Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 214/1999 privind acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite din motive politice, precum și persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive

Modificări (5), Respingeri de neconstituționalitate (13), Admis recurs în interesul legii (1), Referințe (3), Practică judiciară

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 decembrie 1999

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României emite următoarea ordonanță de urgență:

Art. 1. - Practică judiciară (21)

Prin prezenta ordonanță de urgență se recunoaște calitatea de luptător în rezistența anticomunistă desfășurată în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite din motive politice sau supuse, din motive politice, unor măsuri administrative abuzive. Modificări (1), Practică judiciară (8)

Art. 2. - Practică judiciară (45)

(1) Constituie infracțiuni săvârșite din motive politice infracțiunile care au avut drept scop: Respingeri de neconstituționalitate (1), Admis recurs în interesul legii (1), Referințe (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (135)

a) exprimarea protestului împotriva dictaturii, cultului personalității, terorii comuniste, precum și abuzului de putere din partea celor care au deținut puterea politică; Practică judiciară (10)

b) militarea pentru democrație și pluralism politic; Modificări (1), Practică judiciară (2)

c) propaganda pentru răsturnarea ordinii sociale existente până la 22 decembrie 1989 sau manifestarea împotrivirii față de aceasta; Modificări (1), Practică judiciară (7)

d) respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, recunoașterea și respectarea drepturilor civile și politice, economice, sociale și culturale; Modificări (1), Practică judiciară (13)

e) înlăturarea măsurilor discriminatorii pe motive de naționalitate sau de origine etnică, de limbă ori de religie, de apartenență sau opinie politică, de avere ori de origine socială. Practică judiciară (9)

(2) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență nu se aplică persoanelor condamnate pentru infracțiuni contra umanității sau celor în cazul cărora s-a dovedit că au desfășurat o activitate fascistă în cadrul unei organizații sau mișcări de acest fel. Modificări (2), Practică judiciară (5)

Art. 3. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (34)

Prin măsuri administrative abuzive se înțelege orice măsuri luate de organele fostei miliții sau securități ori de alte organe ca urmare a săvârșirii unei fapte în scopurile menționate la art. 2 alin. (1), în baza cărora s-a dispus:

a) privarea de libertate în locuri de deținere sau pentru efectuarea de cercetări; Practică judiciară (7)

b) internarea în spitale de psihiatrie; Practică judiciară (4)

c) stabilirea de domiciliu obligatoriu; Practică judiciară (5)

d) strămutarea într-o altă localitate; Practică judiciară (6)

e) deportarea în străinătate, după 23 august 1944, din motive politice. Modificări (1), Practică judiciară (8)

Art. 4. - Practică judiciară (7)

(1) Se înființează Comisia pentru constatarea calității de luptător în rezistența anticomunistă, denumită în continuare comisie, cu sediul în București, la Ministerul Justiției, compusă din: Modificări (2), Practică judiciară (2)

a) 3 reprezentanți ai Asociației Foștilor Deținuți Politici din România, desemnați de către organele de conducere ale asociației;

b) 2 reprezentanți ai Ministerului Justiției, numiți prin ordin al ministrului justiției;

c) 2 reprezentanți ai Ministerului de Interne, numiți prin ordin al ministrului de interne.

(2) Comisia este prezidată de un reprezentant al Ministerului Justiției, desemnat de către ministrul justiției. Practică judiciară (2)

(3) Comisia, la cerere, verifică dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 2 și constată calitatea de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite din motive politice sau supuse, din motive politice, unor măsuri administrative abuzive. Practică judiciară (3)

Art. 5. - Practică judiciară (8)

(1) Cererea poate fi introdusă de persoana condamnată sau supusă unei măsuri administrative abuzive ori, după decesul acesteia, de soțul sau rudele până la gradul al patrulea inclusiv ori de o asociație având drept scop promovarea drepturilor victimelor represiunii comuniste, în termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Modificări (4), Respingeri de neconstituționalitate (9), Practică judiciară (6)

(2) Cererea de constatare poate fi introdusă chiar dacă fapta a fost amnistiată sau dacă persoana condamnată a fost reabilitată. Practică judiciară (1)

(3) Comisia este obligată să se pronunțe asupra cererii, în termen de cel mult 30 de zile de la sesizare, prin decizie motivată. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (1)

Art. 6. - Practică judiciară (7)

(1) În cazul în care se constată că persoana condamnată sau supusă unei măsuri administrative se încadrează în prevederile prezentei ordonanțe de urgență, Comisia pentru constatarea calității de luptător în rezistența anticomunistă, soluționând cererea, prin decizie, acordă calitatea de luptător în rezistența anticomunistă persoanei în favoarea căreia s-a introdus cererea sau respinge cererea de constatare. Practică judiciară (1)

(2) Împotriva deciziei Comisiei pentru constatarea calității de luptător în rezistența anticomunistă, precum și în cazul refuzului nejustificat de a rezolva cererea persoana interesată poate introduce plângere la instanța de contencios administrativ competentă, potrivit legii. Practică judiciară (5), Hotărâri judecătorești

Art. 7. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (9)

(1) Persoanele care au calitatea de luptător în rezistența anticomunistă beneficiază de: Modificări (1), Practică judiciară (3)

a) restituirea, în condițiile legii, în natură sau, dacă aceasta nu este posibilă, prin echivalent a bunurilor confiscate; Modificări (1), Practică judiciară (2)

b) drepturile prevăzute în Decretul-Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, cu modificările ulterioare; Practică judiciară (6)

c) acordarea cu prioritate de ordine și medalii prevăzute de legislația în vigoare; Modificări (1)

d) atribuirea, în condițiile legii, a numelui persoanelor prevăzute la art. 1 unor străzi, parcuri, piețe și altor asemenea locuri publice;

e) orice alte drepturi prevăzute prin legi speciale. Modificări (1), Practică judiciară (1)

(2) Hotărârile de condamnare pentru infracțiuni săvârșite din motive politice nu pot fi invocate împotriva persoanelor care au dobândit calitatea de luptător în rezistența anticomunistă. Practică judiciară (1)

Art. 8. -

(1) Comisia pentru constatarea calității de luptător în rezistența anticomunistă se constituie în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și funcționează până la soluționarea definitivă a cererilor introduse în termenul prevăzut la art. 5 alin. (1).

(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se va adopta, prin hotărâre a Guvernului, Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei pentru constatarea calității de luptător în rezistența anticomunistă.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:
Ministru de stat, ministrul justiției,
Valeriu Stoica

București, 29 decembrie 1999.

Nr. 214.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...