Art 4 | Ordonanță de urgență 28/1999

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Art. 4. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Librăria Indaco (1)

(1) Bonul fiscal este documentul emis de aparatul de marcat electronic fiscal, care trebuie să cuprindă cel puțin: denumirea și codul fiscal ale agentului economic emitent; adresa de la locul de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal; logotipul și seria fiscală ale aparatului; numărul de ordine; data și ora emiterii; denumirea fiecărui bun livrat sau serviciu prestat; prețul sau tariful unitar; cantitatea; valoarea pe fiecare operațiune, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, cu indicarea cotei de taxă; valoarea totală a bonului, inclusiv taxa pe valoarea adăugată; valoarea totală a taxei pe valoarea adăugată pe cote de taxă, cu indicarea nivelului de cotă; valoarea totală a operațiunilor scutite de taxa pe valoarea adăugată, precum și valoarea altor taxe care nu se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată, dacă este cazul. Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Rola-jurnal este documentul pe care se înscriu toate datele din bonurile fiscale și se păstrează în arhiva agenților economici timp de 2 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia a fost întocmit. Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(3) Raportul fiscal de închidere zilnică este documentul care conține: denumirea și codul fiscal ale agentului economic emitent; adresa de la locul de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal; logotipul și seria fiscală ale aparatului; numărul de ordine numerotat progresiv; data și ora emiterii; numărul bonurilor emise în ziua respectivă; valoarea totală a operațiunilor efectuate și totalul taxei pe valoarea adăugată, cu precizarea nivelului cotei, valoarea totală a operațiunilor scutite de taxa pe valoarea adăugată, precum și valoarea taxelor care nu se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată. Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(4) Registrul special prevăzut la art. 1 alin. (4) și raportul fiscal de închidere zilnică sunt documente avute în vedere de către organele fiscale cu ocazia verificării veniturilor care stau la baza determinării impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat. Registrul special prevăzut la art. 1 alin. (4) se arhivează și se păstrează pe o perioadă de 10 ani, iar raportul fiscal de închidere zilnică, pe o perioadă de 5 ani. Modificări (1), Jurisprudență

(5) Agenții economici care utilizează aparate de marcat electronice fiscale, la umplerea memoriei fiscale, atunci când aceasta trebuie înlocuită ca urmare a defectării, ori când nu mai poate fi folosită de către utilizatori din diverse motive, precum și în cazul în care aceștia își încetează activitatea, sunt obligați ca, după citirea memoriei și preluarea rolei pe care sunt înregistrate datele din aceasta de către organul fiscal teritorial, să predea memoria fiscală spre păstrare și arhivare direcțiilor generale ale finanțelor publice județene sau a municipiului București, după caz. Păstrarea și arhivarea memoriilor fiscale se asigură pentru o perioadă de minimum 10 ani. Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(6) Utilizatorii de aparate de marcat electronice fiscale sunt obligați: Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

a) să folosească numai consumabile de tipul și cu caracteristicile tehnice prevăzute în manualul de utilizare a aparatului respectiv; Respingeri de neconstituționalitate (1), Reviste (1)

b) să folosească numai consumabile care asigură menținerea lizibilității datelor pe perioada de arhivare prevăzută de prezenta ordonanță de urgență; Respingeri de neconstituționalitate (1)

c) să solicite distribuitorului autorizat de la care a cumpărat aparatul sau unității acreditate de către acesta completarea manualului de utilizare cu informații privind tipul și caracteristicile tehnice ale consumabilelor, dacă manualul de utilizare a aparatului respectiv nu conține astfel de informații; Respingeri de neconstituționalitate (1)

d) să încheie cu furnizorii consumabilelor contracte ferme conținând clauze de livrare numai a consumabilelor de tipul și cu caracteristicile tehnice prevăzute în manualul de utilizare, care să asigure menținerea lizibilității datelor pe perioada de arhivare prevăzută de prezenta ordonanță de urgență, precum și clauze privind daunele la care sunt îndreptățiți utilizatorii în cazul nerespectării clauzelor contractuale de către furnizori. Respingeri de neconstituționalitate (2), Reviste (2)

(7) Distribuitorii autorizați sunt obligați ca, în mod direct sau prin unitățile acreditate de către aceștia, să completeze, la cererea utilizatorilor, manualul de utilizare cu informații privind tipul și caracteristicile tehnice ale consumabilelor, dacă manualul de utilizare a aparatului respectiv nu conține astfel de informații.

(8) Furnizorii consumabilelor destinate aparatelor de marcat electronice fiscale, agenți economici producători, importatori sau comercianți, sunt obligați să livreze utilizatorilor numai consumabilele prevăzute în contractele ferme încheiate conform alin. (6) lit. d). Modificări (1)

(9) Utilizatorii și furnizorii consumabilelor răspund solidar pentru nerespectarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență referitoare la tipul și caracteristicile tehnice ale consumabilelor folosite și, respectiv, furnizate, precum și la condiția privind menținerea lizibilității datelor pe perioada de arhivare stabilită. Puneri în aplicare (1)

(10) Agenții economici prevăzuți la art. 1 alin. (1) au obligația ca lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare, să predea organului fiscal teritorial raportul memoriei fiscale pe perioada de raportare.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 28/1999:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
Art 9
Art 10
Art 11
Art 12
Art 13
Art 14
Reviste:
Este constituțională obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale?
Prietenii Fiscalității nr. 36/2019
Aparatele de marcat electronice fiscal: critici la reglementare
Referințe în cărți:
Amendarea - Contravenții la disciplina financiară
;
se încarcă...