Guvernul României

Norma de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă din 14.01.1999

Modificări (2), Referințe (35), Reviste (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 ianuarie 1999 până la 21 ianuarie 2015, fiind abrogat prin Hotărâre 23/2015 și înlocuit de Normă 2015;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

CAPITOLUL I Angajatori

Art. 1. -

(1) Angajatorii, persoane juridice sau fizice prevăzute la art. 1 din Legea nr. 142/1998, stabilesc, împreună cu organizațiile sindicale legal constituite sau cu reprezentanții salariaților, după caz, contractarea achiziționării tichetelor de masă cu una sau mai multe unități emitente.

(2) Contractarea achiziționării tichetelor de masă se face ținând seama de dispersia punctelor de lucru ale angajatorilor, de unitățile de alimentație publică - cantine-restaurant, bufete și magazine alimentare, denumite în continuare unități de alimentație publică -, cu care unitățile emitente încheie direct contracte de prestări de servicii, precum și de calitatea serviciilor și de costul acestora oferit de unitățile de alimentație publică utilizate de unitățile emitente.

Art. 2. -

Angajatorii, împreună cu organizațiile sindicale legal constituite sau cu reprezentanții salariaților, după caz, vor stabili prin contractele colective de muncă clauze privind acordarea alocației individuale de hrană sub forma tichetelor de masă, care să prevadă:

a) numărul salariaților din unitate care pot primi lunar tichete de masă, precum și valoarea nominală a tichetului de masă, în limita celei prevăzute de lege, ținând seama de posibilitățile financiare proprii ale angajatorilor;

b) numărul de zile lucrătoare din lună pentru care se distribuie tichete de masă salariaților;

c) criteriile de selecție privind stabilirea salariaților care primesc tichete de masă, ținând seama de condițiile concrete de lucru în care își desfășoară activitatea unele categorii de salariați, de prioritățile socioprofesionale și de alte elemente specifice activității.

Art. 3. -

Contractul pentru achiziționarea tichetelor de masă, încheiat între angajator și unitățile emitente, va cuprinde clauze referitoare la:

a) necesarul anual, semestrial sau trimestrial de tichete de masă și eșalonarea pe luni a acestuia;

b) costul imprimatului reprezentând tichetul de masă;

c) condițiile în care tichetele de masă neutilizate de către salariați se restituie unității emitentă de către angajatori;

d) unitățile de alimentație publică utilizate de unitățile emitente, la care salariații pot folosi tichetele de masă;

e) condițiile privind responsabilitățile părților și rezilierea contractului;

f) alte clauze considerate necesare de către părți.

Art. 4. -

Angajatorii care acordă tichete de masă salariaților vor cuprinde în bugetele de venituri și cheltuieli aprobate potrivit legii, într-o poziție distinctă de cheltuieli, denumită "Tichete de masă", sumele destinate acoperirii valorii nominale a tichetelor de masă, potrivit celor convenite cu organizațiile sindicale legal constituite sau, după caz, cu reprezentanții salariaților.

Art. 5. -

Pentru instituțiile publice tichetele de masă pot fi acordate în limita sumelor prevăzute distinct cu această destinație în bugetele de venituri și cheltuieli aprobate, potrivit legii, fiecărui ordonator de credite, la articolul bugetar "Tichete de masă".

Art. 6. -

Sumele reprezentând costul imprimatelor contractate cu unitatea emitentă și primite de către angajator se suportă de către angajatori din cheltuielile proprii. În cazul instituțiilor publice, aceste sume se suportă de la articolul bugetar "Alte cheltuieli materiale".

Art. 7. -

La determinarea sumelor totale destinate acoperirii valorii nominale a tichetelor de masă se iau în calcul: valoarea nominală a tichetului de masă, convenită de partenerii sociali, numărul de salariați încadrați cu contract individual de muncă care vor beneficia de tichete de masă și numărul de zile lucrătoare aferente perioadei pentru care se acordă tichetele de masă.

Art. 8. -

Valoarea nominală înscrisă pe tichetul de masă nu poate depăși valoarea stabilită potrivit art. 3 din Legea nr. 142/1998.

Art. 9. -

Angajatorii distribuie salariaților tichetele de masă, lunar, în ultima decadă a fiecărei luni pentru luna următoare, cu respectarea strictă a prevederilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 142/1998. Tichetele de masă nu pot fi distribuite de angajatori, dacă aceștia, la data stabilită pentru distribuire, nu au achitat unității emitente, integral, contravaloarea nominală a tichetelor de masă achiziționate, inclusiv costul imprimatelor reprezentând tichetele de masă.

Art. 10. -

În cazul în care punctele de lucru ale salariaților, prevăzute în contractele individuale de muncă, sunt situate în afara localității în care angajatorul își are sediul, iar aprovizionarea cu produse alimentare nu se poate efectua zilnic, salariații în cauză, cu confirmarea scrisă a angajatorului, pot utiliza un număr de tichete de masă, ținând seama de condițiile concrete de conservare a alimentelor și de perioada în care se află la punctele de lucru respective.

Art. 11. -

Angajatorii nu pot acorda mai mult de un tichet de masă pentru fiecare zi lucrătoare din luna pentru care se efectuează distribuirea și nu pot considera utilizat mai mult de un tichet de masă pentru fiecare zi lucrată din luna pentru care s-a efectuat distribuirea. Nu se consideră zile lucrate perioadele în care salariații:

a) își efectuează concediul de odihnă, potrivit Legii nr. 6/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților și, respectiv, potrivit contractelor colective de muncă;

b) beneficiază de zile libere plătite, în cazul unor evenimente familiale deosebite, potrivit prevederilor Legii nr. 6/1992, precum și de zile festive și de sărbătoare legale, sau de alte zile libere acordate conform contractelor colective de muncă;

c) potrivit dispozițiilor legale, sunt delegați sau detașați în afara localității în care își au locul permanent de muncă și primesc indemnizație zilnică sau lunară de delegare sau de detașare;

d) se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă, sunt absenți de da locul de muncă ori se află în alte situații stabilite de angajator împreună cu organizațiile sindicale sau, după caz, cu reprezentanții salariaților.

Art. 12. -

Angajatorii sunt obligați să organizeze o evidență proprie, potrivit formularelor prevăzute ca model în anexele nr. 1, 1a) și 1b) la prezentele norme.

CAPITOLUL II Salariați

Art. 13. -

În perioada de aplicare experimentală a prezentelor norme, anul 1999, nominalizarea salariaților cărora li se acordă tichete de masă se face trimestrial.

Art. 14. -

Salariații care au primit tichete de masă nominale sunt singurele persoane îndreptățite să utilizeze maximum două tichete de masă pe zi lucrătoare sau, după caz, un număr de tichete stabilit potrivit art. 10, în zilele lucrătoare în care sunt prezenți la lucru și în exclusivitate pentru achitarea unei mese sau pentru achiziționarea de produse alimentare.

Art. 15. -

Numărul de tichete utilizate de un salariat într-o lună este cel mult egal cu numărul de zile lucrătoare în care este prezent la lucru în unitate și nu poate depăși numărul de zile lucrate, potrivit art. 11, stabilit de angajator.

Art. 16. -

Se interzice salariatului:

a) utilizarea tichetelor de masă pentru achiziționarea altor produse decât cele alimentare;

b) primirea unui rest de bani la tichetul de masă, în cazul în care suma corespunzătoare produselor alimentare solicitate este mai mică decât valoarea nominală a tichetului de masă;

c) comercializarea tichetelor de masă în schimbul unor sume de bani;

d) utilizarea unui număr de tichete de masă mai mare decât numărul de zile lucrate, stabilite potrivit art. 11. Contravaloarea tichetelor de masă utilizate în plus, inclusiv costul imprimatelor acestora, se recuperează de către angajator din drepturile salariale cuvenite salariaților respectivi pentru munca prestată în luna în care tichetele de masă au fost utilizate.

Art. 17. -

Salariatul poate utiliza tichetele de masă pe baza legitimației de serviciu, vizată la zi, numai în unitățile de alimentație publică cu care angajatorul/unitatea emitentă are încheiate contracte, în baza prevederilor Legii nr. 142/1998.

Art. 18. -

La sfârșitul fiecărei luni, la data stabilită de angajator sau la data desfacerii contractului individual de muncă, salariatul are obligația să restituie angajatorului tichetele de masă neutilizate în cursul lunii respective.

CAPITOLUL III Unități emitente

Art. 19. -

Potrivit Legii nr. 142/1998, unitățile emitente, persoane juridice înființate în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, pot desfășura activitatea specifică de acordare a tichetelor de masă numai în baza autorizației de funcționare, acordată de Ministerul Finanțelor potrivit criteriilor elaborate în baza prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 142/1998, aprobate prin ordin al ministrului finanțelor.

Art. 20. -

În vederea desfășurării activității specializate, unitatea emitentă utilizează unități de alimentație publică, cantine-restaurant, bufete, magazine alimentare, cu care încheie direct contracte pentru prestarea serviciilor respective.

Art. 21. -

Unitățile emitente înscriu în factura de livrare a tichetelor de masă, în vederea decontării de către angajator:

a) numărul de ordine dintr-o serie continuă, care caracterizează cronologia emisiei de tichete de masă a unității emitente, din care cea corespunzătoare numărului de tichete livrate angajatorului;

b) prețul unitar al imprimatului reprezentând tichetul de masă sau valoarea totală a imprimatelor;

c) valoarea nominală a unui tichet de masă imprimată pe acesta, din seria livrată;

d) valoarea totală corespunzătoare numărului de tichete de masă livrat;

e) numărul contului bancar distinct și denumirea băncii la care își are deschis contul unitatea emitentă.

Art. 22. -

Unitățile emitente sunt obligate:

a) să deschidă conturi sau subconturi bancare distincte, prin care se vor derula sumele reprezentând încasările și plățile aferente valorii nominale a tichetelor de masă, respectiv încasarea de la angajatori a contravalorii nominale a tichetelor de masă achiziționate în baza contractelor încheiate cu aceștia și rambursarea către unitățile de alimentație publică utilizate de sume, în exclusivitate pentru decontarea valorii nominale a tichetelor de masă prezentate în baza contractelor încheiate între unitatea emitentă și unitățile de alimentație publică respective; închiderea acestor conturi sau subconturi bancare se face numai după ce unitatea emitentă face dovada organului bancar că valoarea nominală a tichetelor de masă emise și încasate de unitatea emitentă a fost decontată integral unităților de alimentație publică utilizate;

b) să organizeze o evidență operativă proprie, potrivit formularelor prevăzute ca model în anexele nr. 2, 2a) și 2b) la prezentele norme, și să transmită date centralizatoare Ministerului Muncii și Protecției Sociale sau, după caz, Ministerului Finanțelor.

Art. 23. -

În cazul în care la unitățile emitente se constată că nu s-a organizat evidența operativă prevăzută la art. 22 lit. b), în cazul nerespectării criteriilor de autorizare aprobate prin ordin al ministrului finanțelor în baza cărora s-a acordat autorizația de funcționare, precum și în cazul constatării de către organele abilitate potrivit legii a unor încălcări ale prevederilor Legii nr. 142/1998 în activitatea desfășurată de unitatea emitentă, Ministerul Finanțelor poate dispune suspendarea ori, după caz, retragerea autorizației de funcționare eliberate unităților emitente în cauză.

Art. 24. -

Imprimatul reprezentând tichetul de masă emis de unitatea emitentă trebuie să conțină următoarele elemente obligatorii:

a) seria numerică într-o ordine crescătoare, corespunzătoare numărului de tichete de masă comandat de către angajator în baza contractului de achiziționare a tichetelor de masă;

b) date care definesc angajatorul:

denumirea și sediul;
numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului;
codul fiscal;

c) valoarea nominală a tichetului de masă, în cifre și în litere, care este înscrisă de angajator în comanda fermă transmisă unității emitente;

d) perioada de valabilitate a tichetului de masă;

e) spațiul pentru înscrierea numelui și prenumelui salariatului îndreptățit să utilizeze tichetul de masă;

f) interdicția de a fi utilizat pentru achiziționarea de țigări și produse alcoolice, precum și alte interdicții stabilite prin contractul încheiat între angajator și unitatea emitentă;

g) denumirea și sediul unității emitente;

h) spațiul destinat înscrierii datei și aplicării ștampilei unității de alimentație publică la care salariatul a utilizat tichetul de masă.

Art. 25. -

Tichetele de masă primite de unitățile de alimentație publică de la salariați și achitate de către unitățile emitente, precum și tichetele de masă neutilizate de salariați și returnate de către angajator unității emitente se păstrează de către aceasta o perioadă stabilită potrivit dispozițiilor legale.

CAPITOLUL IV Unități de alimentație publică utilizate de unitățile emitente

Art. 26. -

În baza contractelor de prestări de servicii încheiate cu unitățile emitente, potrivit art. 20, unitățile de alimentație publică au următoarele obligații:

a) să respecte interdicțiile prevăzute pentru salariați la art. 16 lit. a)-c);

b) să completeze pe versoul fiecărui tichet de masă nominal utilizat de salariat data primirii tichetului de masă și să aplice ștampila unității de alimentație publică ce a primit tichetul de masă;

c) să distribuie salariaților produse alimentare, fără a diminua valoarea nominală a tichetului de masă cu eventuale sume rezultate din contractele lor încheiate cu unitățile emitente;

d) să prezinte unității emitente la termenele stabilite prin contract, tichetele de masă primite, datate și ștampilate, în vederea decontării, cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 142/1998;

e) alte obligații stabilite în baza contractelor de prestări de servicii încheiate cu unitățile emitente.

CAPITOLUL V Dispoziții finale

Art. 27. -

(1) Înregistrarea în contabilitate a operațiunilor privind emiterea, achiziționarea și utilizarea tichetelor de masă este prevăzută în anexa nr. 3 la prezentele norme. Modul de înregistrare și evidență contabilă se face cu respectarea prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, cu modificările ulterioare.

(2) Tichetele de masă gestionate de către angajatori, de unitățile emitente și unitățile de alimentație publică utilizate de unitățile emitente sunt bilete de valoare.

(3) Evidența mișcării tichetelor de masă se ține la valoarea nominală imprimată pe acestea.

(4) Gestionarea tichetelor de masă se efectuează, potrivit legii, de persoane împuternicite în scris de către conducerea unităților angajatoare, respectiv a unităților emitente și a unităților de alimentație publică utilizate de unitățile emitente.

Art. 28. -

Modelul tichetului de masă, cu elementele obligatorii care se imprimă pe acesta, este prevăzut în anexa nr. 4 la prezentele norme.

Art. 29. -

În vederea monitorizării aplicării experimentale în anul 1999, angajatorii și unitățile emitente vor transmite lunar, până la finele celei de-a doua decade a lunii următoare, Ministerului Muncii și Protecției Sociale informări privind desfășurarea activității de acordare a tichetelor de masă, anexând în copie formularele prevăzute la art. 12 și, respectiv, la art. 22 lit. b).

Angajatorii vor preciza în informări și elemente referitoare la: profilul de activitate al unității; rezultatul exercițiului financiar; numărul total de salariați; câștigul salarial mediu pe unitate; câștigul salarial al salariaților cărora li s-au acordat tichete de masă, precum și situația socio-profesională a acestora; motivația eventualelor fluctuații în rândul salariaților cărora li s-au acordat tichete de masă.

Art. 30. -

(1) Pentru fundamentarea stabilirii numărului maxim de salariați care vor putea beneficia de tichete de masă după perioada de aplicare experimentală a prezentelor norme, unitățile emitente autorizate de Ministerul Finanțelor vor prezenta în informările transmise Ministerului Muncii și Protecției Sociale în cursul anului 1999 situația privind angajatorii potențiali care solicită contractarea achiziționării tichetelor de masă.

(2) La stabilirea angajatorilor unitățile emitente vor analiza gradul de rentabilitate a activității desfășurate de aceștia, potrivit realizărilor din bugetele de venituri și cheltuieli ale anului anterior și ale anului în curs, precum și prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli proiectat pentru anul următor.

Art. 31. - Referințe (5), Reviste (1)

(1) Valoarea nominală indexată a unui tichet de masă se stabilește prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale, semestrial, în raport cu indicele prețurilor de consum la mărfurile alimentare, comunicat de Comisia Națională pentru Statistică.

(2) Pentru semestrul I 1999, valoarea nominală indexată a unui tichet de masă se stabilește prin înmulțirea valorii nominale maxime a unui tichet de masă, de 15.000 lei, cu indicele creșterii prețurilor de consum înregistrat la mărfurile alimentare, calculat ca raport între nivelul mediu realizat al acestui indice pe semestrul II 1998 față de media aceluiași indice înregistrat pe semestrul I 1998. Referințe (1)

(3) Pentru semestrul II al anului 1999, indicele creșterii prețurilor de consum la mărfurile alimentare se stabilește ca raport între nivelul mediu realizat al acestui indice pe semestrul I 1999 și nivelul mediu al acestui indice realizat în semestrul II 1998. În continuare această formulă de calcul va fi adaptată corespunzător. Referințe (27), Referințe în jurisprudență (1)

(4) Ținând seama de datele calendaristice la care se comunică indicii realizați ai prețurilor de consum de către Comisia Națională pentru Statistică, valoarea nominală a unui tichet de masă, valabilă în ultima lună a semestrului, se va utiliza și pentru următoarele două luni ale semestrului următor. Referințe (28), Referințe în jurisprudență (1)

(5) Valoarea nominală indexată a unui tichet de masă se va rotunji din 1.000 în 1.000 de lei și se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I. Referințe (13)

Art. 32. -

Angajatorii care au organizate cantine-restaurant sau bufete, potrivit art. 2 alin. (1) din Legea nr. 142/1998, pot achiziționa, tipări și distribui tichete de masă, cu respectarea prevederilor art. 28, numai salariaților proprii, încadrați cu contract individual de muncă. În acest caz, angajatorii respectivi sunt obligați să asigure evidența, circulația și păstrarea tichetelor de masă, astfel încât să poată face dovada cheltuielilor efectuate în acest scop, în vederea aplicării prevederilor art. 8 din Legea nr. 142/1998.

Art. 33. -

Unitățile emitente pot conveni cu angajatorii ca numele și prenumele salariaților, beneficiari de tichete de masă, să fie completate de una dintre cele două părți.

Art. 34. -

Nu beneficiază de prevederile Legii nr. 142/1998 salariații care, potrivit unor dispoziții legale, au dreptul la masă gratuită, la diurnă, la indemnizație sau la alocație de hrană.

Art. 35. -

În cazul cumulului de funcții, tichetele de masă pot fi acordate numai de către angajatorii unde salariații în cauză își au funcția de bază, potrivit legii.

Art. 36. -

Angajatorii, unitățile emitente și unitățile de alimentație publică utilizate de unitățile emitente au obligația de a pune la dispoziție organelor de control toate documentele necesare bunei desfășurări a acțiunilor de control, sub sancțiunile prevăzute de dispozițiile legale.

Art. 37. -

Ministerul Muncii și Protecției Sociale împreună cu Ministerul Finanțelor pot emite precizări în aplicarea prezentelor norme.

Art. 38. -

Anexele nr. 1, 1a), 1b), 2, 2a), 2b), 3 și 4 fac parte integrantă din prezentele norme.

ANEXA Nr. 1 la norme

                            SITUAȚIA CENTRALIZATOARE
                        a tichetelor de masă achiziționate, utilizate
                     și returnate de către angajatori în luna ... anul ....

  Denumirea angajatorului ...........................................
  Adresa:
  localitatea ...................., str. ............. nr. .........,
  sectorul ........, județul ........................................
  Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului ........
  Codul fiscal ......................................................

-¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
-  -          -           -  Conform raportului contractual:  -      -     -    -  Observații:  -
-  -   Denumirea   -           -  angajator - unitate emitentă   -      -     -    - numărul și data -
-  -unității/unităților-           +¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+ Tichetele -Tichetele-    - documentului de -
-Nr. -emitentă/ emitente,-           -     -      -  Seriile  - de masă  - de masă - Stocul -  decontare a  -
-crt.- numărul și data -   Explicații   -     -      -tichetelor de -distribuite -returnate-final de-tichetelor de masă -
-  -  contractului  -           -     -      -   masă   -salariaților-unității -tichete -  cu unitatea  -
-  - încheiat pentru -           -     -      -achiziționate:-      -emitente -de masă -  emitentă și  -
-  - achiziționarea  -           -Contractat-Achiziționat-(de la ... la -      -     -    -valoarea nominală a-
-  -tichetelor de masă -           -     -      -  .....)  -      -     -    -   acestora   -
+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+
- 1. -          -- Numărul tichetelor -     -      -       -      -     -    -          -
-  - ................. - de masă      -     -      -       -      -     -    -          -
-  -          -- Valoarea nominală -     -      -       -      -     -    -          -
-  -          - totală a tichetelor-     -      -       -      -     -    -          -
-  -          - de masă      -     -      -       -      -     -    -          -
- 2. - ................. -- Numărul tichetelor -     -      -       -      -     -    -          -
-  -          - de masă      -     -      -       -      -     -    -          -
-  -          -- Valoarea nominală -     -      -       -      -     -    -          -
-  -          - totală a tichetelor-     -      -       -      -     -    -          -
-  -          - de masă      -     -      -       -      -     -    -          -
+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+
-  -          -- Numărul tichetelor -     -      -       -      -     -    -          -
-  -          - de masă      -     -      -       -      -     -    -     x     -
-  -  TOTAL:     -           -     -      -       -      -     -    -     x     -
-  -          -- Valoarea nominală -     -      -       -      -     -    -          -
-  -          - totală a tichetelor-     -      -       -      -     -    -          -
-  -          - de masă      -     -      -       -      -     -    -     x     -
L¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
           Conducătorul unității,           Conducătorul compartimentului financiar-contabilitate,
         ..............................           ..............................................

ANEXA Nr. 1a) la norme

                           SITUAȚIA ANALITICĂ
                    a tichetelor de masă distribuite salariaților
                    de către angajatori în luna ..... anul ......

  Denumirea angajatorului ...........................................
  Adresa:
  localitatea ...................., str. ............. nr. .........,
  sectorul ........, județul ........................................
  Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului ........
  Codul fiscal ......................................................

-¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
-  -            -    - Numărul de zile  - Numărul - Seria tichetelor -      - Numărul de zile  -
-Nr. - Numele și prenumele  - Codul -lucrătoare stabilite- tichetelor-   de masă   -      - lucrate stabilit -
-crt.-salariatului, beneficiar-numeric -potrivit art. 11 din- de masă -  distribuite  - Semnătura -potrivit art. 11 din-
-  - al tichetelor de masă -personal-Normele de aplicare -distribuite-nominal (de la ...-salariatului-Normele de aplicare -
-  -            -    -a Legii nr. 142/1998- nominal -  ... la ....)  -      -a Legii nr. 142/1998-
+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+
-  -            -    -          -      -         -      -          -
-  -            -    -          -      -         -      -          -
+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+
-  -TOTAL:         -  x  -          -      -         -   x   -          -
L¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
      Conducătorul unității,               Conducătorul compartimentului financiar-contabilitate,
     ..........................                ...............................................

ANEXA Nr. 1b) la norme

                    SITUAȚIA ANALITICĂ
          a tichetelor de masă returnate de salariați angajatorilor
                  în luna ..... anul ......

  Denumirea angajatorului ...........................................
  Adresa:
  localitatea ...................., str. ............. nr. .........,
  sectorul ........, județul ........................................
  Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului ........
  Codul fiscal ......................................................

-¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
-Nr. -  Numele și   -Codul numeric-  Numărul  -     -      -Semnătura persoanei-
-crt.-  prenumele   - personal  - tichetelor de- Seria  - Semnătura - împuternicite de -
-  - salariatului,  -       -masă returnate-tichetelor-salariatului-  angajator să  -
-  - beneficiar al  -       - de salariat - de masă -      -primească tichetele-
-  -tichetelor de masă-       -       -returnate -      - de masă returnate -
+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+
-  -         -       -       -     -      -          -
-  -         -       -       -     -      -          -
+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+
-  -TOTAL:      -   x   -       -     -     x -     x     -
L¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
    Conducătorul unității,     Conducătorul compartimentului financiar-contabilitate,
   ..........................      ...............................................

ANEXA Nr. 2 la norme

                                  SITUAȚIA CENTRALIZATOARE
                            a tichetelor de masă emise de unitatea emitentă
                                în semestrul ...... anul ......

  Denumirea unității emitente .......................................
  Adresa:
  localitatea ...................., str. ............. nr. .........,
  sectorul ........, județul ........................................
  Numărul autorizației de funcționare ...............................
  Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului ........
  Codul fiscal ......................................................

-¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
-  -        -  -          -                          din care:                          -
+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+
-  -        -  -    Total    -          -          -          -          -          -      -
-Nr. -  Explicații  -U.M.-  semestru ....  -   Luna I    -  Luna a II-a  -  Luna a III-a  -  Luna a IV-a  -   Luna a V-a  -Luna a VI-a-
-crt.-        -  +¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦+
-  -        -  -cantitatea-valoarea-cantitatea-valoarea-cantitatea-valoarea-cantitatea-valoarea-cantitatea-valoarea-cantitatea-valoarea-cant.-val. -
+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+
- 1 -Tichete de masă -  -     -    -     -    -     -    -     -    -     -    -     -    -   -   -
-  -achiziționate  -  -     -    -     -    -     -    -     -    -     -    -     -    -   -   -
-  -și decontate de -  -     -    -     -    -     -    -     -    -     -    -     -    -   -   -
-  -angajatori,   -  -     -    -     -    -     -    -     -    -     -    -     -    -   -   -
-  -conform anexei -  -     -    -     -    -     -    -     -    -     -    -     -    -   -   -
-  -nr. 2a)     - X -     -    -     -    -     -    -     -    -     -    -     -    -   -   -
- 2 -Tichete de masă -  -     -    -     -    -     -    -     -    -     -    -     -    -   -   -
-  -returnate de  -  -     -    -     -    -     -    -     -    -     -    -     -    -   -   -
-  -către angajatori-  -     -    -     -    -     -    -     -    -     -    -     -    -   -   -
-  -ca neutilizate -  -     -    -     -    -     -    -     -    -     -    -     -    -   -   -
-  -de salariați în -  -     -    -     -    -     -    -     -    -     -    -     -    -   -   -
-  -unitățile de  -  -     -    -     -    -     -    -     -    -     -    -     -    -   -   -
-  -alimentație   -  -     -    -     -    -     -    -     -    -     -    -     -    -   -   -
-  -publică     - X -     -    -     -    -     -    -     -    -     -    -     -    -   -   -
- 3 -Tichete de masă -  -     -    -     -    -     -    -     -    -     -    -     -    -   -   -
-  -decontate    -  -     -    -     -    -     -    -     -    -     -    -     -    -   -   -
-  -unităților de  -  -     -    -     -    -     -    -     -    -     -    -     -    -   -   -
-  -alimentație   -  -     -    -     -    -     -    -     -    -     -    -     -    -   -   -
-  -publică, conform-  -     -    -     -    -     -    -     -    -     -    -     -    -   -   -
-  -anexei nr. 2b) - X -     -    -     -    -     -    -     -    -     -    -     -    -   -   -
L¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦-
              Conducătorul unității, emitente                Conducătorul compartimentului financiar-contabilitate,
             ....................................                ...............................................

Cantitate = numărul total de tichete de masă.

ANEXA Nr. 2a) la norme

                        SITUAȚIA CENTRALIZATOARE
                a tichetelor de masă pe angajatori în luna .... anul ....

  Denumirea unității emitente ......................................
  Adresa:
  localitatea ...................., str. ............. nr. ........,
  sectorul ........, județul .......................................
  Numărul autorizației de funcționare ..............................
  Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului .......
  Codul fiscal .....................................................

-¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
-  -       -   -       -       -       -       -       -     -  Numărul  -
-  -       -   -       -       -       -       -  Numărul  -     -  și data  -
-  -       -   -       -  Seriile  -       - Valoarea  -  și data  - Numărul -documentului -
-  -       -   -  Numărul  - tichetelor - Valoarea  - tichetelor - actului de -tichetelor-de returnare,-
-Nr. - Denumirea -Codul - tichetelor -  de masă  - nominală  -  de masă  -achiziționare- de masă -în care să se-
-crt.-angajatorilor-fiscal-  de masă  -achiziționate-a unui tichet-achiziționate-  și de  -returnate - specifice -
-  -       -   -achiziționate-(de la ..... -  de masă  - (col. 3 x - decontare - de către -  seriile  -
-  -       -   -       - la .....) -       -  col. 5)  -a tichetelor -angajator - tichetelor -
-  -       -   -       -       -       -       -  de masă  -     -  de masă  -
-  -       -   -       -       -       -       -       -     - returnate -
+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+
-0  -   1   - 2  -   3   -   4   -   5   -   6   -   7   -  8   -   9   -
+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+
-  -       -   -       -       -       -       -       -     -       -
-  -       -   -       -       -       -       -       -     -       -
-  -       -   -       -       -       -       -       -     -       -
L¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
      Conducătorul unității, emitente        Conducătorul compartimentului financiar-contabilitate,
     ....................................        ...............................................

ANEXA Nr. 2b) la norme

                  SITUAȚIA CENTRALIZATOARE
        a tichetelor de masă pe unități de alimentație publică utilizate
              de unitatea emitentă în luna .... anul ...

  Denumirea unității emitente ......................................
  Adresa:
  localitatea ...................., str. ............. nr. ........,
  sectorul ........, județul .......................................
  Numărul autorizației de funcționare ..............................
  Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului .......
  Codul fiscal .....................................................

-¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
-  -         -     -     -     -  Valoarea  -      -     -
-  -         -     - Valoarea - Numărul -  totală a  -      -     -
-  -         - Numărul - totală a -tichetelor- tichetelor -      -     -
-  -         -tichetelor-tichetelor- de masă -  de masă,  - Numărul  -     -
-Nr. -Denumirea unității- de masă - de masă -decontate - decontată  - și data  -Observații-
-crt.- de alimentație - primite -primite de- de către -  unității  -documentului-     -
-  -   publică   - de la  -  la  - unitatea -de alimentație-de decontare-     -
-  -         -salariați -salariați - emitentă - publică de -      -     -
-  -         -     -     -     -către unitatea-      -     -
-  -         -     -     -     -  emitentă  -      -     -
+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+
-0  -    1     -  2   -  3   -  4   -   5    -   6   -  7   -
+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+
-  -         -     -     -     -       -      -     -
-  -         -     -     -     -       -      -     -
L¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
  Conducătorul unității, emitente    Conducătorul compartimentului financiar-contabilitate,
 ....................................    ...............................................

ANEXA Nr. 3 la norme

ÎNREGISTRAREA ÎN CONTABILITATE
a operațiunilor privind emiterea, achiziționarea și utilizarea tichetelor de masă

I. Pentru angajatorii, unitățile emitente și unitățile de alimentație publică, care efectuează operațiunile de acordare și utilizare a tichetelor de masă

A. La agenți economici

1. În contabilitatea angajatorilor

a) achiziționarea tichetelor de masă de la unitățile emitente

% = 401 - cu valoarea totală a facturii de livrare a tichetelor de masă
5328/ analitic tichete de masă - cu valoarea totală nominală a tichetelor de masă achiziționate
628/x 4426 - costul imprimatelor (tichete de masă)
- T.V.A. deductibilă, aferentă costului imprimatelor

b) decontarea contravalorii tichetelor de masă către unitățile emitente

401 = 5121 - cu valoarea totală a facturii

c) includerea pe cheltuieli a contravalorii tichetelor de masă acordate salariaților

604 = 5328/ analitic distinct tichete de masă - cu valoarea nominală a tichetelor de masă acordate

d) restituirea de către salariați, la sfârșitul lunii, a tichetelor de masă nefolosite

5328/ analitic distinct = 758/ analitic distinct - cu valoarea nominală a tichetelor de masă nefolosite

e) imputarea tichetelor de masă utilizate de salariați într un număr mai mare decât numărul de zile lucrate

4282 = 758 - cu valoarea nominală a tichetelor de masă imputate (inclusiv costul imprimatelor)

f) returnarea către unitățile emitente a tichetelor de masă nefolosite, pe baza facturii

411 = 5328/ tichete de masă - cu valoarea totală a facturii reprezentând valoarea nominală a tichetelor de masă
5121 = 411 - încasarea valorii facturii privind tichetele de masă returnate.

2. În contabilitatea unităților emitente

a) procurarea tichetelor de masă tipărite la terți

% = 401 - cu valoarea totală a facturii
3018/ analitic distinct - costul de tipărire a tichetelor de masă
4426 - cu T.V.A. aferentă

b) plata facturii privind tichetele de masă procurate

401 = 5121

c) livrarea către angajatori a tichetelor de masă facturate

411 = % - cu valoarea totală a facturii
462/ analitic distinct - cu valoarea nominală a tichetelor de masă livrate
708 - cu valoarea tichetelor livrate, reprezentând costul imprimatelor
4427 - cu T.V.A. aferentă costului imprimatelor
5121 = 411 - încasarea valorii facturii privind tichetele de masă facturate

d) decontarea către unitățile de alimentație publică a valorii tichetelor de masă utilizate

462/ analitic distinct = 5121 - cu valoarea facturii tichetelor de masă utilizate (numărul tichetelor de masă utilizate și valoarea nominală)

e) primirea tichetelor de masă neutilizate de la angajatori

462/ analitic distinct = 401 - cu valoarea totală a tichetelor de masă neutilizate, restituite conform facturii
401 = 5121 - plata valorii tichetelor de masă restituite de angajator

3. În contabilitatea unităților de alimentație publică

411 = % - cu valoarea totală a facturii, inclusiv T.V.A. aferentă
707 - cu valoarea nominală a tichetelor de masă primite de la salariații angajatorilor (exclusiv T.V.A.)
4427 - cu T.V.A. aferentă
635 = 446/ analitic distinct - cu diferența dintre valoarea nominală a tichetului de masă și suma corespunzătoare alimentelor acordate, care se varsă la bugetul de stat
5121 = 411 - încasarea valorii tichetelor de masă primite de la salariații angajatorilor

B. La instituții publice și organizații obștești

- procurarea de tichete de masă pe baza facturii primite de la unitatea emitentă
- pentru valoarea imprimatelor 600 = 234
- pentru valoarea nominală a tichetelor de masă 159.08*) = 234
- plata unității emitente 234 = 700, 117 120 etc.
*) 159.08 - tichete de masă
- distribuirea în ultima decadă a lunii a tichetelor de masă către salariați, pentru luna următoare
- cu valoarea nominală 410, 417 420 etc. = 159.08
- cu valoarea imprimatelor 410, 417 420 etc. = 600
- la sfârșitul lunii, restituirea de către salariați a tichetelor de masă neutilizate 159.08 = 410, 417 420 etc.
- predarea la unitățile emitente a tichetelor de masă neutilizate, pe bază de factură 2420 = 159.08
- încasarea de la unitățile emitente a contravalorii tichetelor de masă restituite 700, 117 120 etc. = 220
- la sfârșitul lunii următoare, sumele imputate salariaților pentru tichetele de masă utilizate și necuvenite (inclusiv costul imprimatelor) 220 = 410, 417 420 etc.
- reținerea sumelor necuvenite 230 = 220

II. Pentru angajatorii care au organizate cantine restaurant, bufete
În contabilitatea angajatorului

a) achiziționarea tichetelor de masă tipărite la terți

= 401 - cu valoarea totală a facturii privind tichetele de masă tipărite
3018/ analitic distinct - costul de tipărire a tichetelor de masă
4426 - T.V.A. aferentă
și
concomitent
5328/ = 462 analitic distinct - cu valoarea nominală a tichetelor de masă

b) includerea pe cheltuieli a valorii tichetelor de masă

604/ analitic distinct = 5328/ analitic distinct - cu valoarea nominală a tichetelor de masă distribuite
658 = 3018/ analitic distinct - costul tichetelor de masă distribuite

c) decontarea tichetelor de masă de către cantine-restaurant, bufete

462 = 481/ analitic distinct - cu valoarea nominală a tichetelor de masă utilizate de salariați
și
481/ analitic distinct = 5121 - cu valoarea nominală a tichetelor de masă utilizate de salariați

d) restituirea de către salariați a tichetelor de masă neutilizate
către angajator

5328/ analitic distinct = 758 - cu valoarea nominală a tichetelor de masă restituite

e) distrugerea tichetelor de masă neutilizate sau neconsumate la termenul stabilit de lege, pe baza procesului-verbal încheiat potrivit legii

462 = 5328/ analitic distinct - cu valoarea nominală a tichetelor de masă distruse

f) imputarea tichetelor de masă utilizate de salariați într un număr mai mare decât numărul de zile lucrate

4282 = 758 - cu valoarea nominală a tichetelor de masă imputate (inclusiv costul imprimatelor)

ANEXA Nr. 4 la norme

- față -

- verso -

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
OFICIAL: Valorile tichetelor de masa și de creșă, începând cu luna mai
;
se încarcă...