Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 118/1999 privind înființarea și utilizarea Fondului național de solidaritate

Modificări (9), Puneri în aplicare (2), Respingeri de neconstituționalitate (3), Referințe (5), Practică judiciară

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 iunie 1999 până la 22 decembrie 2011, fiind abrogat prin Lege 292/2011.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul dispozițiilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României emite următoarea ordonanță de urgență:

Art. 1. -

(1) Se înființează Fondul național de solidaritate, fond special, administrat și gestionat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Modificări (1)

(2) Scopul Fondului național de solidaritate este acela de a contribui, în baza principiului solidarității naționale, la reducerea sărăciei în familiile aflate în situații de extremă dificultate. Modificări (1)

Art. 2. - Referințe (1)

(1) Resursele financiare ale Fondului național de solidaritate se constituie din:

a) taxele de timbru social;

b) sponsorizări regăsite în cheltuielile firmei;

c) donații ale persoanelor fizice și juridice din țară și din străinătate;

d) venituri financiare constând în dobânzi la conturi curente și depozite ale fondului; Modificări (3)

e) alte surse atrase.

(2) Disponibilitățile Fondului național de solidaritate se păstrează într-un cont deschis la o bancă comercială, cu care se încheie convenție în acest sens, în condițiile legii, pe seama direcțiilor generale de muncă și protecție socială teritoriale. Modificări (3)

Art. 3. - Modificări (3)

Pentru constituirea Fondului național de solidaritate se instituie taxele de timbru social, după cum urmează:

a) timbrul social asupra jocurilor de noroc, definite și reglementate de legislația în vigoare, aplicat asupra participărilor de orice fel la astfel de activități ale persoanelor fizice, în valoare de:

- 5% asupra prețului fiecărei participări la jocurile interactive TV;

- 10% asupra prețului fiecărei participări la celelalte jocuri, exclusiv jocurile cu câștiguri generate de elemente aleatorii, organizate folosind mașini, utilaje, montaje și instalații manuale, mecanice, electrice, electromagnetice, electronice, videoautomate, videoelectronice și altele ce se încadrează în această categorie, care se adaugă prețului de participare;

b) timbrul social de 1% asupra valorii automobilelor noi din import, cu capacitate cilindrică de minimum 2.000 cm3, achiziționate de către persoane fizice sau juridice.

Art. 4. -

(1) Sumele datorate, reprezentând valoarea timbrului social, se vor constitui și se vor vira lunar, până la data de 5 a lunii următoare lunii expirate, de către persoanele juridice sau fizice care le încasează, în contul Fondului național de solidaritate. Practică judiciară (1)

(2) Virarea cu întârziere a sumelor reprezentând valoarea timbrului social atrage majorarea sumelor datorate cu 0,30% pentru fiecare zi de întârziere.

Art. 5. - Modificări (1)

(1) Sumele atrase la Fondul național de solidaritate vor fi utilizate pentru:

a) completarea fondurilor destinate plății alocațiilor acordate beneficiarilor Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, ai Legii nr. 67/1995 privind ajutorul social, ai Legii nr. 119/1997 privind alocația suplimentară pentru familiile cu copii;

b) alocații de solidaritate acordate unor categorii de persoane ca majorare a cuantumurilor prevăzute la lit. a);

c) microcredite pentru persoanele fizice care desfășoară activități pe cont propriu, aducătoare de venituri, în vederea întreținerii materiale;

d) cheltuieli de întreținere în instituții de asistență socială;

e) alte prestații și servicii sociale acordate prin acte normative de protecție socială, în limita sumelor disponibile;

f) cheltuieli de administrare a Fondului național de solidaritate. Modificări (2)

(2) Cuantumul sumelor acordate, precum și criteriile de acordare a prestațiilor și serviciilor sociale prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Practică judiciară (1)

(3) Sumele necesare, aprobate de la bugetul de stat, destinate plății prestațiilor prevăzute la alin. (1) lit. a), nu vor fi diminuate cu valoarea veniturilor realizate din Fondul național de solidaritate.

Art. 6. -

Alocațiile de solidaritate prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) se acordă la cerere, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, următoarelor categorii de persoane:

a) persoanelor neîncadrate în muncă, care nu îndeplinesc condițiile de a beneficia de formele de protecție socială acordate potrivit Legii nr. 1/1991 privind protecția socială a șomerilor și integrarea lor profesională, republicată, cu modificările ulterioare, sau potrivit Legii nr. 2/1995 privind pensionarea anticipată, cu vârsta de minimum 50 de ani femeile și 55 de ani bărbații, care fac dovada că au solicitat agenției pentru ocupare și formare profesională teritoriale încadrarea în muncă și care au venituri nete pe persoană care nu depășesc 50% din salariul minim brut pe țară;

b) familiilor cu copii minori, atunci când susținătorul sau susținătorii legali nu îndeplinesc condițiile pentru a beneficia de formele de protecție socială prevăzute de Legea nr. 1/1991, republicată, cu modificările ulterioare, fără venituri, care dovedesc că au solicitat un loc de muncă și nu au refuzat nejustificat oferta sau recomandarea agenției pentru ocupare și formare profesională teritoriale;

c) copiilor minori, orfani de ambii părinți sau abandonați, rămași în gospodăria familială sau aflați în instituții de asistență socială;

d) persoanelor cu handicap gradul I sau II, al căror venit net pe persoană nu depășește 50% din salariul minim brut pe țară;

e) orfanilor proveniți din instituții de ocrotire, în vârstă de peste 18 ani, fără venituri din muncă, până în momentul încadrării în muncă;

f) pensionarilor ale căror pensii nu provin din contribuții de asigurări sociale de stat, cu venituri medii lunare de persoană mai mici de 50% din salariul minim brut pe țară;

g) minorilor de vârstă școlară, proveniți din familii ale căror venituri pe fiecare membru de familie nu depășesc 50% din salariul minim brut pe țară, pe toată perioada studiilor.

Art. 7. -

Titularul alocației de solidaritate are obligația, sub sancțiunea prevăzută de lege, să comunice, în scris, direcției generale de muncă și protecție socială teritoriale orice modificare cu privire la veniturile și numărul membrilor familiei, în termen de 30 de zile de la apariția acesteia. Modificări (1)

Art. 8. - Modificări (1)

Acordarea alocațiilor de solidaritate se face de către direcțiile generale de muncă și protecție socială teritoriale, pe baza cererii și a anchetei sociale întocmite de oficiile de asistență socială.

Art. 9. -

Modul de constituire, virare și utilizare a sumelor provenite din taxa de timbru social se verifică de către organele de control în domeniul protecției sociale ale Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Modificări (1)

Art. 10. -

Din sumele constituite și virate cu titlu de timbru social persoanele fizice sau juridice care constituie și virează aceste sume rețin un comision de 1%.

Art. 11. -

(1) Constituie contravenție și se sancționează după cum urmează:

a) cu amendă de la 1.000.000 lei la 2.000.000 lei, nerespectarea dispozițiilor art. 7;

b) cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei, nerespectarea dispozițiilor art. 4 alin. (1).

(2) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) se aplică persoanelor fizice și juridice.

(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către organele prevăzute la art. 8, precum și de către alte organe care, potrivit legii, au dreptul să efectueze controlul.

(4) Prevederile prezentului articol se completează cu dispozițiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, cu modificările ulterioare.

Art. 12. -

Refuzul persoanelor juridice sau fizice, care constituie și virează taxele de timbru social, prevăzute la art. 3, de a pune la dispoziție sau de a elibera corpului de control documentele și datele necesare constituie infracțiune și se pedepsește cu amendă penală de la 20.000.000 lei la 30.000.000 lei sau cu închisoare de la 6 luni la un an.

Art. 13. -

(1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de alocație de solidaritate se recuperează prin decizia directorului general al direcției generale de muncă și protecție socială teritoriale de la titularul dreptului, în termen de 3 ani de la efectuarea plății. Modificări (1)

(2) În cazul în care sumele plătite necuvenit cu acest titlu nu se pot recupera, integral sau parțial, potrivit alin. (1), acestea vor fi recuperate, conform prevederilor Codului muncii, prin decizie de imputare sau prin angajament de plată, de la persoanele vinovate de producerea pagubei, pe o perioadă de cel mult 3 ani.

(3) Decizia de recuperare sau, după caz, angajamentul de plată asumat constituie titlu executoriu de la data comunicării deciziei, respectiv de la data semnării angajamentului de plată.

(4) Sumele încasate sau plătite necuvenit ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni se recuperează de la autorii acesteia în condițiile legii.

(5) Sumele rămase nerecuperate de la beneficiarii de alocație de solidaritate decedați nu se mai urmăresc.

Art. 14. -

În aplicarea prezentei ordonanțe de urgență Guvernul va emite norme metodologice, la propunerea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, în termen de 30 de zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României. Modificări (1)

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:
Ministrul muncii și protecției sociale,
Alexandru Athanasiu
Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș

București, 30 iunie 1999.

Nr. 118.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...