Guvernul României

Hotărârea nr. 686/1999 privind înființarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Marină Grigore Antipa - I.N.C.D.M. Constanța

Modificări (2)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 434 din 06 septembrie 1999.

În vigoare de la 06 septembrie 1999 până la 01 ianuarie 2010, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 1442/2009.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

În temeiul art. 18 alin. (1) și al art. 25 din Ordonanța Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare-dezvoltare, aprobată și modificată prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare,

Guvernul României h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. -

(1) Se înființează Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanța, persoană juridică, cu sediul în municipiul Constanța, bd Mamaia nr. 300, județul Constanța, în coordonarea Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, prin reorganizarea Institutului Român de Cercetări Marine Constanța care se desființează.

(2) Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" I.N.C.D.M. Constanța își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare-dezvoltare, aprobată și modificată prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, precum și cu regulamentul de organizare și funcționare prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 2. -

(1) Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanța are ca obiect principal de activitate efectuarea de cercetări fundamentale, aplicative și de dezvoltare tehnologică în domeniul ecologiei și protecției mediului marin, oceanografiei, ingineriei marine și costiere, precum și al gestionării resurselor vii din Marea Neagră și din alte zone oceanice, pentru a răspunde cerințelor de interes național și internațional în zona economică exclusivă proprie la Marea Neagră, inclusiv celor impuse de aderarea României la convențiile internaționale din domeniul său de activitate.

(2) Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanța este operatorul tehnic al rețelei naționale de monitoring fizic, chimic, biologic al apelor marine costiere și de supraveghere a eroziunii costiere, fiind abilitat să propună Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului reglementări în domeniu.

Art. 3. -

(1) Conducerea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanța este asigurată de către consiliul de administrație, comitetul de direcție și directorul general.

(2) Orientarea și coordonarea metodologică a activității tehnico-științifice din institut sunt asigurate de consiliul științific.

Art. 4. -

(1) Structura organizatorică a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanța este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanța poate înființa în cadrul structurii sale și alte subunități fără personalitate juridică, necesare pentru realizarea obiectului său de activitate. Modalitățile de constituire a acestora și relațiile în cadrul institutului și cu terții sunt reglementate prin regulamentul de organizare și funcționare prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 5. -

(1) Conform situației patrimoniului, încheiată la data de 30 iunie 1999, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanța are un patrimoniu propriu în valoare de 1.157.510 mii lei, din care: imobilizări corporale și necorporale 912.314 mii lei și active circulante 235.429 mii lei, conturi de regularizare de 9.767 mii lei.

(2) Predarea-preluarea activului și pasivului între Institutul Român de Cercetări Marine Constanța și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanța se va face pe bază de protocol ce se va încheia în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 6. -

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanța preia toate drepturile și obligațiile Institutului Român de Cercetări Marine Constanța, în măsura în care, potrivit reglementărilor legale sau contractuale, acestea nu se sting.

Art. 7. -

Imobilele, anexele și terenurile aferente, situate în municipiul Constanța, bd Mamaia nr. 300 și nr. 304, județul Constanța, în care a funcționat Institutul Român de Cercetări Marine Constanța, precum și bazele experimentale ale acestuia, situate în orașul Ovidiu și în comuna Istria, județul Constanța, trec în administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanța.

Art. 8. -

(1) Personalul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanța se preia prin transfer de la Institutul Român de Cercetări Marine Constanța și își păstrează salariile avute la data transferului până la negocierea noului contract colectiv de muncă.

(2) Noul contract colectiv de muncă va fi negociat și înregistrat, conform legii, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 9. -

(1) Finanțarea activităților desfășurate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanța se realizează din programele coordonate de Agenția Națională pentru Știință, Tehnologie și Inovare, de Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului și de alți ordonatori de credite, precum și din surse extrabugetare.

(2) Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementărilor cuprinse în contractele colective de muncă, în limita fondului total destinat plății salariilor, prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli, stabilit potrivit legii.

Art. 10. -

Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, în calitate de minister coordonator, va cuprinde în bugetul de venituri și cheltuieli fondurile necesare realizării unor investiții, dotări, aparatură, echipamente și instalații pentru Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanța.

Art. 11. -

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanța își desfășoară activitatea în conformitate cu reglementările legale în vigoare, precum și cu regulamentul de organizare și funcționare prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 12. -

Statutul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanța se reînnoiește, prin reacreditare, la un interval de maximum 5 ani.

Art. 13. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 14. -

Poziția 2 de la lit. C "Unități de cercetare științifică și proiectare aflate în coordonarea Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului" din cuprinsul anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 104/1999 privind organizarea și funcționarea Minsterului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 1 martie 1999, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

2. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină «Grigore Antipa» - I.N.C.D.M. Constanța".

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:
Ministrul apelor, pădurilor și protecției mediului,
Romică Tomescu
p. Președintele Agenției Naționale
pentru Știință, Tehnologie și Inovare,
Mircea Pușcă
Ministrul educației, naționale,
Andrei Marga
Ministrul muncii și protecției sociale,
Alexandru Athanasiu
Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș

București, 23 august 1999.

Nr. 686.

ANEXA Nr. 1

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE

MARINĂ "GRIGORE ANTIPA - I.N.C.D.M" CONSTANȚA

                  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

 
                   -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
                   -  CONSILIUL DE  -
                   -  ADMINISTRAȚIE  -
                   L¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
                        -
                   -¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬       -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
                   - DIRECTOR GENERAL ---------------- CONSILIUL ȘTIINȚIFIC -
                   L¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦-       L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
                        -
     -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
     -                  -                  -
-¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬      -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬      -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
- DIRECTOR ȘTIINȚIFIC -      -    DIRECTOR     -      - DIRECTOR ECONOMIC  -
-           -      - STRATEGIE ȘI COOPERARE -      -           -
L¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-      L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-      L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
  -¦¦¦¦¦¦-                  -            -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
  - -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬       -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬      - -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
  - - DEPARTAMENTUL -       -  DEPARTAMENTUL  -      - -  DEPARTAMENTUL  -
  +¦+ OCEANOGRAFIE -       - MANAGEMENT PROGRAME -      +¦+ECONOMIC, FINANCIAR--
  - -INGINERIE MARINĂ-       - ȘI RESURSE, RELAȚII -      - -  CONTABILITATE  -
  - - ȘI COSTIERĂ  -       -   PUBLICE ȘI   -      - L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
  - L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-       -  INTERNAȚIONALE  -      - -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
  - -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬       L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-      - -  DEPARTAMENTUL  -
  - - DEPARTAMENTUL -                        L¦+    TEHNIC    -
  - - ECOLOGIE ȘI  -                         L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
  +¦+  PROTECȚIA  -
  - -  MEDIULUI  -
  - L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
  - -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
  - - DEPARTAMENTUL -
  L¦+ RESURSE VII  -
   -   MARINE   -
   L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-

ANEXA Nr. 2

REGULAMENT
de organizare și funcționare a Institutului Național de
Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanța

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...