Guvernul României

Ordonanța nr. 15/1999 privind înființarea Academiei Române de Aviație

Modificări (2), Puneri în aplicare (1), Referințe (5)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 ianuarie 1999

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și al art. 1 pct. 9 lit. d) din Legea nr. 259/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României emite următoarea ordonanță:

Art. 1. - Modificări (1)

Se înființează Academia Română de Aviație prin reorganizarea Centrului de Perfecționare a Personalului din Aviația Civilă - București, instituție publică finanțată din venituri extrabugetare, care se desființează.

Art. 2. - Modificări (1)

(1) Academia Română de Aviație, denumită în continuare Academia, este instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Transporturilor, care realizează pregătirea specifică în vederea atestării personalului aeronautic civil, precum și pregătirea periodică, specializarea și perfecționarea profesională a personalului aeronautic în funcție, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe.

(2) Academia poate desfășura activități de cercetare științifică pentru necesitățile proprii sau pentru terți, pe bază de contract. De asemenea, Academia poate edita, traduce, multiplica, tipări și comercializa reglementări tehnice, publicații și lucrări proprii, specifice domeniului său de activitate, pe bază de tarife stabilite în condițiile legii.

(3) Academia se finanțează din venituri extrabugetare și din fonduri alocate de la bugetul de stat.

(4) Academia are sediul în municipiul București, str. Grațioasă nr. 13, sectorul 1.

Art. 3. - Modificări (1)

Patrimoniul inițial al Academiei se constituie prin preluarea activului și pasivului Centrului de Perfecționare a Personalului din Aviația Civilă - București, conform datelor din bilanțul contabil al acestuia la data de 31 decembrie 1998.

Art. 4. - Modificări (1)

(1) Conducerea Academiei este asigurată de consiliul de conducere și de directorul general.

(2) Consiliul de conducere, denumit în continuare consiliu, este compus din 7-9 persoane, președintele consiliului este și directorul general al Academiei.

(3) Membrii consiliului și președintele acestuia se numesc și se revocă prin ordin al ministrului transporturilor.

(4) Durata mandatului membrilor consiliului Academiei este de 4 ani și poate fi prelungit pe durate de câte 4 ani.

(5) Indemnizația membrilor consiliului și salariul directorului general se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor.

Art. 5. - Modificări (1)

Academia întocmește anual buget de venituri și cheltuieli în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor, care se aprobă de Ministerul Transporturilor la propunerea consiliului.

Art. 6. - Modificări (1)

(1) Finanțarea cheltuielilor privind funcționarea și dotarea Academiei se asigură din surse proprii, din Fondul special al aviației civile și alte surse.

(2) Finanțarea celorlalte cheltuieli de capital ale Academiei, inclusiv cele de retehnologizare și de achiziționare de material aeronautic, se asigură din surse proprii, din Fondul special al aviației civile și din fonduri alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, la cap. "Transporturi".

Art. 7. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Referințe (1)

Prestațiile și serviciile specifice asigurate de către Academie se fac pe bază de tarife aprobate de Ministerul Transporturilor, la propunerea consiliului.

Art. 8. - Modificări (1)

Academia se organizează și funcționează potrivit regulamentului de organizare și funcționare aprobat de ministrul transporturilor.

Art. 9. - Modificări (1)

Personalul de instruire al Academiei este asigurat, de regulă, din rândul personalului care exercită funcții de expert, inspector, instructor sau funcții superioare acestora, în cadrul unităților cu specific de aviație instituții publice, regii autonome sau societăți comerciale - care pot fi detașați, cu acordul lor, pe o perioadă de până la 3 ani, în cadrul Academiei.

Art. 10. - Modificări (1)

(1) Salarizarea personalului Academiei se stabilește potrivit reglementărilor privind salarizarea personalului din instituțiile publice finanțate integral din venituri extrabugetare.

(2) Personalul de instruire teoretică și practică, detașat la Academie, va fi salarizat cu un salariu ce nu poate fi mai mic decât cel avut la unitatea cu care are încheiat contractul individual de muncă.

(3) Academia poate folosi, în condițiile legii, și cadre didactice universitare, alți specialiști români și străini, pentru desfășurarea procesului de instruire și perfecționare profesională.

(4) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, Academia va negocia drepturile salariale prin contractul colectiv de muncă, încheiat potrivit legii.

Art. 11. - Modificări (1)

(1) Durata cursurilor de pregătire specifică pentru aviația civilă este de 1-3 ani, iar durata cursurilor de perfecționare profesională este de maximum un an.

(2) În fiecare an, ministrul transporturilor, la propunerea consiliului Academiei, aprobă numărul de cursanți, stabilit în funcție de necesitățile aviației civile, pe baza studiilor statistice și a propunerilor agenților aeronautici.

(3) Durata cursurilor de pregătire se propune de către consiliul Academiei, în baza standardelor, cerințelor și recomandărilor organizațiilor internaționale ale aviației civile, la care România este parte, privind instruirea personalului aeronautic și se aprobă de ministrul transporturilor.

Art. 12. - Modificări (1)

(1) Admiterea în Academie, la cursurile de pregătire specifică se face prin examen organizat pe baza criteriilor și condițiilor propuse de consiliul Academiei și aprobate de ministrul transporturilor.

(2) Componența comisiilor și modul de desfășurare a examenului de admitere se stabilesc prin regulament aprobat de ministrul transporturilor, la propunerea consiliului Academiei.

(3) Admiterea la cursurile de pregătire periodică, de specializare și de perfecționare profesională se face în baza cererilor agenților aeronautici sau la solicitarea persoanei interesate, în condițiile îndeplinirii criteriilor stabilite de reglementările aeronautice în vigoare.

Art. 13. - Modificări (1)

(1) Candidații admiși la examenul de admitere la cursurile de pregătire specifică ale Academiei au calitatea de cursanți.

(2) Cursanții care încheie cu Academia un contract prin care se obligă că vor lucra cel puțin 5 ani în sistemul aviației românești beneficiază de o bursă acordată de Ministerul Transporturilor din Fondul special al aviației civile, care să asigure acoperirea tuturor cheltuielilor de instruire teoretică și practică.

(3) Criteriile de acordare a burselor și numărul acestora vor fi stabilite și aprobate prin ordin al ministrului transporturilor.

Art. 14. - Modificări (1)

(1) Personalul aeronautic admis la cursurile de pregătire periodică, de specializare sau de perfecționare profesională are calitatea de auditori și beneficiază de drepturile avute în funcțiile deținute la agenții aeronautici, potrivit contractului individual de muncă și contractului colectiv de muncă.

(2) Cheltuielile pentru instruirea teoretică și practică a personalului aeronautic la cursurile de pregătire periodică, de specializare sau de perfecționare profesională se suportă de către agenții aeronautici care au solicitat instruirea acestora sau de către persoanele fizice, dacă instruirea se face la cererea lor.

Art. 15. -

(1) Tarifele de instruire se aprobă de ministrul transporturilor, la propunerea consiliului Academiei, pe baza calculației de cheltuieli curente și de capital, după caz, necesare executării fiecărui program de instruire. Modificări (1)

(2) Cheltuielile pentru instruirea cursanților străini se suportă de către aceștia sau de instituțiile, organizațiile ori agenții economici străini sau români, interesați.

Art. 16. -

(1) Instruirea în Academie are ca obiectiv, pregătirea specifică și perfecționarea profesională a personalului aeronautic din aviația civilă, în scopul asigurării resurselor umane necesare pentru furnizarea serviciilor de transport aerian și de navigație aeriană, conform standardelor și practicilor recomandate de Organizația Internațională a Aviației Civile și adaptate la cerințele din spațiul Uniunii Europene.

(2) În perioada cursurilor de instruire, cursanții vor desfășura stagii de practică în cadrul Academiei și al agenților aeronautici, potrivit contractelor încheiate de Academie cu aceștia.

Art. 17. - Modificări (1)

(1) La absolvirea cursurilor de pregătire specifică, de pregătire periodică și de specializare, cursanții vor susține un examen de absolvire, iar la terminarea cursurilor de perfecționare vor prezenta și vor susține o lucrare de absolvire.

(2) Probele teoretice și practice, criteriile de apreciere pentru examenul de absolvire se stabilesc de către consiliul Academiei pe baza reglementărilor aeronautice.

(3) Tematica lucrării de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională se stabilește de către consiliul Academiei, la propunerea agenților aeronautici care au desemnat cursanții respectivi.

Art. 18. - Modificări (1)

(1) Absolvenților Academiei li se eliberează un atestat, în conformitate cu modelul aprobat de ministrul transporturilor.

(2) Absolvenții Academiei au dreptul să exercite funcții de personal aeronautic civil numai după obținerea unei licențe corespunzătoare, în conformitate cu reglementările aeronautice în vigoare.

Art. 19. -

(1) Personalul preluat la înființarea Academiei de la Centrul de Perfecționare a Personalului din Aviația Civilă - București se consideră transferat și își păstrează salariile avute până la negocierea acestora, conform reglementărilor în vigoare. Modificări (1)

(2) Criteriile de selecționare a personalului care urmează să fie transferat vor ține seama, în mod prioritar, de competența și nivelul de calificare profesională, de vechimea în activitatea aeronautică și de natura posturilor necesare realizării programelor de instruire specifice personalului aeronautic civil.

Art. 20. - Modificări (1)

Academia nu face parte din sistemul național de învățământ și educație și nu este supusă dispozițiilor legale în vigoare cu privire la acreditarea instituțiilor de învățământ superior și recunoașterea diplomelor.

Art. 21. - Modificări (1)

Punctul 31 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 44/1997 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 38 din 7 martie 1997, cu modificările și completările ulterioare, va avea următorul cuprins:

"

31. Academia Română de Aviație Extrabugetară București"

Art. 22. -

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă orice dispoziție contrară.

p. PRIM-MINISTRU,
VICTOR BABIUC

Contrasemnează:
Ministrul transporturilor,
Traian Băsescu
p. Ministrul finanțelor,
Bujor Bogdan Teodoriu,
secretar de stat
p. Ministrul muncii și protecției sociale,
Simona Marinescu,
secretar de stat
Ministrul educației naționale,
Andrei Marga

București, 28 ianuarie 1999.

Nr. 15.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...