
102. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL LIPOVA
103. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL SÂNTANA
104. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL MINIȘ
105. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL CHIȘINEU-CRIȘ
106. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL ȘICULA
107. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL CURTEA DE ARGEȘ
108. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL MĂRĂCINENI
109. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL COSTEȘTI
110. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL HEMEIUȘI
111. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL SASCUT
112. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL SALONTA
113. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL VALEA LUI MIHAI
114. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL MARGHITA
115. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL CADEA
116. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL BISTRIȚA
117. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL BECLEAN
118. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL BOTOȘANI
119. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL ȘENDRICENI
120. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL FĂGĂRAȘ
121. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL PREJMER
122. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL BRĂILA
123. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL IANCA
124. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL BUZĂU
125. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL BECENI
126. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL RÂMNICU SĂRAT
127. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL SMEENI
128. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL ORAVIȚA
129. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL CĂLĂRAȘI
130. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL FUNDULEA
131. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL DRAGALINA
132. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL CLUJ-NAPOCA
133. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL CLUJ-NAPOCA
134. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL TURDA
135. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI DE MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA
136. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL CONSTANȚA
137. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL PALAS
138. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL POARTA ALBĂ
139. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL CASTELU
140. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL HÂRȘOVA
141. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL TÂRGU SECUIESC
142. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL SFÂNTU GHEORGHE
143. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL GĂEȘTI
144. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL TITU
145. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL VOINEȘTI
146. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL NUCET
147. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL TĂRTĂȘEȘTI
148. GRUPUL ȘCOLAR DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ CRAIOVA
149. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL CALAFAT
150. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL ȘEGARCEA
151. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL MALU MARE
152. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL CARCEA
153. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL DĂBULENI
154. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL BĂILEȘTI
155. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL FILIAȘI
156. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI DE MEDICINĂ VETERINARĂ CRAIOVA
157. GRUPUL ȘCOLAR DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ NR. 1 GALAȚI
158. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL TECUCI
159. GRUPUL ȘCOLAR DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ NR. 2 GALAȚI
160. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL CUDALBI
161. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL CĂLUGĂRENI
162. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL BÂRSEȘTI - TÂRGU JIU
163. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL ODORHEIU SECUIESC
164. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL GEOAGIU
165. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL ȚĂNDĂREI
166. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL ARMĂȘEȘTI
167. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL URZICENI
168. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL FETEȘTI
169. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL FIERBINȚI
170. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL IAȘI
171. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL PODU ILOAEI
172. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL HOLBOCA
173. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL MIROSLAVA
174. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI DE MEDICINĂ VETERINARĂ IAȘI
175. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL ȘOMCUTA MARE
176. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL SEINI
177. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL HALÂNGA
178. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL ȘIMIAN
179. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL TÂRGU MUREȘ
180. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL SIGHIȘOARA
181. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL IERNUT
182. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL REGHIN
183. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL DUMBRĂVIOARA
184. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL ROMAN
185. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL TÂRGU-NEAMȚ
186. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL HORIA - ROMAN
187. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL SLATINA
188. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL CARACAL
189. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL BALȘ
190. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL SCORNICEȘTI
191. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL CORABIA
192. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL MIZIL
193. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL VALEA CĂLUGĂREASCĂ
194. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL BĂRCĂNEȘTI
195. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL CAREI
196. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL NEGREȘTI-OAȘ
197. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL LIVADA
198. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL ȘIMLEU SILVANIEI
199. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL ILEANDA
200. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL NUȘFALĂU
201. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL SIBIU
202. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL DUMBRĂVENI
203. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL TÂRNAVA
204. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL FĂLTICENI
205. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL RĂDĂUȚI
206. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL DORNA CANDRENILOR
207. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL ALEXANDRIA
208. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL TURNU MĂGURELE
209. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL ROȘIORI DE VEDE
210. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL DRĂGĂNEȘTI-VLAȘCA
211. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL NR. 1 LUGOJ
212. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL CIACOVA
213. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL TIMIȘOARA
214. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL BILED
215. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL SÂNNICOLAU MARE
216. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL JIMBOLIA
217. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL NR. 2 LUGOJ
218. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI DE MEDICINĂ VETERINARĂ TIMIȘOARA
219. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL TULCEA
220. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL TOPOLOG
221. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL HUȘI
222. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL PUIEȘTI
223. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL NEGREȘTI
224. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL MURGENI
225. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL ZORLENI
226. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL DRĂGĂNEȘTI
227. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL BĂLCEȘTI
228. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL FOCȘANI
229. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL ODOBEȘTI
230. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL ADJUD
231. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL FLOREȘTI
232. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL BRĂNEȘTI
233. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL DRAGOMIREȘTI-VALE
234. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL CIOROGÂRLA
235. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL BĂNEASA - BUCUREȘTI
236. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI DE MEDICINĂ VETERINARĂ BUCUREȘTI MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI,

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...