Guvernul României

Ordonanța nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice

Modificări (4), Referințe (2)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 431 din 31 august 1999.

În vigoare de la 30 octombrie 1999 până la 01 septembrie 2018, fiind înlocuit prin Ordonanță 107/1999(r1);
Publicare aplicabilă de la 30 octombrie 1999 până la 06 iunie 2007, fiind înlocuită prin republicarea (r1) din Monitorul Oficial, Partea I nr. 387 din 07 iunie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul dispozițiilor art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și ale art. 1 lit. P pct. 2 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României emite următoarea ordonanță:

CAPITOLUL I Definiții și domeniul de aplicabilitate

Art. 1. -

Prezenta ordonanță are ca obiect armonizarea legislației cu cea a statelor membre ale Uniunii Europene privind pachetele de servicii turistice vândute sau oferite spre vânzare pe teritoriul României, indiferent de locul de realizare al acestora.

Art. 2. -

În sensul prezentei ordonanțe, prin următorii termeni se înțelege:

1. pachet de servicii turistice - combinația prestabilită a cel puțin două dintre următoarele trei grupe de servicii, cu condiția ca durata neîntreruptă a acestora să depășească 24 de ore sau să cuprindă o înnoptare, și anume:

a) transport;

b) cazare;

c) alte servicii, fără legătură cu transportul sau cazarea sau care nu sunt accesorii ale acestora și care reprezintă o parte semnificativă a pachetului de servicii turistice, cum ar fi: alimentație, tratament balnear, agrement și altele asemenea;

2. contract de organizare de călătorii turistice - orice contract prin care o agenție de turism touroperatoare se angajează, în nume propriu, să procure alteia sau unei persoane fizice, în schimbul plății unui preț, un pachet de servicii turistice sau prestații izolate ale acestuia; Modificări (2)

3. contract de intermediere de călătorii turistice - orice contract prin care o agenție de turism detailistă se obligă să procure, în numele alteia, în schimbul plății unui preț, fie un contract de călătorii turistice, fie una sau mai multe prestații izolate ce permit efectuarea unei călătorii turistice sau a unei cazări oarecare.

Facturarea separată a diferitelor prestații ale aceluiași pachet de servicii nu exonerează agenția de turism touroperatoare sau detailistă de obligațiile ce decurg din prezenta ordonanță;

4. agenția de turism - orice unitate specializată care organizează, oferă și vinde pachete de servicii turistice sau componente ale acestora. Modificări (1)

Agențiile de turism pot fi de următoarele tipuri:

a) agenție de turism touroperatoare, având ca obiect de activitate organizarea și vânzarea pe cont propriu a pachetelor de servicii turistice sau a componentelor acestora, direct sau prin intermediari;

b) agenție de turism detailistă, care vinde sau oferă spre vânzare, în contul unei agenții de turism touroperatoare, pachete de servicii turistice sau componente ale acestora contractate cu aceasta;

5. consumator - orice persoană care cumpără sau se angajează să cumpere pachetul de servicii turistice - contractant principal - sau orice persoană în numele căreia contractantul principal se angajează să cumpere pachetul de servicii turistice - alți beneficiari - sau orice persoană în favoarea căreia contractantul principal sau alți beneficiari cedează pachetul de servicii turistice - cesionarul. Modificări (2)

Art. 3. - Modificări (1)

Dacă o agenție de turism acționează în calitate de intermediar pentru o agenție de turism touroperatoare care nu este stabilită în România, aceasta este considerată ca organizator de călătorii turistice în raporturile cu consumatorul. Modificări (1)

CAPITOLUL II Informarea consumatorului de servicii turistice Modificări (2)

Art. 4. - Modificări (2)

Orice informații privind pachetul de servicii turistice, prețul acestuia și toate celelalte condiții aplicabile contractului, comunicate de organizator sau de detailist consumatorului, trebuie să conțină indicații corecte și clare, care să nu permită interpretări echivoce ale acestora.

Art. 5. - Modificări (2)

Materialele publicitare turistice puse la dispoziție consumatorului în vederea încheierii contractului - cataloage sau pliante - trebuie să indice, în mod lizibil, clar și precis, prețul și informațiile corespunzătoare referitoare la:

a) destinație;

b) ruta;

c) mijloacele de transport utilizate, caracteristicile și categoria acestora;

d) tipul unităților de cazare, denumirea, categoria de clasificare și principalele lor caracteristici; în cazul călătoriilor turistice efectuate în alte țări se vor preciza diferențele dintre categoriile de clasificare din țările respective și cele conform normelor din România;

e) serviciile de masă oferite și categoria de clasificare a unităților de alimentație;

f) informații de ordin general privind pașapoartele, vizele și formalitățile sanitare necesare pentru călătorie și ședere;

g) valoarea sau procentul din preț ce trebuie achitat cu titlu de avans și graficul pentru efectuarea restului de plată;

h) numărul minim de persoane ce trebuie realizat pentru a avea loc călătoria și, în acest caz, data limită de informare a consumatorului în caz de anulare a călătoriei turistice;

i) posibilități de încheiere a unor asigurări facultative pentru asistență în caz de boală, accidente etc.;

j) specificul călătoriei turistice și publicul căreia i se adresează.

Art. 6. - Modificări (1)

Informațiile conținute de materialele publicitare turistice angajează organizatorul sau detailistul de călătorii turistice, în afara cazului în care:

- eventualele schimbări în aceste informații au fost comunicate în mod clar consumatorului înaintea încheierii contractului; Modificări (1)

- modificările au fost efectuate, cu acordul părților contractante, ulterior încheierii contractului.

Art. 7. - Modificări (1)

Organizatorul și/sau detailistul trebuie să comunice consumatorului, în scris sau prin orice altă formă corespunzătoare, înaintea încheierii contractului, informațiile de ordin general privind regimul pașapoartelor și al vizelor și formalitățile de sănătate necesare pentru călătorie și ședere. Modificări (1)

Art. 8. - Modificări (1)

Organizatorul și/sau detailistul trebuie să furnizeze în scris consumatorului, într-un termen stabilit prin contract, înainte de data plecării, următoarele informații: Modificări (1)

a) orarele, locurile escalelor și legăturile, precum și locul ce urmează a fi ocupat de consumator în fiecare dintre mijloacele de transport incluse în contract; Modificări (1)

b) numele, adresa, numărul de telefon și de fax al reprezentanței locale a organizatorului și/sau detailistului sau, în lipsa acesteia, cele ale autorităților locale care pot ajuta consumatorul în caz de nevoie. Modificări (1)

În cazul în care aceste reprezentanțe sau autorități locale nu există, consumatorul trebuie să dispună de un număr de apel de urgență sau de orice altă informare care să îi permită contactarea organizatorului și/sau detailistului; Modificări (1)

c) pentru călătoriile și șederile minorilor, informații care să permită stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul șederii copilului;

d) posibilitatea semnării unui contract de asigurare facultativă, care să acopere taxele de transfer ale consumatorului, sau a unui contract de asistență, care să acopere taxele de repatriere în caz de accidentare sau de boală. Modificări (1)

CAPITOLUL III Contractul de organizare de călătorii turistice Modificări (2)

Art. 9. - Modificări (2)

(1) Agenția de turism touroperatoare sau detailistă este obligată să furnizeze consumatorului, în momentul rezervării călătoriei, un bon de comandă.

(2) Contractul ia naștere în momentul în care consumatorul primește confirmarea scrisă a rezervării, transmisă de organizatorul sau detailistul călătoriei turistice - care acționează în numele organizatorului - în cel mult 60 de zile calendaristice de la data semnării bonului de comandă.

(3) În cazul în care conținutul bonului de comandă diferă de conținutul confirmării călătoriei turistice sau dacă această confirmare nu s-a făcut în termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnării bonului de comandă, consumatorul poate considera că voiajul nu a fost rezervat și are dreptul la rambursarea imediată a tuturor sumelor deja plătite.

(4) Nerespectarea dispozițiilor cuprinse la alin. (1)-(3) nu împiedică încheierea cu întârziere a contractului de călătorie turistică, indiferent de perioada rămasă până la plecare, dacă părțile sunt de acord.

Art. 10. - Modificări (2)

(1) Bonul de comandă și contractul de călătorie turistică trebuie să menționeze, în scris, cel puțin:

a) destinația(iile), călătoriei turistice și, în cazul perioadelor de sejur, durata și datele de sosire și de plecare;

b) mijloacele de transport utilizate, caracteristicile și categoriile de clasificare ale acestora, datele, orele și locurile de plecare/sosire, la ducere și la întoarcere;

c) în cazul în care pachetul de servicii turistice include și cazarea, adresa, caracteristicile și categoria de clasificare a structurilor de primire turistice în care se face aceasta, conformitatea sa cu reglementările țării de primire și menționarea diferențelor între acestea și normele în vigoare din România;

d) serviciile de masă furnizate - pensiune completă, demipensiune, mic dejun - și categoria de clasificare a unităților de alimentație;

e) dacă realizarea pachetului de servicii turistice necesită un număr minim de persoane, data limită de informare a consumatorului privind anularea călătoriei turistice comandate;

f) ruta;

g) vizitele, excursiile sau alte servicii care sunt incluse în prețul total convenit al pachetului de servicii turistice;

h) numele și adresa agenției(iilor) de turism organizatoare și, după caz, a agenției de turism detailiste și a societății de asigurări;

i) prețul pachetului de servicii, cu indicarea cazurilor în care acesta poate fi modificat, și prețurile pentru anumite servicii - taxe de aterizare, îmbarcare/debarcare în porturi și pe aeroporturi, taxe de turist - dacă acestea nu sunt incluse în prețul pachetului de servicii turistice;

j) termenele și modalitatea de plată a prețului;

k) solicitările speciale ale consumatorului, făcute cunoscute agenției de turism organizatoare sau celei detailiste în momentul efectuării comenzii și acceptate de cele două părți;

l) termenele în care consumatorul trebuie să transmită o eventuală reclamație pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a contractului călătoriei turistice;

m) condițiile de reziliere a contractului de către consumator;

n) obligațiile agenției(iilor) de turism în cazul anulării călătoriei turistice.

(2) În toate cazurile agenția de turism are obligația să înmâneze consumatorului un exemplar din contract.

(3) Contractul poate fi prezentat și sub forma unui catalog, pliant sau alt înscris, dacă consumatorul este informat despre aceasta și dacă documentul conține informațiile prevăzute la alin. (1).

Art. 11. - Modificări (1)

(1) În cazul în care consumatorul nu poate să participe la călătoria turistică, acesta poate să transfere contractul unei terțe persoane care îndeplinește toate condițiile prevăzute în pachetul de servicii turistice contractat. Modificări (1)

(2) Transferul poate fi realizat numai cu anunțarea agenției de turism semnatare a contractului.

(3) Consumatorul care cedează pachetul său de servicii, precum și cesionarul sunt responsabili, în mod solidar, de plata prețului călătoriei și a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia aceste cedări. Modificări (1)

Art. 12. -

(1) Prețurile stabilite în contract nu pot fi modificate, cu excepția cazului în care contractul prevede în mod explicit acest lucru, atât în vederea majorării, cât și a reducerii, precum și modul de calcul ai acestora, și numai dacă modificarea are loc ca urmare a variațiilor:

a) costurilor de transport, inclusiv costul carburantului;

b) redevențelor și taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi și aeroporturi și a taxelor de turist;

c) cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.

(2) Prețurile stabilite în contract nu pot fi majorate, în nici un caz, în cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plecării.

(3) În cazul în care prețurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, indiferent de motivele majorării, consumatorul poate rezilia contractul fără nici o obligație față de agenția de turism, aceasta din urmă având obligația de a rambursa imediat consumatorului toate sumele aferente călătoriei turistice plătite de acesta. Modificări (2)

Art. 13. -

În cazul în care agenția de turism este nevoită să modifice una din prevederile esențiale ale contractului, aceasta are obligația să informeze consumatorul cu cel puțin 15 zile înainte de data plecării, iar acesta să comunice agenției de turism în termen de 5 zile de la primirea înștiințării hotărârea sa de a opta fie pentru: Modificări (2)

a) rezilierea contractului fără plată de penalități;

b) acceptarea noilor condiții ale contractului.

Art. 14. -

În cazul în care consumatorul reziliază contractul conform prevederilor art. 13 sau agenția de turism anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, consumatorul are dreptul: Modificări (2)

a) să accepte la același preț un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau superioară, propus de agenția de turism;

b) să accepte un pachet de servicii de calitate inferioară, propus de agenția de turism, cu rambursarea imediată a diferenței de preț;

c) să i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.

Art. 15. - Modificări (1)

Consumatorul poate, în orice moment, să rezilieze, în totalitate sau în parte, contractul. În cazul în care consumatorul reziliază contractul pentru un motiv care îi este imputabil, el va despăgubi agenția de turism pentru prejudiciul creat acesteia ca urmare a rezilierii. Despăgubirea se poate ridica la maximum prețul călătoriei turistice. Modificări (1)

Art. 16. - Modificări (1)

În cazurile menționate la art. 13 și 14, consumatorul are dreptul să solicite agenției de turism și o despăgubire pentru neîndeplinirea prevederilor contractului inițial, cu excepția cazurilor în care: Modificări (1)

a) anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de persoane menționat în contract, iar agenția de turism a informat consumatorul, în scris, în termenul menționat în contract, termen care nu poate fi mai mic de 15 zile calendaristice premergătoare datei plecării; Modificări (1)

b) anularea s-a datorat unui caz de forță majoră, prin acesta înțelegându-se circumstanțe anormale și imprevizibile, independente de voința celui care le invocă, și ale căror consecințe nu au putut fi evitate, în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările;

c) anularea s-a făcut din vina consumatorului. Modificări (1)

Art. 17. - Modificări (1)

În cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile prevăzute în contract nu este realizată sau agenția de turism organizatoare constată că nu le va putea realiza, aceasta este obligată:

a) să ofere consumatorului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice, fără majorarea prețului; Modificări (1)

b) să restituie consumatorului sumele ce reprezintă diferența dintre serviciile achitate și cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice; Modificări (1)

c) în cazul în care nu pot fi oferite consumatorului alternative corespunzătoare sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate, să asigure, fără costuri suplimentare, transportul retur al consumatorului la locul de plecare, ori în alt loc agreat de acesta și, după caz, despăgubirea pentru serviciile neprestate. Modificări (1)

Art. 18. - Modificări (1)

(1) Agenția de turism este răspunzătoare pentru buna executare a obligațiilor asumate prin contract, inclusiv în situația în care aceste obligații trebuiau îndeplinite de către o altă agenție de turism sau de către alți prestatori de servicii.

(2) De la prevederile alin. (1) se exceptează următoarele cazuri:

a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor asumate prin contract se datorează consumatorului; Modificări (1)

b) când neîndeplinirea obligațiilor este atribuită unui terț care nu este parte în contract, iar cauzele nerealizărilor nu puteau fi prevăzute sau evitate;

c) când neîndeplinirea obligațiilor se datorează unor cauze de forță majoră sau unor împrejurări pe care nici agenția de turism, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita.

(3) În cazurile prevăzute la alin. (2) lit. b) și c), agenția de turism parte în contract este obligată să acorde asistență promptă consumatorului aflat în dificultate. Modificări (1)

Art. 19. - Modificări (1)

(1) Pentru daunele materiale cauzate de nerespectarea de către agenția de turism organizatoare a serviciilor cuprinse în contract, responsabilitatea acesteia privind despăgubirea consumatorului nu poate depăși de două ori prețul pachetului de servicii turistice înscris în contract. Modificări (1)

(2) Agenția de turism organizatoare și/sau detailistă nu pot exclude sau limita responsabilitatea lor pentru prejudiciul cauzat de moartea sau de rănirea consumatorului ca urmare a acțiunilor sau a neglijenței lor. Modificări (1)

Art. 20. - Modificări (1)

(1) Deficiențele constatate de către consumator la fața locului, cu privire la realizarea pachetului de servicii contractat, vor fi sesizate prompt, în scris sau sub orice altă formă, atât prestatorului de servicii, cât și agenției de turism de la care consumatorul a cumpărat pachetul de servicii turistice. Modificări (1)

(2) Această obligație a consumatorului trebuie menționată clar și explicit în contract. Modificări (1)

Art. 21. - Modificări (1)

În cazul unor reclamații ale consumatorului cu privire la realizarea serviciilor turistice contractate, agenția de turism organizatoare, agenția de turism detailistă, precum și prestatorii de servicii vor acționa imediat pentru soluționarea reclamațiilor și vor face proba eforturilor depuse de ei în acest scop. Modificări (1)

Art. 22. - Modificări (2)

Agenția de turism parte contractantă trebuie să dovedească, cu garanții acoperitoare proprii sau prin polițe de asigurare, că poate asigura, în caz de insolvabilitate sau de faliment, rambursarea sumelor achitate de către consumator, precum și a celor necesare repatrierii acestuia.

CAPITOLUL IV Acțiuni în justiție

Art. 23. - Modificări (1)

(1) Acțiunile cărora le poate da naștere un contract de călătorii turistice care cade sub incidența prezentei ordonanțe, din cauză de deces, de rănire sau altă atingere a integrității fizice sau psihice a turistului, se prescriu după 2 ani. Modificări (1)

(2) În cazul rănirii sau al altei atingeri aduse integrității fizice sau psihice care a cauzat moartea după data la care contractul prevedea că ia sfârșit prestația ce a dat naștere la diferend, termenul de prescripție de 2 ani prevăzut la alin. (1) începe să curgă de la data decesului, dar nu mai târziu de 3 ani de la data executării prestației prevăzute în contract.

(3) Acțiunile cărora le-a dat naștere un contract de călătorii turistice care cade sub incidența prezentei ordonanțe, altele decât cele prevăzute la alin. (1) și (2), se prescriu în termen de un an. Modificări (1)

(4) Termenul de prescripție curge de la data la care contractul prevede că ia sfârșit prestația ce a dat naștere la diferend.

CAPITOLUL V Supravegherea activității de organizare sau de
intermediere de călătorii turistice

Art. 24. - Modificări (3)

Controlul respectării dispozițiilor prezentei ordonanțe se face de către organele de specialitate ale Autorității Naționale pentru Turism și ale Oficiului pentru Protecția Consumatorilor.

Art. 25. -

Organele de control efectuează verificări la sesizarea persoanelor prejudiciate prevăzute la art. 2 pct. 5 și din oficiu.

Art. 26. - Modificări (1)

Organizatorul și/sau intermediarul de călătorii turistice are obligația de a prezenta organelor de control contractele încheiate cu turiștii, în original.

Art. 27. -

Organele de control încheie, după caz, procese-verbale în care se consemnează faptele constatate cu ocazia verificărilor făcute și se înscriu articolele din ordonanță încălcate și vor aplica sancțiunea prevăzută de lege.

CAPITOLUL VI Sancțiuni

Art. 28. - Modificări (1)

Dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, aprobată și modificată prin Legea nr. 11/1994, republicată, sunt aplicabile prezentei ordonanțe.

Art. 29. -

Constituie contravenție, în măsura în care fapta nu este săvârșită în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerată infracțiune, încălcarea prevederilor art. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, art. 14 lit. c), art. 17, art. 18 alin. (1) și (3), art. 21 și 23.

Art. 30. -

Contravențiile prevăzute la art. 29 se sancționează cu amendă de la 4.000.000 lei la 10.000.000 lei.

Prevederile prezentei ordonanțe se completează cu dispozițiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, cu excepția celor de la art. 25-27.

CAPITOLUL VII Dispoziții finale

Art. 31. -

Prezenta ordonanță intră în vigoare după 60 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

Pe aceeași dată se abrogă orice dispoziții contrare.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:
p. Președintele Autorității Naționale pentru Turism,
Dorin Anton
Oficiul pentru Protecția Consumatorilor
Eliade Mihăilescu,
secretar de stat

București, 30 iulie 1999.

Nr. 107.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...