Parlamentul României

Legea nr. 89/1999 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române

Modificări (...), Referințe (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 247 din 01 iunie 1999.

În vigoare de la 01 iunie 1999

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12 din 7 iulie 1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 8 iulie 1998, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul 1, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"

(3) Transportul feroviar public constituie, prin natura sa, un sector strategic de interes național, reprezintă un serviciu public esențial pentru societate, contribuie la libera circulație, la rezolvarea unor interese majore ale economiei, la deplasarea persoanelor, mărfurilor și a altor bunuri, în interiorul țării și în trafic internațional, cu un grad înalt de siguranță, în condiții ecologice, eficiente, și îndeplinește sarcini specifice pentru nevoile de apărare a țării, potrivit legii."

2. La articolul 1, după alineatul (3) se introduc alineatele (31) și (32) cu următorul cuprins:

"

(31) Serviciile conexe transportului sunt activitățile ce se desfășoară în legătură nemijlocită cu sau în timpul transportului.

(32) Serviciile adiacente transportului sunt activitățile ce au ca obiect asigurarea desfășurării în siguranță a transportului."

3. La articolul 2, literele b) și d) vor avea următorul cuprins:

"

b) dețin în proprietate sau cu chirie material rulant de tracțiune înmatriculat de autoritatea competentă, necesar pentru remorcarea trenurilor, sau trenuri automotoare, cu caracteristicile tehnice și de dotare impuse de prescripțiile de siguranță a circulației feroviare și de calitatea serviciului de transport;

...............................................................................................

d) dispun de personalul necesar atestat pentru efectuarea operațiunilor de transport feroviar care fac obiectul activității operatorului respectiv;"

4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

Licența pentru efectuarea serviciilor de transport feroviar prevăzute la art. 1 se acordă de Ministerul Transporturilor."

5. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins: Jurisprudență

"

(1) Transportul feroviar public de călători are caracter de serviciu public social. Pentru aceste servicii operatorii de transport feroviar public primesc de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz, diferențele dintre tarifele stabilite cu avizul autorităților publice competente și costurile reale de transport, la care se adaugă o cotă de profit între 3 și 5%."

6. La articolul 7 alineatul (2), literele b) și l) vor avea următorul cuprins:

"

b) elaborează și supune aprobării Guvernului programele de dezvoltare și de modernizare a infrastructurii feroviare deschise accesului public;

...............................................................................................

l) asigură gestionarea proprietății publice și private a statului din domeniul transportului feroviar;"

7. La articolul 7 alineatul (3), literele i) și r) vor avea următorul cuprins:

"

i) emite norme obligatorii pentru efectuarea transporturilor de mărfuri periculoase pe calea ferată;

...............................................................................................

r) aprobă norme și regulamente obligatorii pentru deținătorii de linii ferate industriale și de mijloace de transport pe calea ferată, care au acces pe infrastructura feroviară deschisă accesului public, după caz, precum și pentru beneficiarii de transport;"

8. La articolul 7, alineatul (4) se abrogă:

9. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

"

Art. 9. -

(1) Gestionarea infrastructurii feroviare, proprietate publică sau proprietate privată a statului, se asigură de către o companie națională rezultată ca urmare a reorganizării Societății Naționate a Căilor, Ferate Române, căreia i se atribuie în concesiune, fără plata redevenței, infrastructura feroviară publică și care deține în proprietate alte elemente ale infrastructurii feroviare preluate de la Societatea Națională a Căilor Ferate Române, stabilite prin hotărâre a Guvernului.

(2) Contractul de concesiune se încheie, în numele statului, cu Ministerul Transporturilor, pentru o perioadă de 49 de ani."

10. La articolul 10 alineatul (1), după litera e) se introduce litera f) cu următorul cuprins:

"

f) alte instalații și clădiri aferente infrastructurii feroviare."

11. La articolul 10, alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins:

"

(2) Elementele concrete ale infrastructurii feroviare publice, prevăzute la alin. (1), se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(3) Celelalte elemente ale ansamblului infrastructurii feroviare, neprevăzute la alin. (1), constituie proprietate privată a companiei care gestionează infrastructura feroviară publică sau, după caz, a societăților naționale și a societăților comerciale, rezultate din reorganizare, precum și a Societății Naționale a Căilor Ferate Române, rămasă după reorganizare."

12. La articolul 11, partea introductivă va avea următorul cuprins:

"

Art. 11. -

Exploatarea infrastructurii feroviare publice se realizează de către compania națională care gestionează infrastructura feroviară, prin:"

13. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

"

Art. 22. -

(1) Pentru realizarea de noi elemente ale infrastructurii feroviare publice sau pentru dezvoltarea, modernizarea ori reabilitarea celor existente, a căror finanțare nu se poate asigura de compania prevăzută la art. 9 alin. (1), precum și pentru exploatarea acestora Ministerul Transporturilor poate încheia contracte de concesionare cu alte persoane juridice, române sau străine, în condițiile legii.

(2) Pe data aprobării concesiunii contractul încheiat de Ministerul Transporturilor cu compania prevăzută la art. 9 alin. (1) se modifică în mod corespunzător."

14. La articolul 23, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"

(3) Închiderea liniilor ferate din motive de rentabilitate, urmată de conservare sau de dezafectare, ori menținerea în exploatare a liniei respective și regimul exploatării ei se aprobă de către Guvern, la propunerea Ministerului Transporturilor, cu avizul Ministerului Apărării Naționale și al administrației publice locale."

15. La articolul 25, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

"

(4) Zona de protecție a infrastructurii feroviare publice cuprinde terenurile limitrofe, situate de o parte și de alta a axei căii ferate, indiferent de proprietar, în limita a maximum 100 m de la axa căii ferate, precum și terenurile destinate sau care servesc, sub orice formă, la asigurarea funcționării acesteia. Limitele concrete ale zonelor de protecție se stabilesc pe baza normativelor emise de Ministerul Transporturilor, cu informarea scrisă a proprietarilor terenurilor în termen de 30 de zile."

16. La articolul 32, litera g) va avea următorul cuprins:

"

g) propun spre aprobare sau aprobă, după caz, în condițiile legii, studii de fezabilitate pentru modernizări și obiective de investiții noi care privesc transporturile pe căile ferate, proiectarea sau execuția de obiective de investiții noi și participă la recepția și la punerea în funcțiune a acestora, în conformitate cu programele aprobate;"

17. Articolul 44 va avea următorul cuprins:

"

Art. 44. -

Societatea Națională a Căilor Ferate Române continuă să ființeze, având ca obiect principal de activitate gestionarea datoriei și a creanțelor existente la data reorganizării. După finalizarea procesului de divizare Societatea Națională a Căilor Ferate Române se va reorganiza prin hotărâre a Guvernului, care va stabili forma juridică, atribuțiile și patrimoniul acesteia."

18. Articolul 45 va avea următorul cuprins:

"

Art. 45. -

Compania națională, societățile naționale și societățile comerciale prevăzute la art. 43 se organizează și funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prin hotărâre a Guvernului, care va stabili forma juridică, atribuțiile și patrimoniul acestora."

19. La articolul 48 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:

"

c) pot constitui societăți comerciale, filiale, agenții și reprezentanțe în țară și în străinătate, în condițiile legii;"

20. Articolul 57 va avea următorul cuprins:

"

Art. 57. -

Majorările de întârziere pentru neplata la termen a obligațiilor către stat și instituții publice, existente la data înmatriculării în registrul comerțului a companiei naționale care gestionează infrastructura feroviară, a societăților naționale și a societăților comerciale rezultate din reorganizare, precum și majorările datorate de Societatea Națională a Căilor Ferate Române în forma rămasă după reorganizare sunt scutite de la plată."

Art. II. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998 va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 19 aprilie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
PAULA IVĂNESCU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 19 aprilie 1999,. cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ULM SPINEANU

București, 25 mai 1999.

Nr. 89.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...