Parlamentul României

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 ianuarie 2000

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 5

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Modificări (1)

Prezenta lege reglementează organizarea funcției publice și Statutul funcționarilor publici. Jurisprudență (1)

Art. 2. - Modificări (1)

(1) Funcționar public este persoana numită într-o funcție publică.

(2) În sensul prezentei legi, totalitatea funcționarilor publici din autoritățile și instituțiile publice constituie corpul funcționarilor publici.

(3) Funcționarii publici sunt numiți de către conducătorul autorității sau instituției publice, cu respectarea dispozițiilor prezentei legi.

Art. 3. -

(1) Funcția publică reprezintă ansamblul atribuțiilor și responsabilităților stabilite de autoritatea sau instituția publică, în temeiul legii, în scopul realizării competențelor sale.

(2) Funcțiile publice sunt prevăzute în anexa la prezenta lege. Anexa poate fi completată prin hotărâre a Guvernului.

Art. 4. - Modificări (1)

Principiile care stau la baza exercitării funcției publice sunt:

a) asigurarea promptă și eficientă, liberă de prejudecăți, corupție, abuz de putere și presiuni politice a tuturor activităților efectuate de funcționarii publici;

b) selectarea funcționarilor publici exclusiv după criteriul competenței;

c) egalitatea șanselor la intrarea și la promovarea în corpul funcționarilor publici;

d) stabilitatea funcționarilor publici.

Art. 5. -

(1) Dispozițiile prezentei legi se aplică tuturor funcționarilor publici, inclusiv celor care au statute proprii aprobate prin legi speciale, în măsura în care acestea nu dispun altfel. Persoanele numite sau alese în funcții de demnitate publică nu intră sub incidența dispozițiilor prezentei legi. Modificări (1)

(2) Personalul din aparatul de lucru al autorităților și instituțiilor publice, care efectuează activități de secretariat-administrative, protocol, gospodărire, întreținere-reparații și de deservire, este angajat cu contract individual de muncă. Persoanele care ocupă aceste funcții nu au calitatea de funcționar public și li se aplică legislația muncii.

Art. 6. - Modificări (1)

Poate ocupa o funcție publică persoana care îndeplinește următoarele condiții:

a) are numai cetățenia română și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta de 18 ani împliniți;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

f) îndeplinește condițiile de studii prevăzute de lege pentru funcția publică;

g) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice;

h) a câștigat concursul sau a promovat examenul organizat pentru ocuparea funcției publice.

CAPITOLUL II Categorii statutare de funcționari publici
și clasificarea funcțiilor publice
Modificări (1)

Secțiunea 1 Categorii de funcționari publici

Art. 7. -

Funcționarii publici sunt debutanți sau definitivi.

Art. 8. -

(1) Funcționarii publici debutanți sunt persoanele care ocupă, în urma concursului sau a examenului, o funcție publică până la definitivare.

(2) Perioada de funcționar public debutant este de cel puțin 6 luni, dar nu mai mare de 2 ani.

Art. 9. - Jurisprudență (1)

(1) Funcționarii publici cărora li se aplică prevederile prezentei legi se împart în trei categorii, definite în raport cu nivelul studiilor necesare, după cum urmează:

a) categoria A - studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

b) categoria B - studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă;

c) categoria C - studii medii liceale sau postliceale, absolvite cu diplomă.

(2) În funcție de categoria din care fac parte, funcționarii publici desfășoară următoarele activități: Jurisprudență (1)

a) aplicarea și executarea legilor, studii, control, consiliere, coordonare, conducere, elaborarea de reglementări, luarea deciziilor sau alte activități care necesită cunoștințe superioare de specialitate - funcționarii publici din categoria A;

b) aplicarea și executarea legilor, studii, îndrumare, elaborarea unor proiecte de reglementări, lucrări pregătitoare pentru luarea deciziilor, unele activități de conducere, precum și alte activități care necesită pregătire superioară de scurtă durată - funcționarii publici din categoria B;

c) aplicarea și executarea legilor și a altor reglementări, activități de birou sau de control care necesită o cultură generală medie și cunoștințe tehnice sau profesionale de nivel mediu - funcționarii publici din categoria C.

Secțiunea a 2-a Structura carierei funcționarilor publici: grade, clase, trepte Modificări (1)

Art. 10. - Modificări (1)

Fiecare dintre cele trei categorii ale funcției publice se împarte în două grade. Gradul este o etapă din cariera funcționarului public.

Art. 11. - Modificări (2)

Fiecare grad se împarte în trei clase de funcționari publici definitivi. Structura ierarhică a claselor este următoarea: clasa a III-a, clasa a II-a și clasa I, ca nivel maxim.

Art. 12. - Modificări (1)

(1) Fiecare clasă se împarte în trei trepte. Structura ierarhică a treptelor este următoarea: treapta a 3-a, treapta a 2-a și treapta 1, ca nivel maxim.

(2) Fiecare treaptă corespunde unui nivel al salariului de bază din grila de salarizare.

Art. 13. -

(1) Funcționarul public își păstrează gradul, clasa și treapta avute și atunci când nu mai deține funcția publică din motive neimputabile acestuia. În acest caz Agenția Națională a Funcționarilor Publici îi va asigura funcționarului public încadrarea în altă funcție publică, în limita posturilor disponibile și potrivit pregătirii lui profesionale. Modificări (2), Jurisprudență (1)

(2) Funcționarii publici care nu pot fi încadrați în altă funcție publică în condițiile alin. (1) beneficiază de măsuri de protecție socială, conform legii.

Art. 14. - Modificări (1)

Categoriile, gradele, clasele și treptele carierei funcționarului public sunt următoarele: Modificări (1)

Categorii Grade Clase
Clasa a III-a Clasa a II-a Clasa I
Trepte
A a-1 a-2 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1
B b-1 b-2 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1
C c-1 c-2 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1

Secțiunea a 3-a Clasificarea funcțiilor publice

Art. 15. -

Funcțiile publice se clasifică după cum urmează:

a) după natura competențelor: de execuție și de conducere;

b) după cerințele privind nivelul studiilor absolvite: funcții publice de categoria A, funcții publice de categoria B și funcții publice de categoria C.

Art. 16. - Modificări (1)

Funcționarii publici se identifică prin categoria, gradul, clasa și treapta corespunzătoare.

Art. 17. -

Prin actul de înființare a unei autorități sau instituții publice se va stabili numărul maxim de posturi aferente funcțiilor publice.

CAPITOLUL III Comisii paritare Modificări (1)

Art. 18. -

(1) În cadrul autorităților și instituțiilor publice se constituie comisii paritare în alcătuirea cărora intră un număr egal de reprezentanți desemnați de conducătorul autorității sau instituției publice și de sindicatul funcționarilor publici interesați.

(2) În cazul în care funcționarii publici nu sunt organizați în sindicat, reprezentanții vor fi desemnați prin votul majorității acestora.

Art. 19. -

(1) Comisiile paritare participă la stabilirea măsurilor privind: condițiile de muncă, sănătatea și securitatea muncii funcționarilor publici în timpul exercitării atribuțiilor lor, buna funcționare a autorității sau instituției publice.

(2) Comisiile paritare își dau avizul în toate problemele de natura celor prevăzute la alin. (1), precum și în orice alte situații, la solicitarea conducătorului autorității sau instituției publice.

(3) Avizul comisiilor paritare are caracter consultativ și este întotdeauna dat în scris și motivat.

CAPITOLUL IV Managementul funcțiilor publice și al funcționarilor publici

Secțiunea 1 Agenția Națională a Funcționarilor Publici

Art. 20. -

(1) Pentru crearea și dezvoltarea unui corp profesionist de funcționari publici se înființează, în subordinea Guvernului, Agenția Națională a Funcționarilor Publici, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică. Modificări (1)

(2) Agenția Națională a Funcționarilor Publici va fi condusă de un președinte, cu rang de secretar de stat, numit de către primul-ministru. Modificări (1)

(3) Agenția Națională a Funcționarilor Publici este finanțată de la bugetul de stat.

Art. 21. - Modificări (1)

(1) Agenția Națională a Funcționarilor Publici are următoarele atribuții:

a) elaborează politicile și strategiile privind managementul funcției publice și al funcționarilor publici;

b) elaborează și avizează propuneri de acte normative privind funcția publică și funcționarii publici;

c) verifică modul de aplicare a legislației privind funcția publică și funcționarii publici în cadrul autorităților și instituțiilor publice;

d) elaborează reglementări comune tuturor autorităților și instituțiilor publice privind funcțiile publice, gradarea și clasificarea posturilor;

e) elaborează propuneri pentru crearea unui sistem unitar de salarizare aplicabil tuturor funcționarilor publici;

f) stabilește criteriile pentru evaluarea activității funcționarilor publici;

g) organizează sistemul de formare profesională a funcționarilor publici;

h) elaborează și urmărește punerea în aplicare a unor programe de pregătire și perfecționare a funcționarilor publici;

i) creează și administrează baza sa de date cuprinzând evidența funcțiilor publice și a funcționarilor publici;

j) întocmește rapoarte anuale cu privire la managementul funcțiilor publice și al funcționarilor publici, pe care Guvernul le supune spre dezbatere Parlamentului;

k) elaborează și urmărește punerea în aplicare a normelor de organizare a concursurilor pentru intrarea în corpul funcționarilor publici;

l) coordonează și monitorizează implementarea prevederilor prezentei legi;

m) acordă asistență de specialitate și coordonează metodologic compartimentele de resurse umane din cadrul autorităților și instituțiilor administrației publice centrale și locale;

n) colaborează cu organisme și cu organizații internaționale din domeniul managementului resurselor umane.

(2) Agenția Națională a Funcționarilor Publici îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Guvern, legate de politicile de resurse umane și de managementul resurselor umane.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...