Guvernul României

Ordonanța nr. 68/1999 privind finanțarea activității Direcției Generale a Penitenciarelor din subordinea Ministerului Justiției

Modificări (2), Referințe (1), Practică judiciară

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 august 1999 până la 24 martie 2012, fiind abrogat prin Lege 48/2012.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și ale art. 1 lit. D pct. 3 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României emite următoarea ordonanță:

Art. 1. -

Finanțarea activității Direcției Generale a Penitenciarelor din subordinea Ministerului Justiției și a unităților subordonate acesteia se efectuează în conformitate cu dispozițiile art. 70 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice, respectiv din venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat.

Art. 2. -

(1) Direcția Generală a Penitenciarelor, cu sediul în București, str. Maria Ghiculeasa nr. 47, sectorul 2, are personalitate juridică.

(2) Conducătorul Direcției Generale a Penitenciarelor are calitatea de ordonator secundar de credite, iar conducătorii unităților din subordinea acesteia au calitatea de ordonatori terțiari de credite.

(3) Ordonatorii terțiari de credite din subordinea Direcției Generale a Penitenciarelor au competența să încheie contracte de aprovizionare, de executare de lucrări și de prestări de servicii pentru unitățile lor.

(4) Direcția Generală a Penitenciarelor asigură asistența juridică unităților sale subordonate.

Art. 3. -

(1) Veniturile care se realizează din activitățile organizate de către Direcția Generală a Penitenciarelor și de unitățile subordonate sunt cele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță și vor fi reținute în scopul finanțării parțiale a unor activități prevăzute în aceeași anexă, indiferent de momentul încasării acestora.

(2) Pentru acoperirea întregului necesar de cheltuieli curente și de capital, veniturile extrabugetare se completează cu alocații de la bugetul de stat.

Art. 4. - Practică judiciară (1)

(1) Veniturile realizate de către Direcția Generală a Penitenciarelor și de unitățile subordonate, din activitățile proprii, pot fi încasate în lei sau în echivalent valoric în produse, servicii și materiale (alimente, furaje, medicamente, materiale de uz gospodăresc și cu caracter funcțional, materiale de construcții etc.), obiecte de inventar și echipament, cazarmament, precum și în mijloace fixe, în condițiile în care articolele respective sunt prevăzute în structura bugetului propriu de venituri și cheltuieli.

(2) În scopul realizării de venituri extrabugetare din agricultură, unitățile din subordinea Direcției Generale a Penitenciarelor pot încheia contracte de arendare a terenurilor agricole care aparțin unor agenți economici, persoane juridice sau fizice, pe durată determinată, în conformitate cu prevederile legale.

(3) Activitățile lucrative desfășurate de Regia Autonomă "Multiproduct" din subordinea Ministerului Justiției sunt exceptate de la aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, republicată, cu modificările ulterioare, precum și ale Ordonanței Guvernului nr. 23/1996 privind repartizarea profitului la regiile autonome. Practică judiciară (1)

(4) Sumele rezultate din aplicarea alin. (3) se constituie în surse de finanțare ale Direcției Generale a Penitenciarelor. Modalitatea și termenele de virare a sumelor se stabilesc prin ordin al ministrului justiției. Practică judiciară (1)

Art. 5. -

Veniturile extrabugetare și alocațiile de la bugetul de stat se păstrează în conturi nepurtătoare de dobânzi, deschise la trezorerii sau la Banca Comercială Română - S.A., după caz.

Art. 6. -

(1) Pentru stimularea personalului din unitățile sistemului penitenciar în realizarea unui volum cât mai mare de venituri extrabugetare, anual se constituie distinct un fond de premiere de 1% calculat asupra totalului acestora.

(2) Modul de utilizare a fondului prevăzut la alin. (1) se va stabili prin ordin al ministrului justiției.

Art. 7. -

Controlul realizării veniturilor și efectuării cheltuielilor din bugetul aprobat, precum și al gestionării mijloacelor materiale aflate în patrimoniul Direcției Generale a Penitenciarelor și al unităților subordonate se face de către organele specializate din Ministerul Finanțelor, Curtea de Conturi și Ministerul Justiției, potrivit competențelor legale.

Art. 8. -

Prevederile art. 12 alin. 4 din Legea nr. 23/1969 privind executarea pedepselor, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 62 din 2 mai 1973, se abrogă.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:
Ministru de stat, ministrul justiției,
Valeriu Stoica
Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș

București, 26 august 1999.

Nr. 68.

ANEXĂ

VENITURILE EXTRABUGETARE
care se rețin de către Ministerul Justiției - Direcția Generală a Penitenciarelor
pentru finanțarea activității acesteia și a unităților subordonate
Nr. crt. Denumirea sursei de venituri Destinația
ce se poate da veniturilor
1. Venituri din prestațiile cu deținuți, pentru persoane fizice și juridice - Cheltuieli de personal
2. Venituri realizate în atelierele de producție bugetară, organizate în cadrul penitenciarelor și al centrelor de reeducare - Cheltuieli materiale
3. Venituri realizate în gospodăriile agrozootehnice din unitățile sistemului penitenciar - Cheltuieli de capital
4. Venituri de la Regia Autonomă "Multiproduct" și alte surse de venituri ca: valorificări de bunuri, chirii, servicii medicale contra cost etc.

NOTĂ:

Pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de incapacitatea de muncă a deținuților și a celor de asigurare a folosirii permanente a acestora la activități productive, precum și în scopul creșterii gradului de finanțare din venituri extrabugetare, unitățile din sistemul penitenciar vor încasa de la beneficiarii prestațiilor o cotă fixă suplimentară de 35%, calculată asupra valorii acestora.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...