Parlamentul României

Legea nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii

Modificări (15), Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (9), Referințe (4), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 349 din 23 iulie 1999.

În vigoare de la 23 iulie 1999 până la 31 iulie 2004, fiind abrogat și înlocuit prin Lege 346/2004.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Jurisprudență

(1) Prezenta lege reglementează stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii.

(2) Prevederile cuprinse în prezentul act normativ se aplică și întreprinzătorilor autorizați prin Decretul-lege nr. 54/1990, precum și asociațiilor familiale.

Art. 2. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

În sensul prezentei legi, întreprinzătorul este o persoană fizică autorizată sau o persoană juridică care, în mod individual sau în asociere cu alte persoane fizice autorizate sau cu persoane juridice, organizează o societate comercială, denumită în continuare întreprindere, în vederea desfășurării unor fapte și acte de comerț conform prevederilor art. 3.

Art. 3. - Jurisprudență

Prin întreprindere se înțelege orice formă de organizare a unei activități economice, autonomă patrimonial și autorizată potrivit legilor în vigoare să facă acte și fapte de comerț, în scopul obținerii de profit prin realizarea de bunuri materiale, respectiv prestări de servicii, din vânzarea acestora pe piață, în condiții de concurență.

Art. 4. - Jurisprudență

(1) Întreprinderile mici și mijlocii care își desfășoară activitatea în sfera producției de bunuri materiale și servicii se definesc, în funcție de numărul mediu scriptic anual de personal, după cum urmează: Jurisprudență

a) până la 9 salariați - microîntreprinderi;

b) între 10 și 49 de salariați - întreprinderi mici;

c) între 50 și 249 de salariați - întreprinderi mijlocii.

(2) Nu se încadrează în prevederile prezentei legi societățile bancare, societățile de asigurare și reasigurare, societățile de administrare a fondurilor financiare de investiții, societățile de valori mobiliare și societățile cu activitate exclusivă de comerț exterior.

(3) Nu beneficiază de prevederile prezentei legi societățile comerciale care au ca acționar sau asociat persoane juridice care îndeplinesc cumulativ următoarele două condiții:

a) au peste 250 de angajați;

b) dețin peste 25% din capitalul social.

(4) Beneficiază de prevederile prezentei legi întreprinderile mici și mijlocii care realizează o cifră de afaceri anuală echivalentă cu până la 8 milioane euro. Jurisprudență

Art. 5. - Jurisprudență

(1) Dovada numărului mediu scriptic anual se eliberează de către camera de muncă, pe baza numărului mediu scriptic raportat în anul anterior, și este valabilă pentru întregul an în curs. Jurisprudență

(2) În cazul întreprinderilor înființate în anul în curs se va lua în calcul perioada cuprinsă între data înființării și data eliberării respectivei dovezi.

(3) Camera de muncă va elibera dovada prevăzută la alin. (1) în maximum 5 zile lucrătoare de la data solicitării.

(4) Dovada pentru nivelul cifrei de afaceri se eliberează de către administrația financiară, în baza hotărârii Guvernului.

Art. 6. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Beneficiază de prevederile prezentei legi numai întreprinderile mici și mijlocii cu capital integral privat.

Art. 7. -

Termenii microîntreprindere, întreprindere mică și mijlocie, precum și termenul derivat întreprinderi mici și mijlocii vor fi utilizați, potrivit prevederilor art. 4, în toate reglementările, statisticile și alte documente oficiale emise de către autorități sau alte instituții publice.

CAPITOLUL II Crearea unui cadru favorabil înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii

Secțiunea 1 Proceduri administrative

Art. 8. - Jurisprudență

Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, autoritățile administrației publice locale și camerele de comerț și industrie, în cadrul competenței lor, au obligația să elaboreze politici și să asigure măsuri și acțiuni menite să contribuie la protecția întreprinzătorilor în raporturile lor cu statul, în special prin simplificarea procedurilor administrative impuse întreprinderilor și prin prevenirea creșterii nejustificate a costurilor întreprinderilor, legate de conformarea acestora față de reglementările în vigoare.

Art. 9. -

(1) Sub sancțiunea nulității absolute, se interzic orice măsuri sau acte care au ca scop sau ca efect discriminarea în defavoarea întreprinderilor mici și mijlocii sau în defavoarea întreprinderilor nou-create, pe criterii de vechime sau dimensiune. Jurisprudență

(2) Pentru simplificarea formalităților administrative se introduce o procedură unică de înregistrare a întreprinderilor mici și mijlocii, prin completarea unui singur formular și prin depunerea acestuia la Camera de Comerț și Industrie - oficiul teritorial al registrului comerțului care, după înmatriculare sau transcrierea unor mențiuni modificatoare, va transmite, în termen de 20 de zile, informațiile necesare instituțiilor publice abilitate pentru înregistrarea fiscală, înregistrarea în evidența contribuabililor la asigurările sociale și la asigurările de sănătate.

Art. 10. -

(1) Pentru a stimula înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii se introduce o procedură simplificată privind obținerea avizelor, autorizațiilor și licențelor de funcționare, centralizată prin camerele de comerț și industrie - birourile de asistență pentru constituirea și dezvoltarea societăților comerciale. În acest caz, regimul tarifelor practicat va fi similar cu cel existent la oficiile registrului comerțului.

(2) Instituțiile publice abilitate să avizeze sau să autorizeze funcționarea întreprinderilor mici și mijlocii sunt obligate să colaboreze cu camerele de comerț și industrie pentru realizarea procedurilor prevăzute de lege.

Secțiunea a 2-a Accesul la servicii publice și la active aparținând societăților comerciale și companiilor naționale la care statul este acționar majoritar, precum și regiilor autonome

Art. 11. -

Guvernul, organele de specialitate ale administrației publice centrale și autoritățile locale sunt obligate să acorde sprijin întreprinderilor mici și mijlocii vizând facilitarea accesului lor la rețele de transport și de comunicații, asigurarea furnizării de energie, gaze, apă și alte utilități publice necesare activității acestora.

Art. 12. - Jurisprudență

(1) Întreprinderile mici și mijlocii au acces la activele disponibile ale societăților comerciale și companiilor naționale cu capital majoritar de stat, precum și ale regiilor autonome, în următoarele condiții: Jurisprudență

a) activele disponibile utilizate de întreprinderile mici și mijlocii în baza contractului de închiriere, a contractului de locație de gestiune sau a contractului de asociere în participațiune, încheiate cu societățile comerciale și companiile naționale cu capital majoritar de stat, precum și cu regiile autonome, la data intrării în vigoare a prezentei legi vor fi vândute, la solicitarea deținătorului, la prețul negociat, stabilit pe baza raportului de evaluare după deducerea investițiilor efectuate în activ de către chiriaș; Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

b) contractul de închiriere sau contractul de locație de gestiune se va transforma, la solicitarea deținătorului, în contract de leasing, cu clauză irevocabilă de vânzare; Respingeri de neconstituționalitate (4)

c) întreprinderile mici și mijlocii au drept de preempțiune la cumpărarea activelor disponibile ale societăților comerciale și companiilor naționale cu capital majoritar de stat, precum și ale regiilor autonome aflate în vecinătatea imediată a activelor pe care le dețin în proprietate; Jurisprudență

d) întreprinderile mici și mijlocii au prioritate la cumpărarea activelor disponibile ale societăților comerciale și companiilor naționale cu capital majoritar de stat, precum și ale regiilor autonome. În situația în care sunt mai mulți solicitanți, cumpărarea se va face prin licitație publică, pornindu-se de la prețul stabilit prin raportul de evaluare. În această situație, prin grila de punctaj se acordă unei întreprinderi mici și mijlocii un număr de puncte echivalent cu 30% din numărul de puncte acordat pentru cel mai mare preț oferit; Jurisprudență

e) întreprinderile mici și mijlocii au acces prioritar la închirierea, concesionarea sau leasingul activelor disponibile ale societăților comerciale și companiilor naționale cu capital majoritar de stat, precum și ale regiilor autonome, în condițiile art. 13.

(2) Societățile comerciale și companiile naționale cu capital majoritar de stat, precum și regiile autonome sunt obligate ca, în termen de 90 de zile de la data depunerii cererilor de către persoanele interesate, să încheie contracte de vânzare-cumpărare prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) sau să asigure accesul prioritar la închirierea, concesionarea sau leasingul activelor disponibile, în condițiile alin. (1) lit. e). Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(3) Vânzarea de active, în condițiile alin. (1), se poate face și cu plata în rate eșalonate pe termen de 3-5 ani, cu un avans de 5-20%. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(4) În situația închirierilor, limitele minime și maxime de chirie se stabilesc de către Fondul Proprietății de Stat, Ministerul Industriei și Comerțului, consiliile județene, municipale sau locale, în colaborare cu patronatele întreprinderilor mici și mijlocii, pe bază de motivare economică a părților implicate și în scopul sprijinirii înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii.

Art. 13. - Jurisprudență

(1) În înțelesul prezentei legi, se consideră active disponibile activele care nu sunt utilizate. Societățile comerciale și companiile naționale cu capital majoritar de stat, precum și regiile autonome sunt obligate să stabilească și să întocmească listele cuprinzând activele disponibile, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Listele vor fi transmise la birourile de asistență pentru constituirea și dezvoltarea societăților comerciale, organizate în cadrul camerelor de comerț și industrie județene și a municipiului București. Listele vor fi actualizate lunar. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

(2) Listele cuprinzând activele disponibile au caracter public și vor fi afișate la sediile camerelor de comerț și industrie județene și a municipiului București. Birourile de asistență pentru constituirea și dezvoltarea societăților comerciale, organizate în cadrul camerelor de comerț și industrie, vor anunța prin intermediul presei locul unde sunt afișate listele cuprinzând activele disponibile.

Art. 14. - Jurisprudență

(1) Fondul Proprietății de Stat, ministerele sau autoritățile publice locale dau mandat reprezentanților lor în adunările generale și în consiliile de administrație ale societăților comerciale, companiilor naționale la care statul este acționar majoritar, precum și regiilor autonome să determine vânzarea activelor aflate în situația prevăzută la art. 12 alin. (1). Respingeri de neconstituționalitate (1)

(2) Fondul Proprietății de Stat, ministerele sau autoritățile publice locale urmăresc derularea transferului activelor potrivit art. 12 alin. (1).

Secțiunea a 3-a Accesul prioritar la achizițiile publice de bunuri materiale, lucrări și servicii

Art. 15. -

(1) Guvernul, ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și autoritățile publice locale trebuie să asigure creșterea ponderii întreprinderilor mici și mijlocii în valoarea contractelor de achiziții publice de bunuri materiale, lucrări și servicii, urmărind ca această pondere să atingă un nivel comparabil cu contribuția acestora la realizarea produsului intern brut.

(2) Întreprinderile mici și mijlocii beneficiază de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri și garanțiile cerute în achizițiile publice de bunuri materiale, lucrări și servicii.

(3) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Guvernul va elabora norme metodologice, în condițiile alin. (2), care să stimuleze accesul întreprinderilor mici și mijlocii la contracte de achiziții publice de bunuri materiale, lucrări și servicii.

(4) Instituțiile publice, societățile comerciale și companiile naționale cu capital majoritar de stat, precum și regiile autonome au obligația de a organiza prima licitație doar pentru întreprinderile mici și mijlocii, după cum urmează:

a) cererile de ofertă pentru procurări de materiale care nu depășesc 500.000.000 lei;

b) cererile de ofertă pentru procurări de echipamente care nu depășesc 1.000.000.000 lei;

c) cererile de ofertă pentru reparații care nu depășesc 2.000.000.000 lei;

d) cererile de ofertă pentru construcții care nu depășesc 3.000.000.000 lei.

(5) În situația neadjudecării licitației de către întreprinderile mici și mijlocii se va organiza o altă licitație cu acces liber, conform reglementărilor în vigoare.

Art. 16. -

(1) Guvernul sprijină activitatea de cercetare și inovare tehnologică desfășurată de întreprinderile mici și mijlocii, prin:

a) includerea în programul național a unui capitol distinct referitor la activitatea de cercetare-dezvoltare desfășurată de întreprinderile mici și mijlocii;

b) asigurarea contractării cu prioritate a tematicii solicitate de întreprinderile mici și mijlocii, de către institutele de cercetare științifică și dezvoltare;

c) facilitarea accesului la informații tehnologice de specialitate în condițiile legii și înființarea de incubatoare de afaceri, parcuri științifice și alte forme asemănătoare;

d) obligativitatea punerii la dispoziție întreprinderilor mici și mijlocii a rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare finanțate de la buget, în aceleași condiții de care beneficiază în prezent societățile comerciale și companiile naționale cu capital majoritar de stat, precum și regiile autonome.

(2) Guvernul, organele de specialitate ale administrației publice centrale și autoritățile locale vor acorda sprijin, pe bază de programe, întreprinderilor mici și mijlocii, vizând încurajarea activităților care contribuie la lărgirea piețelor întreprinderilor și, cu prioritate, la dezvoltarea exporturilor prin sprijin financiar și asigurări de risc pentru operațiuni de comerț exterior, accesul la informații privind piețele interne și externe, pentru realizarea de acțiuni promoționale, expoziții în țară și străinătate.

Secțiunea a 4-a Servicii de informare, asistență, consultanță, cercetare și inovare tehnologică, acordate întreprinderilor mici și mijlocii

Art. 17. -

(1) În scopul desfășurării și dezvoltării activității lor, întreprinderile mici și mijlocii beneficiază de servicii de informare, asistență, consultanță, cercetare și inovare tehnologică în domeniile financiar-bancar, management și marketing.

(2) Guvernul, autoritățile administrației publice locale, camerele de comerț și industrie și organizațiile patronale ale întreprinderilor mici și mijlocii sprijină funcționarea unei rețele naționale de centre de consultanță și management al informațiilor pentru întreprinderile mici și mijlocii. În acest scop se va constitui rețeaua națională de centre de consultanță, prin grija Agenției Naționale pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, prin libera aderare a centrelor de consultanță și management al informațiilor și a organizațiilor neguvernamentale care activează în același domeniu.

(3) Costurile pentru serviciile de informare, asistență, consultanță, cercetare și inovare tehnologică acordate întreprinderilor mici și mijlocii se suportă parțial din sumele prevăzute anual în legea bugetului de stat, pe bază de programe.

Art. 18. -

Guvernul sprijină activitatea de cercetare și inovare tehnologică desfășurată de întreprinderile mici și mijlocii, prin transfer tehnologic gratuit, către întreprinderile mici și mijlocii producătoare de bunuri și servicii, al rezultatelor cercetării din Programul național de cercetare.

Secțiunea a 5-a Pregătirea profesională managerială

Art. 19. -

(1) Guvernul și autoritățile publice locale asigură, prin sumele alocate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum și prin programele susținute de organisme internaționale sau alte surse, finanțarea integrală sau parțială a unor programe de pregătire profesională destinate managerilor și angajaților întreprinderilor mici și mijlocii.

(2) Programele de pregătire vor fi realizate prin intermediul:

a) instituțiilor de învățământ de stat și particular, autorizate și acreditate potrivit legii;

b) organizațiilor și centrelor de asistență și consultanță, care au drept scop sprijinirea dezvoltării sectorului întreprinderilor mici și mijlocii;

c) programelor de formare finanțate de organisme internaționale.

(3) Întreprinderile mici și mijlocii, cu capacitate de formare profesională corespunzătoare la locul de muncă în diverse meserii, vor putea elibera, în condițiile legii, atestate de calificare profesională.

CAPITOLUL III Programe de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii

Art. 20. -

(1) Guvernul va aproba anual programe de încurajare și de stimulare a înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii pe. baza programelor elaborate de Agenția Națională pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, cu consultarea camerelor de comerț și industrie și a patronatelor întreprinderilor mici și mijlocii.

(2) La nivelul unităților administrativ-teritoriale programele de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii se aprobă de către autoritățile administrației publice locale, corespunzător atribuțiilor acestora, și se finanțează din bugetele proprii și din surse atrase.

Art. 21. - Jurisprudență

(1) Anual, prin legea bugetului de stat se alocă fonduri pentru finanțarea programelor de dezvoltare și a măsurilor de sprijinire a înființării de noi întreprinderi și de susținere a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii.

(2) Sumele alocate pentru sprijinirea înființării de întreprinderi, și susținerea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii vor fi evidențiate și urmărite în mod distinct în bugetul de stat, în bugetele locale și în bugetele fondurilor speciale, precum și în bugetele ordonatorilor de credite.

(3) Programele vor fi derulate de către Agenția Națională a Întreprinderilor Mici și Mijlocii, prin intermediul organizațiilor sau instituțiilor de drept privat. Selectarea organizațiilor sau instituțiilor de drept privat se face prin licitație. Între câștigătorul licitației și unitatea specializată în problemele întreprinderilor mici și mijlocii din cadrul Guvernului se încheie un contract de prestări de servicii, în baza căruia se va trece la derularea programului respectiv. Modificări (2)

(4) Plafoanele de cheltuieli aferente serviciilor de redactare a programelor de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii, serviciilor de conducere a programelor și cele complementare acestora, de monitorizare, evaluare și control, vor fi stabilite la aprobarea bugetului fiecărui program, dar nu mai mult de 10% din valoarea sumelor alocate pentru programul propriu-zis.

(5) Sumele alocate potrivit prezentului articol pot fi utilizate și pentru acoperirea unor cheltuieli proprii de funcționare ale ordonatorilor de credite, numai în măsura în care activitățile acestora, consacrate stimulării întreprinderilor mici și mijlocii, și cheltuielile proprii aferente pot fi evidențiate și urmărite distinct.

CAPITOLUL IV Facilitățile economico-financiare, fiscale și bancare care se acordă întreprinderilor mici și mijlocii cu capital integral privat

Art. 22. - Jurisprudență

Întreprinderile mici și mijlocii sunt scutite de la plata taxelor vamale pentru mașinile, instalațiile, echipamentele industriale, know-how, care se importă în vederea dezvoltării activităților proprii de producție și servicii și care se achită din fonduri proprii sau din credite obținute de la bănci românești sau străine.

Art. 23. -

Cota-parte din profitul brut reinvestit de către întreprinderile mici și mijlocii nu se impozitează.

Art. 24. -

(1) Întreprinderile mici și mijlocii vor beneficia de reducerea impozitului pe profit în proporție de 20%, în cazul în care creează noi locuri de muncă, dacă se asigură creșterea numărului scriptic cu cel puțin 10% față de anul financiar precedent. Jurisprudență

(2) Prevederile alin. (1) se aplică în următoarele condiții:

a) reducerea impozitului pe profit se aplică în perioada în care forța de muncă nou-angajată rămâne în întreprindere și nu se fac alte disponibilizări;

b) forța de muncă nou-angajată să fie de cel puțin 10% din forța de muncă existentă în întreprindere în momentul angajării.

Art. 25. - Jurisprudență

Întreprinderile mici și mijlocii sunt scutite de la plata taxelor vamale pentru importul de materii prime necesare pentru fabricarea produselor de către acestea, în cazul în care aceste produse sunt la rândul lor scutite de la plata taxelor vamale de import. Lista cuprinzând produsele scutite se aprobă anual prin hotărâre a Guvernului.

Art. 26. -

(1) Întreprinderile mici și mijlocii beneficiază de reducerea cu 75% a impozitului pe profitul obținut din producția livrată la export.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică exporturilor de resurse primare sau celor asimilate acestora.

Art. 27. -

În vederea simplificării sistemului de impozitare pe veniturile persoanelor fizice, ale asociațiilor familiale și ale întreprinderilor mici și mijlocii, se va aplica sistemul forfetar de impozitare, stabilit în funcție de cifra de afaceri din anul precedent.

Art. 28. -

Prin hotărâre a Guvernului se înființează Fondul național de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici și mijlocii, care va avea filiale în fiecare reședință de județ.

Art. 29. -

Fondul național de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici și mijlocii se înființează sub forma societăților comerciale pe acțiuni, în condițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată.

Art. 30. -

Capitalul social al Fondului național de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici și mijlocii se exprimă în acțiuni nominative, cu valoare nominală de 1.000.000 lei.

Art. 31. -

Acțiunile Fondului național de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici și mijlocii pot fi admise la cotarea unei burse de valori sau pot fi negociate pe o altă piață organizată de valori mobiliare.

Art. 32. -

Fondul național de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici și mijlocii nu poate funcționa decât după vărsarea integrală a capitalului social subscris.

Art. 33. -

Capitalul social al Fondului național de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici și mijlocii poate fi majorat prin emisiune de acțiuni sau de obligațiuni convertibile în acțiuni.

Art. 34. -

(1) Capitalul social al Fondului național de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici și mijlocii, stabilit la înființare, este de 50.000.000.000 lei, având ca sursă de alocare bugetul de stat.

(2) Capitalul social de 50.000.000.000 lei va fi majorat, pe o perioadă de 5 ani cu 0,4% din veniturile bugetare.

Art. 35. -

Fondul național de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici și mijlocii are ca obiect de activitate exclusiv garantarea creditelor sau a altor instrumente de finanțare care pot fi obținute de către întreprinderile mici și mijlocii de la băncile comerciale ori din alte surse.

CAPITOLUL V Coordonarea politicilor și a programelor de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii

Art. 36. -

Guvernul asigură coordonarea politicilor și a măsurilor de încurajare și de stimulare a întreprinderilor mici și mijlocii, monitorizarea și evaluarea acestora, prin Agenția Națională a Întreprinderilor Mici și Mijlocii. Organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Întreprinderilor Mici și Mijlocii se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 37. - Jurisprudență

(1) Până la data de 30 octombrie a fiecărui an Guvernul prezintă Parlamentului un raport anual cu privire la dezvoltarea sectorului de întreprinderi mici și mijlocii, modul în care corespund necesităților întreprinderilor mici și mijlocii cadrul macroeconomic, cadrul legislativ și cel instituțional, politicile de încurajare și de stimulare adoptate și stadiul aplicării acestora, măsurile adoptate și efectele constatate. Raportul anual trebuie să fie însoțit de programele de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii care urmează a fi întreprinse în anul calendaristic următor, în vederea aprobării de către Parlament a includerii fondurilor care se estimează a fi prevăzute în legea bugetului de stat pentru anul următor.

(2) Raportul anual trebuie să reflecteze rezultatele consultărilor și conlucrării cu organizațiile de întreprinzători și cu celelalte structuri ale mediului de afaceri și ale societății civile interesate.

CAPITOLUL VI Sancțiuni

Art. 38. - Jurisprudență

(1) Refuzul nejustificat al eliberării avizului, autorizației sau licenței de funcționare a întreprinderilor mici și mijlocii ori întârzierea în eliberarea acestora de către instituțiile publice, abilitate conform art. 5, 9 și 10, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei. Modificări (1)

(2) Nerespectarea de către societățile comerciale și companiile naționale cu capital majoritar de stat, precum și de către regiile autonome a obligațiilor prevăzute la art. 12 alin. (2) și la art. 15 alin. (4) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei. Modificări (1)

(3) Nerespectarea obligației prevăzute la art. 13 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 75.000.000 lei la 150.000.000 lei. Modificări (1)

(4) Sancțiunile se aplică individual persoanelor care au săvârșit contravenția, salariați ai societăților comerciale și companiilor naționale cu capital majoritar de stat, precum și ai regiilor autonome sau membri ai consiliului de administrație al acestora. Jurisprudență

(5) Veniturile realizate în baza contractelor de concesionare, închiriere sau asociere în participațiune pentru activele sau spațiile aparținând societăților comerciale sau companiilor naționale la care statul este acționar majoritar, precum și regiilor autonome se impozitează cu 90%. Jurisprudență

(6) Societățile comerciale și companiile naționale cu capital majoritar de stat, precum și regiile autonome vor plăti pentru spațiile, utilajele și echipamentele tehnice neutilizate, care nu au fost oferite întreprinderilor mici și mijlocii la vânzare sau în contract de leasing, o penalizare anuală de 1% din valoarea de inventar a acestora. Penalizarea se va face venit la bugetul de stat sau la bugetul local.

(7) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către persoanele împuternicite ale Agenției Naționale pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii.

(8) Regimul contravențiilor prevăzute la alin. (1)-(3) se completează în mod corespunzător cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, cu excepția prevederilor art. 25-27.

(9) Guvernul va indexa periodic cuantumul amenzilor cu rata inflației.

CAPITOLUL VII Dispoziții tranzitorii

Art. 39. -

(1) Finanțarea programelor de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii și contractarea activităților cuprinse în aceste programe, potrivit prevederilor art. 20 și 21, se fac prin exceptarea de la prevederile art. 22, 38 și 79 din Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice.

(2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Guvernul va aproba, pe baza propunerilor Ministerului Finanțelor și ale Agenției Naționale pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, norme metodologice privind modalitatea de finanțare a programelor și a măsurilor de stimulare a înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, potrivit prevederilor art. 20 și 21.

Art. 40. -

Programele de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii, aprobate potrivit prezentei legi, vor fi finanțate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, din fonduri provenite de la organisme internaționale sau din alte surse.

Art. 41. -

(1) Ordonanța Guvernului nr. 12/1993 privind achizițiile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 281 din 4 decembrie 1995, cu modificările ulterioare, nu se aplică în situațiile prevăzute la art. 15 și 16.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanța Guvernului nr. 25/1993 privind stimularea întreprinderilor mici și mijlocii, aprobată și modificată prin Legea nr. 83/1994 și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 din 24 octombrie 1994, cu modificările ulterioare.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 17 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ION DIACONESCU

p. PREȘEDINTELE SENATULUI
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

București, 20 iulie 1999.

Nr. 133.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...