Parlamentul României

Legea nr. 107/1999 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 81/1998 privind unele măsuri pentru ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 iunie 1999 până la 29 martie 2008, fiind abrogat prin Codul Silvic 2008.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 81 din 25 august 1998 privind unele măsuri pentru ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate, emisă în temeiul art. 1 pct. 3 lit. b) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 27 august 1998, cu următoarele modificări și completări:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

Sunt supuse prevederilor prezentei ordonanțe terenurile degradate, inapte pentru folosințe agricole, precum și terenurile neproductive, indiferent de forma de proprietate, care pot fi ameliorate prin lucrări de împădurire, în vederea protejării solului, refacerii echilibrului hidrologic și îmbunătățirii condițiilor de mediu."

2. La articolul 2, partea introductivă și litera g) vor avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

Sunt considerate terenuri degradate, în înțelesul prezentei ordonanțe, terenurile care prin eroziune, poluare sau acțiunea distructivă a unor factori antropici și-au pierdut definitiv capacitatea de producție agricolă, dar pot fi ameliorate prin împădurire, și anume:"

................................................................................
"

g) terenurile sărăturate sau puternic acide;"

3. La articolul 2, după litera j) se introduce litera k) cu următorul cuprins:

"

k) terenuri neproductive."

4. La articolul 3, partea introductivă va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

Fac obiectul împăduririi, în condițiile prevăzute la art. 1 și 2, următoarele categorii de terenuri degradate, în funcție de natura proprietății:"

5. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

Terenurile degradate prevăzute la art. 2, care pot fi ameliorate prin împădurire, se constituie în perimetre de ameliorare."

6. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:

"

Procedura de identificare a terenurilor degradate destinate împăduririi"

7. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

"

Art. 5. -

(1) Identificarea, delimitarea și constituirea perimetrelor de ameliorare la nivelul localităților se fac de către o comisie stabilită prin decizie a prefectului, la propunerea directorului general al Direcției generale pentru agricultură și alimentație. Comisia se va constitui în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe și va fi formată din:

a) primarul comunei, al orașului sau al municipiului, după caz, în calitate de președinte al comisiei;

b) reprezentantul direcției agricole;

c) reprezentantul Oficiului de cadastru agricol și organizarea teritoriului agricol, în calitate de secretar;

d) reprezentantul oficiului județean de studii pedologice și agrochimice;

e) reprezentantul inspectoratului silvic teritorial;

f) reprezentantul agenției teritoriale pentru protecția mediului;

g) reprezentantul direcției silvice sau ocolului silvic;

h) reprezentantul sectorului de îmbunătățiri funciare;

i) specialiști din unitățile și subunitățile de cercetare și proiectare în domeniile de îmbunătățiri funciare pentru agricultură, silvicultură, împăduriri de terenuri degradate, cercetări agrochimice și pedologice și altele, după caz.

(2) Documentația întocmită de comisia prevăzută la alin. (1) se avizează conform prevederilor art. 82 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată."

8. La articolul 6, alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins:

"

(2) Inventarierea terenurilor excesiv degradate, care prezintă pericol pentru siguranța obiectivelor social-economice, se va încheia în termen de 90 de zile de la data constatării fenomenului.

(3) Inventarierea terenurilor degradate prevăzute la alin. (1) și (2) este obligație permanentă, care nu se va încheia decât după finalizarea acțiunilor de ameliorare a acestora."

9. La articolul 6, după alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:

"

(4) Pentru cazurile existente, termenul curge de la data aprobării prin lege a prezentei ordonanțe."

10. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

"

Art. 7. -

Terenurile degradate constituite în perimetre și propuse a fi ameliorate prin împădurire vor fi scoase din evidența terenurilor cu folosințe agricole productive sau a terenurilor neproductive, cu aprobarea Ministerului Agriculturii și Alimentației, și vor fi înregistrate ca "terenuri neproductive destinate a fi împădurite", potrivit normelor metodologice ce vor fi emise de Ministerul Agriculturii și Alimentației în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe."

11. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 8. -

(1) Terenurile degradate, prevăzute la art. 3, vor fi împădurite de deținătorii lor legali, prin unități specializate. Materialul biologic se asigură de Regia Națională a Pădurilor, pe bază contractuală, sau de alți producători, iar lucrarea se va executa cu asistența tehnică gratuită a personalului silvic de specialitate."

12. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

"

Art. 9. -

Terenurile degradate proprietate publică, prevăzute la art. 3 lit. b), constituite în perimetre de ameliorare prin împădurire, se pot transmite, cu acordul părților, fără plată, în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor. Transmiterea se aprobă prin hotărâre a Guvernului, cu avizul Ministerului Agriculturii și Alimentației și al Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, în condițiile în care suprafața terenului este, de regulă, de minimum 5 hectare, în cazul trupurilor izolate, și, indiferent de suprafață, în cazul terenurilor limitrofe cu fondul forestier proprietate publică a statului."

13. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

"

Art. 10. -

În cazul donării terenurilor degradate proprietate privată, către stat, în vederea executării lucrărilor de ameliorare prin împădurire, actele de donație, înregistrarea în evidențele funciare și în registrele de inscripțiuni imobiliare sunt scutite de taxele aferente, iar onorariul notarial se suportă de Regia Națională a Pădurilor."

14. La articolul 11, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 11. -

(1) Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, în numele statului, poate mandata Regia Națională a Pădurilor să cumpere de la persoane fizice terenuri degradate în vederea împăduririi, cuprinse în perimetre de ameliorare constituite potrivit legii. Plata contravalorii acestor terenuri se va face din fondul de conservare și regenerare a pădurilor, prevăzut la art. 63 din Legea nr. 26/1996."

15. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

"

Art. 12. -

(1) Sursele de finanțare pentru întocmirea documentațiilor tehnico-economice ale lucrărilor de ameliorare prevăzute la art. 8 alin. (2), pentru împădurirea terenurilor degradate și cele legate de lucrările de ameliorare, de întreținerea și paza respectivelor lucrări, până la recepția definitivă, sunt următoarele:

a) fondul de ameliorare a fondului funciar, constituit potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată;

b) alocații de la bugetul de stat, conform art. 88 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, art. 75 și 94 din Legea nr. 26/1996;

c) alocații de la bugetele locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;

d) sponsorizări de la societăți comerciale, fundații și altele;

e) surse financiare externe nerambursabile sau credite externe pe termen lung;

f) contribuția benevolă a persoanelor fizice sau juridice, interesate de executarea lucrărilor de ameliorare;

g) fondul de conservare și regenerare a pădurilor, constituit conform art. 63 din Legea nr. 26/1996 din fondul forestier administrat de Regia Națională a Pădurilor;

h) despăgubirile legale, datorate de persoanele fizice sau juridice, vinovate de degradarea solului, stabilite de instanța competentă, la cererea unităților locale sau centrale de specialitate în domeniul agriculturii, silviculturii sau protecției mediului;

i) alte surse legale.

(2) Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, în calitate de coordonator tehnic al acțiunilor de ameliorare a terenurilor degradate, va solicita anual includerea în bugetul de stat a fondurilor necesare pentru împădurirea în anul următor a terenurilor degradate, potrivit prevederilor art. 6 alin. (3) și (4)."

16. Articolele 13 și 14 se abrogă.

17. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

"

Art. 15. -

Împiedicarea sub orice formă de către persoanele fizice a executării programelor de împădurire aprobate constituie infracțiune și se pedepsește conform legii."

18. După articolul 15 se introduc articolele 151 și 152 cu următorul cuprins:

"

Art. 151. -

Distrugerea plantațiilor silvice înființate în perimetrele de ameliorare constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani.

Art. 152. -

Pășunatul în terenurile degradate împădurite, constituite în perimetrele de ameliorare potrivit prezentei ordonanțe, este strict interzis, constituie contravenție și se sancționează potrivit legii."

19. La articolul 17, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 17. -

(1) Contravențiilor prevăzute la art. 16 le sunt aplicabile dispozițiile cuprinse în Legea nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 25-27."

20. La articolul 19, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) În cazurile în care persoanele fizice și juridice, care dețin terenuri degradate proprietate privată, nu sunt de acord cu executarea lucrărilor de ameliorare în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță, Guvernul, la propunerea ministerelor interesate, va supune Parlamentului exproprierea prin lege, în regim de urgență, pentru utilitate publică, a terenurilor respective. Administrarea acestor terenuri se va face de către Regia Națională a Pădurilor."

21. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

"

Art. 20. -

Terenurile degradate preluate de Regia Națională a Pădurilor în condițiile prevăzute la art. 10, 11 și la art. 19 alin. (2) se înscriu în amenajamentele silvice, devin parte a fondului forestier național, proprietate publică a statului, și se supun regimului silvic."

22. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

"

Art. 22. -

După încheierea stării de masiv, deținătorii de terenuri degradate, împădurite în condițiile prezentei ordonanțe, vor asigura cu continuitate, pe cheltuială proprie, lucrările de îngrijire, pază și protecție în perimetrele de ameliorare respective, cu respectarea normelor tehnice silvice pentru această categorie de vegetație forestieră."

23. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

"

Art. 23. -

Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură va prezenta anual Guvernului situația identificării și împăduririi terenurilor degradate."

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 10 mai 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
PAULA IVĂNESCU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 10 mai 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 16 iunie 1999.

Nr. 107.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...