Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 159/1999 privind înființarea Companiei Naționale Loteria Română - S.A.

Modificări (9), Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 octombrie 1999

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României emite următoarea ordonanță de urgență:

Art. 1. - Jurisprudență

(1) Se înființează Compania Națională "Loteria Română" - S.A., denumită în cele ce urmează Loteria Română, prin reorganizarea Regiei Autonome "Loteria Națională", care se desființează la data înmatriculării la oficiul registrului comerțului a Companiei Naționale "Loteria Română" - S.A.

(2) Loteria Română este persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială pe acțiuni cu capital integral de stat, care se organizează și funcționează în conformitate cu statutul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență. Modificări (3), Jurisprudență

(3) Loteria Română funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, având ca obiect activități de interes public național, în scopul realizării cadrului organizat pentru desfășurarea de jocuri de noroc admise de lege și obținerii de fonduri destinate finanțării unor obiective de interes public național. Jurisprudență

Art. 2. -

Sediul Loteriei Române este în municipiul București, Calea Victoriei nr. 9, sectorul 3. Sediul social poate fi schimbat pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, cu îndeplinirea formalităților cerute de lege.

Art. 3. -

(1) La înființare Loteria Română are în subordine unități fără personalitate juridică, care sunt prevăzute în anexa A la statut.

(2) Loteria Română își constituie sucursale, reprezentanțe, centre de lucru, agenții și altele asemenea, în țară și în străinătate, unități fără personalitate juridică, înființate prin hotărâre a adunării generale a acționarilor. Jurisprudență

Art. 4. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(1) Patrimoniul Loteriei Române se constituie prin preluarea integrală a patrimoniului fostei Regii Autonome "Loteria Națională", conform bilanțului contabil la data de 30 iunie 1999. La data reorganizării Regia Autonomă "Loteria Națională" nu are în administrare bunuri proprietate publică a statului de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituție.

(2) Loteria Română este proprietara bunurilor aflate în patrimoniul Regiei Autonome "Loteria Națională", cu excepția bunurilor deținute cu alt titlu.

(3) Celelalte bunuri aflate în administrarea Regiei Autonome "Loteria Națională" trec în proprietatea Loteriei Române la data înmatriculării acesteia la oficiul registrului comerțului. Jurisprudență

(4) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență Loteria Română preia toate drepturile și obligațiile Regiei Autonome "Loteria Națională".

(5) Creditele contractate, cu garanție guvernamentală, de către Regia Autonomă "Loteria Națională" de la parteneri externi își mențin statutul juridic și vor fi rambursate de către Loteria Română, Guvernul României garantând în continuare aceste credite în condițiile inițiale.

Art. 5. -

(1) Capitalul social al Loteriei Române, la constituire, este de 106.943.550 mii lei, conform bilanțului contabil la data de 30 iunie 1999, și este împărțit în 2.138.871 acțiuni nominative în valoare nominală de 50.000 lei.

(2) Acțiunile nominative ale Loteriei Române sunt deținute în totalitate și în mod exclusiv de statul român. Modificări (2)

(3) Drepturile și obligațiile decurgând din calitatea de acționar unic al statului român se exercită de către Ministerul Finanțelor. Modificări (6)

Art. 6. - Modificări (1)

(1) Loteria Română are ca obiect principal de activitate elaborarea, organizarea, administrarea și exploatarea jocurilor de noroc, executarea de produse loteristice, tipărituri și lucrări poligrafice, precum și alte activități stabilite prin statutul prevăzut în anexa la prezenta ordonanță de urgență.

Art. 7. - Jurisprudență

(1) Loteriei Române i se încredințează, în calitate de unic organizator, pe întreg teritoriul țării, organizarea și exploatarea jocurilor de noroc: loto, expres, pronosport, loz în plic și "instant lottery" (conform obiectului său de activitate). Jurisprudență

(2) Loteria Română poate organiza și exploata jocuri de noroc, altele decât cele prevăzute la alin. (1), Jurisprudență

(3) Loteria Română poate organiza și exploata, în asociere cu alte persoane juridice, jocuri de noroc, altele decât cele prevăzute la alin. (1) și (2), numai pe bază de licență obținută în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(4) Loteria Română beneficiază de licență pentru jocurile de noroc desfășurate în condițiile alin. (1) și (2), prin efectul prezentei ordonanțe de urgență. Jurisprudență

Art. 8. -

(1) Activitatea Loteriei Române se va desfășura pe bază de buget propriu de venituri și cheltuieli, aprobat potrivit legii.

(2) Loteria Română este scutită de plata taxei pe valoarea adăugată pentru activitatea de jocuri de noroc.

(3) Profitul net va fi repartizat potrivit reglementărilor legale în vigoare. Dividendele nete realizate se fac venit la bugetul de stat pentru finanțarea obiectivelor de interes public național. Modificări (1)

Art. 9. -

(1) Periodic Loteria Română poate să organizeze jocuri de noroc în scopul constituirii fondurilor necesare pentru acțiuni și obiective cu caracter umanitar.

(2) Sumele deduse și vărsate de Loteria Română în condițiile alin. (1) sunt deductibile la stabilirea bazei de calcul al impozitului pe profit, iar modificările rezultate nu vor influența indicatorii de eficiență.

Art. 10. -

(1) Modificarea formei juridice a Loteriei Române se poate face numai prin lege.

(2) Loteria Română se poate dizolva în următoarele cazuri:

a) imposibilitatea îndeplinirii obiectului său de activitate;

b) deschiderea procedurii falimentului;

c) reducerea capitalului social cu 50%, dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor nu hotărăște reconstituirea acestuia ori limitarea sa la valoarea rămasă;

d) alte situații prevăzute de lege.

Art. 11. -

Personalul salariat al Regiei Autonome "Loteria Națională" este preluat de către Loteria Română înființată prin reorganizarea acesteia, fiind considerat transferat de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 12. -

(1) Regia Autonomă "Loteria Națională" va continua să își desfășoare activitatea până la data înmatriculării la oficiul registrului comerțului a Loteriei Române.

(2) La aceeași dată se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 816 din 23 noiembrie 1994 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome "Loteria Națională", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 19 decembrie 1994, precum și orice alte dispoziții contrare.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș

București, 21 octombrie 1999.

Nr. 159.

ANEXĂ

STATUTUL
Companiei Naționale "Loteria Română" - S.A.
Modificări (3), Respingeri de neconstituționalitate (1)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...