Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 110/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 313 din 30 iunie 1999.

În vigoare de la 30 iunie 1999

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României emite următoarea ordonanță de urgență:

Art. I. -

Ordonanța Guvernului nr. 39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 30 august 1996, aprobată și modificată prin Legea nr. 88/1997, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

"

Art. 9. -

(1) Fiecare bancă va plăti Fondului o contribuție anuală în valoare de 0,8% din suma totală a depozitelor persoanelor fizice, existentă în sold la data de 31 decembrie a anului precedent. Echivalentul în lei al depozitelor în valută se calculează utilizându-se cursul în lei al respectivei monede străine, publicat pentru acea dată de către Banca Națională a României."

2. Alineatul (5) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

"

(5) Fondul este autorizat să majoreze contribuția anuală ce trebuie plătită de o bancă, până la nivelul de 1,6% din suma totală a depozitelor persoanelor fizice, existentă în sold la data de 31 decembrie a anului precedent, dacă, potrivit reglementărilor emise de Fond, rezultă că aceasta s-a angajat în politici bancare riscante și nesănătoase. Această majorare nu va putea avea loc înainte de a se da dreptul băncii în cauză să-și exprime opinia."

3. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

"

Art. 10. -

(1) În cazul în care resursele Fondului sunt insuficiente pentru plata compensațiilor pentru depozitele garantate de acesta, fiecare bancă plătește o contribuție specială egală cu dublul contribuției anuale aferente exercițiului financiar respectiv. Modificări (1)

(2) Termenul de plată al contribuției speciale se stabilește de Consiliul de administrație al Fondului.

(3) Contribuțiile speciale plătite de bănci în condițiile prevăzute la alin. (1) și (2) sunt cheltuieli deductibile din punct de vedere fiscal."

4. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

"

Art. 12. -

(1) Când Fondul a acumulat un nivel de resurse, care depășește 30% din totalul depozitelor persoanelor fizice aflate în sistemul bancar la acea dată, Consiliul de administrație al Fondului poate decide suspendarea plății contribuțiilor anuale.

(2) În situațiile în care resursele Fondului scad sub nivelul prevăzut la alin. (1), plata contribuțiilor anuale va fi reluată."

5. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

"

Art. 14. -

(1) Fondul poate contracta împrumuturile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. c) numai dacă resursele sale nu sunt suficiente pentru a acoperi în întregime obligațiile sale de plată a compensațiilor pentru depozitele garantate.

(2) Fondul poate contracta împrumuturi de la stat, de la bănci și de la societăți financiare.

(3) Fondul poate cere Guvernului să garanteze împrumuturile sale, acesta din urmă fiind obligat să ia o decizie în această privință în termen de 15 zile de la data cererii.

(4) Se autorizează Banca Națională a României ca, în situația în care, în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, resursele Fondului nu sunt suficiente pentru a acoperi în întregime obligațiile sale de plată a compensațiilor pentru depozitele garantate, să acorde, prin derogare de la prevederile art. 53 alin. (2) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naționale a României, la cererea Fondului, o linie de credit în limita sumei de 2.000 miliarde lei. Creditele angajate de Fond în cadrul acestei linii de credit vor avea termen de rambursare de 5 ani, cu o perioadă de grație de 2 ani, urmând a fi restituite în 6 rate semestriale egale și vor fi purtătoare de dobânzi la nivelul ratei medii a dobânzii practicate în sistemul bancar pentru depozitele la vedere ale persoanelor juridice."

6. Alineatul (1) al articolului 15 va avea următorul cuprins:

"

(1) Fondul are cont curent deschis la o bancă din România."

7. Alineatul (2) al articolului 16 va avea următorul cuprins:

"

(2) În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, depozitele sunt considerate indisponibile de la data prevăzută în hotărârea judecătorească definitivă și executorie de începere a procedurii falimentului băncii."

8. Alineatul (1) al articolului 17 va avea următorul cuprins:

"

(1) În termen de 10 zile de la data desemnării sale de către tribunal, lichidatorul transmite Fondului lista cuprinzând persoanele fizice care au constituite depozite garantate și negarantate, suma totală a depozitelor fiecărui deponent și a obligațiilor acestuia față de bancă." Modificări (1)

9. Alineatul (1) al articolului 18 va avea următorul cuprins:

"

(1) Fondul verifică creanțele deponenților în raport cu depozitele indisponibile și le plătește într-un termen de 3 luni de la data prevăzută în hotărârea judecătorească pentru începerea procedurii falimentului băncii." Modificări (1)

10. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

"

Art. 19. -

Fondul se subrogă în drepturile deponenților pentru o sumă egală cu plățile pe care le-a efectuat pentru depozitele garantate. În acest scop, Fondul înregistrează, potrivit art. 84 alin. (2) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, cu modificările și completările ulterioare, în registrul grefei tribunalului, suma depozitelor pe care urmează a le plăti deponenților, rezultată din situația transmisă de lichidatorul băncii conform art. 17 alin. (1)."

Art. II. -

(1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență orice dispoziție contrară se abrogă.

(2) Ordonanța Guvernului nr. 39/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 30 august 1996, aprobată și modificată prin Legea nr. 88/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 30 mai 1997, și cu modificările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica. Modificări (1)

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș
p. Guvernatorul Băncii Naționale a României,
Mihai Bogza,
viceguvernator

București, 30 iunie 1999.

Nr. 110.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...