Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap

Modificări (25), Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (4), Referințe (21), Reviste (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 iulie 1999 până la 21 decembrie 2006, fiind abrogat și înlocuit prin Lege 448/2006.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituția României, Respingeri de neconstituționalitate (1)

Guvernul României emite următoarea ordonanță de urgență: Respingeri de neconstituționalitate (1)

CAPITOLUL I Dispoziții generale Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 1. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

(1) Persoanele cu handicap, în înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, sunt acele persoane care au un dezavantaj datorat unor deficiențe fizice, senzoriale, psihice sau mentale, care le împiedică sau le limitează accesul normal și în condiții de egalitate la viața socială, potrivit vârstei, sexului, factorilor sociali, materiali și culturali, necesitând măsuri de protecție specială în vederea integrării lor sociale. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Protecția specială cuprinde măsurile ce urmează a fi luate în temeiul acestei ordonanțe de urgență, pentru exercitarea dreptului persoanelor cu handicap la un regim special de prevenire, de tratament, de readaptare, de învățământ, de instruire și de integrare socială a acestei categorii de persoane.

(3) Măsurile de protecție specială se aplică pe baza încadrării în categorii de persoane cu handicap, în raport cu gradul de handicap stabilit în urma evaluării efectuate de către comisiile de expertiză medicală a persoanelor cu handicap, potrivit criteriilor prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, aprobate prin hotărâre a Guvernului. Modificări (1)

Art. 2. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Încadrarea într-o categorie de persoane cu handicap care necesită protecție specială în raport cu gradul de handicap se atestă, atât pentru adulți, cât și pentru copii, potrivit criteriilor de diagnostic clinic, diagnostic funcțional și de evaluare a capacității de muncă, care stabilesc gradul de handicap - ușor, mediu, accentuat și grav -, prin certificat emis de comisiile de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulți și, respectiv, pentru copii, prevăzute la cap. V. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(2) În sensul prezentei ordonanțe de urgență prin copil se înțelege persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani și care nu are capacitate deplină de exercițiu.

(3) O dată cu eliberarea certificatelor de încadrare în grade de handicap, comisiile de expertiză medicală a persoanelor cu handicap au obligația de a elabora un program individual de recuperare și integrare socială, care prevede acțiunile medicale, educative, profesionale și sociale necesare pentru recuperarea, readaptarea, instruirea și integrarea sau reintegrarea socială a persoanei cu handicap.

(4) Pentru elaborarea programului individual de recuperare și integrare socială comisiile de expertiză medicală a persoanelor cu handicap se vor consulta în mod obligatoriu cu persoana cu handicap și, după caz, cu reprezentanții legali ai acesteia, precum și cu specialiști din diferite domenii, în funcție de specificul fiecărui caz. Jurisprudență

(5) Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap, autoritățile administrației publice centrale de specialitate și ale administrației publice locale au obligația de a asigura, pe baza dispozițiilor legale în vigoare și în limita resurselor pe care le au la dispoziție, condițiile necesare pentru realizarea programului individual de recuperare și integrare socială pentru fiecare persoană cu handicap.

Art. 3. - Jurisprudență

(1) Realizarea măsurilor de protecție specială a persoanelor cu handicap, prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, este organizată, coordonată și controlată de către Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap, organ al administrației publice centrale de specialitate din subordinea Guvernului României. Modificări (1)

(2) Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap colaborează cu ministere și cu alte organe ale administrației publice centrale de specialitate, cu autoritățile administrației publice locale și cu organizațiile neguvernamentale ale persoanelor cu handicap sau care desfășoară activități în domeniul protecției persoanelor cu handicap.

Art. 4. - Modificări (1)

Protecția specială a persoanelor cu handicap se realizează prin acordarea drepturilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență la domiciliu sau, după caz, în instituții de protecție specială a persoanelor cu handicap.

CAPITOLUL II Instituțiile de protecție specială a persoanelor cu handicap Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 5. - Modificări (1)

Protecția specială a persoanelor cu handicap, în formă instituționalizată, se realizează prin acordarea de servicii de asistență, îngrijire, tratament, recuperare, reabilitare, orientare și formare profesională, precum și de alte tipuri de servicii în cadrul instituțiilor de protecție specială a persoanelor cu handicap.

Art. 6. - Modificări (2)

(1) Instituțiile de protecție specială a persoanelor cu handicap pot fi înființate și organizate ca instituții de interes public, sub formă de centre-pilot, centre de îngrijire și asistență, centre de recuperare și reabilitare, centre de integrare prin terapie ocupațională, prevăzute în anexa la prezenta ordonanță de urgență, precum și sub alte forme specifice, cu avizul Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap.

(2) Actualele instituții pentru asistență specială a persoanelor cu handicap, prevăzute, în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 939/1997 privind reorganizarea și funcționarea Secretariatului de Stat pentru Handicapați, se reorganizează ca instituții de protecție specială a persoanelor cu handicap, potrivit anexei la prezenta ordonanță de urgență.

Art. 7. - Modificări (2)

(1) Instituțiile de protecție specială a persoanelor cu handicap, prevăzute la art. 6, au personalitate juridică și se află în coordonarea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap.

(2) Finanțarea instituțiilor de protecție specială a persoanelor cu handicap, prevăzute în anexă, se asigură din: contribuțiile proprii ale beneficiarilor de asistență socială sau ale întreținătorilor acestora, sume alocate de la bugetele autorităților administrației publice locale și din alte venituri realizate în condițiile legii.

(3) Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap poate aloca sume din Fondul special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap instituțiilor prevăzute în anexă, pe bază de convenții încheiate cu autoritățile administrației publice locale.

(4) Reorganizarea instituțiilor actuale prevăzute în anexă, precum și regulamentul-cadru de organizare și funcționare pentru fiecare tip de instituție de protecție specială a persoanelor cu handicap se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(5) Predarea-preluarea patrimoniului și a personalului între instituțiile actuale și cele înființate prin reorganizarea acestora se efectuează pe bază de protocol, în condițiile prevăzute prin hotărârea Guvernului menționată la alin. (4). Salarizarea personalului instituțiilor înființate prin reorganizare se stabilește potrivit Legii nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică.

Art. 8. - Modificări (1)

Instituțiile de protecție specială a persoanelor cu handicap pot fi înființate prin:

a) hotărâre a Guvernului; Modificări (1)

b) hotărâre a consiliului județean sau a consiliului local, după caz;

c) hotărâri ale unor organizații neguvernamentale sau care au ca obiect de activitate și protecția specială a persoanelor cu handicap;

d) hotărâri ale cultelor recunoscute, potrivit legii, în România.

Art. 9. - Modificări (1)

(1) Instituțiile prevăzute la art. 6 pot fi înființate și în comun de mai multe instituții și persoane juridice dintre cele menționate la art. 8, prin contract de asociere. Modificări (1)

(2) Contractul de asociere se încheie între ordonatorii principali de credite, în cazul consiliilor județene, consiliilor locale, Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap și al altor organe ale administrației publice centrale de specialitate, și reprezentanții legali ai persoanelor juridice. Modificări (1)

(3) Contractul de asociere trebuie să prevadă resursele financiare reprezentând contribuția fiecărei părți la susținerea cheltuielilor de investiții și de funcționare ale instituției de protecție specială care se înființează prin asociere, durata asocierii, modul de administrare a patrimoniului instituției, precum și alte clauze prevăzute în contractul de asociere. Contractul-cadru de asociere se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 10. - Modificări (2)

(1) Instituțiile de protecție specială a persoanelor cu handicap, înființate cu avizul Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, se află în coordonarea metodologică a acestuia.

(2) Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap își exercită atribuția de coordonare metodologică prin: elaborarea de norme și metodologii privind organizarea și funcționarea instituțiilor de protecție specială a persoanelor cu handicap; asigurarea instruirii și perfecționării profesionale a personalului de specialitate; verificarea respectării dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență și ale altor acte normative referitoare la activitatea acestora; sprijinirea dezvoltării acestor instituții în conformitate cu strategia și cu programele naționale de protecție specială a persoanelor cu handicap.

(3) Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap este autorizat să controleze activitatea tuturor instituțiilor de protecție specială a persoanelor cu handicap, să informeze Guvernul și, după caz, Curtea de Conturi asupra aspectelor negative constatate.

CAPITOLUL III Accesibilități pentru persoanele cu handicap Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 11. - Jurisprudență

(1) Clădirile instituțiilor publice, ale celor culturale, sportive sau de petrecere a timpului liber, locuințele construite din fonduri publice, mijloacele de transport în comun, telefoanele publice, precum și căile de acces vor fi amenajate astfel încât să permită accesul neîngrădit al persoanelor cu handicap. Modificări (2)

(2) Lucrările de amenajare a acestora se vor face în etape, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență, iar costurile lucrărilor vor fi suportate, după caz, din bugetele proprii ale ministerelor, ale celorlalte autorități ale administrației publice centrale de specialitate, precum și din bugetele autorităților publice locale.

Art. 12. - Modificări (1)

Autoritățile prevăzute de lege vor elibera autorizația de construcție pentru clădirile publice ce urmează a se construi, numai în condițiile respectării prevederilor normativului în domeniu, care va fi aprobat prin ordin al ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului și va fi publicat în Monitorul Oficial al României. Fac excepție de la această prevedere construcțiile personale și anexele acestora.

Art. 13. - Jurisprudență

(1) Toate lucrările de refacere, reparații, reconstrucție sau consolidare a drumurilor publice, a instituțiilor publice, a celor culturale, sportive și de petrecere a timpului liber, a magazinelor și restaurantelor, a sediilor prestatorilor de servicii către populație vor fi proiectate și executate astfel încât să respecte prevederile normativului menționat la art. 12.

(2) Până la data de 31 decembrie 2003 vor fi adaptate pentru a permite accesul neîngrădit al persoanelor cu handicap toate clădirile instituțiilor publice, ale celor culturale, sportive sau de petrecere a timpului liber, magazinele și restaurantele, sediile prestatorilor de servicii către populație, precum și căile publice de acces.

Art. 14. - Modificări (1)

Montarea telefoanelor publice se va face numai cu respectarea prevederilor normativului prevăzut la art. 12. Până la data de 31 decembrie 2001 toate telefoanele publice vor fi amenajate, cu respectarea prevederilor acestui normativ.

Art. 15. - Modificări (1)

(1) De la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență limbajul mimico-gestual se bucură de recunoaștere oficială din partea statului.

(2) Până la data de 31 decembrie 2002 toate instituțiile publice vor încadra, pentru relațiile directe cu persoanele surde sau surdo-mute, traducători ai limbajului mimico-gestual, autorizați potrivit legii. Modificări (1)

Art. 16. - Modificări (1)

(1) În termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în spațiile de parcare de pe lângă instituțiile de interes public vor fi rezervate și semnalizate prin semnul internațional minimum 4% din numărul total al locurilor de parcare, dar nu mai puțin de două locuri pentru parcarea gratuită a mijloacelor de transport ale persoanelor cu handicap.

(2) Până la data de 31 decembrie 2002 toate spațiile de parcare organizate vor avea rezervate și semnalizate prin semnul internațional minimum 4% din numărul total al locurilor de parcare, dar nu mai puțin de două locuri pentru parcarea gratuită a mijloacelor de transport ale persoanelor cu handicap.

Art. 17. -

(1) Toate societățile sau regiile de transport în comun, urban sau interurban, au obligația de a achiziționa mijloace de transport special adaptate pentru accesul neîngrădit al persoanelor cu handicap. Modificări (1)

(2) În termen de maximum 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență producătorii de mijloace de transport în comun au obligația de a introduce în fabricație mijloace de transport în comun, special adaptate accesului neîngrădit al persoanelor cu handicap. Modificări (1)

(3) Până la data de 31 decembrie 2010 toate mijloacele de transport în comun aflate în circulație vor fi adaptate accesului neîngrădit al persoanelor cu handicap.

(4) Până la data de 31 decembrie 2005 autoritățile administrației publice locale au obligația de a monta sisteme de semnalizare sonoră și vizuală pentru persoanele cu handicap, la trecerile de pietoni, precum și panouri de afișaj în mijloacele de transport și pe drumurile publice.

CAPITOLUL IV Drepturile și obligațiile persoanelor cu handicap Respingeri de neconstituționalitate (1)

Secțiunea I Drepturi de care beneficiază copiii cu handicap

Art. 18. - Modificări (1)

(1) În vederea asigurării integrării cu șanse egale în viața socială, copiii cu handicap beneficiază de următoarele drepturi:

a) acces liber și egal în orice instituție de învățământ obișnuit, în raport cu restantul funcțional și potențialul recuperator, cu respectarea prevederilor legislației din domeniul învățământului;

b) pregătire școlară la domiciliu a copiilor cu handicap, nedeplasabili, pe durata învățământului obligatoriu prevăzut de lege. Pregătirea școlară la domiciliul copiilor cu handicap, nedeplasabili, se va stabili potrivit normelor ce vor fi aprobate prin ordin al ministrului educației naționale, cu avizul Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap și al Ministerului Finanțelor, ce va fi publicat în Monitorul Oficial al României; Jurisprudență

c) alocație de stat pentru copiii cu handicap, în condițiile și în cuantumul prevăzute de lege, majorat cu 100%; Reviste (1)

d) alocație de întreținere pentru copiii cu handicap, aflați în plasament familial sau încredințați, potrivit legii, unei familii ori persoane sau unui organism privat autorizat potrivit legii, în cuantumul prevăzut de lege, majorat cu 50%;

e) locuri de odihnă gratuite în tabere, atât pentru copiii cu handicap, cât și pentru copiii preșcolari, elevi sau studenți ai persoanelor cu handicap, o dată pe an, conform convențiilor încheiate între Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap și Ministerul Educației Naționale;

f) un asistent personal pentru copiii cu handicap grav, ale cărui drepturi se stabilesc potrivit art. 32.

(2) Persoana care are în îngrijire, supraveghere și întreținere un copil cu handicap beneficiază de următoarele drepturi:

a) concediu plătit pentru îngrijirea copilului cu handicap, până la împlinirea de către acesta a vârstei de 3 ani;

b) concedii medicale pentru îngrijirea copiilor cu handicap accentuat sau grav, care necesită tratament pentru afecțiuni intercurente, până la împlinirea de către copii a vârstei de 18 ani;

c) gratuitatea serviciilor hoteliere, în cazul însoțirii în spital a copiilor cu handicap, pentru membrul familiei care îl însoțește.

Secțiunea a II-a Drepturi de care beneficiază adulții cu handicap

Art. 19. - Modificări (2), Jurisprudență

În vederea asigurării dreptului la securitate socială, precum și a dreptului la ocrotirea sănătății și la instruire, adulții cu handicap beneficiază de următoarele drepturi:

a) adulții inapți de muncă din cauza handicapului, dacă nu au alte venituri cu excepția pensiei de urmaș, beneficiază de ajutor special lunar în valoare de 195.270 lei pe toată durata handicapului; cei cu venituri până la acest cuantum primesc diferența până la nivelul ajutorului special lunar; pentru afecțiuni care creează handicap ireversibil, ajutorul special lunar se stabilește pe toată durata vieții; Modificări (3), Respingeri de neconstituționalitate (2)

b) nevăzătorii beneficiază de venit lunar sub forma unei pensii sociale în valoare de 359.980 lei, indiferent de vârstă și de veniturile realizate din salarii, pe toată durata handicapului grav; cei cu handicap accentuat beneficiază de un venit lunar în cuantum de 50% din venitul stabilit pentru cei cu handicap grav, pe toată durata handicapului; persoanele nevăzătoare, care cumulează salariul cu pensia pentru limită de vârstă, cu pensia I.O.V.R. sau cu pensia pentru pierderea capacității de muncă, vor opta pentru una dintre acestea sau pentru pensia socială. Nevăzătorii care nu desfășoară activitate salarizată cumulează pensia socială cu una dintre celelalte pensii stabilite potrivit legii; Modificări (9), Jurisprudență

c) un asistent personal pentru adulții cu handicap grav, ale cărui drepturi se stabilesc potrivit art. 32; Modificări (1)

d) scutirea de la plata taxelor vamale pentru introducerea în țară, o dată la 8 ani, la alegere, pentru motociclete, motorete sau autoturisme, adaptate special pentru transportul persoanelor cu handicap, pentru folosință proprie;

e) scutirea de la plata taxelor de abonament pentru adulții cu handicap grav, deținători de aparate radio și de televizoare; de această facilitate beneficiază și persoanele care au în întreținere persoane cu handicap; Modificări (1)

f) prioritate la instalarea postului telefonic și scutirea de la plata taxelor de instalare și de transfer al abonamentului telefonic, precum și de la costul a 50 de impulsuri pentru abonamentul comun la 2 abonați, 100 de impulsuri pentru abonament - linie individuală și 400 de impulsuri pentru nevăzători, atât pentru adulții cu handicap, cât și pentru familiile acestora, dacă au domiciliul comun; potrivit normelor ce vor fi aprobate prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Comunicații și Informatică, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României; Modificări (1)

g) gratuitatea transportului urban cu mijloace de transport în comun pentru adulții cu handicap accentuat și grav și pentru asistenții personali sau pentru însoțitorii acestora; Modificări (1)

h) gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu tren de persoane clasa a II-a, cu autobuzele sau navele pentru transportul fluvial, în limita a 12 călătorii dus-întors pe an pentru adulții cu handicap grav și pentru asistenții personali sau pentru însoțitorii acestora și în limita a 6 călătorii dus-întors pe an pentru adulții cu handicap accentuat și pentru însoțitorii acestora, în condițiile stabilite de normele metodologice prevăzute la art. 1 alin. (3); adulții cu afecțiuni renale, care necesită hemodializă în alte localități decât cele de domiciliu, precum și asistenții personali ai acestora beneficiază de gratuitate și peste limita menționată, în funcție de recomandarea centrului de hemodializă; Modificări (1)

i) pregătirea școlară la domiciliu, la cerere, a adulților cu handicap, nedeplasabili, potrivit normelor ce vor fi aprobate prin ordin al ministrului educației naționale, cu avizul Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap și al Ministerului Finanțelor;

j) acordarea asistenței medicale în conformitate cu prevederile Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, cu modificările și completările ulterioare, și ale reglementărilor emise de Ministerul Sănătății, cu avizul Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap;

k) acordarea unei camere în plus, în condițiile legii, pe baza contractelor de închiriere pentru suprafețele locative cu destinația de locuințe, deținute de stat sau de unitățile administrative ale acestuia, la solicitarea persoanelor cu handicap grav, precum și a familiilor care au în întreținere un copil cu handicap grav;

l) stabilirea chiriei, în condițiile legii, pe baza contractelor de închiriere pentru suprafețele locative cu destinația de locuințe, deținute de stat sau de unitățile administrative ale acestuia, la tariful minim prevăzut de lege, iar pentru nevăzători, redus cu 50%. Modificări (1)

Art. 20. - Modificări (1)

(1) Drepturile acordate conform art. 18 alin. (1) lit. c) și e), art. 18 alin. (2) lit. c) și art. 19 lit. a), b), e), f) și h) se suportă din bugetul Fondului special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap. Modificări (2)

(2) Drepturile acordate conform art. 18 alin. (1) lit. f) și art. 19 lit. c) și g) se suportă din bugetele locale. Modificări (1)

(3) Drepturile acordate conform art. 18 alin. (1) lit. d) se suportă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

(4) Drepturile acordate conform art. 18 alin. (2) lit. a) și b) se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat.

(5) Drepturile prevăzute la art. 19 lit. a) și b) se indexează sau se corectează la aceeași dată și în aceleași condiții ca și pensiile de asigurări sociale de stat pentru limită de vârstă.

(6) Autoritățile administrației publice locale care nu dispun de resurse financiare necesare pentru plata drepturilor prevăzute la alin. (2) vor primi, prin transfer de la Fondul special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap, sumele necesare pentru completarea veniturilor proprii, astfel încât să poată asigura plata integrală a acestor drepturi. Aceste transferuri se stabilesc pe bază de convenție încheiată între Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap și autoritățile administrației publice locale.

Secțiunea a III-a Obligațiile persoanelor cu handicap

Art. 21. - Modificări (1), Jurisprudență

Persoanele cu handicap au următoarele obligații:

a) să se prezinte la comisiile de expertiză medicală a persoanelor cu handicap, care funcționează pe lângă inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap, prevăzute la cap. V, aflate în subordinea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, pentru încadrarea într-o categorie de persoane cu handicap care necesită protecție specială în raport cu gradul de handicap, precum și la reevaluarea periodică, potrivit, normelor metodologice prevăzute la art. 1 alin. (3); Modificări (1)

b) să urmeze programul individual de recuperare și integrare socială, stabilit de comisiile de expertiză medicală a persoanelor cu handicap, sub supravegherea asistenților sociali din cadrul inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap sau ai organizațiilor neguvernamentale autorizate, potrivit legii, să desfășoare activități de protecție specială a persoanelor cu handicap, care colaborează cu aceste inspectorate; Modificări (1)

c) să se încadreze în muncă, în condițiile legii, în raport cu pregătirea și posibilitățile fizice și psihice ale acestora și pe baza recomandărilor medicale;

d) să colaboreze cu asistenții sociali și cu inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap și ai unităților prevăzute la art. 6.

CAPITOLUL V Organizarea și funcționarea comisiilor de expertiză medicală a persoanelor cu handicap Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 22. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Pentru încadrarea adulților într-o categorie de persoane cu handicap care necesită protecție specială, în raport cu gradul de handicap, se înființează, la nivel județean și al sectoarelor municipiului București, comisii de expertiză medicală a adulților cu handicap.

(2) Comisiile prevăzute la alin. (1) au următoarea componență:

- un președinte desemnat de Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap din rândul specialiștilor inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap;

- 2 membri, dintre care un specialist în expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă, din cadrul cabinetelor de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă județene și ale sectoarelor municipiului București, desemnat de șeful oficiului de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă județean, respectiv al municipiului București, și un membru desemnat de conducerile inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap, de profesie medic;

- un membru cu statut de observator, desemnat de organizațiile neguvernamentale autorizate potrivit legii, care desfășoară activități de protecție specială a persoanelor cu handicap în județul sau în sectoarele municipiului București;

- un secretar desemnat de conducerile inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap, care poate fi și cadru mediu.

Art. 23. -

(1) Pentru încadrarea copiilor într-o categorie de persoane cu handicap care necesită protecție specială, în raport cu gradul de handicap, se înființează comisii de expertiză medicală a copiilor cu handicap județene și ale sectoarelor municipiului București.

(2) Comisiile prevăzute la alin. (1) au în componența lor:

- un președinte desemnat de Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap din rândul specialiștilor inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap;

- 3 membri, dintre care un medic specialist pediatru, un medic specialist psihiatru și un psiholog, desemnați de conducerile direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București;

- un membru psihopedagog, desemnat de inspectoratele școlare județene și al municipiului București;

- un membru desemnat de conducerile inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap, de profesie medic;

- un membru cu statut de observator, desemnat de organismele neguvernamentale autorizate potrivit legii, care desfășoară activități de protecție specială a persoanelor cu handicap în județul sau în sectoarele municipiului București;

- un secretar desemnat de conducerile inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap, care poate fi și cadru mediu.

Art. 24. - Modificări (1)

Președintele și membrii comisiilor prevăzute la art. 22 și 23 au dreptul la o indemnizație de ședință. Cuantumul lunar al indemnizațiilor de ședință nu poate depăși cuantumul câștigului salarial mediu net pe economie, comunicat de Comisia Națională pentru Statistică, la data stabilirii dreptului.

Art. 25. - Modificări (1), Jurisprudență

Comisiile de expertiză medicală prezentate la art. 22 și 23 funcționează pe lângă inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap.

Art. 26. - Modificări (1)

(1) Comisiile de expertiză medicală a persoanelor cu handicap se află în coordonarea Comisiei superioare de expertiză medicală a persoanelor cu handicap, care va funcționa pe lângă Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap.

(2) Comisia superioară de expertiză medicală a persoanelor cu handicap are în componența sa două secțiuni: secțiunea pentru adulți și secțiunea pentru copii. Secțiunea pentru adulți este formată dintr-un președinte, desemnat de Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap, din câte un reprezentant al Ministerului Sănătății, Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, Institutului Național de Expertiză și de Recuperare a Capacității de Muncă, Institutului Național de Studii și Strategii privind Problemele Persoanelor cu Handicap și Institutului de Medicină Legală, membri, și un secretar, desemnat de Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap. Secțiunea pentru copii are în componența sa un președinte, desemnat de Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap, câte un reprezentant al Ministerului Sănătății, Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, Departamentului pentru Protecția Copilului și Institutului Național de Studii și Strategii privind Problemele Persoanelor cu Handicap, membri, și un secretar desemnat de Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap.

(3) Președintele și membrii comisiei prevăzute la alin. (1) beneficiază de o indemnizație de ședință în condițiile art. 24.

Art. 27. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Încadrarea sau respingerea încadrării într-o categorie de persoane cu handicap, adulți și copii, care necesită protecție specială în raport cu gradul de handicap, se atestă prin certificat emis de comisiile prevăzute la art. 22 și 23. Eliberarea certificatului este scutită de taxa de timbru.

(2) Certificatele emise potrivit alin. (1) pot fi contestate, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Comisia superioară de expertiză medicală a persoanelor cu handicap, secțiunea pentru adulți sau, după caz, secțiunea pentru copii. Contestația va fi soluționată prin decizie, în termen de 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării.

(3) Deciziile emise de către Comisia superioară de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pot fi atacate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările ulterioare, cererile adresate instanței fiind scutite de taxa judiciară de timbru.

Art. 28. - Modificări (1)

Indemnizațiile de ședință prevăzute la art. 24 și la art. 26 alin. (3) se suportă din bugetul Fondului special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap.

Art. 29. - Modificări (1)

Regulamentul de organizare și funcționare a comisiilor prevăzute la art. 22, 23 și 26 se aprobă prin ordin al secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, în termen de 90 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României.

Art. 30. - Modificări (2)

În cazul eliberării de certificate de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap care necesită protecție specială în raport cu gradul de handicap, fără respectarea criteriilor stabilite prin normele metodologice prevăzute la art. 1 alin. (3), membrii comisiilor de expertiză medicală a persoanelor cu handicap, prevăzute la art. 22 și 23, vor fi obligați, în condițiile legii, la: restituirea indemnizațiilor de ședință încasate pentru participare la activitatea comisiilor, excluderea definitivă din cadrul acestor comisii; suportarea sumelor reprezentând drepturile încasate necuvenit de către beneficiari, ca urmare a încadrării acestora cu nerespectarea dispozițiilor legale.

CAPITOLUL VI Drepturile și obligațiile asistentului personal Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 31. -

(1) Asistentul personal al persoanei cu handicap este persoana care supraveghează, acordă asistență și îngrijire permanentă copilului sau adultului cu handicap grav. Modificări (1)

(2) În cazul copilului sau adultului cu handicap, fără discernământ, asistentul personal nu poate fi angajat decât cu acordul familiei sau al susținătorilor legali ai persoanei cu handicap.

(3) Asistentul personal își desfășoară activitatea pe baza contractului individual de muncă sau, după caz, a convenției civile încheiate cu autoritățile administrației publice locale în a căror rază teritorială domiciliază persoana cu handicap. Modificări (1)

Art. 32. -

(1) Asistentul personal al persoanei cu handicap este salarizat sau, după caz, remunerat în raport cu dispozițiile legale privind salarizarea asistentului social debutant din unitățile bugetare. Modificări (1)

(2) Condițiile de încadrare, drepturile și obligațiile asistentului personal al persoanei cu handicap se stabilesc, în condițiile legii, prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 33. -

Asistentul personal are, în raport cu persoana cu handicap căreia îi acordă supraveghere, asistență și îngrijire permanentă, următoarele obligații: Modificări (1)

a) de a presta persoanei cu handicap toate activitățile și serviciile prevăzute în contractul individual de muncă sau în convenția civilă încheiată cu autoritățile publice prevăzute la art. 31 alin. (3); Modificări (1)

b) de a trata cu respect, bună-credință și înțelegere persoana cu handicap și de a nu abuza fizic sau moral de starea de incapacitate în care se găsește aceasta;

c) de a sesiza autoritățile publice locale și inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap despre orice modificare survenită în starea fizică, psihică sau socială a persoanei cu handicap, de natură să modifice acordarea drepturilor sau a accesibilităților prevăzute în prezenta ordonanță de urgență.

Art. 34. - Modificări (1)

Încălcarea oricăreia dintre obligațiile prevăzute la art. 33 și a celor prevăzute în contractul individual de muncă sau în convenția civilă atrage răspunderea juridică a asistentului personal, în condițiile legii.

CAPITOLUL VII Încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 35. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

Încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap și realizarea de venituri de către acestea se fac în conformitate cu legislația generală a muncii, cu celelalte reglementări în vigoare, precum și cu dispozițiile speciale din prezenta ordonanță de urgență, în scopul integrării socioprofesionale a acestor persoane.

Art. 36. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

(1) Persoanele cu handicap pot fi încadrate în muncă în condițiile legii, de către persoane fizice sau juridice care angajează personal salariat, conform pregătirii lor profesionale și capacității fizice și intelectuale de care dispun, pe baza unui contract individual de muncă.

(2) Încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap se poate face prin crearea de locuri de muncă protejate, special organizate, în scopul eliminării impedimentelor de orice fel, prin asigurarea înlesnirilor și adaptărilor corespunzătoare.

(3) Persoanele cu handicap pot fi angajate și cu munca la domiciliu, caz în care persoana fizică sau juridică care le angajează are obligația de a asigura transportul la și de la domiciliu al materiilor prime și materialelor pe care le utilizează în activitate și al produselor finite pe care le realizează.

Art. 37. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

Persoanele fizice sau juridice care angajează persoane cu handicap pot înființa unități protejate, autorizate de Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap. Modul de autorizare a acestor unități se stabilește în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 38. - Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1)

(1) Unitățile protejate sunt unități special organizate și amenajate potrivit cerințelor persoanelor cu handicap, în vederea desfășurării activității acestor persoane, cu eliminarea oricărui impediment.

(2) Unitățile protejate vor fi sprijinite, atât la înființare, cât și pe parcursul desfășurării activităților lor, de autoritățile administrației publice locale, de inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap și de organizațiile neguvernamentale ale persoanelor cu handicap sau care au activități de protecție specială a persoanelor cu handicap.

Art. 39. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

Unitățile protejate pot fi:

a) agenți economici cu personalitate juridică, indiferent de forma de organizare și de proprietate, care au cel puțin 50% din numărul de angajați persoane cu handicap încadrate cu contract individual de muncă;

b) secții, ateliere sau alte structuri fără personalitate juridică din cadrul agenților economici sau din cadrul organizațiilor neguvernamentale, care au contabilitate proprie și cel puțin 50% din numărul total de angajați persoane cu handicap încadrate cu contract individual de muncă;

c) asociații familiale, asociații sau fundații fără scop lucrativ, constituite de cel puțin o persoană cu handicap, precum și persoana cu handicap care este autorizată, potrivit legii, să desfășoare activități economice independente, cu condiția achitării contribuțiilor de asigurări sociale prevăzute de lege.

Art. 40. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

La începutul fiecărui an calendaristic unitățile protejate au obligația să prezinte inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap o informare care va cuprinde datele necesare pentru a dovedi respectarea dispozițiilor legale referitoare la funcționarea unităților protejate și măsurile întreprinse pentru realizarea adaptărilor și înlesnirilor necesare pentru desfășurarea activității persoanelor cu handicap. Modificări (1)

Art. 41. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Unitățile protejate pot organiza cursuri de calificare la locul de muncă pentru persoanele cu handicap adulte, cu avizul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, al Ministerului Educației Naționale și al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap.

Art. 42. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

(1) Societățile comerciale, regiile autonome, societățile și companiile naționale și alți agenți economici, care au un număr de cel puțin 100 de angajați, au obligația de a angaja persoane cu handicap cu contract individual de muncă într-un procent de cel puțin 4% din numărul total de angajați. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Persoanelor cu handicap angajate cu contract individual de muncă li se asigură toate adaptările și înlesnirile necesare pentru înlăturarea oricăror impedimente în activitatea pe care o desfășoară. Jurisprudență

Art. 43. - Modificări (3), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Societățile comerciale, regiile autonome, societățile și companiile naționale și alți agenți economici, care nu angajează persoane cu handicap în condițiile prevăzute la art. 42, au obligația de a plăti lunar la Fondul de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap o sumă egală cu salariul minim brut pe economie înmulțit cu numărul locurilor de muncă în care nu au încadrat persoane cu handicap, potrivit dispozițiilor ordonanței de urgență. Jurisprudență

Art. 44. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Persoanele cu handicap grav, accentuat sau mediu, încadrate cu contract individual de muncă, beneficiază de următoarele drepturi de protecție specială: Respingeri de neconstituționalitate (1)

a) pot ocupa, în condițiile legii, conform pregătirii și capacității fizice și intelectuale, orice funcție în cadrul organigramei angajatorilor. Angajatorii au obligația de a amenaja locul de muncă, astfel încât să fie eliminat orice impediment în desfășurarea activității; Respingeri de neconstituționalitate (1)

b) scutire de impozit pe salariu, atât în cazul în care sunt angajate cu contract individual de muncă, cât și în cazul în care sunt angajate cu convenție de prestări de servicii; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

c) o perioadă de probă la angajare, plătită, de cel puțin 45 de zile lucrătoare; Respingeri de neconstituționalitate (1)

d) un preaviz plătit, de minimum 30 de zile lucrătoare, acordat la desfacerea contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului, pentru motive neimputabile acestora; Respingeri de neconstituționalitate (1)

e) posibilitatea de a lucra mai puțin de 8 ore pe zi, în condițiile legii, în cazul în care beneficiază de o recomandare medicală în acest sens; Respingeri de neconstituționalitate (1)

f) pensionarea la cerere pentru limită de vârstă pentru: Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1)

1. persoanele cu handicap grav, la o vechime în muncă realizată de la data dobândirii handicapului de minimum 15 ani bărbații și de minimum 10 ani femeile;

2. persoanele cu handicap accentuat, la o vechime în muncă realizată de la data dobândirii handicapului de minimum 20 de ani bărbații și minimum 15 ani femeile;

3. persoanele cu handicap mediu, la o vechime în muncă realizată de la data dobândirii handicapului de minimum 25 de ani bărbații și minimum 20 de ani femeile.

Pentru vechimea în muncă care depășește vechimea prevăzută la pct. 1, 2 și 3 se acordă un spor la pensie de 1% pentru fiecare an în plus.

Art. 45. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

(1) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se constituie, la nivel central, pe lângă Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap, și la nivel județean și al municipiului București, pe lângă inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap, comisii de integrare socioprofesională a persoanelor cu handicap.

(2) Comisiile de integrare socioprofesională a persoanelor cu handicap coordonează activitățile de pregătire, formare, orientare profesională și de încadrare în muncă a persoanelor cu handicap.

(3) Activitățile de pregătire, formare și orientare profesională și de încadrare în muncă a persoanelor cu handicap se finanțează din bugetul Fondului special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap, în limita sumelor colectate în baza art. 43. Modificări (1)

(4) Componența comisiilor de integrare socioprofesională a persoanelor cu handicap și regulamentul lor de organizare și funcționare se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență. Modificări (1)

CAPITOLUL VIII Parteneriatul cu organizațiile neguvernamentale ale persoanelor cu handicap sau care au ca obiect de activitate protecția specială a persoanelor cu handicap Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 46. - Modificări (1)

În activitatea de protecție specială a persoanelor cu handicap Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap întreține relații de dialog și parteneriat cu organizațiile neguvernamentale ale persoanelor cu handicap sau care au ca obiect de activitate protecția specială a persoanelor cu handicap.

Art. 47. - Modificări (1)

(1) La nivel național se constituie, pe lângă Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap, Consiliul Național Consultativ de Dialog Social pentru Problemele Persoanelor cu Handicap, denumit în continuare Consiliul național.

(2) În componența Consiliului național intră reprezentanți desemnați de Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap, de organizațiile neguvernamentale autorizate, care au ca obiect de activitate protecția specială, persoanelor cu handicap, de ministere și de alte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și ai unor organizații patronale, caritabile sau profesionale, care sprijină financiar activitatea de protecție specială a persoanelor cu handicap.

(3) Consiliul național se întrunește trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la convocarea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap.

(4) Numărul reprezentanților în Consiliul național și regulamentul de organizare și funcționare se aprobă prin ordin al secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap.

Art. 48. -

Consiliul național are următoarele atribuții:

a) elaborează strategia națională de protecție specială și integrare socială a persoanelor cu handicap, aprobată de Guvern; Modificări (1)

b) emite avize consultative asupra proiectelor de acte normative în, domeniul protecției speciale a persoanelor cu handicap;

c) participă, împreună cu Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap, la elaborarea politicilor și a programelor care urmăresc îndeplinirea obiectivelor strategice din domeniul protecției speciale a persoanelor cu handicap; Modificări (1)

d) evaluează periodic rezultatele activității de protecție specială a persoanelor cu handicap și formulează propuneri Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap privind reactualizarea cadrului legislativ;

e) analizează neregulile și disfuncționalitățile apărute în activitatea instituțiilor de protecție specială a persoanelor cu handicap, care au atribuții în domeniul protecției speciale a persoanelor cu handicap, și propune Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap soluții de înlăturare a acestora.

Art. 49. -

(1) La nivel județean și al municipiului București se constituie, pe lângă inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap, consilii consultative de dialog social județene și al municipiului București pentru persoanele cu handicap, denumite în continuare consilii. Modificări (1)

(2) Consiliile sunt formate din reprezentanți desemnați de inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap, de organizațiile neguvernamentale autorizate, care au ca obiect de activitate protecția specială a persoanelor cu handicap, de prefecturi, de consilii județene, de Consiliul General al Municipiului București, precum și de serviciile descentralizate ale ministerelor sau ale altor autorități ale administrației publice locale care au legătură cu activitatea de protecție specială a persoanelor cu handicap. Modificări (1)

(3) Dispozițiile art. 47 alin. (4) sunt aplicabile și consiliilor.

(4) Consiliile se întrunesc trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la convocarea inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap.

Art. 50. -

Consiliile dezbat și urmăresc realizarea politicilor și a programelor de protecție specială a persoanelor cu handicap, intervenind pentru îmbunătățirea condițiilor de viață ale acestora.

Art. 51. - Modificări (1)

Organizațiile neguvernamentale ale persoanelor cu handicap sau care au ca obiect de activitate protecția specială a persoanelor cu handicap au dreptul, cu avizul Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, de a primi subvenții de la bugetul de stat sau, după caz, de la bugetele locale, în cazul în care înființează și administrează unități de asistență, îngrijire sau recuperare a persoanelor cu handicap, în condițiile prevăzute de Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială.

Art. 52. -

(1) Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap poate participa, în parteneriat cu organizațiile neguvernamentale ale persoanelor cu handicap sau care au ca obiect de activitate protecția specială a persoanelor cu handicap, la finanțarea unor proiecte comune privind realizarea strategiei și a programelor de protecție specială și integrare socioprofesională a persoanelor cu handicap. Modificări (1)

(2) Participarea la finanțarea acestor proiecte se face cu acordul părților.

(3) Administrarea unităților finanțate în comun se face de către consiliile de administrație, în care finanțatorii vor fi reprezentați proporțional cu participarea la proiect.

(4) Modul de finanțare a proiectelor și de administrare a unităților finanțate în comun se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

CAPITOLUL IX Fondul special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 53. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se constituie Fondul special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap din următoarele surse: Modificări (1)

a) o cotă de 3% aplicată asupra fondului de salarii realizat lunar, inclusiv asupra câștigurilor realizate lunar de colaboratori persoane fizice, de către agenții economici, organizațiile cooperatiste, organizațiile economice străine cu sediul în România, de reprezentanțele autorizate în România, potrivit legii, ale persoanelor juridice străine care angajează personal român și de persoanele fizice care utilizează muncă salariată, cu excepția unităților protejate prevăzute la art. 37; Modificări (2), Referințe (2), Jurisprudență

b) penalități și majorări datorate, potrivit legii, pentru neplata la termen a obligațiilor la Fondul special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap; Referințe (1), Jurisprudență

c) donații ale persoanelor fizice și juridice din țară și din străinătate, în condițiile legii, cu respectarea destinațiilor stabilite de donatori; Referințe (1), Jurisprudență

d) sumele datorate de societățile comerciale, regiile autonome, societăți și companii naționale, de alți agenți economici, conform art. 43; Referințe (1), Jurisprudență

e) o subvenție de la bugetul de stat pentru completarea fondului, în situația în care, prin sursele prevăzute la lit. a), b), c) și d), acesta nu este acoperitor.

(2) Pentru urmărirea achitării obligațiilor către Fondul special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap, Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap organizează și efectuează, prin personal împuternicit din cadrul inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap, prin ordin al secretarului de stat, controlul specializat al persoanelor juridice și fizice prevăzute la art. 53 alin. (1) lit. a) și d).

(3) Pentru nevărsarea la termen a sumelor prevăzute la art. 43 și la art. 53 alin. (1) lit. a) și d) se percep penalități și majorări de întârziere, prevăzute de dispozițiile legale în vigoare pentru neplata impozitelor și a taxelor cuvenite bugetului de stat.

Art. 54. - Modificări (2)

(1) Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni:

a) refuzul nejustificat de a pune la dispoziție organelor de control prevăzute la art. 53 alin. (2) documentația și datele necesare pentru verificarea achitării obligațiilor către Fondul special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap se sancționează cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei;

b) eliberarea de certificate de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap care necesită protecție specială în raport cu gradul de handicap, cu încălcarea criteriilor stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, se sancționează cu amendă de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei.

(2) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) se aplică persoanelor fizice sau juridice vinovate.

(3) Constatarea contravenției prevăzute la alin. (1) lit. a) și aplicarea amenzii contravenționale se fac de personalul prevăzut la art. 53 alin. (2). Constatarea contravenției prevăzute la alin. (1) lit. b) și aplicarea amenzii contravenționale se fac de către personalul din cadrul Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, împuternicit prin ordin al secretarului de stat. Modificări (1)

(4) Sumele obținute din aplicarea amenzilor se fac venit la bugetul statului.

(5) Prevederile prezentului articol se completează cu dispozițiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 55. - Jurisprudență

(1) Fondul special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap, constituit și utilizat pentru plata drepturilor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență și pentru finanțarea programelor de protecție specială a persoanelor cu handicap, este gestionat și administrat de Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap și se aprobă anual prin legea bugetului de stat.

(2) Disponibilul Fondului special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap, înregistrat la finele anului, se varsă la bugetul de stat în limita subvenției acordate. Sumele rămase după efectuarea acestei operațiuni se reportează în anul următor, cu aceeași destinație. Disponibilitățile din resursele proprii ale acestui fond sunt purtătoare de dobândă.

(3) În cazul neachitării la termen a cotei de 3%, precum și a penalităților de întârziere potrivit legii, Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap și inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap pot dispune poprirea sumelor respective din conturile unităților prevăzute la art. 53 alin. (1) lit. a) și d), prin introducerea de dispoziții de încasare, care constituie titluri executorii, pe care organele bancare sunt obligate să le execute fără acordul debitorilor. În cazul lipsei disponibilităților bănești în conturile bancare, se aplică procedura executării silite a debitorilor, potrivit legii.

(4) Cheltuielile de gestionare și administrare, precum și cele ocazionate de plata drepturilor din acest fond se suportă din bugetul Fondului special de solidaritate pentru persoanele cu handicap.

CAPITOLUL X Dispoziții finale și tranzitorii Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 56. -

(1) Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare începând cu data de 1 iulie 1999, cu excepția art. 20 alin. (2) și a art. 22-30, care vor intra în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2000.

(2) Până la sfârșitul anului 1999 cheltuielile reprezentând drepturile acordate, prevăzute la art. 20 alin. (2), se finanțează din Fondul special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap.

(3) Până la sfârșitul anului 1999 actualele comisii de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă de pe lângă cabinetele de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă ce funcționează în cadrul policlinicilor teritoriale, pentru adulți, și comisiile de diagnostic și triaj județene și ale sectoarelor municipiului București, pentru copii, vor continua să elibereze certificate de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap.

Art. 57. - Jurisprudență

(1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă Legea nr. 53/1992 privind protecția specială a persoanelor handicapate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 4 iunie 1992, modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 47/1997 privind modificarea și completarea unor acte normative în vederea stabilirii nivelului și a bazei de calcul al unor drepturi salariale, de asigurări sau de asistență socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 4 septembrie 1997, aprobată și modificată prin Legea nr. 126/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 24 iunie 1998, Legea nr. 57/1992 privind încadrarea în muncă a persoanelor handicapate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 12 iunie 1992, precum și orice alte dispoziții contrare prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 939/1997 privind reorganizarea și funcționarea Secretariatului de Stat pentru Handicapați se modifică în mod corespunzător anexei la prezenta ordonanță de urgență.

Art. 58. - Modificări (1), Jurisprudență

Normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 59. -

În termen de un an de la intrarea în vigoare a prevederilor art. 22-30 comisiile de expertiză a persoanelor cu handicap, atât cele pentru adulți, cât și cele pentru copii, vor examina și reevalua toate persoanele care beneficiază de certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap, care necesită protecție specială în raport cu gradul de handicap.

Art. 60. -

Anexa face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Respingeri de neconstituționalitate (1)
Contrasemnează:
Secretariatul de Stat pentru Persoanele
cu Handicap
Gabriela Popescu,
secretar de stat
Ministrul muncii și protecției sociale,
Alexandru Athanasiu
Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș
Ministrul sănătății,
Hajdu Gabor
Ministrul lucrărilor publice
și amenajării teritoriului,
Nicolae Noica
p. Ministrul educației naționale,
Mircea Fronescu,
secretar de stat

Respingeri de neconstituționalitate (1)

București, 29 iunie 1999. Respingeri de neconstituționalitate (1)

Nr. 102. Respingeri de neconstituționalitate (1)

ANEXĂ Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

LISTA
cuprinzând instituțiile de interes public
pentru protecția specială a persoanelor cu handicap, aflate
în coordonarea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap,
care se înființează prin reorganizare, potrivit art. 6
din prezenta ordonanță de urgență

Denumirea instituției care se înființează prin reorganizare Denumirea instituției care se reorganizează
1 2
1. Județul Alba
Centru de îngrijire și asistență Cămin de bătrâni - localitatea Sebeș
Centru de îngrijire și asistență Cămin de bătrâni - localitatea Blaj
Centru de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Cămin-spital neuropsihici - localitatea Galda de Jos
Centru de îngrijire și asistență Cămin-spital bolnavi cronici somatici - localitatea Gârbova
Centru de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Cămin-spital pentru persoane cu handicap psihic sever Betesda - localitatea Alba Iulia
Centru de îngrijire și asistență Cămin-spital pentru bolnavi cronici - localitatea Abrud
2. Județul Arad
Centru de îngrijire și asistență Cămin de bătrâni Tămand - localitatea Ineu - Tămand
Centru de îngrijire și asistență Cămin-spital bolnavi cronici nerecuperabili - localitatea Arad
Centru de îngrijire și asistență Cămin-spital bolnavi cronici somatici - localitatea Lipova
3. Județul Argeș
Centru de integrare prin terapie ocupațională Cămin-atelier - localitatea Tigveni
Centru de îngrijire și asistență Cămin-spital bolnavi cronici adulți - localitatea Pitești
Centru de îngrijire și asistență Cămin-spital bolnavi cronici adulți - localitatea Bascovele-Cotmeana
Centru de recuperare și reabilitare pentru minori cu handicap Cămin-spital pentru minori cu handicap neuropsihic sever - localitatea Vulturești
4. Județul Bacău
Centru de îngrijire și asistență Cămin de bătrâni cu secție de bolnavi cronici - localitatea Bacău
Centru de îngrijire și asistență Cămin de bătrâni - localitatea Răchitoasa
Centru de îngrijire și asistență Cămin-spital bolnavi cronici - localitatea Comănești
Centru de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Cămin-spital de neuropsihiatrie - localitatea Târgu Ocna
Centru de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Cămin-spital de neuropsihiatrie - localitatea Răcăciuni
Centru de recuperare și reabilitare pentru minori cu handicap Cămin-spital pentru minori cu handicap sever - localitatea Ungureni
Centru de recuperare și reabilitare pentru minori cu handicap Cămin-spital pentru minori cu handicap sever - localitatea Ghimeș-Făget
5. Județul Bihor
Centru de îngrijire și asistență Cămin de bătrâni cu secție de spital - localitatea Ciutelec
Centru de recuperare și reabilitare pentru minori cu handicap Cămin-spital pentru minori cu handicap neuropsihic sever - localitatea Cighid Ciutelec
Centru de integrare prin terapie ocupațională Cămin-atelier - localitatea Cadea
6. Județul Bistrița-Năsăud
Centru de îngrijire și asistență Cămin-spital bolnavi cronici somatici cu secție de neuropsihiatrie infantilă - localitatea Beclean
7. Județul Botoșani
Centru de îngrijire și asistență Cămin de bătrâni cu secție de boli cronice - localitatea Dorohoi
Centru de îngrijire și asistență Cămin de bătrâni - localitatea Agafton
Centru de îngrijire și asistență Cămin-spital pentru bolnavi cronici nerecuperabili - localitatea Adășeni
Centru de recuperare și reabilitare minori cu handicap Centru-cămin-spital de recuperare, pregătire socioprofesională - localitatea Ionășeni
8. Județul Brașov
Centru de îngrijire și asistență Cămin de bătrâni - localitatea Brașov
Centru de îngrijire și asistență Cămin-spital bolnavi cronici somatici - localitatea Timișu de Sus
Centru de recuperare și reabilitare pentru minori cu handicap Cămin-spital pentru minori cu handicap "Barza Mică" - localitatea Timișu de Sus
Centru de recuperare și reabilitare pentru minori cu handicap Cămin-spital Canaan - localitatea Șercaia
Centru de recuperare și reabilitare pentru minori cu handicap Centru de zi "Casa Soarelui" - localitatea Stupini
9. Județul Brăila
Centru de îngrijire și asistență Cămin de bătrâni - localitatea Brăila
Centru de îngrijire și asistență Cămin-spital de bolnavi cronici neurolocomotori adulți "Sfânta Maria" - localitatea Baldovinești
10. Județul Buzău
Centru de îngrijire și asistență Cămin-spital pentru bolnavi cronici somatici "Alecu Bagdat" - localitatea Râmnicu Sărat
11. Județul Caraș-Severin
Centru de îngrijire și asistență Cămin pentru bătrâni - localitatea Sacu
Centru de îngrijire și asistență Cămin-spital pentru bolnavi cronici - localitatea Reșița
Centru de recuperare și reabilitare pentru minori cu handicap Cămin-spital pentru copii deficienți neuropsihici - localitatea Oravița
12. Județul Călărași
Centru de îngrijire și asistență Cămin de bătrâni cu secție de bolnavi cronici - localitatea Ciocănești
13. Județul Cluj
Centru de îngrijire și asistență Cămin-spital pentru bolnavi cronici - localitatea Cluj-Napoca
Centru de îngrijire și asistență Cămin-spital pentru bolnavi cronici somatici - localitatea Luna de Jos
Centru de îngrijire și asistență Cămin-spital pentru bolnavi cronici somatici - localitatea Citcău
Centru de îngrijire și asistență Cămin-spital pentru minori - localitatea Recea-Cristur
14. Județul Constanța
Centru de îngrijire și asistență Cămin de bătrâni - localitatea Poarta Albă
Centru de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Cămin-spital de boli neuropsihice - localitatea Techirghiol
Centru de recuperare și reabilitare pentru minori cu handicap Cămin-spital pentru minori cu handicap sever - localitatea Negru Vodă
15. Județul Dâmbovița
Centru de îngrijire și asistență Cămin de bătrâni - localitatea Pucioasa
Centru de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Cămin-spital bolnavi cronici neuropsihici - localitatea Gura Ocniței-Ochiuri
Centru de îngrijire și asistență Cămin-spital bolnavi cronici somatici - localitatea Săcuieni
Centru de recuperare și reabilitare pentru minori cu handicap Cămin-spital pentru minori cu handicap sever - localitatea Moreni-Tuicani
16. Județul Dolj
Centru de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Cămin-spital pentru bolnavi cronici cu handicap sever - localitatea Craiova
Centru de recuperare și reabilitare pentru minori cu handicap Cămin-spital minori deficienți - localitatea Craiova
Centru de integrare prin terapie ocupațională Cămin-atelier - localitatea Corlate
17. Județul Galați
Centru de îngrijire și asistență Cămin de bătrâni - localitatea Galați
Centru de îngrijire și asistență Cămin-spital bolnavi cronici somatici adulți - localitatea Galați
18. Județul Giurgiu
Centru de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Centru de recuperare, pregătire și integrare socioprofesională de bolnavi cronici adulți - localitatea Cărpeniș
Centru de îngrijire și asistență Cămin-spital adulți deficienți Tântava - localitatea Grădinari
Centru de recuperare și reabilitare pentru minori cu handicap Centru-cămin-spital de recuperare, pregătire și integrare socioprofesională pentru minori deficienți - localitatea Grădinari
Centru de îngrijire și asistență Centru de recuperare pentru adulți cu handicap sever Bolintin-Vale - localitatea Giurgiu
19. Județul Gorj
Centru de îngrijire și asistență Cămin de bătrâni Dobrița - localitatea Runcu
Centru de îngrijire și asistență Cămin-spital pentru bolnavi cronici adulți - localitatea Suseni
Centru-pilot de recuperare și reabilitare pentru minori cu handicap Centru-pilot de recuperare, pregătire și integrare socioprofesională pentru minori cu handicap sever - localitatea Bâlteni
20. Județul Harghita
Centru de îngrijire și asistență Cămin de bătrâni - localitatea Frumoasa
Centru de îngrijire și asistență Cămin-spital pentru bolnavi cronici somatici - localitatea Gheorgheni
21. Județul Hunedoara
Centru de îngrijire și asistență Cămin de bătrâni - localitatea Brad
Centru de îngrijire și asistență Cămin de bătrâni - localitatea Geoagiu
Centru de îngrijire și asistență Cămin de bătrâni - localitatea Petrila
Centru de îngrijire și asistență Cămin-spital - localitatea Branișca
Centru de îngrijire și asistență Cămin de bătrâni - localitatea Hunedoara
Centru de îngrijire și asistență Cămin de bătrâni - localitatea Baia de Criș
22. Județul Ialomița
Centru de îngrijire și asistență Cămin-spital bolnavi cronici adulți - localitatea Slobozia
23. Județul Iași
Centru de îngrijire și asistență Cămin de bătrâni - localitatea Iași
Centru de îngrijire și asistență Cămin-spital pentru recuperarea și pregătirea, integrarea socioprofesională pentru minori și adulți - localitatea Hârlău
24. Județul Maramureș
Centru de îngrijire și asistență Cămin de bătrâni - localitatea Poienile de sub Munte
Centru de îngrijire și asistență Cămin-spital pentru bolnavi cronici adulți - localitatea Sighetu Marmației
Centru de recuperare și reabilitare pentru minori cu handicap Cămin-spital pentru minori deficienți - localitatea Sighetu Marmației
25. Județul Mehedinți
Centru de recuperare și reabilitare pentru minori cu handicap Centru de recuperare și integrare socioprofesională a tinerilor cu handicap - localitatea Burila Mare
Centru de îngrijire și asistență Cămin de bătrâni - localitatea Ilovăț
Centru de îngrijire și asistență Cămin-spital bolnavi cronici - localitatea Strehaia
26. Județul Mureș
Centru de îngrijire și asistență Cămin de bătrâni - localitatea Sighișoara
Centru de îngrijire și asistență Cămin de bătrâni - localitatea Reghin
Centru de îngrijire și asistență Cămin de bătrâni - localitatea Lunca
Mureșului
Centru de îngrijire și asistență Cămin-spital bolnavi cronici cu secție bătrâni - localitatea Târgu Mureș
Centru de îngrijire și asistență Cămin-spital de infirmi motori și senzoriali - localitatea Glodeni
Centru de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Cămin-spital pentru bolnavi neuropsihici adulți bărbați - localitatea Călugăreni
Centru de îngrijire și asistență Cămin-spital de bolnavi cronici adulți - localitatea Căpușu de Câmpie
Centru de recuperare și reabilitare pentru minori cu handicap Cămin-spital minori neuropsihici - localitatea Brâncovinești
27. Județul Neamț
Centru de îngrijire și asistență Centru de recuperare și geriatrie - localitatea Oșlobeni
Centru de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Cămin-spital boli neuropsihice cronice - localitatea Războieni
Centru de îngrijire și asistență Cămin-spital bolnavi cronici somatici - localitatea Roman
Centru de îngrijire și asistență Cămin-spital bolnavi cronici somatici - localitatea Târgu-Neamț
Centru de îngrijire și asistență Cămin-spital bolnavi cronici somatici - localitatea Bozienii de Sus
Centru de recuperare și reabilitare pentru minori cu handicap Cămin-spital de copii cu handicap sever - localitatea Păstrăveni
Centru-pilot de recuperare și reabilitare pentru minori cu handicap Centru-pilot de asistență specială minori - localitatea Piatra-Neamț
28. Județul Olt
Centru de îngrijire și asistență Cămin-spital pentru bolnavi cronici - localitatea Slatina
Centru de îngrijire și asistență Cămin-spital de bolnavi cronici Șopârlița - localitatea Pârscoveni
Centru de recuperare și reabilitare pentru minori cu handicap Cămin-spital pentru minori cu handicap - localitatea Cezieni
Centru de îngrijire și asistență Cămin-spital bolnavi cronici - localitatea Fălcoiu
Centru-pilot de recuperare și reabilitare pentru minori cu handicap Centru-pilot de asistență specială minori - localitatea Caracal
29. Județul Prahova
Centru de îngrijire și asistență Cămin-spital pentru bolnavi cronici - localitatea Mislea
Centru de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Cămin-spital adulți cronici neuropsihici - localitatea Călinești
Centru de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Cămin-spital neuropsihici - localitatea Urlați
Centru de îngrijire și asistență Cămin-spital pentru bolnavi cronici - localitatea Liliești - Băicoi
Centru de recuperare și reabilitare pentru minori cu handicap Cămin-spital pentru deficienți minori - localitatea Tătărăi
Centru de integrare prin terapie ocupațională Cămin-atelier pentru deficienți adulți - localitatea Urlați
Centru de integrare prin terapie ocupațională Cămin-atelier nr. 2 - localitatea Urlați
Centru de recuperare și reabilitare pentru minori cu handicap Cămin-spital pentru bolnavii cu sindrom Down - localitatea Câmpina
30. Județul Satu Mare
Centru de îngrijire și asistență Cămin de bătrâni - localitatea Carei
Centru de îngrijire și asistență Cămin-spital pentru bolnavi cronici adulți - localitatea Satu Mare
31. Județul Sălaj
Centru de îngrijire și asistență Cămin de bătrâni - localitatea Boghiș
Centru de îngrijire și asistență Cămin-spital pentru bolnavi cronici - localitatea Crasna
Centru de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Cămin-spital bolnavi cronici neuropsihici - localitatea Jibou
Centru de recuperare și reabilitare pentru minori cu handicap Cămin-spital pentru copii cu handicap sever - localitatea Bădăcin-Pericei
32. Județul Sibiu
Centru de îngrijire și asistență Centru de îngrijire și asistență Cămin de bătrâni - localitatea Biertani Cămin-spital de bolnavi cronici - localitatea Sibiu
Centru de îngrijire și asistență Cămin-spital pentru bolnavi cronici somatici - localitatea Săliște
Centru de recuperare și reabilitare pentru minori cu handicap Cămin-spital pentru minori cu handicap sever - localitatea Râu Vadului
Centru de integrare prin terapie ocupațională Cămin-atelier - localitatea Dumbrăveni
33. Județul Suceava
Centru de îngrijire și asistență Cămin de bătrâni - localitatea Pojorâta
Centru de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Cămin-spital pentru bolnavi cronici neuropsihici - localitatea Costina
Centru de îngrijire și asistență Centru de recuperare, pregătire și integrare socioprofesională a bolnavilor cronici - localitatea Sasca Mică
34. Județul Teleorman
Centru de îngrijire și asistență Cămin-spital de bolnavi cronici adulți - localitatea Olteni
Centru de recuperare și reabilitare pentru minori cu handicap Cămin-spital minori cu handicap sever - localitatea Videle
35. Județul Timiș
Centru de recuperare și reabilitare pentru minori cu handicap Cămin pentru deficienți "Podul cel Lung" - localitatea Timișoara
Centru de îngrijire și asistență Cămin de bătrâni - localitatea Variaș
Centru de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Cămin-spital pentru bolnavi cronici neuropsihici - localitatea Gavojdia
Centru de îngrijire și asistență Cămin-spital bătrâni bolnavi cronici somatici - localitatea Ciacova
Centru de recuperare și reabilitare pentru minori cu handicap Cămin-spital pentru minori cu deficiențe - localitatea Lugoj
Centru de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Centru de zi "Îngerii Speranței" - localitatea Lugoj
Centru de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Centru de recuperare și integrare socioprofesională a persoanelor adulte cu handicap "Pentru Voi" - localitatea Timișoara
36. Județul Tulcea
Centru de îngrijire și asistență Cămin-spital pentru bolnavi cronici somatici - localitatea Babadag
Centru de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Cămin-spital de bolnavi neuropsihici - localitatea Babadag
Centru de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Cămin-spital pentru deficienți neuropsihici - localitatea Horia
37. Județul Vaslui
Centru de îngrijire și asistență Cămin-spital pentru bătrâni - localitatea Huși
Centru de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Cămin-spital pentru minori și adulți cu handicap sever - localitatea Huși
Centru de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Cămin-spital pentru adulți cu handicap sever - localitatea Schinetea
Centru de recuperare și reabilitare pentru minori cu handicap Cămin-spital pentru minori cu handicap sever - localitatea Giurcani
38. Județul Vâlcea
Centru de îngrijire și asistență Cămin-spital pentru bolnavi cronici - localitatea Păușești-Măglași
Centru de îngrijire și asistență Cămin-spital pentru bolnavi cronici adulți - localitatea Zătreni
Centru de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Cămin-spital pentru bolnavi cronici neuropsihici - localitatea Măciuca
Centru de îngrijire și asistență Cămin-spital de bătrâni bolnavi cronici - localitatea Lungești
Centru de recuperare și reabilitare pentru minori cu handicap Cămin-spital pentru minori cu handicap sever - localitatea Băbeni
39. Județul Vrancea
Centru de îngrijire și asistență Cămin-spital de bolnavi cronici - localitatea Măicănești
Centru de integrare prin terapie ocupațională Cămin-atelier - localitatea Odobești
40. Municipiul București
Centru de îngrijire și asistență Cămin de bătrâni nr. 5 - București
Centru de îngrijire și asistență Cămin de bătrâni nr. 6 "Floarea Roșie" - București
Centru de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Cămin-spital nr. 4 Plătărești - localitatea Plătărești, județul Călărași
Centru de îngrijire și asistență Cămin-spital adulți nr. 1 Radu Vodă - București
Centru de îngrijire și asistență Cămin-spital nr. 2 Episcop Radu - București
Centru de îngrijire și asistență Cămin-spital de geriatrie și gerontologie nr. 1 - București
Centru de recuperare și reabilitare pentru minori cu handicap Cămin-spital nr. 8 Balotului - București
41. Județul Ilfov
Centru de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Centru de îngrijire și asistență Cămin-spital nr. 7 Bălăceanca - localitatea Bălăceanca Cămin-spital nr. 6 Ciolpani - localitatea Ciolpani

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Alocația de stat pentru copii
;
se încarcă...