Parlamentul României

Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru

Modificări (12), Puneri în aplicare (1), Referințe (3), Derogări (1), Reviste (2), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 321 din 06 iulie 1999.

În vigoare de la 04 octombrie 1999 până la 31 ianuarie 2017, fiind abrogat prin Lege 1/2017.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Modificări (1)

Eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanțe, Ministerul Justiției, Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție și de notarii publici, eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate, eliberarea permiselor de vânătoare și de pescuit, examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obținerii permisului de conducere, înmatricularea autovehiculelor și a remorcilor, precum și alte servicii prestate de unele instituții publice sunt supuse taxelor extrajudiciare de timbru.

CAPITOLUL II Stabilirea și aplicarea taxelor extrajudiciare de timbru

Art. 2. -

Taxele extrajudiciare de timbru, stabilite în sume fixe pe tipuri de servicii prestate, datorate bugetului de stat sau bugetelor locale, după caz, de către persoanele fizice sau juridice, precum și de către alți solicitanți ai serviciilor supuse acestor taxe, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

Art. 3. -

Taxele extrajudiciare de timbru se plătesc anticipat.

Art. 4. -

(1) Taxele prevăzute la cap. I-IV din anexă constituie venituri la bugetul local, cu excepția cazurilor în care, prin lege, se prevede altfel.

(2) Taxele prevăzute la alin. (1) pot fi majorate cu până la 40% de către consiliul local în a cărui rază teritorială se află sediul prestatorului de servicii.

(3) Consiliile locale stabilesc majorarea prevăzută la alin. (2), în funcție de necesitățile funcționării normale a serviciilor publice și de îndeplinirea atribuțiilor ce revin autorităților administrației publice locale.

(4) În cazul în care nivelul taxelor prevăzute la alin. (1) se modifică prin dispoziții legale, majorarea de până la 40% se va aplica la noile niveluri.

(5) Taxa prevăzută la cap. V din anexă constituie venit la bugetul de stat.

Art. 5. - Reviste (1)

(1) Sunt scutite de taxe extrajudiciare de timbru: Reviste (1)

a) eliberarea certificatelor care atestă un fapt sau o situație decurgând din raporturi de muncă, eliberarea certificatelor destinate obținerii unor drepturi privind asistența socială, asigurările sociale și protecția socială, unicatele certificatelor eliberate de instituțiile de învățământ, certificatele eliberate pentru a servi în armată, școli, grădinițe, creșe și în alte asemenea instituții; Modificări (1)

b) eliberarea certificatelor originale de stare civilă;

c) atestările în legătură cu primirea unor sume de bani;

d) eliberarea certificatelor, adeverințelor și a oricăror alte înscrisuri medicale, cu excepția celor folosite în justiție;

e) eliberarea certificatelor medico-legale prin care se atestă decesul;

f) eliberarea certificatelor ca urmare a acțiunilor sanitar-veterinare obligatorii și gratuite;

g) înscrierea mențiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reședinței în actele de identitate ale minorilor orfani, internați în case de copii;

h) eliberarea unei noi cărți de identitate, în cazul schimbării denumirii localităților și/sau a străzilor; Modificări (1)

i) examinarea, în vederea obținerii permisului de conducere auto, a următoarelor categorii de persoane:

- persoanele cu handicap fizic, pentru obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehiculele din categoriile A, A1, B și B1, adaptate infirmității lor;

- membrii misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare acreditați în România, pe bază de reciprocitate;

j) înmatricularea:

- autovehiculelor și remorcilor aparținând misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și membrilor acestora, precum și altor organizații și persoane cu statut diplomatic, care își desfășoară activitatea în România, pe bază de reciprocitate;

- autovehiculelor din categoriile A, A1, B și B1, aparținând persoanelor cu handicap fizic, adaptate infirmității lor;

k) serviciile, cu excepția celor prevăzute la cap. IV din anexă, prestate la cererea instituțiilor publice. Jurisprudență

(2) Scutirile de taxe de timbru prevăzute în legi speciale pentru serviciile menționate în anexa la prezenta lege se confirmă ca scutiri de taxe extrajudiciare de timbru.

Art. 6. -

(1) Taxele extrajudiciare de timbru se plătesc în numerar, prin ordin de plată și, cu excepția taxei prevăzute la cap. V din anexă, prin aplicarea și anularea timbrelor fiscale mobile, pentru taxele de până la 50.000 lei. Modificări (1)

(2) Taxele extrajudiciare de timbru vor putea fi încasate și de instituțiile care primesc, întocmesc sau eliberează acte ori prestează servicii supuse acestor taxe, în condițiile stabilite prin normele metodologice pentru aplicarea prezentei legi.

Art. 7. -

(1) Sumele achitate cu titlu de taxe extrajudiciare de timbru se restituie sau se compensează, la cerere, în următoarele cazuri:

a) atunci când taxa plătită nu era datorată;

b) atunci când s-a plătit mai mult decât cuantumul legal;

c) atunci când serviciul nu poate fi prestat.

(2) Taxele extrajudiciare de timbru, plătite prin aplicarea și anularea timbrelor fiscale mobile, nu se restituie.

Art. 8. -

(1) Termenele de prescripție a dreptului de a cere restituirea sau compensarea taxelor extrajudiciare de timbru, precum și a dreptului de a cere executarea silită a creanțelor bugetare provenite din taxele extrajudiciare de timbru sunt cele prevăzute de legislația privind executarea creanțelor bugetare.

(2) Termenul de prescripție a dreptului de a cere plata taxei extrajudiciare de timbru este de 5 ani calculați de la data la care s-a constatat că aceasta nu a fost achitată.

Art. 9. -

Prestatorii de servicii supuse taxelor extrajudiciare de timbru au următoarele obligații:

a) să nu primească sau să nu elibereze acte ori să presteze servicii fără ca taxa extrajudiciară de timbru, datorată potrivit dispozițiilor legale, să fi fost achitată;

b) să vireze, în termen de 10 zile de la data încasării, la bugetul de stat sau la bugetul local, după caz, sumele încasate cu titlu de taxe extrajudiciare de timbru;

c) să păstreze documentele care atestă îndeplinirea obligației privind timbrarea și să conducă evidențele necesare în vederea identificării actelor, lucrărilor și serviciilor eliberate sau prestate.

CAPITOLUL III Sancțiuni

Art. 10. -

Încălcarea dispozițiilor prevăzute la art. 9 atrage răspunderea administrativ-disciplinară a persoanelor vinovate.

Art. 11. -

Controlul asupra respectării prevederilor prezentei legi se face de către:

a) organele de specialitate ale consiliilor locale, pentru taxele extrajudiciare de timbru care constituie venituri la bugetul local.

Până la organizarea de către consiliile locale a organelor de specialitate, atribuțiile ce le revin privind controlul asupra respectării prevederilor prezentei legi se vor efectua în cursul anului 1999 de către organele fiscale teritoriale ale Ministerului Finanțelor;

b) organele de specialitate ale Ministerului Finanțelor, pentru taxele extrajudiciare de timbru care constituie venituri la bugetul de stat.

Art. 12. -

Împotriva măsurilor dispuse prin procesele-verbale de control sau prin alte acte ale organelor cu atribuții de control se pot exercita căile de atac prevăzute de procedura de soluționare a obiecțiunilor, contestațiilor și plângerilor la actele de control sau de impunere ale organelor consiliului local sau ale Ministerului Finanțelor, după caz.

CAPITOLUL IV Dispoziții finale Jurisprudență

Art. 13. -

Taxele extrajudiciare de timbru, prevăzute de prezenta lege, se actualizează periodic, în funcție de rata inflației, prin:

a) hotărâre a consiliilor locale, în condițiile stabilite prin legea privind impozitele și taxele locale, pentru taxele extrajudiciare de timbru care constituie venituri la bugetele locale;

b) hotărâre a Guvernului, pentru taxele extrajudiciare de timbru care constituie venit la bugetul de stat.

Art. 14. -

Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 15. -

Pentru, aplicarea legii Ministerul Finanțelor, cu avizul Departamentului pentru Administrație Publică Locală și al Ministerului de Interne, va elabora norme metodologice în termen de 90 de zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României.

Art. 16. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:

- art. 1 lit. b) și d) -i), art. 2, art. 3 lit. m) -p), art. 5, precum și art. 4, art. 6 alin. 1, 4 și 5, art. 9, art. 91, art. 10-13, art. 14 alin. 2, însă numai în ceea ce privește taxele extrajudiciare de timbru, din Decretul nr. 199/1955 privind taxele de timbru, publicat în Buletinul Oficial nr. 14 din 5 iunie 1955, cu modificările ulterioare;

- pct. III (inclusiv notele nr. 1 și 2), VI, VII, X și XIX din anexa nr. 2 la Ordonanța Guvernului nr. 10/1993 privind actualizarea, în funcție de rata inflației, a unor taxe stabilite în sume fixe pentru serviciile prestate în favoarea unor persoane fizice și juridice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 23 august 1993 și aprobată prin Legea nr. 102/1994;

- orice alte dispoziții contrare.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 24 mai 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 1 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
PAULA IVĂNESCU

București, 30 iunie 1999.

Nr. 117.

ANEXĂ

LISTA
cuprinzând taxele extrajudiciare de timbru

Nr. crt. Denumirea serviciului Taxa
(lei)
CAPITOLUL I
Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanțe, Ministerul Justiției, Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție și de notarii publici, precum și pentru alte servicii prestate de unele instituții publice
1. Eliberarea de către organele administrației publice centrale și locale, de alte autorități publice, precum și de instituții de stat, care, în exercitarea atribuțiilor lor, sunt în drept să certifice anumite situații de fapt, a certificatelor, adeverințelor și a oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situație, cu excepția acelor acte pentru care se plătește o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare 800
2. Eliberarea certificatului de producător agricol 2.850
3. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:
- pentru animale sub 2 ani 800
- pentru animale peste 2 ani 1.600
4. Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietății asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate:
- pentru animale sub 2 ani 3.100
- pentru animale peste 2 ani 8.000
5. Eliberarea certificatelor de înregistrare fiscală 10.000
6. Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale și a altor certificate medicale folosite în justiție 2.850
7. Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar 2.000
8. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui și a sexului 27.500
9. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei 1.600
10. Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare civilă întocmite de autoritățile străine 1.600
11. Reconstituirea și întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă 1.600
12. Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate 1.600
CAPITOLUL II
Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate și înscrierea mențiunilor în acestea, precum și pentru eliberarea permiselor de vânătoare și de pescuit
1. Acte de identitate:
a) eliberarea sau preschimbarea cărților de identitate (inclusiv a celor provizorii) și a buletinelor de identitate pentru cetățenii români, eliberarea carnetelor de identitate, precum și eliberarea sau prelungirea valabilității legitimațiilor provizorii pentru cetățenii străini și persoanele fără cetățenie 800
b) înscrierea mențiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reședinței 800
c) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetățenilor străini și ale persoanelor fără cetățenie 10.550
d) eliberarea unor noi cărți, buletine, carnete de identitate și legitimații provizorii în locul celor pierdute, furate sau deteriorate 11.200
2. Înregistrarea cererilor persoanelor fizice și juridice privind furnizarea unor date din Registrul permanent de evidență a populației 800
3. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare 4.100
4. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit 2.000
CAPITOLUL III
Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obținerii
permiselor de conducere
1. Taxe pentru examinarea candidaților care au absolvit o școală de conducători de autovehicule:
a) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din subcategoria A1 6.500
b) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A 10.300
c) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparținând uneia dintre categoriile sau subcategoriile B, B1, B+E 12.800
d) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparținând uneia dintre categoriile sau subcategoriile C1, D1, Tr 25.500
e) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparținând uneia dintre categoriile sau subcategoriile C1+E, D1+E, C, D, Tb, Tv 32.000
f) obținerea permisului. de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile C+E, D+E 38.500
2. Taxe pentru examinarea persoanelor care nu au absolvit o școală de conducători De autovehicule, cu excepția celor prevăzute la pct. 3 de 5 ori taxele prevăzute la pct. 1, corespunzător fiecărei categorii și subcategorii de autovehicule
3. Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat Dublul taxelor prevăzute la pct. 1
4. Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de trei ori la examenul pentru obținerea aceleiași categorii a permisului De conducere de 3 ori taxele prevăzute la pct. 1 ori, după caz, la pct. 2 sau 3
CAPITOLUL IV
Taxe de înmatriculare a autovehiculelor și remorcilor, autorizare provizorie de circulație și autorizare de circulație pentru probe
1. Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor și remorcilor:
a) autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 750 kg inclusiv 67.750
b) autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între 750 kg și 3.500 kg inclusiv 134.250
c) autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg 268.400
2. Taxe de autorizare provizorie a circulației autovehiculelor și remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar 19.250
3. Taxe de autorizare a circulației pentru probe a autovehiculelor și remorcilor 769.300
CAPITOLUL V
Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor
dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991
27.550 lei/hectar sau fracțiune de hectar
Modificări (10), Referințe (2), Derogări (1)

NOTĂ:

Taxele nu includ contravaloarea documentelor eliberate ca urmare a prestării de servicii, care se stabilește potrivit dispozițiilor legale.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Taxele extrajudiciare de timbru vor fi desființate!
Guvernul îi scutește pe deținuți de taxa de timbru pentru buletin
;
se încarcă...