Parlamentul României

Legea nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea securității ca poliție politică

Modificări (4), Acțiuni respinse (8), Referințe (3), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 decembrie 1999 până la 14 martie 2008, fiind abrogat și înlocuit prin Ordonanță de urgență 24/2008.
Suspendat de la data 06 februarie 2008 până la data 14 martie 2008 prin Decizie 51/2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Modificări (1)

Puterea comunistă instaurată în România începând cu data de 6 martie 1945 a exercitat, în special prin organele securității statului, ca poliție politică, o permanentă teroare împotriva cetățenilor țării, drepturilor și libertăților lor fundamentale. Aceasta îndreptățește accesul la propriul dosar și deconspirarea securității ca poliție politică, în condițiile prezentei legi.

Art. 1. - Jurisprudență (5)

(1) Orice cetățean român sau cetățean străin care după 1945 a avut cetățenie română are dreptul de acces la propriul dosar întocmit de organele securității, ca poliție politică. Acest drept se exercită la cerere și constă în studierea nemijlocită a dosarului, eliberarea de copii de pe actele dosarului și de pe înscrisurile doveditoare despre cuprinsul dosarului. Modificări (1), Acțiuni respinse (1)

(2) Totodată persoana, subiect al unui dosar din care rezultă că a fost urmărită de organele securității statului, are dreptul, la cerere, să afle identitatea agenților de securitate și a colaboratorilor, care au contribuit cu informații la completarea acestui dosar. Modificări (1), Jurisprudență (1)

(3) De drepturile prevăzute la alin. (1) și (2) beneficiază soțul supraviețuitor și rudele până la gradul al doilea inclusiv ale persoanei decedate, în afară de cazul în care aceasta a dispus altfel. Modificări (1)

(4) Exercitarea drepturilor prevăzute la alin. (1)-(3) se face personal sau prin reprezentant cu procură specială și autentică.

Art. 2. - Referințe (1), Jurisprudență (7)

Pentru a asigura dreptul de acces la informațiile de interes public, orice cetățean român cu domiciliul în țară sau în străinătate, precum și presa scrisă și audiovizuală, partidele politice, organizațiile neguvernamentale legal constituite, autoritățile și instituțiile publice au dreptul de a fi informate, la cerere, în legătură cu calitatea de agent sau de colaborator al organelor securității, ca poliție politică, a persoanelor care ocupă sau candidează pentru a fi alese ori numite în următoarele demnități sau funcții: Modificări (1)

a) Președintele României; Jurisprudență (1)

b) deputat sau senator; Jurisprudență (1)

c) membru al Guvernului, secretar de stat, subsecretar de stat, secretar general, secretar general adjunct din Guvern și din ministere, director în minister și asimilați ai acestor funcții;

d) secretarii generali și secretarii generali adjuncți ai Camerelor Parlamentului, directorii departamentelor celor două Camere, consilierii prezidențiali și de stat;

e) prefect, subprefect, secretar general și director în prefectură, secretar general al consiliului județean și al Consiliului General al Municipiului București, primar, viceprimar, consilier județean, consilier în Consiliul General al Municipiului București, șefii serviciilor descentralizate în județe; Modificări (1), Jurisprudență (1)

f) directorul și adjuncții săi la Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Protecție și Pază și Serviciul de Telecomunicații Speciale; Modificări (1), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (1)

g) inspector general al poliției, inspector general adjunct, director general, director, șef de serviciu și șef de birou la nivel central și județean, precum și ceilalți ofițeri și subofițeri angajați ai Ministerului de Interne; Modificări (1)

h) persoanele cu funcții de conducere, la nivel național și județean, în Garda financiară și în organele vamale;

i) judecătorii și magistrații-asistenți de la Curtea Supremă de Justiție și de la Curtea Constituțională, procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, judecătorii, procurorii și prim-grefierii de la instanțele și parchetele civile și militare, avocații și notarii publici; Modificări (1)

î) personalul diplomatic și consular, cu excepția celor care îndeplinesc funcții tehnice sau administrative; Modificări (1)

j) președintele, vicepreședinții, judecătorii, consilierii de conturi, procurorii financiari și prim-grefierul Curții de Conturi;

k) președinte și președinte de secție la Consiliul Legislativ, membrii Consiliului Legislativ, persoane cu funcții de conducere din Fondul Proprietății de Stat, președinții și membrii Consiliului Concurenței, ai Comisiei Naționale de Valori Mobiliare, ai Comisiei Naționale pentru Statistică și ai Oficiului Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie; Modificări (1)

l) avocatul poporului și adjuncții acestuia;

m) membru în Consiliul Național al Audiovizualului;

n) membru în consiliile de administrație ale societăților publice de radio și de televiziune, patron, director, redactor-șef, redactor în serviciile publice sau private de televiziune, radio sau presă scrisă, analiști politici și asimilații acestora, după caz; Modificări (1)

o) guvernatorul Băncii Naționale a României, președinte, vicepreședinte de bancă și membrii consiliului de administrație din sectorul bancar;

p) membru, membru corespondent, membru de onoare sau secretar al Academiei Române;

r) rectorul, prorectorii, secretarul științific al senatului universitar și decanii din instituțiile de învățământ superior de stat și private; Modificări (1)

s) inspector general sau adjunct, inspector de specialitate al inspectoratului școlar județean, director de liceu ori de grup școlar, precum și director în instituțiile de cultură, la nivel național, județean și municipal; Modificări (1)

ș) președinte, vicepreședinte, secretar general și ceilalți membri ai organelor de conducere statutare ale partidelor politice, la nivel național și județean, sau ai unei organizații neguvernamentale și asimilații acestor funcții; Modificări (1)

t) personalul militar și civil cu funcții de conducere din Ministerul Apărării Naționale și din statele majore ale categoriilor de forțe ale armatei, precum și comandanții de unități sau echivalente; Modificări (1)

ț) ierarhii și șefii cultelor religioase recunoscute de lege, până la nivel de preot inclusiv, precum și asimilații lor de la parohiile din țară și din străinătate;

u) președinte, vicepreședinte și secretar general de organizații patronale și sindicale reprezentantive la nivel național și asimilații acestor funcții, precum și ceilalți membri ai conducerilor executive respective;

v) director al direcției de poștă și telecomunicații, șefi de serviciu de poștă și de telecomunicații, șefi de centrală telefonică;

x) persoanele cu funcție de conducere din direcțiile sanitare județene, din direcțiile județene de sănătate publică și a municipiului București, din Colegiul Medicilor din România, din casele de asigurări de sănătate, directorii de spitale, precum și medicii psihiatri, anatomo-patologii și medicii legiști;

y) persoanele cu funcții de conducere, inclusiv membru al consiliului de administrație în regii autonome, companii naționale și societăți comerciale având ca obiect activități de interes public sau strategic, precum și membrii conducerii fundațiilor, asociațiilor și filialelor care activează pe teritoriul României, inclusiv fondatorii acestora;

z) persoanele care dețin titlul de revoluționar sau de luptător cu merite deosebite în Revoluția din decembrie 1989.

Art. 3. - Modificări (1), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (1)

(1) Persoanele care candidează spre a fi alese sau numite în una dintre demnitățile sau funcțiile prevăzute la art. 2 sunt obligate să facă o declarație autentică, pe propria răspundere, potrivit legii penale, privind apartenența sau neapartenența ca agent sau colaborator al organelor de securitate, ca poliție politică. Înainte de alegere sau de numire verificarea se face din oficiu, pentru persoanele care candidează pentru a fi alese sau numite în demnitățile ori în funcțiile prevăzute la art. 2 lit. a)-c); de asemenea, verificarea este obligatorie și pentru persoanele care au fost alese sau numite în respectivele demnități ori funcții publice, inclusiv pentru cele aflate în exercițiul respectivelor demnități sau funcții la data intrării în vigoare a prezentei legi, în cazul în care aceasta nu s-a făcut în timpul candidaturii.

(2) Declarația prevăzută la alin. (1) se va depune o dată cu cererea de numire sau cu declarația de acceptare a candidaturii.

(3) Verificările se sistează dacă persoana care exercită una dintre demnitățile sau funcțiile enumerate la art. 2 demisionează sau, după caz, renunță la candidatură ori la numire în termen de 15 zile de la data comunicării sau solicitării acestor verificări.

(4) Pentru candidați verificarea se face, în mod obligatoriu, în ordinea prezenței pe listă. Rezultatele verificării vor fi publicate imediat în Monitorul Oficial al României și vor fi puse la dispoziție mijloacelor de informare în masă.

(5) În vederea verificării, Biroul Electoral Central sau local, după caz, va comunica în termen de 24 de ore listele cuprinzând candidații Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, care va transmite rezultatul în termen de 7 zile.

Art. 4. -

(1) Verificările solicitate se vor face respectându-se următoarea ordine de priorități:

a) persoanele candidate în alegeri, în ordinea prevăzută la art. 2;

b) persoanele care urmează să fie numite în una dintre funcțiile și demnitățile prevăzute la art. 2, la nivel național;

c) persoanele care urmează să fie numite în una dintre funcțiile și demnitățile prevăzute la art. 2, la nivel local.

(2) Ținând seamă de prioritățile enumerate mai sus, prin regulamentul propriu de funcționare Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității va da o ordine de priorități pentru toate funcțiile și demnitățile prevăzute la art. 2.

Art. 5. - Modificări (1), Jurisprudență (4)

(1) Prin poliție politică se înțelege toate acele structuri ale securității, create pentru instaurarea și menținerea puterii totalitar-comuniste, precum și pentru suprimarea sau îngrădirea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (4)

(2) Este agent al organelor de securitate, ca poliție politică, în sensul prezentei legi, orice persoană care a îndeplinit calitatea de lucrător operativ, inclusiv acoperit, al organelor de securitate în perioada 1945-1989. Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (2)

(3) Este colaborator al organelor de securitate, ca poliție politică, în sensul prezentei legi, persoana care: Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (6)

a) a fost retribuită sau recompensată în alt mod pentru activitatea desfășurată în această calitate;

b) a fost deținător de locuință conspirativă sau de casă de întâlnire;

c) a fost rezident al securității, în sensul prezentei legi;

d) orice altă persoană care a dat informații securității, prin care s-a adus atingere, nemijlocit sau prin alte organe, drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Informațiile cuprinse în declarațiile date în timpul anchetei de către persoana reținută sau arestată pentru motive politice privind cauza pentru care a fost cercetată, judecată și condamnată nu fac obiectul acestei prevederi.

(4) Se consideră colaborator al organelor de securitate, ca poliție politică, și persoana care a transmis sau a înlesnit transmiterea de informații, note, rapoarte sau alte acte, prin care se denunțau activitatea sau atitudinile potrivnice regimului totalitar comunist, de natură să aducă atingere drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (1)

(5) Sunt asimilați colaboratorilor prevăzuți la alin. (3) persoanele care au avut competențe decizionale, juridice ori politice sau care prin abuz de putere politică au luat decizii la nivel central sau local, cu privire la activitatea securității sau cu privire la activitatea altor structuri de represiune ale regimului totalitar comunist. Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (1)

(6) Implicarea în activitatea de poliție politică a persoanelor prevăzute la art. 2 se stabilește pe baza datelor, probelor și indiciilor existente în dosarele care fac obiectul cercetării, precum și prin orice înscrisuri prezentate de orice persoană interesată în cazul lipsei, alterării sau descompletării dosarului.

Art. 6. -

Dispozițiile art. 45 alin. 2 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații, precum și ale art. 20 alin. 2 și ale art. 22 cu referire la anexa nr. 6 din Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996 nu sunt aplicabile dosarelor la care se referă art. 1 și datelor solicitate în temeiul art. 2 din prezenta lege, care nu pot fi considerate că privesc siguranța națională a României.

Art. 7. - Modificări (1), Jurisprudență (2)

(1) Pentru aplicarea prevederilor prezentei legi se înființează Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, ca poliție politică, cu sediul în municipiul București, denumit în continuare Consiliu.

(2) Consiliul este un organism autonom cu personalitate juridică, supus controlului Parlamentului. Anual sau la cererea Parlamentului, Consiliul prezintă rapoarte.

Art. 8. - Jurisprudență (1)

(1) Consiliul este condus de un colegiu compus din 11 membri.

(2) Membrii Colegiului Consiliului sunt numiți de Parlament, la propunerea grupurilor parlamentare, potrivit configurației politice a celor două Camere, pe baza raportului comun, întocmit de comisiile juridice ale Camerei Deputaților și Senatului, în ședință comună, pentru un mandat de 6 ani. Mandatul poate fi reînnoit o singură dată. Modificări (1)

(3) Propunerile nominale pentru Colegiul Consiliului se depun la Birourile permanente ale Camerei Deputaților și Senatului de către liderii grupurilor parlamentare, în limita numărului de locuri stabilit potrivit alin. (1) și (2), în cel mult 10 zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei legi, care le trimite comisiilor juridice. Propunerile vor fi însoțite de: curriculum vitae, copiile fidele de pe fișele cuprinzând antecedentele penale, declarațiile pe propria răspundere ale candidaților, în sensul că nu se încadrează în prevederile art. 5 alin. (2)-(5), respectiv că nu au aparținut și nu au colaborat cu organele de securitate. Modificări (1)

(4) Comisiile juridice ale Camerei Deputaților și Senatului vor audia în ședință comună și vor verifica îndeplinirea condițiilor impuse candidaților prin prezenta lege; candidaturile vor fi avizate individual. Raportul comun cuprinzând rezultatul audierilor se înaintează Birourilor permanente ale celor două Camere în termen de 10 zile calendaristice de la primirea listelor cuprinzând candidații.

(5) Candidații care nu îndeplinesc condițiile prevăzute în prezenta lege vor fi înlocuiți, la cererea comisiilor juridice ale celor două Camere, de către grupurile parlamentare care i-au propus. Noile propuneri se înaintează în termen de 5 zile de la comunicarea făcută de birourile permanente ale celor două Camere către grupurile parlamentare. Locurile rămase vacante ca urmare a nedepunerii propunerilor de candidați de către grupurile parlamentare în termenul de 5 zile se redistribuie între restul grupurilor parlamentare, potrivit configurației prevăzute la alin. (2). Modificări (1)

(6) Camera Deputaților și Senatul, întrunite în ședință comună, pe baza raportului comun al comisiilor juridice, se pronunță prin vot asupra listei cuprinzând candidații pentru Colegiul Consiliului, în cel mult 10 zile calendaristice de la data depunerii raportului comisiilor juridice. Votul se exprimă prin apel nominal.

(7) Colegiul Consiliului își alege dintre membrii săi un președinte, un vicepreședinte și un secretar în termen de 5 zile de la constituirea sa. Colegiul Consiliului lucrează în prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor și adoptă decizii cu majoritatea voturilor membrilor prezenți. Dezbaterile Colegiului Consiliului nu sunt publice. Jurisprudență (1)

(8) Din Consiliu și din Colegiul Consiliului nu pot face parte agenții sau colaboratorii organelor de securitate, astfel cum sunt definiți în prezenta lege, cei ai altor servicii secrete străine, ai altor structuri informative interne și străine și ai altor organizații ce au desfășurat și desfășoară activități care contravin drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. De asemenea, nu pot face parte persoanele care au suferit condamnări pentru infracțiuni de drept comun, chiar dacă au fost amnistiate sau reabilitate. Calitatea de membru al Colegiului Consiliului nu poate fi acordată persoanelor care au făcut sau fac parte din partide politice. Modificări (1)

(9) Consiliul funcționează în temeiul unui regulament elaborat de Colegiul Consiliului în termen de 30 de zile de la data constituirii sale, adoptat prin hotărâre a Parlamentului în termen de 15 zile de la sesizare, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Modificări (1)

(10) La învestirea în funcție membrii Colegiului Consiliului depun următorul jurământ în fața Parlamentului: Modificări (1)

"

Jur să respect Constituția și legile țării, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, să-mi îndeplinesc cu conștiinciozitate, onoare și fără părtinire îndatoririle ce-mi revin în calitate de membru al Colegiului Consiliului. Așa să-mi ajute Dumnezeu!"

Art. 9. - Modificări (1)

(1) În cazul în care, ulterior alegerii Consiliului, se constată că unul dintre membrii acestuia nu îndeplinește condițiile prevăzute în prezenta lege, se procedează la revocarea mandatului și la o nouă alegere. Verificarea îndeplinirii condițiilor se face, la cererea oricărei persoane, de către Curtea Supremă de Justiție.

(2) Revocarea se pronunță de Curtea Supremă de Justiție, în complet de 3 judecători, cu citarea părților. Decizia pronunțată poate fi atacată cu recurs în termen de 10 zile de la pronunțare. Recursul se judecă în complet de 7 judecători, cu citarea părților. În ambele faze Curtea Supremă de Justiție soluționează aceste cauze, cu celeritate.

Art. 10. - Modificări (1)

(1) Consiliul își elaborează proiectul bugetului propriu de venituri și cheltuieli, pe care îl înaintează Guvernului în vederea includerii lui în bugetul de stat.

(2) Președintele Colegiului Consiliului este ordonator principal de credite.

Art. 11. -

(1) Consiliul este organizat la nivel național și funcționează într-o structură unică.

(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Consiliul General al Municipiului București va asigura spațiile corespunzătoare pentru desfășurarea activității Consiliului.

Art. 12. - Modificări (1), Jurisprudență (2)

Pentru realizarea dreptului de acces la propriul dosar persoana îndreptățită conform art. 1 se adresează Consiliului printr-o cerere scrisă. Consiliul va răspunde solicitării în termen de 30 de zile.

Art. 13. - Jurisprudență (1)

(1) Persoanele îndreptățite pot solicita Consiliului, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1), în condițiile prezentei legi, următoarele: Modificări (1)

a) consultarea dosarelor sau a oricăror materiale întocmite până la data de 22 decembrie 1989 de organele de securitate;

b) eliberarea unor copii de pe înscrisurile aflate în aceste dosare ori alte materiale;

c) eliberarea unor adeverințe privind apartenența sau neapartenența, colaborarea ori necolaborarea cu organele de securitate.

(2) Nu se eliberează copii de pe acele înscrisuri ale dosarului, al căror conținut poate afecta major o terță persoană, decât în următoarele condiții:

a) cu acordul scris al persoanei ce poate fi afectată major sau al moștenitorilor legali;

b) asigurând o copie care nu cuprinde pasajele privitoare la o terță persoană ce poate fi afectată major.

Art. 14. - Jurisprudență (1)

(1) Conținutul adeverințelor eliberate potrivit art. 13 alin. (1) lit. c) poate fi contestat la Colegiul Consiliului în termen de 30 de zile de la comunicare.

(2) Contestația va fi soluționată de Colegiul Consiliului în termen de 60 de zile de la înregistrare.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...