Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România

Modificări (6), Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (5), Referințe (3), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 iunie 1999
Formă aplicabilă de la 10 iunie 1999 până la 31 august 2005, fiind înlocuită prin republicarea (r1) din Monitorul Oficial, Partea I nr. 797 din 01 septembrie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României emite următoarea ordonanță de urgență:

Art. 1. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Imobilele, compuse din construcții împreună cu terenul aferent, respectiv terenurile intravilane libere, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență, care au aparținut comunităților (organizații, culte religioase) cetățenilor aparținând minorităților naționale din România și au fost trecute după anul 1940 în proprietatea statului român prin măsuri de constrângere, confiscare, naționalizare sau manevre dolosive, se restituie titularilor sau succesorilor acestora.

Art. 2. - Jurisprudență

(1) În scopul verificării îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 1 se instituie Comisia specială de restituire, denumită în continuare comisie, care are în componență 3 membri, după cum urmează:

- un reprezentant din partea Ministerului Justiției;

- un reprezentant din partea Departamentului pentru Protecția Minorităților Naționale;

- un reprezentant din partea organizației acelei minorități naționale a cărei solicitare este în discuție.

(2) Membrii comisiei vor fi desemnați prin ordin al ministrului sau prin mandat din partea organizației, după caz, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(3) Comisia va avea sarcina de a analiza documentația prezentată de solicitanți pentru fiecare imobil în parte și va stabili în cadrul comunităților foștii proprietari sau succesorii acestora care vor redobândi dreptul de proprietate asupra imobilelor revendicate.

(4) Comisia este abilitată să examineze, cu respectarea aceleiași proceduri, cereri de restituire și pentru alte imobile din această categorie, care au aparținut comunităților minorităților naționale din România.

(5) În urma analizei documentației fiecărui imobil, cuprins în anexa la prezenta ordonanță de urgență, precum și a altor imobile solicitate, cuprinse în hotărârile Guvernului emise în temeiul art. 4, comisia va întocmi note de constatare.

Art. 3. - Jurisprudență

(1) Departamentul pentru Administrație Publică Locală va solicita, prin prefecturi, prezentarea situației juridice pentru fiecare imobil în parte.

(2) Notele de constatare se vor întocmi numai după obținerea confirmării primite de la Departamentul pentru Administrație Publică Locală. Jurisprudență

Art. 4. -

Se abilitează Guvernul să completeze prin hotărâre anexa la prezenta ordonanță de urgență, la propunerea comisiei, în urma identificării unor noi imobile, potrivit procedurii prevăzute la art. 2 alin. (3) și (4).

Art. 5. - Jurisprudență

(1) Proprietarii sau succesorii acestora, care au redobândit imobilele în temeiul prezentei ordonanțe de urgență, vor încheia cu deținătorii actuali ai imobilelor respective un protocol de predare-preluare în care se vor menționa drepturile eventualilor chiriași, în termen de 60 de zile de la data emiterii de către comisie a notei de constatare, cu respectarea legislației în vigoare.

(2) Prin protocolul prevăzut la alineatul precedent proprietarii sau succesorii acestora nu vor putea schimba destinația imobilelor decât după expirarea termenului stabilit de comun acord cu ministerele care le-au deținut cu drept de administrare.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:
Ministru delegat pe lângă
primul-ministru pentru minorități naționale,
Peter Eckstein-Kovacs
Ministru de stat, ministrul justiției,
Valeriu Stoica
p. Ministrul educației naționale,
Mircea Fronescu,
secretar de stat
Ministrul sănătății,
Hajdu Gabor
Secretar de stat,
șeful Departamentului pentru
Administrație Publică Locală,
Vlad Roșca
Secretariatul de Stat pentru Culte
Gheorghe F. Anghelescu,
secretar de stat

București, 8 iunie 1999.

Nr. 83.

ANEXĂ

Nr. crt. Adresa imobilului Actul de proprietate Titularul actual al dreptului de proprietate Destinația inițială a imobilului Folosința actuală a imobilului Actul în baza căruia imobilul a intrat în proprietatea statului Observații
1. București, Str. Vigilenței nr. 3-5 și, parțial, Str. Sapienței nr. 5-7, sectorul 5 Proces-verbal nr. 781/1940 al Comisiunii pentru înființarea cărților funciare în București Statul român Orfelinatul Fundației "Loebel și Sarah Berkowitz" Imobilul este în administrarea Ministerului Sănătății Decretul-lege nr. 842/1941
2. București, str. Maximilian Popper nr. 8-10, 8U, sectorul 3 Proces-verbal nr. 29.527/1940 al Comisiunii pentru înființarea cărților funciare în București Statul român Școala primară de băieți nr. 5 "Malbim" și Grădinița "Malbim" Imobilul se află în administrarea Inspectoratului Școlar al Municipiului București Decretul nr. 176/1948
3. București, calea Dudești nr. 125a, actualmente nr. 127, sectorul 3 Procesul-verbal nr. 32.908/1940 al Comisiunii pentru înființarea cărților funciare în București Statul român Terenul de sport Macabi al Liceului Industrial "Ciocanul" Teren de sport al Grupului Școlar "Timpuri Noi" Decretul nr. 176/1948 Teren viran
4. București, fosta str. Haiducul Bujor nr. 10, sectorul 3 Procesul-verbal nr. 28.439/1940 al Comisiunii pentru înființarea cărților funciare în București Statul român Școala de băieți a Comunității israelite de rit spaniol Clădirea a fost demolată Decretul nr. 176/1948 Strada Haiducul Bujor a fost dezafectată. Suprafața de 436,24 m2 din suprafața inițială este ocupată în prezent de un subsol tehnic aparținând Societății Comerciale "Junior".
5. București, fosta str. Haiducul Bujor nr. 17, sectorul 3 Procesul-verbal nr. 28.465/1940 al Comisiunii pentru înființarea cărților funciare în București Statul român Școala "Moria" Clădirea a fost demolată Decretul nr. 260/1986 Strada Haiducul Bujor a fost dezafectată. Suprafața de 185,36 m2 din suprafața inițială a fost ocupată de o nouă arteră de circulație, astfel încât nu mai poate fi restituită.
6. București, Str. Salvatorului nr. 30 Procesul-verbal nr. 49.091/1940 al Comisiunii pentru înființarea cărților funciare în București. Statul român Școala "Progresul culturii" Clădirea a fost demolată Decret nr. 176/1948 Strada Salvatorului a fost dezafectată.
7. București, str. Maximilian Popper nr. 17, sectorul 3 Procesul-verbal nr. 29.588/1940 al Comisiunii pentru înființarea cărților funciare în București Statul român Spitalul și maternitatea "Caritas" Spitalul și maternitatea "Caritas" Decretul nr. 302/1948 Clădirea se află într-o stare avansată de degradare.
8. București, bd Mircea Vodă nr. 26-28, sectorul 3 Procesul-verbal nr. 28.556/1940 al Comisiunii pentru înființarea cărților funciare în București Statul român Școala primară de băieți "Carolina și Iacob Lobel" Clădirea este în reparație, urmând să fie ocupată de un liceu Decretul nr. 176/1948 Suprafața de 184,66 m2 din suprafața inițială a fost ocupată, ca urmare a sistematizării urbane, de artera de circulație, astfel încât nu mai poate fi restituită.
9. București, bd Mircea Vodă nr. 30, sectorul 3 Procesul-verbal nr. 28.555/1940 al Comisiunii pentru înființarea cărților funciare în București Statul român Sediul Societății "Sacro - de luminători a israeliților de rit occidental" Clădirea a fost demolată Decretul nr. 176/1948 Suprafața de 171,36 m2 din suprafața inițială a fost ocupată de artera de circulație, astfel încât nu mai poate fi restituită.
10. București, fosta Str. Bradului nr. 19a, sectorul 3 Procesul-verbal nr. 29.412/1940 al Comisiunii pentru înființarea cărților funciare în București Statul român Cămin de bătrâni Clădirea a fost demolată Fără titlu Strada Bradului A fost dezafectată. Construcțiile începute înainte de anul 1989 au fost abandonate.
11. Craiova, str. Câmpia Islaz nr. 40, județul Dolj Contract V-C autentificat prin procesul-verbal nr. 980/14 martie 1922 al Secției comerciale și notariat a Tribunalului Dolj Statul român Școala evreiască "Lumina" Sediu de firmă Decretul nr. 176/1948 Imobilul este susceptibil de a fi privatizat.
12. Timișoara, str. I.L. Caragiale nr. 1 județul Timiș Extras C.F. nr. 27, nr. topo 6.877, transcris în C.F. 17.843 Statul român Școala primară mixtă israelită Timișoara II Sediu de firme Decretul nr. 176/1948 Imobilul este susceptibil de a fi privatizat.
13. Miercurea-Ciuc, str. Szek nr. 146, județul Harghita Extras C.F. nr. 226, nr. topo 503 Statul român Instituție de învățământ Spital de boli contagioase Decretul nr. 176/1948 Folosit parțial; conform Hotărârii Guvernului nr. 173/1999 a fost întocmit protocolul de predare-preluare.
14. Alba Iulia, str. Mitropolit Andrei Șaguna nr. 1, județul Alba Extras C.F. nr. 2.434, 6.536, nr. topo 1.967/1, 1.967/2 Statul român Institutul Teologic Romano-Catolic Sediul Asociației Artiștilor Plastici Decretul nr. 176/1948 Folosit parțial; există un acord cu prefectura.
15. Deva, Str. Progresului nr. 6, județul Hunedoara Extras C.F. nr. 248, 4.794, nr. topo 1.337, 1.338/2 Statul român Mânăstirea Ordinului Franciscan Romano- Catolic Orfelinat întreținut de călugării franciscani Decretul nr. 176/1948 Nu și-a schimbat destinația.
16. Carei, str. Someș nr. 15, județul Satu Mare Extras C.F. nr. 1.584, nr. topo 2.042, 2.043 Statul român Convictul "Szent Laszlo" Nefolosit Decretul nr. 176/1948 Este neocupat.
17. Satu Mare, str. Mihai Eminescu nr. 5 județul Satu Mare Extras C.F. nr. 977, nr. topo 499, 500, 501 Statul român Convict romano-catolic Grupul Școlar "Unio" Decretul nr. 176/1948 Liceu cu elevi foarte puțini
18. Oradea, Piața Ion Creangă nr. 2, județul Bihor Extras C.F. nr. 3.170, 5.142, nr. topo 1.523, 1.524 Statul român Spitalul "Sfântul Iosif" Nefolosit Legea nr. 10/1948 Clădirea este goală.
19. Oradea, Str. Republicii nr. 31, județul Bihor Extras C.F. nr. 1.607, nr. topo 584/1, 586, 587, 588/1, 589 Statul român Spitalul "Misericordian" Direcția sanitară județeană Încheierea nr. 917/1962 Încheierea nr. 3.354/1967
20. Timișoara, Piața Horațiu nr. 1, județul Timiș Extras C.F. nr. 23.431, nr. topo 1.204/1, 1.204/2 Statul român Liceul Teoretic Romano-Catolic Este folosit parțial de către Facultatea de Electrotehnică Decretul nr. 176/1948 În clădire funcționează și o școală romano-catolică
21. Timișoara, str. Aurora nr. 8, județul Timiș Extras C.F. nr. 15.816, 15.825, nr. topo 2.128, 2.132, 2.134, 2.135/2 Statul român Mânăstirea "Notre-Dame", "Marienheim" Atelier de reparații, cu contract de închiriere; este În administrarea consiliului Decretul nr. 176/1948 în mare parte este nefolosit
22. Zalău, Str. Republicii nr. 16, județul Sălaj Extras C.F. nr. 773, nr. topo 917, 919 Statul român Casă de cultură reformată Casă de cultură orășenească Legea nr. 10/1948 Încheierea nr. 78/1967
23. Bratca, județul Bihor Extras C.F. nr. 1.052, nr. topo 278, 279, 280/1 Statul român Casa de conferințe a Bisericii reformate Spital Decretul nr. 176/1948 Spitalul din Bratca s-a extins în așa măsură încât este posibilă mutarea secțiilor existente în fosta clădire a bisericii, în clădirile care au fost construite ulterior sau în cele care se află în prezent în construcție.
24. Cluj-Napoca, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 16, județul Cluj Extras C.F. nr. 1.438, nr. topo 617 Statul român Colegiu reformat Imobilul aparține Liceului "Gheorghe Șincai" Decretul nr. 176/1948 Este degradat și nu este folosit intens.
25. Târgu Mureș, Str. Victoriei (Revoluției) nr. 8, județul Mureș Extras C.F. nr. 2.633, nr. topo 9,10 Statul român Liceu de fete În folosința municipalității - sediul unor persoane juridice Decretul nr. 176/1948 Mutarea sediilor persoanelor juridice este confirmată de Primăria Târgu Mureș.
26. Cluj-Napoca, bd 21 Decembrie 1989 nr. 9, str. Brassai nr. 8, județul Cluj Extras C.F. nr. 1.472, nr. topo 129 Statul român Sediul Episcopiei Unitariene Sediul Episcopiei Unitariene, Liceul Teoretic "Brassai Samuel" Decretul nr. 176/1948
27. Oradea, str. Tudor Vladimirescu nr. 26, județul Bihor Extras C.F. nr. 3.409, nr. topo 2.843/2 Statul român Bibliotecă parohială Grădiniță Decretul nr. 176/1948
28. Gura Humorului, Bd Bucovinei nr. 10, județul Suceava Extras C.F. nr. 2.870, nr. topo 162/2 Statul român Casa "Marianum" Sediul Forumului Democrat al Germanilor din România Contractul nr. 2.516/1974 Închiriat Forumului Democrat al Germanilor din România pe termen de 50 de ani
29. Carei, str. 1 Decembrie 1918 nr. 34, județul Satu Mare Extras C.F. nr. 1.514, nr. topo 545, 546/1 Statul român Sediul Reuniunii Culturale Germane Cooperativă (croitorie) Legea nr. 485/1944 Necesită reparații capitale.
30. Lugoj, str. Anișoara Odeanu nr. 9, județul Timiș Extras C.F. nr. 1.455, nr. topo 155-156/a/2, 157-158/b Statul român Cămin german Sediul Forumului Democrat al Germanilor din România, Lugoj Decretul nr. 3.200/1944 Atribuit în folosință gratuită Forumului Democrat al Germanilor din România
31. Brașov, str. M. Weiss nr. 13, județul Brașov Extras C.F. nr. 9.067, nr. topo 5.553 Statul român Sediul Reuniunii Agricole Săsești din Transilvania Sediul unor organizații neguvernamentale prin RIAL Brașov Decretul nr. 92/1950
32. Brăila, Str. Rubinelor nr. 18 (fost nr. 2), județul Brăila Legea nr. 83/1932 (Monitorul Oficial nr. 89/1932) Statul român Școala de băieți a comunității elene Școală Fără titlu
33. Galați, str. Domnească nr. 29, județul Galați Legea nr. 83/1932 (Monitorul Oficial nr. 89/1932) Statul român Complex comercial și cultural al comunități elene Restaurant și cinematograf Decretul nr. 303/1948
34. Nădlac, județul Timiș Extras C.F. nr. 3.187, 8.984, nr. topo 832 Statul român Școala slovacă a bisericii evanghelice slovace Liceul slovac, aflat în administrarea Ministerului Educației Naționale Decretul nr. 176/1948
35. Sighetul Marmației, str. A. Sandor nr. 21, județul Maramureș Extras C.F. nr. 408, nr. topo 921 Statul român Cantină de ajutor pentru tineretul rutean al Bisericii greco-catolice rutean (Ucrainean) Parțial închiriat pentru cabinete individuale ale unor avocați Decretul nr. 712/1966 În mare parte este liber, dar susceptibil de a fi privatizat.
36. Timișoara, Piața Avram Iancu nr. 13, județul Timiș Extras C.F. nr. 13.144, nr. topo 22.130, 22.131 Statul român Școală confesională sârbă și Locuința de serviciu În folosința Ministerului Educației Naționale Legea nr. 1.128/1949 locuință de serviciu a fost demolată, iar școala este degradată în procent de 50%.
Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...