Proceduri de identificare a clienților și de prelucrare a informațiilor referitoare la spălarea banilor | Lege 21/1999

Acesta este un fragment din Legea nr. 21/1999 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL II Proceduri de identificare a clienților și de prelucrare
a informațiilor referitoare la spălarea banilor

Art. 3. -

(1) De îndată ce angajatul unei persoane juridice sau persoana fizică dintre cele prevăzute la art. 8 are suspiciuni că o operațiune care urmează să aibă loc are drept scop spălarea banilor va sesiza persoana sau persoanele desemnate conform art. 16, care, pe baza unor indicii temeinice, vor informa, la rândul lor, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, denumit în continuare oficiul. Acesta va certifica imediat primirea informației.

(2) Dacă oficiul consideră necesar, el poate decide, în mod justificat, suspendarea efectuării tranzacției. Decizia va fi comunicată imediat, în scris, persoanei juridice sau fizice căreia i s-a cerut efectuarea tranzacției.

(3) Pentru operațiunile de depunere sau de retragere de sume în numerar, în lei sau în valută, sume ce depășesc echivalentul în lei a 10.000 euro, personalul din structurile prevăzute la art. 8 va raporta oficiului în maximum 24 de ore de la data efectuării operațiunii. La transferul acestor sume din conturi bancare vor fi aplicate prevederile alin. (1) și (2).

(4) Dacă oficiul consideră că perioada de 24 de ore prevăzută la alin. (3) este insuficientă, el poate formula în acest interval o cerere motivată către Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, pentru a se prelungi perioada necesară cu maximum 3 zile lucrătoare. Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție poate autoriza, o singură dată, motivat, prelungirea solicitată sau poate dispune încetarea suspendării efectuării tranzacției.

(5) Când cererea pentru prelungirea perioadei cu maximum 3 zile lucrătoare se dovedește a fi neîntemeiată, oficiul va răspunde civil pentru pierderea financiară suportată de persoana fizică sau juridică în cauză. Reviste (1)

(6) Dacă decizia de neefectuare a tranzacției nu este comunicată persoanelor juridice prevăzute la art. 8 în perioada menționată la alin. (2) și (3), acestea vor putea efectua tranzacția.

Art. 4. -

Dacă o persoană dintre cele prevăzute la art. 8 are cunoștință că o tranzacție pentru care a primit instrucțiuni să o efectueze are ca scop spălarea banilor și acesteia îi este imposibil să nu o efectueze sau, prin neefectuarea ei, este posibil să zădărnicească eforturile de a se urmări beneficiarii operațiunii suspecte de spălare a banilor, instituția sau persoana în cauză va informa oficiul imediat după ce a efectuat tranzacția. În asemenea cazuri se va preciza motivul pentru care nu s-a putut transmite informația despre tranzacție, înainte ca aceasta să se fi efectuat.

Art. 5. -

În cazul în care oficiul primește informații potrivit art. 3 sau 4, acesta poate cere oricărei instituții competente să furnizeze datele necesare verificării lor.

Art. 6. -

Oficiul va proceda la examinarea informației care i-a fost furnizată potrivit art. 3-5. În cazul în care această examinare aduce date sau indicii temeinice referitoare la spălarea banilor, informațiile vor fi transmise de îndată Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție.

Art. 7. -

Furnizarea cu bună-credință de informații în conformitate cu prevederile art. 3-5, făcută de către persoanele juridice prevăzute la art. 8 sau de către angajații ori reprezentanții lor menționați la art. 16, nu poate atrage răspunderea disciplinară, civilă sau penală a acestora.

Art. 8. -

Intră sub incidența prezentei legi:

a) băncile, sucursalele băncilor străine și instituțiile de credit;

b) instituțiile financiare, cum ar fi: fonduri de investiții, societăți de investiții, societăți de administrare a investițiilor, societăți de depozitare, de custodie; societăți de valori mobiliare, fonduri de pensii și alte asemenea fonduri; care îndeplinesc următoarele operațiuni: creditarea, incluzând, printre altele, creditul de consum, creditul ipotecar, factoringul, finanțarea tranzacțiilor comerciale, inclusiv forfetarea, leasingul financiar, operațiuni de plăți emiterea și administrarea unor mijloace de plată, cărți de credit, cecuri de călătorie și altele asemenea, acordarea sau asumarea de garanții și subscrierea de angajamente, tranzacții pe cont propriu sau în contul clienților prin intermediul instrumentelor pieței monetare, cecuri, ordine de plată, certificate de depozite și altele, schimb valutar, produse financiare derivate, instrumente financiare legate de cursul valutar ori de rata dobânzilor, valori mobiliare, participarea la emiterea de acțiuni și oferirea de servicii legate de aceste emisiuni, consultanță acordată întreprinderilor în probleme de structură a capitalului, strategia industrială, consultanță și servicii în domeniul fuziunilor și achizițiilor de întreprinderi, intermedierea pe piețele interbancare, administrarea de portofolii și consultanță în acest domeniu, custodia și administrarea valorilor mobiliare;

c) societățile de asigurări și reasigurări;

d) agenții economici care desfășoară activități de jocuri de noroc ori de amanet;

e) persoanele fizice și juridice care acordă asistență de specialitate juridică, notarială, contabilă, financiar-bancară;

f) orice altă persoană fizică sau juridică, prin acte și fapte săvârșite în afara sistemului financiar-bancar.

Art. 9. -

(1) Persoanele juridice menționate la art. 8 au obligația să stabilească identitatea clienților pentru orice tranzacție a cărei limită minimă, în lei sau în valută, reprezintă echivalentul a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacția are loc printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care au legătură între ele.

(2) Când suma nu este cunoscută în momentul acceptării tranzacției, persoana fizică sau juridică, obligată să stabilească identitatea clienților, va proceda la identificarea de îndată a acestora, atunci când este informată despre valoarea tranzacției și când a stabilit că a fost atinsă limita minimă.

(3) De îndată ce apare vreo informație că prin tranzacție se urmărește spălarea banilor, se va proceda la identificarea clienților, chiar dacă valoarea tranzacției este mai mică decât limita minimă stabilită de către oficiu.

Art. 10. -

(1) Datele de identificare a clienților vor cuprinde:

a) în cazul persoanelor fizice: datele de stare civilă menționate în documentele de identitate prevăzute de lege;

b) în cazul persoanelor juridice: datele menționate în documentele de înmatriculare prevăzute de lege, precum și dovada că persoana fizică care conduce tranzacția reprezintă legal persoana juridică.

(2) În cazul persoanelor juridice străine, la deschiderea de conturi bancare vor fi solicitate acele documente din care să rezulte identitatea firmei, sediul, tipul de societate, locul înmatriculării, împuternicirea specială a celui care o reprezintă în tranzacție, precum și o traducere în limba română a documentelor autentificate de un notar public.

Art. 11. -

În cazul în care există informații, referitoare la clienții prevăzuți la art. 9 și 10, că tranzacția nu se desfășoară în nume propriu, persoanele juridice menționate la art. 8 vor lua măsuri pentru a obține date despre adevărata identitate a persoanei în interesul ori în numele căreia acționează acești clienți, inclusiv de la oficiu.

Art. 12. -

(1) Cerințele de identificare nu vor fi impuse societăților de asigurări și reasigurări menționate la art. 8, în legătură cu polițele de asigurare de viață, dacă prima de asigurare sau ratele de plată anuale sunt mai mici sau egale cu echivalentul în lei al sumei de 1.000 euro ori prima unică de asigurare plătită este, în echivalent lei, până la 2.500 euro. Dacă ratele de primă periodice sau sumele de plată anuale sunt ori urmează a fi mărite în așa fel încât să depășească limita sumei de 1.000 euro, respectiv de 2.500 euro, în echivalent lei, se va cere identificarea clienților.

(2) Cerințele de identificare nu sunt obligatorii în cazul subscrierii polițelor de asigurare emise de fondurile de pensii, obținute în virtutea unui contract de muncă sau datorită profesiei asiguratului, cu condiția ca polița să nu poată fi răscumpărată înainte de scadență și să nu poată fi folosită ca garanție sau colateral pentru obținerea unui împrumut.

(3) Cerințele de identificare nu se impun, dacă s-a stabilit că plata se va face prin debitarea unui cont deschis pe numele clientului la o bancă sau la o instituție pentru economii.

Art. 13. -

(1) În fiecare caz în care identitatea este solicitată potrivit prevederilor prezentei legi, persoana juridică sau persoana fizică prevăzută la art. 8, care are obligația identificării clientului, va păstra o copie de pe document, ca dovadă de identitate, sau referințe de identitate, pentru o perioadă de 5 ani, începând cu data când se încheie relația cu clientul.

(2) Persoanele juridice și fizice prevăzute la art. 8, cărora li se aplică prevederile prezentei legi, vor păstra, într-o formă care poate fi folosită ca mijloc de probă în justiție, evidența secundară sau operativă și înregistrări ale tuturor tranzacțiilor financiare care fac obiectul prezentei legi, pentru o perioadă de 5 ani de la executarea fiecărei tranzacții, după care vor fi predate oficiului, pentru arhivă.

Art. 14. -

(1) Persoanele juridice și fizice prevăzute la art. 8 vor întocmi raport scris pentru fiecare tranzacție care, în virtutea naturii ei sau a caracterului neobișnuit, raportat la contextul activităților obișnuite ale clientului, poate fi legată de spălarea banilor.

(2) Raportul, a cărui formă va fi stabilită de către oficiu, va fi înaintat acestuia.

Art. 15. -

Oficiul va asigura, pe cheltuială proprie, programe speciale de instruire a reprezentanților persoanelor prevăzute la art. 8. Persoanele juridice prevăzute la art. 8 vor stabili proceduri și metode de control intern pentru a preveni și a împiedica spălarea banilor și vor asigura instruirea angajaților pentru recunoașterea tranzacțiilor care pot fi legate de spălarea banilor și asupra măsurilor imediate ce trebuie luate în asemenea cazuri.

Art. 16. -

(1) Persoanele juridice prevăzute la art. 8 vor desemna una sau mai multe persoane care au responsabilități în aplicarea prezentei legi, ale căror nume vor fi comunicate oficiului, împreună cu natura și cu limitele responsabilităților menționate.

(2) Fiecare persoană desemnată, conform alin. (1), de către persoanele juridice specificate la art. 8 răspunde de realizarea sarcinilor stabilite de acestea în aplicarea prezentei legi.

Art. 17. -

Autoritățile cu drept de control financiar conform legii și cele de supraveghere prudențială a persoanelor juridice specificate la art. 8, care iau cunostință de date ce indică acțiuni de spălare a banilor, vor informa despre acestea oficiul.

Art. 18. -

(1) Personalul oficiului are obligația de a nu divulga informațiile primite în timpul activității decât în cadrul unei proceduri judiciare, inclusiv după încetarea funcției, pe o durată de 5 ani.

(2) Este interzisă folosirea în scop personal de către angajații oficiului a informațiilor primite atât în timpul activității, cât și după încetarea acesteia.

(3) Dispozițiile alin. (1) și (2) nu se aplică comunicărilor din cadrul colaborării mutuale făcute în baza tratatelor internaționale la care România este parte sau în baza reciprocității, comunicărilor făcute instituțiilor străine care au funcțiuni asemănătoare și care au obligativitatea păstrării secretului în condiții similare oficiului, dacă asemenea comunicări sunt făcute în scopul îndeplinirii atribuțiilor care rezultă din obiectul de activitate.

Acesta este un fragment din Legea nr. 21/1999 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 21/1999:
Dispoziții generale
Proceduri de identificare a clienților și de prelucrare a informațiilor referitoare la spălarea banilor
Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
Răspunderi și sancțiuni
Dispoziții finale
Reviste:
Spălarea banilor
;
se încarcă...