Guvernul României

Hotărârea nr. 104/1999 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului

Modificări (5)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 85 din 01 martie 1999.

În vigoare de la 01 martie 1999 până la 09 ianuarie 2001, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 17/2001.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

Guvernul României h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. -

Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului este organul administrației publice centrale de specialitate care are responsabilitatea elaborării, promovării și aplicării strategiei și politicii Guvernului în domeniile gospodăririi apelor, pădurilor și protecției mediului.

Art. 2. -

(1) În realizarea obiectului său de activitate Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului îi revin următoarele responsabilități generale:

a) pune în aplicare și, după caz, actualizează strategiile sectoriale și planurile naționale de acțiuni din sfera sa de competență, respectiv strategia și Planul național de acțiuni pentru protecția mediului, strategia națională și Planul național de acțiuni pentru conservarea diversității biologice și utilizarea durabilă a componentelor acesteia, strategia națională și Planul național de acțiuni pentru gospodărirea resurselor de apă, strategia națională și Planul național de acțiuni pentru gospodărirea pădurilor;

b) asigură coordonarea comitetului interministerial pentru promovarea realizării obiectivelor prioritare stabilite în Planul național de acțiuni pentru protecția mediului;

c) stabilește sau, după caz, propune autorităților competente, în conformitate cu dispozițiile legii, măsurile instituționale, administrative și financiare corespunzătoare pentru asigurarea punerii în aplicare a dispozițiilor convențiilor și acordurilor internaționale din sfera sa de competență, precum și pentru îndeplinirea responsabilităților ce revin Guvernului în cadrul organismelor și organizațiilor internaționale, al programelor subregionale, regionale și globale pentru mediu și dezvoltare durabilă;

d) întreprinde acțiuni și inițiative, potrivit competențelor stabilite de lege, pentru aprofundarea și creșterea participării României la acțiunile de cooperare internațională bi- și multilaterală, la nivel subregional, regional și global, pentru valorificarea oportunităților și facilităților de asistență financiară, tehnică, tehnologică, științifică și informațională și, în acest scop, identifică, fundamentează și promovează noi proiecte de cooperare pentru atingerea obiectivelor strategiei naționale pentru mediu și dezvoltare durabilă;

e) inițiază și negociază, din împuternicirea Guvernului, încheierea de convenții, acorduri și alte înțelegeri internaționale, reprezintă interesele statului în diferite organe și organisme internaționale, în conformitate cu acordurile și cu alte înțelegeri stabilite în acest scop, și dezvoltă relații de cooperare cu organe și organizații similare din alte state și cu organismele internaționale competente;

f) are calitatea de ordonator principal de credite pentru acțiunile din domeniul său de activitate, finanțate de la bugetul de stat;

g) avizează licențele de import/export, omologhează tehnologii, echipamente și aparatură din domeniile sale de activitate și acordă asistență tehnică de specialitate; Modificări (1)

h) editează publicații de specialitate și de informare specifice;

i) exercită atribuțiile ce îi revin, potrivit legii, față de unitățile economice care funcționează sub autoritatea sa;

j) inițiază și sprijină dezvoltarea activității de cercetare științifică și inginerie tehnologică în domeniile protecției mediului, gospodăririi apelor, pădurilor, meteorologiei și hidrologiei; validează rezultatele cercetării și proiectării în domeniile menționate și acționează pentru implementarea acestora; Modificări (1)

k) inițiază, sprijină și urmărește elaborarea de studii și proiecte pentru investiții în domeniile protecției mediului, gospodăririi apelor, pădurilor, meteorologiei și hidrologiei și asigură elaborarea de studii și prognoze de dezvoltare în domeniul său de activitate;

l) elaborează și propune indicatori specifici de ramură și colaborează cu Comisia Națională pentru Statistică în scopul adaptării continue a statisticii de ramură la cerințele naționale și al corelării cu datele statistice internaționale;

m) avizează, potrivit legii, planurile de intervenție pentru cazurile de accident industrial, inclusiv nuclear, și participă la asigurarea intervenției;

n) promovează măsurile necesare pentru conservarea naturii, a diversității biologice și pentru utilizarea durabilă a componentelor acestora, stabilește regimul de administrare a rețelei naționale de arii protejate, organizează și exercită controlul asupra respectării acestuia;

o) dezvoltă cadrul legal pentru facilitarea accesului societății civile la informațiile privind calitatea mediului, precum și la elaborarea și aplicarea deciziilor în domeniile sale de activitate;

p) evaluează resursele naturale ale țării în raport cu cerințele de dezvoltare economico-socială pe termen mediu și lung, formulează și propune autorităților naționale competente strategii și politici pentru mediu și dezvoltare durabilă;

r) inițiază, elaborează și promovează proiecte de acte normative în domeniile protecției mediului, gospodăririi apelor, pădurilor și meteorologiei, asigurând fundamentarea acestora, și avizează proiectele de acte normative elaborate de alte autorități;

s) acționează pentru punerea în aplicare a dispozițiilor legale care reglementează protecția mediului, regimul de gospodărire a apelor și a pădurilor, organizează și exercită controlul asupra respectării acestora, inclusiv în domeniile meteorologiei, siguranței barajelor și a altor lucrări hidrotehnice;

t) aprofundează și, dezvoltă principiile și obiectivele strategiei naționale și ale Programului național de acțiuni pentru mediu și dezvoltare durabilă, respectiv Agenda 21 națională, în conformitate cu principiile și obiectivele Agendei 21, ale politicilor, strategiilor și programelor de acțiuni puse în aplicare la nivelul Uniunii Europene și pe plan paneuropean, precum și cu obiectivele Programului național de adoptare a acquisului comunitar;

u) propune autorităților competente sau, după caz, stabilește, în condițiile legii, instrumentele juridice, economico-financiare, instituționale și administrative, menite să stimuleze și să accelereze integrarea principiilor și obiectivelor strategiei naționale pentru mediu și dezvoltare durabilă în strategiile sectoriale și locale pentru reformă și dezvoltare, respectiv agendele 21 sectoriale și locale;

v) analizează, împreună cu autoritățile publice centrale și locale, după caz, strategiile sectoriale și locale de reformă și dezvoltare și face propuneri și/sau stabilește măsuri care să asigure integrarea obiectivelor politicii și strategiei naționale pentru mediu și dezvoltare durabilă în politicile și în strategiile sectoriale și locale de reformă și dezvoltare;

w) face propuneri și recomandări autorităților competente sau, după caz, stabilește măsuri care să asigure conformarea politicilor și programelor de dezvoltare regională și locală cu politica și strategia națională pentru mediu și dezvoltare durabilă.

(2) Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului exercită și alte responsabilități în conformitate cu dispozițiile legislației naționale și ale actelor juridice internaționale la care România este parte, precum și cu prevederile Programului național de aderare la Uniunea Europeană.

(3) În îndeplinirea responsabilităților generale stabilite la alin (1) Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului va acorda prioritate problemelor identificate ca fiind de importanță majoră pentru procesul de pregătire a aderării la Uniunea Europeană, și anume:

a) continuarea procesului de reformă a cadrului juridic și instituțional prin aprofundarea și armonizarea legislației și a standardelor de mediu, construirea capacităților instituționale și formarea competențelor pentru asigurarea specialiștilor necesari pentru punerea în aplicare a politicilor și strategiilor guvernamentale la nivel național și local, precum și în contextul cooperării internaționale;

b) realizarea programelor și a măsurilor de reducere a poluării industriale și urbane, de reconstrucție ecologică a zonelor deteriorate și de utilizare rațională a resurselor naturale regenerabile și neregenerabile, în special a resurselor de apă, de sol și forestiere, pentru asigurarea unei dezvoltări economice și sociale durabile;

c) protecția și conservarea habitatelor naturale, conservarea diversității biologice și utilizarea durabilă a componentelor acesteia, dezvoltarea și buna administrare a rețelei naționale de arii protejate, în acord cu politicile și cu practicile aplicate la nivel european și global;

d) formarea cadrului juridic și instituțional pentru facilitarea și stimularea dialogului dintre autorități, comunitatea științifică și societatea civilă asupra politicilor, strategiilor și deciziilor privind mediul și dezvoltarea economico-socială a tării.

Art. 3. -

Pe lângă responsabilitățile generale stabilite la art. 2, Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului exercită și atribuțiile specifice domeniilor de activitate pe care le coordonează.

1. În domeniul gospodăririi apelor:

a) stabilește regimul de utilizare a resurselor de apă și asigură elaborarea de cercetări, studii, prognoze și strategii pentru domeniul gospodăririi cantitative și calitative a apelor, precum și a programelor de dezvoltare a lucrărilor, instalațiilor și amenajărilor de gospodărire a apelor;

b) realizează unitatea de concepție în domeniul gospodăririi apelor și colaborează cu celelalte autorități ale administrației publice centrale și locale pentru amenajarea complexă a bazinelor hidrografice, valorificarea unor noi surse de apă în concordanță cu dezvoltarea economico-socială a țării, protecția apelor împotriva epuizării și degradării, precum și pentru apărarea împotriva efectelor distructive ale apelor;

c) asigură reactualizarea schemelor-cadru de amenajare și gospodărire a apelor pe bazine sau pe grupe de bazine hidrografice și desfășurarea activităților de interes public din domeniul meteorologiei și hidrologiei;

d) coordonează activitatea de avizare și de autorizare, din punct de vedere al gospodăririi apelor, a lucrărilor care se construiesc pe ape sau în legătură cu apele;

e) organizează întocmirea cadastrului apelor și a evidenței dreptului de folosire cantitativă și calitativă a apelor;

f) asigură baza metodologică și abilitează persoanele juridice pentru întocmirea studiilor de meteorologie, hidrologie și hidrogeologie, a studiilor de impact asupra resurselor de apă și a zonelor riverane acestora, a studiilor și proiectelor de gospodărire a apelor, pentru efectuarea de expertize la lucrări hidrotehnice, precum și pentru execuția lucrărilor specifice; Modificări (1)

g) asigură documentațiile necesare pentru concesionarea resurselor de apă și a lucrărilor de gospodărire a apelor aparținând domeniului public și urmărește îndeplinirea de către concesionar a sarcinilor din caietele de concesionare;

h) stabilește strategia organizării la nivel național a activităților de meteorologie, hidrologie și hidrogeologie, a sistemului de informare, prognoză și avertizare a fenomenelor hidrometeorologice periculoase și a sistemului de avertizare în caz de accident la construcțiile hidrotehnice;

i) stabilește metodologia de fundamentare a sistemului de plăți în domeniul apelor, precum și procedura de elaborare a acesteia;

j) dispune măsuri de instituire a unui regim de supraveghere specială sau de oprire a activității poluatorului ori a instalației care provoacă poluarea apelor;

k) reprezintă statul în calitate de unic acționar la companiile naționale din domeniile meteorologiei, hidrologiei și gospodăririi resurselor de apă, care se află sub autoritatea sa;

l) elaborează, potrivit legii, regulamente, instrucțiuni și norme tehnice specifice domeniilor meteorologiei, hidrologiei, hidrogeologiei și gospodăririi apelor;

m) asigură secretariatele tehnice ale Comisiei de apărare împotriva inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase și accidentelor la construcțiile hidrotehnice, Comisiei naționale pentru siguranța barajelor și a altor lucrări hidrotehnice și Comitetului Național Român pentru Programul Hidrologic Internațional;

n) atestă persoanele fizice și juridice pentru elaborarea de studii meteorologice, hidrologice, hidrogeologice, de gospodărire a apelor și de impact al lucrărilor construite pe ape sau în legătură cu apele, precum și al activităților desfășurate pe ape sau în legătură cu acestea asupra resurselor de apă și asupra zonelor riverane acestora;

o) constată contravențiile la normele legale în vigoare, aplică sancțiunile contravenționale în domeniul apelor și sesizează organele de urmărire sau cercetare penală, potrivit prevederilor legale; Modificări (1)

p) organizează periodic acțiuni de verificare a stării tehnice și funcționale a lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor și stabilește măsurile ce se impun; Modificări (1)

r) reglementează modul de desfășurare a activității privind hidrometria de exploatare și emite norme specifice;

s) îndeplinește funcțiile de secretariat tehnic și administrativ pentru tratatele, acordurile și convențiile internaționale din domeniul gospodăririi apelor, precum și de punct focal național și/sau de autoritate națională competentă pentru activitățile aflate în coordonarea unor instituții, organisme și organizații internaționale, în conformitate cu prevederile actelor juridice internaționale la care România este parte; asigură secretariatele comisiilor mixte pentru apele transfrontiere.

2. În domeniul gospodăririi pădurilor:

a) elaborează studii de prognoză privind dezvoltarea durabilă a fondului forestier național și strategia de gospodărire și de exploatare rațională a resurselor acestuia și a vegetației forestiere din afara fondului forestier;

b) elaborează, potrivit legii, regulamente, instrucțiuni și norme tehnice specifice privind administrarea și gospodărirea durabilă a fondului forestier național, a vegetației forestiere din afara acestuia, a fondului cinegetic și a celui piscicol din apele de munte;

c) coordonează și controlează activitatea de elaborare, în concepție unitară, a amenajamentelor silvice, prin unități specializate pe care le autorizează în acest scop;

d) propune, pe baza amenajamentelor silvice, volumul maxim de masă lemnoasă care se exploatează anual din păduri și din vegetația forestieră din afara fondului forestier național, pe categorii de destinatari și de destinații, în condițiile respectării posibilității pădurilor;

e) organizează cadastrul de specialitate în domeniul forestier, organizează și ține evidența terenurilor cu destinație forestieră și a celor cu vegetație forestieră din afara fondului forestier, indiferent de natura proprietății, și urmărește furnizarea datelor necesare realizării sistemului de cadastru general;

g) analizează și, după caz, aprobă, în condițiile prevăzute de lege, solicitările de scoatere definitivă sau temporară din circuitul silvic a unor terenuri, indiferent de natura proprietății;

h) coordonează, împreună cu factorii responsabili interesați, acțiunile de împădurire a terenurilor degradate, inapte pentru alte folosințe, înființarea perdelelor forestiere de protecție și asigură o concepție unitară de amenajare a terenurilor degradate și de corectare a torenților pe bazine hidrografice și perimetre de ameliorare; fundamentează necesitatea asigurării resurselor financiare respective;

i) organizează sistemul de supraveghere a stării de sănătate a pădurilor și ia măsuri pentru reconstrucția forestieră a pădurilor în declin;

j) ia măsuri și sprijină dezvoltarea rețelei de drumuri forestiere, urmărind asigurarea fondurilor necesare, potrivit legii;

k) controlează modul în care se asigură integritatea fondului forestier național și a vegetației forestiere din afara acestuia;

l) controlează modul de exploatare, valorificare și comercializare a tuturor produselor specifice fondului forestier, precum și legalitatea circulației acestora; controlează legalitatea provenienței materialelor lemnoase de la instalațiile de debitat lemn rotund;

m) organizează și controlează potrivit legii, direct și prin inspectoratele silvice teritoriale, respectarea regimului silvic din fondul forestier, indiferent de natura proprietății acestuia și de modul de gospodărire a vegetației forestiere din afara fondului forestier, și dispune măsuri corespunzătoare de înlăturare a situațiilor care contravin reglementărilor legale;

n) atribuie în gestiune, în condițiile legii, fondurile de vânătoare și își exercită atribuțiile prevăzute de lege în domeniul cinegetic;

o) organizează și controlează, direct și prin structurile proprii din teritoriu, modul de gestionare a vânatului, a fondurilor de vânătoare și salmonicole, precum și modul de organizare și practicare a vânătorii și pescuitului în apele de munte; ia, potrivit legii, măsurile necesare privind respectarea reglementărilor legale;

p) urmărește evoluția stării fondului forestier național și prezintă Guvernului rapoarte anuale;

q) colaborează cu instituțiile interesate la preluarea în fondul forestier al statului, în condițiile legii; a terenurilor degradate, proprietate publică sau privată, pentru ameliorarea cărora deținătorii legali nu dispun de mijloacele necesare;

r) atestă persoanele fizice și juridice să efectueze studii de teren, să elaboreze documentații tehnico-economice și să execute lucrări de îmbunătățiri funciare în domeniul silvic.

3. În domeniul protecției mediului:

a) emite avize și, după caz, acorduri, autorizații, permise speciale, în conformitate cu dispozițiile legii și ale actelor juridice internaționale la care România este parte;

b) pune în aplicare, prin unitățile sale teritoriale, în cadrul procesului de privatizare, reglementările speciale privind stabilirea obligațiilor și a răspunderilor referitoare la mediu;

c) organizează activitățile de monitorizare a stării mediului și a resurselor naturale, elaborează și publică informații și rapoarte privind starea mediului, participă la programele subregionale, regionale și globale de monitorizare a stării mediului și a resurselor naturale;

d) organizează și pune în aplicare procedurile de atestare și de acreditare a persoanelor fizice și juridice, inclusiv a laboratoarelor de expertiză, pentru activitățile aflate în sfera sa de competență;

e) îndeplinește funcțiile de secretariat tehnic și administrativ pentru tratatele, convențiile și acordurile internaționale din domeniul mediului, precum și de punct focal național și/sau de autoritate națională competentă pentru activitățile aflate în coordonarea unor instituții, organisme și organizații internaționale, în conformitate cu prevederile actelor juridice internaționale la care România este parte;

f) promovează studiile și cercetările pentru obținerea datelor și informațiilor necesare fundamentării deciziilor privind mediul și dezvoltarea durabilă;

g) promovează instrumentele juridice, economice și financiare pentru stimularea introducerii tehnologiilor și produselor curate, schimbarea modelelor de producție și de consum, susținerea și consolidarea mecanismelor pieței libere și a concurenței loiale;

h) elaborează și promovează proiecte de acte normative, norme metodologice și instrucțiuni de aplicare în domeniul protecției mediului;

i) inițiază proiecte de standarde și revizuirea acestora în conformitate cu evoluția lor pe plan internațional și cu cerințele de îmbunătățire;

j) atestă persoanele fizice și juridice pentru elaborarea studiilor de evaluare a impactului asupra mediului și a bilanțurilor de mediu.

Art. 4. -

(1) Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului are în structura sa organizatorică direcții generale, direcții și inspecții de stat.

(2) Structura organizatorică a ministerului este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului. apelor, pădurilor și protecției mediului se pot organiza servicii, birouri, inspectorate silvice teritoriale și oficii cinegetice teritoriale. Modificări (1)

(3) Numărul maxim de posturi este de 1.334, conform anexei nr. 1. În acest număr se includ 1.065 de posturi pentru 30 de inspectorate silvice teritoriale pentru controlul aplicării regimului silvic, care se vor înființa conform art. 19 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 96/1998. Regulamentul de organizare și funcționare a controlului aplicării regimului silvic se aprobă prin ordin al ministrului. Ocuparea acestor posturi se va face eșalonat, cu încadrarea în sumele ce se vor aloca ministerului, prin legile bugetare anuale, la titlul "Cheltuieli de personal". Personalul necesar pentru fiecare compartiment din structura organizatorică se stabilește prin ordin al ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului. Modificări (1)

(4) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile personalului din aparatul propriu al Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare și funcționare a ministerului și se aprobă prin ordin al ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului.

Art. 5. -

(1) Conducerea Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului se exercită de către ministrul apelor, pădurilor și protecției mediului.

Ministrul apelor, pădurilor și protecției mediului este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de un secretar de stat.

(2) Secretarul general al ministerului este funcționar public de carieră, numit prin concurs sau prin examen pe criterii profesionale. Prin aceasta se asigură stabilitatea funcționării ministerului, continuitatea conducerii și realizarea legăturilor funcționale dintre structurile ministerului. Modificări (1)

(3) Secretarul general al ministerului poate îndeplini și alte însărcinări prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare a ministerului ori încredințate de ministru.

Art. 6. - Modificări (1)

(1) Ministrul apelor, pădurilor și protecției mediului conduce întreaga activitate a ministerului și îl reprezintă în relațiile cu terții, persoane juridice și fizice din țară sau din străinătate. El numește și revocă din funcție, în condițiile legii, directorii regiilor autonome și ai celorlalte unități din subordinea sa.

(2) Secretarul de stat exercită atribuțiile delegate de ministrul apelor, pădurilor și protecției mediului, răspunderile și atribuțiile acestuia fiind stabilite prin ordin al ministrului.

(3) În cazul în care ministrul apelor, pădurilor și protecției mediului, din diferite motive, nu își poate exercita atribuțiile curente, îl deleagă pe secretarul de stat să exercite aceste atribuții, înștiințându-l pe primul-ministru despre aceasta.

Art. 7. - Modificări (1)

(1) Secretarul general este subordonat ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului și în activitatea sa este ajutat de 2 secretari generali adjuncți.

(2) Secretarii generali adjuncți sunt funcționari publici de carieră, numiți prin concurs sau prin examen, în condițiile legii; atribuțiile acestora se stabilesc prin ordin al ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului.

Funcția de secretar general adjunct se salarizează la nivelul salariului de bază prevăzut pentru funcția de secretar general în anexa nr. V la Legea nr. 154/1998, astfel cum a fost înlocuită prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1998, diminuat cu 10%.

(3) Funcțiile de secretar general și secretar general adjunct se înscriu în numărul maxim de posturi aprobat prin prezenta hotărâre, iar persoanele promovate se numesc în funcțiile respective prin ordin al ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului.

(4) Personalul din structura Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului are calitatea de funcționar public.

Art. 8. -

(1) Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului are în subordine, sub autoritate sau în coordonare, după caz, unitățile prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Structura organizatorică, normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor și statele de funcții pentru agențiile teritoriale de protecție a mediului și pentru Administrația Rezervației Biosferei "Delta Dunării", precum și atribuțiile acestora se stabilesc prin ordin al ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului. Modificări (1)

Art. 9. -

În exercitarea atribuțiilor sale ministrul emite ordine și instrucțiuni.

Art. 10. -

(1) Pe lângă Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului funcționează următoarele organisme consultative:

a) Comisia Centrală pentru Apărare împotriva Inundațiilor, Fenomenelor Meteorologice Periculoase și Accidentelor la Construcțiile Hidrotehnice;

b) Comisia Națională pentru Siguranța Barajelor și a altor Lucrări Hidrotehnice;

c) Comitetul Național Român pentru Programul Hidrologic Internațional;

d) Consiliul Național de Vânătoare, conform art. 9 din Legea fondului cinegetic și a protecției vânatului nr. 103/1996;

e) Comisia Națională pentru Evaluarea Trofeelor de Vânat.

(2) Membrii organismelor prevăzute la alin. (1) sunt salarizați de unitățile la care sunt angajați, iar secretariatele tehnice permanente ale acestor organisme se asigură de către Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului în cadrul numărului de posturi aprobat.

(3) Comisia Națională pentru Siguranța Barajelor și a altor Lucrări Hidrotehnice funcționează conform regulamentului prevăzut în anexa nr. 3.

(4) Regulamentele de organizare și funcționare ale Comisiei Naționale pentru Evaluarea Trofeelor de Vânat și Comitetului Național Român pentru Programul Hidrologic Internațional, precum și componența acestora se aprobă prin ordin al ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului.

(5) În activitatea sa ministrul apelor, pădurilor și protecției mediului este ajutat de un colegiu al ministerului, ca organ consultativ. Componența și regulamentul de organizare și funcționare ale colegiului ministerului se stabilesc prin ordin al ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului. Colegiul ministerului se întrunește, la cererea și sub președinția ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului, pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea sa.

Art. 11. - Modificări (1)

Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului are în dotare un parc auto propriu de transport de persoane, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 63/1994. Pentru activitățile specifice de control la unitățile sale din subordine și din coordonare, pentru deplasări în caz de poluări accidentale, accidente industriale, apărare împotriva inundațiilor și alte fenomene meteorologice periculoase, incendii de păduri și alte urgențe de mediu, pentru controlul aplicării regimului silvic și de administrare a fondurilor de vânătoare are în dotare un număr de 45 de autovehicule, iar la agențiile județene de protecție a mediului și la Administrația Rezervației Biosferei "Delta Dunării", un număr de 220 de autovehicule, conform anexei nr. 4. Achiziționarea celor 45 de autoturisme solicitate se va face pe măsura alocării resurselor financiare la titlul "Cheltuieli de capital" prin legile bugetare anuale. Repartizarea autovehiculelor se va face prin ordin al ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului.

Art. 12. -

(1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în cazul posturilor la care s-au stabilit atribuții noi, personalul Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului va fi reîncadrat pe baza examinării profesionale, în condițiile aprobate prin ordin al ministrului, în structura organizatorică cuprinsă în anexa nr. 1.

(2) Personalul Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului care nu a primit atribuții noi va fi reîncadrat, menținându-i-se salariul de bază corespunzător gradului profesional sau treptei profesionale avute, stabilită ca urmare a evaluării performanțelor profesionale individuale ale fiecărui angajat în raport cu cerințele postului respectiv și, după caz, indemnizația de conducere, cu excepția personalului existent în cadrul cabinetelor demnitarilor.

Art. 13. -

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 14. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 568/1997 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 167/1998, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 6 octombrie 1997, respectiv nr. 127 din 26 martie 1998, precum și Hotărârea Guvernului nr. 582/1995 privind normarea parcului de autovehicule și consumul de carburanți pentru activitățile specifice desfășurate de Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, agențiile de protecție a mediului și Administrația Rezervației Biosferei "Delta Dunării", modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr. 39/1998.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:
Ministrul apelor,
pădurilor și protecției mediului,
Romică Tomescu
Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș
Ministrul muncii și protecției sociale,
Alexandru Athanasiu
Departamentul pentru
Reforma Administrației Publice Centrale
Petre Diaconu,
secretar de stat

București, 19 februarie 1999.

Nr. 104.

ANEXA Nr. 1 Modificări (1)

                                                                Numărul maxim de posturi = 1.334
                                                (exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetelor acestora)

  MINISTERUL APELOR, PĂDURILOR ȘI PROTECȚIEI MEDIULUI

                            ┌────────────────────────┐
                            │    MINISTRU    │
                            ├────────────────────────┤
                            │  CABINET MINISTRU  │
                            └───────────┬────────────┘
                                  │
                                  │                       ┌─────────────────────────┐
  ┌─────────────────────────────┐                 │                      ┌─┤ SERVICIUL CONTENCIOS  │
  │  COLEGIUL MINISTERULUI  ├─┐                │                      │ └─────────────────────────┘
  └─────────────────────────────┘ │                │                      │ ┌─────────────────────────┐
  ┌─────────────────────────────┐ ├────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼─┤CONTROL FINANCIAR PROPRIU│
  │   PURTĂTOR DE CUVÂNT,   │ │                │                      │ └─────────────────────────┘
  │RELAȚII PUBLICE ȘI MASS-MEDIA├─┘                │                      │ ┌─────────────────────────┐
  └─────────────────────────────┘                 │                      │ │UNITATEA DE CONSULTANȚĂ, │
                            ┌───────────┴────────────┐               └─┤ STRATEGII ȘI POLITICI │
                            │  SECRETAR DE STAT   │                │   PENTRU MEDIU    │
                            ├────────────────────────┤                └─────────────────────────┘
                            │CABINET SECRETAR DE STAT│
                            └───────────┬────────────┘
                                  │
                                  │
                                  ├─────────────────────────────────┐
                                  │             ┌───────┴────────┐
                                  │             │SECRETAR GENERAL│
                                  │             └───────┬────────┘
                                  │            ┌────────┴─────────┐
                                  │        ┌───────┴────────┐ ┌───────┴────────┐
                                  │        │SECRETAR GENERAL│ │SECRETAR GENERAL│
                                  │        │  ADJUNCT   │ │  ADJUNCT   │
                                  │        └────────────────┘ └────────────────┘
       ┌────────────────┬─────────────┬───────────────────┬───┴─────────┬─────────────┬───────────┬──────────────────────────┐
   ┌──────┴──────────┐┌────┴─────┐┌──────┴─────┐    ┌────┴────┐ ┌──────┴──────┐ ┌────┴───┐ ┌─────┴──────┐       ┌────┴─────┐
   │DIRECȚIA GENERALĂ││ DIRECȚIA ││ DIRECȚIA │    │DIRECȚIA │ │  DIRECȚIA │ │DIRECȚIA│ │ DIRECȚIA │       │ DIRECȚIA │
   │ DE INTEGRARE  ││STRATEGII,││GENERALĂ DE │    │GENERALĂ │ │ DIRECTIVARE,│ │GENERALĂ│ │CONSERVAREA │       │ GENERALĂ │
   │  EUROPEANĂ,  ││ POLITICI ││MONITORIZARE│    │  A  │ │IMPLEMENTARE,│ │  A  │ │NATURII ȘI A│       │DE RESURSE│
   │  PROGRAME,  ││  ȘI  ││ ȘI CONTROL │    │PĂDURILOR│ │ AUTORIZARE │ │ APELOR │ │DIVERSITĂȚII│       │  ȘI  │
   │  PROIECTE ȘI  ││LEGISLAȚIE││ ECOLOGIC │    │     │ │       │ │    │ │ BIOLOGICE │       │DEZVOLTARE│
   │   RELAȚII   ││     ││      │    │     │ │       │ │    │ │      │       │     │
   │ INTERNAȚIONALE ││     ││      │    │     │ │       │ │    │ │      │       │     │
   └───────┬─────────┘└──────────┘└─────┬──────┘    └────┬────┘ └─────────────┘ └───┬────┘ └────────────┘       └─────┬────┘
       │              │          │             │                    │
   ┌───────┴─────┐       ┌───────┴───┐     ┌──────┴──────┐      ┌──────┴──────┐       ┌────────────┬─────┴─────┬────────────┐
┌─────┴───┐┌────────┴─────┐┌───────┴────┐┌─────┴───┐┌────┴───┐┌────────┴─────┐┌─────┴─────┐┌──────┴──────┐┌──────┴──────┐┌────┴─────┐┌────┴────┐┌──────┴──────┐
│     ││  DIRECȚIA  ││      ││     ││    ││       ││DIRECȚIA DE││ DIRECȚIA DE ││ DIRECȚIA DE ││     ││     ││       │
│DIRECȚIA ││ PROGRAME,  ││DIRECȚIA DE ││INSPECȚIA││    ││ DIRECȚIA DE ││GOSPODĂRIRE││  APĂRARE  ││ MANAGEMENT ││ DIRECȚIA ││     ││       │
│  DE  ││ PROIECTE ȘI ││MONITORIZARE││DE STAT, ││DIRECȚIA││ VÂNĂTOARE ȘI ││   A   ││ ÎMPOTRIVA ││ADMINISTRARE ││  DE  ││DIRECȚIA ││ DIRECȚIA  │
│INTEGRARE││  RELAȚII  ││ A STĂRII ││ CONTROL ││DE REGIM││SALMONICULTURĂ││RESURSELOR ││INUNDAȚIILOR,││  RESURSE  ││INVESTIȚII││ECONOMICĂ││INFORMATIZARE│
│EUROPEANĂ││INTERNAȚIONALE││ MEDIULUI ││ECOLOGIC ││SILVIC*)││   **)   ││ DE APĂ  ││ SINTEZE ȘI ││  UMANE,  ││     ││     ││       │
│     ││       ││      ││     ││    ││       ││      ││  CADASTRU ││ADMINISTRATIV││     ││     ││       │
└─────────┘└──────────────┘└────────────┘└─────────┘└────────┘└──────────────┘└───────────┘└─────────────┘└─────────────┘└──────────┘└─────────┘└─────────────┘

  *) În teritoriu funcționează 30 de inspectorate silvice teritoriale fără personalitate juridică, însumând 1.065 de posturi.
  **) În teritoriu funcționează 10 oficii teritoriale de vânătoare fără personalitate juridică, însumând 72 de postur

ANEXA Nr. 2 Modificări (1)

UNITĂȚILE
aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea
Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului

A. Unitățile aflate în subordinea Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului

I. Instituții publice finanțate de la bugetul de stat, cu personalitate juridică

1. 42 de agenții de protecție a mediului județene și a municipiului București, servicii publice descentralizate

2. Administrația Rezervației Biosferei "Delta Dunării"

NOTĂ:

Agențiile de protecție a mediului județene și Administrația Rezervației Biosferei "Delta Dunării" utilizează un număr de 2.368 de posturi.

II. Unitate de documentare și informare

(cu personalitate juridică și finanțată din venituri extrabugetare)

- Oficiul de Informare-Documentare

B. Unitățile aflate sub autoritatea Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului

1. Compania Națională "Apele Române" - S.A.

2. Regia Națională a Pădurilor

3. Compania Națională "Institutul Național de Meteorologie, Hidrologie și Gospodărire a Apelor" - S.A.

C. Unitățile de cercetare științifică și proiectare aflate în coordonarea Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului

(cu personalitate juridică și finanțate din venituri extrabugetare)

1. Institutul de Cercetări și Ingineria Mediului București Modificări (1)

2. Institutul Român de Cercetări Marine Constanța Modificări (1)

3. Institutul de Cercetări și Proiectări "Delta Dunării" Tulcea. Modificări (1)

ANEXA Nr. 3

REGULAMENTUL
DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE
a Comisiei Naționale pentru Siguranța Barajelor și a altor
Lucrări Hidrotehnice

ANEXA Nr. 4

MIJLOACELE DE TRANSPORT ȘI CONSUMUL DE CARBURANȚI

Nr. crt Unitatea . Tipul mijlocului de transport Numărul maxim aprobat (bucăți) Consumul maxim de carburant pentru un autovehicul (litri/lună)
1. Aparatul propriu 45
- autoturism de teren pentru supraveghere și intervenții în caz de poluări 1 400
- autovehicul de transport persoane (delegații) și marfă 2 400
- autoturism pentru apărare împotriva inundațiilor și altor fenomene meteorologice periculoase 1 250
- autoturism pentru intervenții în caz de incendii în păduri și controlul aplicării regimului silvic 1 250
- oficii cinegetice teritoriale 10 300
- inspectorate teritoriale pentru controlul regimului silvic 30 300
2. 42 de agenții de protecție a mediului județene - autovehicule 208 300
3. Administrația Rezervației Biosferei "Delta Dunării" - autovehicule 12 300

NOTĂ:

Nu se consideră depășiri ale consumului de carburanți normat pe autovehicul consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat, în raport cu numărul de autovehicule aprobat fiecărei unități.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...