Atribuțiile controlorului delegat | Ordonanță 119/1999

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții privind controlul financiar preventiv - Dispoziții privind controlorii delegați -
ARTICOLUL 21
Atribuțiile controlorului delegat

(1) Atribuțiile controlorului delegat sunt, în principal, următoarele:

a) exercitarea controlului financiar preventiv delegat asupra proiectelor de operațiuni ale ordonatorului principal de credite, în conformitate cu ordinul de numire și cu normele metodologice aprobate potrivit prezentei ordonanțe; Modificări (1)

b) supravegherea organizării, ținerii, actualizării și raportării evidenței angajamentelor;

c) informarea directă a ministrului finanțelor, prin rapoarte lunare, cu privire la situația curentă a angajamentelor efectuate, la vizele acordate și situațiile de refuz de viză; câte o copie de pe raportul respectiv se transmite întotdeauna controlorului financiar șef și ordonatorului principal de credite pe lângă care este numit; Modificări (2)

d) formularea de avize cu caracter consultativ, la solicitarea ordonatorului principal de credite pe lângă care este numit sau la cererea ministrului finanțelor, precum și din inițiativă proprie, în privința conformității, economicității, eficacității sau eficienței unor operațiuni sau proiecte de acte normative; Modificări (3)

e) elaborarea de propuneri și proiecte privind perfecționarea controlului financiar preventiv;

f) participarea la activitățile corpului controlorilor delegați;

g) îndeplinirea altor atribuții, stabilite prin ordin al ministrului finanțelor. Modificări (2)

(2) Controlorul delegat nu se pronunță asupra oportunității operațiunilor, ce fac obiectul controlului financiar preventiv delegat.

(3) Controlorul delegat este obligat să își exercite atribuțiile cu bună-credință și cu deplină responsabilitate. Pentru actele sale, întreprinse cu bună-credință în exercițiul atribuțiilor sale și în limita acestora, controlorul delegat nu poate fi sancționat sau trecut în altă funcție.

(4) Controlorul delegat își exercită atribuțiile în mod independent. El raportează în mod direct ministrului finanțelor și nu i se poate impune, pe nici o cale, acordarea ori refuzul vizei de control financiar preventiv delegat. Modificări (3)

(5) Controlorul delegat este obligat să păstreze secretul de stat, secretul de serviciu și confidențialitatea în legătură cu faptele, informațiile sau documentele de care ia cunoștință în exercitarea funcției.

(6) Evaluarea activității controlorului delegat se face anual prin calificative, pe baza informațiilor cuprinse în rapoartele anuale privind activitatea controlorilor delegați, rapoartele auditului intern și rapoartele Curții de Conturi. Calificativele anuale primite de fiecare controlor delegat se păstrează pe toată durata exercitării de către acesta a atribuțiilor funcției. Ministrul finanțelor demite de îndată controlorul delegat care a înregistrat un calificativ "insuficient" sau, de trei ori consecutiv, calificativul "satisfăcător". Modificări (3)

(7) Controlorul delegat răspunde disciplinar pentru abateri de la îndatoririle de serviciu, potrivit reglementărilor în vigoare. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță 119/1999:
Conținutul controlului financiar preventiv
Organizarea controlului financiar preventiv
Organizarea controlului financiar preventiv propriu
Viza de control financiar preventiv propriu
Separarea atribuțiilor
Organizarea controlului financiar preventiv delegat
Viza de control financiar preventiv delegat
Durata controlului financiar preventiv delegat
Funcția de controlor delegat
Incompatibilități
Atribuțiile controlorului delegat
Gradele profesionale și salarizarea controlorilor delegați
Corpul controlorilor delegați
Refuzul de viză
Autorizarea efectuării unor operațiuni pentru care se refuză viza de control financiar preventiv
Măsuri operative
Măsuri speciale
Dispoziții privind auditul intern al instituțiilor publice cu număr mic de posturi
Dispoziții cu privire la regiile autonome, societățile comerciale cu capital majoritar de stat și societățile comerciale care beneficiază de drepturi exclusive sau speciale
Controlul financiar preventiv delegat al unor operațiuni cu risc important
Alte dispoziții
;
se încarcă...