Instituțiile de protecție specială a persoanelor cu handicap | Ordonanță de urgență 102/1999

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL II Instituțiile de protecție specială a persoanelor cu handicap Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 5. - Modificări (1)

Protecția specială a persoanelor cu handicap, în formă instituționalizată, se realizează prin acordarea de servicii de asistență, îngrijire, tratament, recuperare, reabilitare, orientare și formare profesională, precum și de alte tipuri de servicii în cadrul instituțiilor de protecție specială a persoanelor cu handicap.

Art. 6. - Modificări (2)

(1) Instituțiile de protecție specială a persoanelor cu handicap pot fi înființate și organizate ca instituții de interes public, sub formă de centre-pilot, centre de îngrijire și asistență, centre de recuperare și reabilitare, centre de integrare prin terapie ocupațională, prevăzute în anexa la prezenta ordonanță de urgență, precum și sub alte forme specifice, cu avizul Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap.

(2) Actualele instituții pentru asistență specială a persoanelor cu handicap, prevăzute, în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 939/1997 privind reorganizarea și funcționarea Secretariatului de Stat pentru Handicapați, se reorganizează ca instituții de protecție specială a persoanelor cu handicap, potrivit anexei la prezenta ordonanță de urgență.

Art. 7. - Modificări (2)

(1) Instituțiile de protecție specială a persoanelor cu handicap, prevăzute la art. 6, au personalitate juridică și se află în coordonarea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap.

(2) Finanțarea instituțiilor de protecție specială a persoanelor cu handicap, prevăzute în anexă, se asigură din: contribuțiile proprii ale beneficiarilor de asistență socială sau ale întreținătorilor acestora, sume alocate de la bugetele autorităților administrației publice locale și din alte venituri realizate în condițiile legii.

(3) Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap poate aloca sume din Fondul special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap instituțiilor prevăzute în anexă, pe bază de convenții încheiate cu autoritățile administrației publice locale.

(4) Reorganizarea instituțiilor actuale prevăzute în anexă, precum și regulamentul-cadru de organizare și funcționare pentru fiecare tip de instituție de protecție specială a persoanelor cu handicap se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(5) Predarea-preluarea patrimoniului și a personalului între instituțiile actuale și cele înființate prin reorganizarea acestora se efectuează pe bază de protocol, în condițiile prevăzute prin hotărârea Guvernului menționată la alin. (4). Salarizarea personalului instituțiilor înființate prin reorganizare se stabilește potrivit Legii nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică.

Art. 8. - Modificări (1)

Instituțiile de protecție specială a persoanelor cu handicap pot fi înființate prin:

a) hotărâre a Guvernului; Modificări (1)

b) hotărâre a consiliului județean sau a consiliului local, după caz;

c) hotărâri ale unor organizații neguvernamentale sau care au ca obiect de activitate și protecția specială a persoanelor cu handicap;

d) hotărâri ale cultelor recunoscute, potrivit legii, în România.

Art. 9. - Modificări (1)

(1) Instituțiile prevăzute la art. 6 pot fi înființate și în comun de mai multe instituții și persoane juridice dintre cele menționate la art. 8, prin contract de asociere. Modificări (1)

(2) Contractul de asociere se încheie între ordonatorii principali de credite, în cazul consiliilor județene, consiliilor locale, Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap și al altor organe ale administrației publice centrale de specialitate, și reprezentanții legali ai persoanelor juridice. Modificări (1)

(3) Contractul de asociere trebuie să prevadă resursele financiare reprezentând contribuția fiecărei părți la susținerea cheltuielilor de investiții și de funcționare ale instituției de protecție specială care se înființează prin asociere, durata asocierii, modul de administrare a patrimoniului instituției, precum și alte clauze prevăzute în contractul de asociere. Contractul-cadru de asociere se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 10. - Modificări (2)

(1) Instituțiile de protecție specială a persoanelor cu handicap, înființate cu avizul Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, se află în coordonarea metodologică a acestuia.

(2) Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap își exercită atribuția de coordonare metodologică prin: elaborarea de norme și metodologii privind organizarea și funcționarea instituțiilor de protecție specială a persoanelor cu handicap; asigurarea instruirii și perfecționării profesionale a personalului de specialitate; verificarea respectării dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență și ale altor acte normative referitoare la activitatea acestora; sprijinirea dezvoltării acestor instituții în conformitate cu strategia și cu programele naționale de protecție specială a persoanelor cu handicap.

(3) Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap este autorizat să controleze activitatea tuturor instituțiilor de protecție specială a persoanelor cu handicap, să informeze Guvernul și, după caz, Curtea de Conturi asupra aspectelor negative constatate.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 102/1999:
Dispoziții generale
Instituțiile de protecție specială a persoanelor cu handicap
Accesibilități pentru persoanele cu handicap
Drepturile și obligațiile persoanelor cu handicap
Organizarea și funcționarea comisiilor de expertiză medicală a persoanelor cu handicap
Drepturile și obligațiile asistentului personal
Încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap
Parteneriatul cu organizațiile neguvernamentale ale persoanelor cu handicap sau care au ca obiect de activitate protecția specială a persoanelor cu handicap
Fondul special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap
Dispoziții finale și tranzitorii
;
se încarcă...