Parlamentul României

Legea nr. 196/1999 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 87/1998 privind înființarea Comisiei de Evaluare și Acreditare a Învățământului Preuniversitar

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 625 din 22 decembrie 1999.

În vigoare de la 22 decembrie 1999 până la 19 octombrie 2005, fiind abrogat prin Ordonanță de urgență 75/2005.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 87 din 25 august 1998 privind înființarea Comisiei de Evaluare și Acreditare a Învățământului Preuniversitar, emisă în temeiul art. 1 pct. 10 lit. d) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 27 august 1998, cu următoarele modificări și completări:

1. Titlul ordonanței va avea următorul cuprins:

"

Ordonanță privind evaluarea și acreditarea învățământului preuniversitar"

2. După preambulul ordonanței se introduce capitolul I cu următorul titlu:

CAPITOLUL I Dispoziții generale"

3. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

(1) În baza art. 106 și 148 din Legea învățământului nr. 84/1995, cu modificările ulterioare*), se înființează pe lângă Ministerul Educației Naționale Comisia Națională de Evaluare și Acreditare a Învățământului Preuniversitar.

*) Legea nr. 84/1995 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999.

(2) Comisia Națională de Evaluare și Acreditare a Învățământului Preuniversitar este subordonată direct ministrului educației naționale.

(3) Comisia Națională de Evaluare și Acreditare a Învățământului Preuniversitar este formată din 21 de membri, cadre didactice recunoscute prin competență profesională și probitate morală, din cadrul învățământului preuniversitar acreditat sau cu autorizare de încredere, propuse de inspectoratele școlare, precum și de organismele profesionale ale învățământului preuniversitar, pe niveluri de învățământ, filiere, profiluri și specializări. Lista cuprinzând candidații se face publică. Contestațiile se depun la Ministerul Educației Naționale - cabinetul ministrului - în termen de 15 zile de la publicarea listei. După rezolvarea contestațiilor ministrul educației naționale definitivează lista cuprinzând candidații și o aprobă prin ordin.

(4) Comisia Națională de Evaluare și Acreditare a Învățământului Preuniversitar se reînnoiește la fiecare 3 ani, în proporție de două treimi din numărul membrilor săi, prin decizie a ministrului educației naționale, în condițiile alin. (3). Mandatul președintelui, al vicepreședintelui și al secretarului este de 4 ani și se poate reînnoi o singură dată. Un membru poate face parte din Comisia Națională de Evaluare și Acreditare a Învățământului Preuniversitar pe o perioadă de cel mult două mandate.

(5) Președintele, vicepreședintele și secretarul Comisiei Naționale de Evaluare și Acreditare a Învățământului Preuniversitar sunt numiți de ministrul educației naționale, la propunerea membrilor acesteia.

(6) Revocarea președintelui, a vicepreședintelui sau a secretarului se face la propunerea a cel puțin două treimi din numărul membrilor comisiei, prin ordin al ministrului educației naționale. Ceilalți membri ai comisiei pot fi revocați prin ordin al ministrului educației naționale. Completarea comisiei se face în condițiile alin. (3).

(7) Pentru învățământul liceal și postliceal Comisia Națională de Evaluare și Acreditare a Învățământului Preuniversitar stabilește propriile subcomisii de evaluare, din rândul membrilor săi."

4. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

La nivelul județelor și al municipiului București se constituie comisii de evaluare și acreditare a învățământului preuniversitar, formate din câte 5 membri, pentru fiecare nivel de învățământ, filieră, profil și specializare. Aceste comisii sunt conduse de un singur președinte, cu rang de inspector școlar general adjunct, numit prin ordin al ministrului educației naționale, la propunerea inspectorului școlar general și cu avizul Comisiei Naționale de Evaluare și Acreditare a Învățământului Preuniversitar. Componența comisiilor județene se stabilește prin Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei Naționale de Evaluare și Acreditare a Învățământului Preuniversitar. Membrii acestora sunt numiți de către președinte dintre cadrele didactice în domeniu, incluse în lista avizată de Comisia Națională de Evaluare și Acreditare a Învățământului Preuniversitar, incluzând în mod obligatoriu un inspector școlar sau un inspector școlar de specialitate pentru fiecare comisie. Lista cuprinzând cadrele didactice în domeniu se face publică prin presa locală. Contestațiile la această listă se depun la cabinetul inspectorului școlar general în termen de 15 zile de la publicare. După rezolvarea contestațiilor inspectorul școlar general definitivează lista cuprinzând candidații și o înaintează spre avizare Comisiei Naționale de Evaluare și Acreditare a Învățământului Preuniversitar."

5. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

Comisia Națională de Evaluare și Acreditare a Învățământului Preuniversitar dispune de un aparat propriu, format din 12 persoane. Aparatul propriu este integrat în structura Ministerului Educației Naționale, peste numărul posturilor aprobate în structura organizatorică. Comisia are dreptul să folosească colaboratori externi, specialiști în domeniu, remunerați conform legii."

6. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

Comisia Națională de Evaluare și Acreditare a Învățământului Preuniversitar, comisiile de evaluare și acreditare a învățământului preuniversitar județene, respectiv a municipiului București, își desfășoară activitatea pe baza regulamentului-cadru, aprobat prin hotărâre a Guvernului."

7. După articolul 4 se introduce capitolul II cu următorul titlu:

CAPITOLUL II Atribuțiile Comisiei Naționale de Evaluare și Acreditare
a Învățământului Preuniversitar"

8. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

"

Art. 5. -

Principalele atribuții ale Comisiei Naționale de Evaluare și Acreditare a Învățământului Preuniversitar sunt:

a) elaborează criteriile și standardele naționale de evaluare și de acreditare, specifice fiecărei faze a procesului de evaluare și acreditare și le reactualizează periodic;

b) asigură controlul metodologic al îndeplinirii standardelor naționale;

c) analizează rapoartele de evaluare pentru acordarea autorizației de încredere sau pentru acreditare liceelor și școlilor postliceale și propune ministrului educației naționale acordarea autorizației de încredere sau acreditarea;

d) verifică, în condițiile prevăzute de regulament, procesul de evaluare efectuat de comisiile de evaluare și acreditare a învățământului preuniversitar județene, respectiv a municipiului București;

e) organizează controlul privind respectarea standardelor naționale de către unitățile de învățământ cu autorizație de încredere sau cu acreditare;

f) asigură îndrumarea și controlul activității comisiilor de evaluare și acreditare a învățământului preuniversitar județene, respectiv a municipiului București;

g) propune ministrului educației naționale retragerea autorizației de încredere sau a acreditării pentru unitățile de învățământ liceale și postliceale care nu respectă standardele naționale;

h) elaborează raportul anual de evaluare și acreditare a unităților de învățământ preuniversitar, care se face public."

9. După articolul 5 se introduc capitolele III, IV și V cu următorul cuprins:

CAPITOLUL III Procedurile pentru autorizarea de încredere și de acreditare

Art. 6. -

Procesul de evaluare și acreditare a unităților de învățământ preuniversitar cuprinde două faze:

a) autorizarea de încredere, care acordă dreptul de organizare și funcționare provizorie a unității respective;

b) acreditarea, care acordă unității respective toate drepturile ce decurg din lege.

Art. 7. -

(1) Evaluarea, acordarea autorizației de încredere și acreditarea grădinițelor, școlilor primare și gimnaziale, precum și a școlilor profesionale și de ucenici sunt de competența comisiilor județene, respectiv a municipiului București, aflate în subordinea Comisiei Naționale de Evaluare și Acreditare a Învățământului Preuniversitar.

(2) Evaluarea, acordarea autorizației de încredere și acreditarea liceelor și școlilor postliceale sunt de competența Comisiei Naționale de Evaluare și Acreditare a Învățământului Preuniversitar.

Art. 8. -

(1) Autorizarea de încredere trebuie solicitată de către persoanele fizice sau juridice interesate pentru înființarea unei unități de învățământ preuniversitar. Acestea depun cererea și raportul de autoevaluare la comisiile de pe lângă inspectoratele școlare.

(2) Dosarele de autoevaluare se întocmesc potrivit procedurii stabilite de Comisia Națională de Evaluare și Acreditare a Învățământului Preuniversitar.

(3) Procedura de acordare a autorizației de încredere cuprinde următoarele etape:

a) subcomisiile desemnate de Comisia Națională de Evaluare și Acreditare a Învățământului Preuniversitar, respectiv de comisiile județene și a municipiului București, constituite de președintele acestora, analizează, după caz, oportunitatea sau intenția din dosarul de autoevaluare în raport cu criteriile și cu standardele minimale prevăzute pentru nivelul de învățământ, filiera, profilul sau specializarea respectivă;

b) în baza raportului comisiilor de evaluare și acreditare a învățământului preuniversitar județene, respectiv a municipiului București, ministrul educației naționale, respectiv inspectorul școlar general, emite ordin sau, după caz, decizie de acordare a autorizației de încredere;

c) autorizația de încredere constituie și actul de înființare a unității de învățământ.

Art. 9. -

(1) Pentru unitățile de învățământ care urmează să se înființeze după intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe acreditarea trebuie solicitată după acordarea autorizației de încredere, astfel:

a) după cel mult 4 ani, pentru grădinițe și școli primare;

b) după primul examen de capacitate, pentru gimnaziu;

c) după primul examen de bacalaureat, pentru liceu;

d) după primul examen de absolvire, pentru școlile profesionale, de ucenici și postliceale.

(2) Procedura de acreditare cuprinde următoarele etape:

a) unitățile interesate care, în baza autorizației de încredere, au desfășurat activități de învățământ preuniversitar, elaborează un raport de autoevaluare pe baza criteriilor de evaluare și a standardelor naționale aprobate prin hotărâre a Guvernului. Raportul de autoevaluare se anexează la cererea de acreditare și se înaintează Comisiei Naționale de Evaluare și Acreditare a Învățământului Preuniversitar sau, după caz, comisiilor județene, respectiv a municipiului București;

b) comisiile și subcomisiile de evaluare și acreditare, prevăzute la art. 1 alin. (7) și la art. 2, întocmesc rapoarte de evaluare pe baza analizei raportului de autoevaluare și a verificării îndeplinirii standardelor corespunzătoare criteriilor generale cuprinse în lege;

c) Comisia Națională de Evaluare și Acreditare a Învățământului Preuniversitar, pe baza rapoartelor de evaluare a subcomisiilor din subordine, propune ministrului educației naționale acordarea sau, după caz, neacordarea acreditării, pentru fiecare unitate de învățământ liceal sau postliceal, cu filierele, profilurile și specializările respective. Rapoartele subcomisiilor de evaluare constituie înscrisuri publice, cu toate consecințele prevăzute de lege; în baza raportului Comisiei Naționale de Evaluare și Acreditare a Învățământului Preuniversitar ministrul educației naționale acordă, prin ordin, unităților solicitante, licee și școli postliceale, acreditarea pentru fiecare filieră, profil și specializare în parte;

d) comisiile de evaluare și acreditare a învățământului preuniversitar județene, respectiv a municipiului București, în baza raportului de evaluare întocmit, propun inspectorului școlar general acordarea sau, după caz, neacordarea acreditării pentru fiecare nivel de învățământ sau meserie; în baza raportului comisiei județene, respectiv a municipiului București, inspectorul școlar general acordă, prin decizie, unităților solicitante, grădinițe, școli primare și gimnaziale, școli profesionale și de ucenici, acreditarea pentru fiecare nivel de învățământ și meserie.

Art. 10. -

Unitățile de învățământ care au primit autorizarea de încredere au dreptul să angajeze și să promoveze personal didactic, didactic auxiliar și administrativ, în condițiile legii.

Art. 11. -

Unitățile de învățământ liceal și postliceal acreditate se supun periodic, din 5 în 5 ani, evaluării de către Comisia Națională de Evaluare și Acreditare a Învățământului Preuniversitar. În situația unui raport nefavorabil, Ministerul Educației Naționale avertizează unitatea de învățământ cu privire la nivelul de învățământ, filiera, profilul sau specializarea în cauză și, după un an, în baza unei noi evaluări cu rezultat negativ, prin ordin al ministrului educației naționale se dispune încetarea școlarizării la nivelul de învățământ, filiera, profilul sau specializarea în cauză, începând cu primul an de școlarizare. Elevii vor fi transferați la alte unități de învățământ, cu acordul inspectoratului școlar județean sau, după caz, prin ordin al ministrului educației naționale.

Art. 12. -

Procedura prevăzută la art. 11 se aplică în mod corespunzător grădinițelor, școlilor primare și gimnaziale, școlilor profesionale și de ucenici de către comisiile de evaluare și acreditare a învățământului preuniversitar județene, respectiv a municipiului București. În situația unui raport negativ, inspectoratul școlar avertizează unitatea respectivă și, după un an, în baza unei noi evaluări cu rezultat negativ, prin decizie a inspectorului școlar general se dispune încetarea școlarizării începând cu primul an de învățământ și transferarea preșcolarilor sau a elevilor la alte unități de învățământ.

CAPITOLUL IV Finanțarea activității de evaluare și acreditare

Art. 13. -

(1) Cheltuielile privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Evaluare și Acreditare a Învățământului Preuniversitar, precum și subcomisiilor din subordine sunt prevăzute în bugetul propriu al acestora, înscris în bugetul Ministerului Educației Naționale.

(2) Persoanele fizice sau juridice, interesate în organizarea și desfășurarea unei activități de învățământ preuniversitar, achită la data depunerii cererii de autorizare de încredere sau de acreditare o taxă pentru fiecare fază a procedurii de acreditare, pentru fiecare nivel de învățământ și profil, în cuantumul a 10 salarii lunare brute de educatoare, învățător sau profesor, după caz, din învățământul de stat, cu vechime maximă.

(3) Persoanele fizice sau juridice, interesate în organizarea și funcționarea unităților de învățământ liceal și postliceal, depun taxa prevăzută la alin. (2), o dată cu dosarul de autoevaluare, în contul Comisiei Naționale de Evaluare și Acreditare a Învățământului Preuniversitar.

(4) Persoanele fizice sau juridice, interesate în organizarea și funcționarea grădinițelor, școlilor primare și gimnaziale, precum și școlilor profesionale și de ucenici, depun taxa prevăzută la alin. (2), o dată cu dosarul de autoevaluare, într-un cont special deschis de inspectoratele școlare. Aceste fonduri se redistribuie între inspectoratul școlar și Ministerul Educației Naționale, potrivit reglementărilor stabilite prin ordin al ministrului educației naționale.

(5) Fondurile rezultate din aceste taxe se gestionează în regim extrabugetar și sunt utilizate pentru finanțarea cheltuielilor aferente Comisiei Naționale de Evaluare și Acreditare a Învățământului Preuniversitar, subcomisiilor din subordine, precum și comisiilor județene, respectiv a municipiului București.

Art. 14. -

(1) Pentru învățământul particular preșcolar și obligatoriu, prin excepție de la prevederile art. 13 alin. (2), taxa prevăzută este de 50% din cuantumul stabilit.

(2) Pentru unitățile de învățământ de stat costurile procedurilor de evaluare și acreditare sunt suportate în proporție de 50% din bugetul Ministerului Educației Naționale și 50% din bugetele locale.

(3) Soldurile de la sfârșitul anului, provenite din taxele menționate la art. 13 alin. (2), se reportează în anul următor cu aceeași destinație și se cuprind în bugetul de venituri și cheltuieli.

CAPITOLUL V Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 15. -

Unitățile de învățământ liceal și postliceal pot organiza admiterea și pot continua activitatea de învățământ la filierele, profilurile și specializările pentru care au obținut autorizație de încredere sau acreditarea.

Art. 16. -

Acreditarea recunoaște valabilitatea întregii activități desfășurate de unitatea de învățământ preuniversitar până la data acordării acesteia.

Art. 17. -

Rapoartele Comisiei Naționale de Evaluare și Acreditare a Învățământului Preuniversitar, precum și rapoartele comisiilor județene, respectiv a municipiului București, se aduc la cunoștință unităților de învățământ care au fost supuse procedurii de evaluare și acreditare. Ordinul ministrului educației naționale privind acreditarea unităților de învățământ liceal și postliceal va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. Deciziile privind acreditarea grădinițelor, școlilor primare și gimnaziale, școlilor profesionale și de ucenici se fac publice la nivel local. Continuarea activității unităților de învățământ preuniversitar în alte condiții decât cele prevăzute de Legea învățământului nr. 84/1998 și de prezenta ordonanță atrage răspunderea juridică a celor vinovați.

Art. 18. -

Președintele Comisiei Naționale de Evaluare și Acreditare a Învățământului Preuniversitar este echivalat ca funcție cu directorul general din Ministerul Educației Naționale. Funcțiile de vicepreședinte și de secretar ai comisiei sunt echivalate cu funcția de director în Ministerul Educației Naționale. Salarizarea acestora se face potrivit legii. Membrii Comisiei Naționale de Evaluare și Acreditare a Învățământului Preuniversitar, precum și membrii subcomisiilor beneficiază de o indemnizație lunară, calculată în raport cu salariul de bază prevăzut pentru funcția de profesor gradul I, cu vechime maximă, în funcție de volumul de muncă prestat, indemnizație stabilită prin ordin al ministrului educației naționale. Aceeași prevedere se aplică în mod corespunzător și pentru membrii comisiilor județene, respectiv a municipiului București.

Art. 19. -

Unitățile de învățământ de stat în funcțiune la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe sunt considerate acreditate și se supun numai procedurii de evaluare, potrivit art. 11 și 12.

Art. 20. -

Contestațiile cu privire la actele de autorizare sau de acreditare se adresează, după caz, inspectorului școlar general, respectiv președintelui Comisiei Naționale de Evaluare și Acreditare a Învățământului Preuniversitar sau ministrului educației naționale și se soluționează potrivit art. 5 lit. d). Decizia aparține ministrului educației naționale și este definitivă."

Art. II. -

În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României Ministerul Educației Naționale va elabora normele metodologice de aplicare.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 15 noiembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 16 noiembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
ACSINTE GASPAR

București, 20 decembrie 1999.

Nr. 196.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...