Dispoziții comune | Ordonanță 119/1999

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL IV Dispoziții comune

ARTICOLUL 26 Măsuri operative

(1) Ministerul Finanțelor efectuează inspecții ori de câte ori există indicii ale unor abateri de la legalitate sau regularitate în efectuarea de operațiuni, în sensul prezentei ordonanțe. Modificări (2)

(2) Ministerul Finanțelor efectuează inspecții în toate cazurile în care este sesizat de către un contabil-șef în legătură cu efectuarea de operațiuni pe propria răspundere a ordonatorului de credite fără viză de control financiar preventiv. Modificări (2)

(3) Inspecțiile se efectuează de către persoane din structura Ministerului Finanțelor, în baza unui ordin de serviciu emis de ministrul finanțelor, sau de către persoane delegate în acest sens de către ministrul finanțelor. Modificări (2)

(4) Ordinul de serviciu prevăzut la alin. (3) va preciza, în mod obligatoriu, scopul și obiectivele inspecției, durata inspecției, persoana sau persoanele desemnate să efectueze inspecția.

(5) Instituțiile publice sunt obligate să asigure accesul reprezentanților Ministerului Finanțelor la toate documentele, datele și informațiile relevante pentru scopul și obiectivele inspecției, la inspectarea bunurilor ce fac obiectul operațiunilor controlate, precum și în spațiile unde se găsesc asemenea bunuri, documente sau informații relevante. Modificări (2)

(6) Organizarea inspecțiilor și stabilirea atribuțiilor generale în efectuarea acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului, iar atribuțiile de detaliu, fluxul informațional și metodologia de lucru, prin ordin al ministrului finanțelor. Modificări (2)

(7) Actul de constatare întocmit cu ocazia inspecțiilor poate fi contestat de către cel controlat. Termenul și locul de depunere a contestației, precum și procedura și termenul de soluționare a acesteia se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanțelor. Modificări (2)

(8) Dacă actul de constatare stabilește existența unor abateri de la legalitate sau regularitate care au produs sau ar putea produce pagube pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, iar actul respectiv nu a fost contestat în termen sau contestația a fost respinsă ori a fost admisă în parte, persoana care a emis ordinul de serviciu prevăzut la alin. (3) are obligația de a sesiza Curtea de Conturi, care va decide cu privire la măsurile care se impun. Sesizarea se face sub forma unui raport și trebuie să fie însoțită de actul de constatare, acte, documente și probe care au stat la baza constatărilor, contestația depusă, decizia de soluționare a contestației.

ARTICOLUL 27 Măsuri speciale

În cazul în care printr-un acord, tratat sau alte asemenea documente de finanțare externă se prevăd măsuri specifice de control financiar, Guvernul este autorizat să emită, la propunerea Ministerului Finanțelor, hotărâri cu caracter derogatoriu la prezenta ordonanță. Modificări (2)

ARTICOLUL 28 Dispoziții privind auditul intern al instituțiilor
publice cu număr mic de posturi
Modificări (2)

(1) La instituția publică cu un număr de posturi mai mic de 25 organul ierarhic superior al acesteia poate decide să nu se organizeze distinct activitatea de audit intern. În această situație, auditul intern al instituției publice în cauză se asigură de către compartimentul de audit intern din cadrul organului ierarhic superior al acesteia. Modificări (2)

(2) Instituția publică cu un număr de posturi mai mic de 25, care nu este în subordinea unei alte instituții publice, poate decide să nu organizeze distinct activitatea de audit intern. Conducătorul instituției publice care a decis neorganizarea activității de audit are obligația să solicite efectuarea certificării trimestriale și anuale a bilanțului contabil și a contului de execuție bugetară de către persoane desemnate din cadrul serviciilor publice descentralizate ale Ministerului Finanțelor ori pe bază de contract încheiat de instituția publică în cauză cu persoane fizice sau juridice agreate, potrivit normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanțelor. Modificări (2)

ARTICOLUL 29 Dispoziții cu privire la regiile autonome, societățile comerciale cu capital majoritar de stat și societățile comerciale care beneficiază de drepturi exclusive sau speciale

(1) Numirea contabililor-șefi ai regiilor autonome, societăților comerciale la care-statul sau o autoritate a administrației publice locale deține mai mult de 70% din numărul voturilor în adunarea generală și ai societăților comerciale care beneficiază de drepturi exclusive sau speciale atribuite de către o instituție publică se face cu respectarea condițiilor și criteriilor unitare, aprobate prin ordin al ministrului finanțelor. Destituirea, suspendarea sau schimbarea din funcție a contabililor-șefi de la aceste regii autonome și societăți comerciale se face numai cu aprobarea conducătorului instituției publice în coordonarea căreia funcționează regia autonomă, care exercită, în numele statului sau al unei autorități a administrației publice locale, drepturile acționarului la societățile comerciale la care statul sau o autoritate â administrației publice locale deține mai mult de 70% din numărul voturilor în adunarea generală sau care a atribuit societății comerciale drepturi exclusive sau speciale. Modificări (2)

(2) Auditorii interni ai instituțiilor publice au dreptul să efectueze activități de audit intern asupra: Modificări (2)

a) regiilor autonome din coordonarea instituției publice respective;

b) societăților comerciale la care instituția publică respectivă exercită, în numele statului sau al unei autorități a administrației publice locale, drepturile acționarului majoritar, dacă statul sau o autoritate a administrației publice locale deține la societatea comercială în cauză mai mult de 70% din numărul voturilor în adunarea generală;

c) societăților comerciale cărora instituția publică respectivă le-a atribuit drepturi exclusive sau speciale.

ARTICOLUL 30 Controlul financiar preventiv delegat al unor operațiuni cu risc important

Prin ordin, ministrul finanțelor poate decide exercitarea controlului financiar preventiv delegat de către controlori delegați și asupra operațiunilor finanțate sau cofinanțate din fonduri publice, ale altor instituții publice decât cele prevăzute la art. 16 alin. (2) sau ale unor persoane juridice de drept privat. Modificări (2)

ARTICOLUL 31 Alte dispoziții

Prevederile prezentei ordonanțe se aplică și altor persoane juridice decât instituțiile publice, dacă aceste persoane juridice gestionează fonduri publice cu orice titlu și/sau administrează patrimoniul public în privința gestionării fondurilor publice și administrării patrimoniului public în cauză.

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță 119/1999:
Dispoziții generale
Dispoziții privind auditul intern
Dispoziții privind controlul financiar preventiv
Dispoziții comune
Contravenții și sancțiuni
Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...