Parlamentul României

Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 31 decembrie 1999 până la 17 iulie 2000, fiind înlocuit prin Lege 125/2000;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

În temeiul art. 114 alin. (1) din Constituția României, Guvernul este abilitat ca, de la data intrării în vigoare a prezentei legi și până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2000, să emită ordonanțe în următoarele domenii:

A. Ratificarea unor acorduri internaționale, precum și a altor documente internaționale:

1. Ratificarea Acordului dintre Ministerul Educației Naționale, Agenția Națională pentru Știință, Tehnologie și Inovare și Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură privind înființarea Centrului Internațional de Biodinamică.

2. Ratificarea Contractului de finanțare dintre România, Banca Europeană de Investiții și Regia Autonomă de Transport București, în valoare de 63 milioane euro, pentru finanțarea Proiectului de reabilitare a transportului urban în București.

3. Ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în valoare de 11 milioane USD, pentru finanțarea Proiectului privind susținerea serviciilor în agricultură.

4. Ratificarea Contractului de finanțare dintre România, Banca Europeană de Investiții și Regia Autonomă "Administrația Națională a Drumurilor din România" pentru finanțarea Proiectului de construcție și reabilitare autostrăzi, semnat la Luxemburg la 16 noiembrie 1999 și la București la 19 noiembrie 1999.

5. Ratificarea unor convenții adoptate de Organizația Internațională a Muncii, parte integrantă a Convenției nr. 147/1976.

6. Ratificarea Contractului de finanțare dintre România, Banca Europeană de Investiții și Societatea Comercială "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM" - S.A. pentru Proiectul de reînnoire a flotei TAROM.

7. Ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, destinat finanțării Proiectului de închidere a minelor și de atenuare a impactului social.

8. Ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Comunitatea Europeană, în valoare de până la 200 milioane euro.

9. Aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Federației Ruse privind reglementarea reciprocă a creanțelor financiare în ruble transferabile, rezultate din Acordul și Protocolul dintre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste de colaborare la construirea de obiective în industria gazelor a U.R.S.S. în anii 1984-1988, din 19 iulie 1984, și din contul de lichidare nr. 2 în ruble transferabile, semnat la Moscova la 18 august 1999.

10. Aprobarea reglementării obligațiilor reciproce dintre România și Republica Islamică Iran, rezultată din stingerea soldului contului de cliring româno-iranian și din aplicarea clauzei valutare în baza Acordului interguvernamental româno-iranian din 14 mai 1974, conform Minutei semnate la Teheran la 22 octombrie 1999.

11. Aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania privind cooperarea financiară dintre cele două state, semnat la 17 decembrie 1998.

12. Aderarea României la Convenția din 1990 privind pregătirea, răspunsul și cooperarea (OPRC) în cazuri de poluare cu hidrocarburi.

13. Aderarea României la Convenția din 1992 privind răspunderea civilă pentru pagubele produse în caz de poluare cu hidrocarburi.

14. Ratificarea protocoalelor adiționale II și III la Acordul cu privire la Forța Multinațională de Pace din Europa de Sud-Est.

15. Ratificarea Protocolului adițional suplimentar la Acordul dintre statele părți ale Tratatului Atlanticului de Nord și celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul forțelor lor (P.f.P.SOFA).

16. Completarea Memorandumului de înțelegere privind cooperarea economică dintre Guvernul României și Guvernul Olandei, semnat la Haga la 5 martie 1998.

17. Modificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Confederației Elvețiene privind acordarea asistenței financiare, semnat la București la 26 noiembrie 1992.

18. Acceptarea amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Copenhaga la 25 noiembrie 1992.

19. Ratificarea Acordului multilateral de bază privind transportul internațional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998.

20. Reportarea unor sume din bugetul alocat în anul 1999 pentru pregătirea participării României la Expoziția Mondială EXPO 2000 "Om-Natură-Tehnologie", Hanovra 2000, în bugetul pe anul 2000.

B. Finanțe, accize, impozite, taxe și tarife:

1. Modificarea unor reglementări referitoare la taxa pe valoarea adăugată pentru înlăturarea discrepanței dintre regimul fiscal aplicabil editării, tipăririi și vânzării de cărți și cel aplicabil editării, tipăririi și vânzării de publicații periodice de cultură.

2. Reglementarea regimului de leasing.

3. Modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/1997 privind stimularea investițiilor directe, aprobată și modificată prin Legea nr. 241/1998.

4. Modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/1999 privind unele măsuri pentru dezvoltarea activității economice.

5. Modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 23/1998 privind finanțarea și din alte surse decât bugetul de stat a unor activități specifice de administrare a rezervelor de stat, aprobată și modificată prin Legea nr. 239/1998.

6. Rambursarea din fondul de la bugetul statului a creditelor comerciale, contractate de Regia Autonomă Județeană "Apă-Canal" Iași, cu banca germană KFW pentru finanțarea obiectivului de investiții privind retehnologizarea, modernizarea, completarea și dezvoltarea stației de epurare a apei pentru municipiul Iași.

7. Plata cu prioritate a obligațiilor către regiile autonome și societățile/companiile naționale beneficiare de împrumuturi externe contractate direct sau cu garanția statului.

8. Modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/1997 privind scutirea de plată a impozitelor pe salarii și/sau pe venituri realizate de consultanți străini pentru activitățile desfășurate în România în cadrul unor acorduri de împrumut.

9. Modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora.

10. Modificarea Ordonanței Guvernului nr. 66/1994 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată prin Legea nr. 128/1994.

11. Modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, republicată.

12. Regimul produselor supuse accizelor.

13. Modificarea și completarea unor reglementări referitoare la taxa pe valoarea adăugată.

14. Controlul financiar-fiscal.

15. Administrarea veniturilor și controlul la contribuabilii mari.

16. Repartizarea profitului la societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome.

17. Modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobată și modificată prin Legea nr. 98/1999.

18. Controlul intern la nivelul instituțiilor publice.

19. Modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activităților din domeniul jocurilor de noroc, aprobată prin Legea nr. 166/1999.

20. Aprobarea plafonului de îndatorare publică externă a României pentru anul 2000.

21. Modificarea și completarea Legii nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii și Consemnațiuni din România în societate bancară pe acțiuni, republicată.

22. Finanțarea din bugetul destinat ocrotirii sănătății a unor activități și programe în domeniul sănătății publice, desfășurate de organizații neguvernamentale.

23. Modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/1992 privind finanțarea ocrotirii sănătății, aprobată prin Legea nr. 114/1992.

24. Stabilirea taxei pe valoarea adăugată pentru produsele agroalimentare.

25. Aprobarea împrumutului pentru Programul de servicii pentru agricultură, convenit de Guvernul României cu Banca Mondială.

26. Modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice, aprobată și modificată prin Legea nr. 13/1995.

27. Instituirea unor taxe pentru serviciile prestate de Ministerul Apărării Naționale - Statul Major General.

28. Scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată a importurilor de bunuri și servicii efectuate în anul 2000, destinate înzestrării Ministerului Apărării Naționale, Ministerului de Interne și Serviciului de Telecomunicații Speciale.

29. Exceptarea temporară de la plata taxelor vamale și a suprataxei vamale pentru unele produse din import destinate unor obiective de investiții.

30. Acreditarea agenților de credit în vederea administrării fondurilor pentru acordarea de microcredite.

31. Scutirea de la plata taxelor vamale, a suprataxei vamale și a taxei pe valoarea adăugată a unor cantități de gaze naturale provenite din import.

32. Completarea Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale.

33. Unele măsuri pentru stimularea investițiilor directe în zona Munților Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării".

34. Unele măsuri pe linia restructurării unor bănci cu capital de stat.

C. Industrie și comerț:

1. Reglementări privind substanțele și amestecurile chimice periculoase.

2. Înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN).

3. Reglementarea activităților din domeniul gazelor naturale.

4. Regularizarea datoriei fostei Companii Române de Petrol.

5. Abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 99/1999 privind atestarea agenților economici producători de bunuri materiale destinate comercializării și acordarea permisului de operare.

6. Unele măsuri pentru realizarea obiectivului de investiții "Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă 5x700 MW" - Unitatea 2.

7. Reglementări privind detergenții, produsele de întreținere și produsele de curățat.

8. Aprobarea de programe speciale pentru reabilitarea unor zone miniere defavorizate și a altor zone cu dezechilibre economice și sociale.

D. Agricultură și alimentație:

1. Reglementarea depozitării cerealelor și semințelor oleaginoase, regimul certificatului de depozit pentru acestea, precum și constituirea fondului de garantare pentru certificatele de depozit.

2. Protejarea fondului genetic național.

3. Comasarea terenurilor agricole.

4. Reorganizarea Regiei Autonome a Îmbunătățirilor Funciare în Societatea Națională "Îmbunătățiri Funciare" - S.A.

5. Regimul zonelor montane.

6. Sprijinul acordat producătorilor de lapte.

7. Organizarea și funcționarea Creditului Mutual Agricol.

8. Organizațiile interprofesionale pe produse agroalimentare.

9. Modificarea și completarea Legii viei și vinului nr. 67/1997.

10. Înființarea Agenției pentru Dezvoltare Rurală și Piețe Agricole în vederea derulării Programului SAPARD și a sprijinirii producătorilor agricoli.

11. Produsele agroalimentare ecologice.

12. Sprijinirea tinerilor agricultori.

E. Transport:

1. Implementarea standardelor internaționale pentru siguranța navelor, prevenirea poluării și asigurarea condițiilor de muncă și de viață la bordul navelor maritime care utilizează porturile românești sau care navighează în apele naționale.

2. Modificarea și completarea Legii nr. 118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice.

3. Stabilirea și sancționarea unor fapte contravenționale în operațiunile de transport feroviar și cu metroul.

F. Societăți comerciale, regii autonome și întreprinderi mici și mijlocii:

1. Modificarea și completarea Legii nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii.

2. Reorganizarea regiilor autonome aeroportuare și a societăților comerciale aeroportuare de sub autoritatea consiliilor județene.

3. Constituirea cadrului organizatoric și de alocare a resurselor financiare în situația utilizării mijloacelor tehnice din dotarea unităților militare, la solicitarea prefecturilor, pentru diminuarea și înlăturarea efectelor fenomenelor meteorologice deosebite produse în unele județe.

G. Lucrări publice și amenajarea teritoriului:

1. Derularea creditului extern aprobat și garantat de Guvern pentru realizarea unor programe guvernamentale privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor, asigurarea cu locuințe sociale, refacerea și dezvoltarea infrastructurii în intravilanul localităților rurale.

2. Reabilitarea termică a fondului construit existent și stimularea economisirii energiei termice.

3. Reglementarea activității desfășurate de persoanele autorizate să execute lucrări de cadastru, geodezie și cartografie pe teritoriul României.

H. Cercetare științifică și dezvoltare tehnologică:

1. Completarea Ordonanței Guvernului nr. 117/1999 privind adoptarea termenilor și condițiilor de participare a României la programele Comunității Europene în domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice și demonstrațiilor și la programele de cercetare și activitățile de instruire.

2. Măsuri privind imobilul destinat sediului Asociației de Standardizare din România - ASRO, organism național de standardizare.

I. Proprietate industrială:

- Organizarea și exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială.

J. Învățământ:


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...