Parlamentul României

Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat

Modificări (6), Puneri în aplicare (1), Referințe (28), Derogări (16), Reviste (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 370 din 03 august 1999.

În vigoare de la 01 ianuarie 2000 până la 31 decembrie 2006, fiind înlocuit prin Lege 143/1999(r1);
Publicare aplicabilă de la 01 ianuarie 2000 până la 15 august 2005, fiind înlocuită prin republicarea (r1) din Monitorul Oficial, Partea I nr. 744 din 16 august 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Scopul legii

Art. 1. -

Prezenta lege are ca scop reglementarea modalităților de autorizare, acordare, control, inventariere, monitorizare și raportare a ajutorului de stat, în vederea creării și menținerii unui mediu concurențial normal.

Definirea ajutorului de stat Modificări (1)

Art. 2. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) În sensul prezentei legi, ajutorul de stat înseamnă orice sprijin, indiferent de formă, din surse de stat, acordat de autorități publice sau de alte organisme care le administrează în numele statului. Modificări (1)

(2) Ajutorul de stat se concretizează fie într-un transfer de fonduri publice către un agent economic, fie în renunțarea la unele venituri viitoare - certe sau posibile - și care asigură unui agent economic un beneficiu de natură economică sau financiară, pe care nu l-ar fi obținut în absența acestor măsuri. Beneficiile rezultate vor fi considerate ajutor de stat, dacă ele conferă un avantaj special numai anumitor agenți economici sau anumitor bunuri, servicii sau regiuni. Modificări (1)

(3) Ajutorul de stat poate lua forma unei scheme de ajutor de stat sau a unui ajutor individual.

(4) Schema de ajutor de stat este un sistem pe baza căruia pot fi acordate alocări specifice de ajutoare agenților economici definiți în mod general și abstract.

(5) Ajutorul de stat individual este orice formă de ajutor de stat care nu este acordat pe baza unei scheme de ajutor.

(6) În ajutorul de stat se includ, printre altele: subvenții, inclusiv subvenții pentru export; anularea de datorii sau preluarea pierderilor; exceptări, reduceri sau amânări de la plata taxelor și impozitelor; renunțarea la obținerea unor venituri normale de pe urma fondurilor publice, inclusiv acordarea unor împrumuturi cu dobânzi preferențiale; garanții acordate de stat sau de alte autorități publice în condiții preferențiale; participări cu capital ale statului sau ale altor instituții publice, dacă rata profitului acestor investiții este mai mică decât cea normală, anticipată de către un investitor privat prudent; reduceri de preț la bunurile furnizate și la serviciile prestate de către autorități publice sau alte organisme care administrează resurse ale statului, inclusiv vânzarea unor terenuri aparținând domeniului privat al statului sub prețul pieței. Referințe (1)

Definirea ajutorului existent

Art. 3. - Jurisprudență

(1) Ajutorul existent este un ajutor individual sau o schemă de ajutor care îndeplinește una dintre următoarele condiții:

a) exista înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi;

b) a fost autorizat de către Consiliul Concurenței;

c) Consiliul Concurenței nu a luat, în termenul legal, una dintre deciziile prevăzute de prezenta lege.

(2) Alocările specifice de ajutoare, acordate ca parte a unei scheme de ajutor existente, vor fi considerate ajutor existent, în afară de cazul în care Consiliul Concurenței a solicitat în mod expres, în decizia sa privind schema de ajutor, notificarea unor astfel de alocări specifice de ajutoare.
Jurisprudență

Măsuri și ajutoare de stat care nu intră sub incidența legii

Art. 4. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Măsurile de natură fiscală, care sunt parte a normelor fiscale interne, aplicabile tuturor agenților economici.

(2) Ajutoare sub forma serviciilor publice generale pentru activitate economică, în termenii și în condițiile care nu favorizează anumite sectoare sau anumiți agenți economici.

(3) Împrumuturi sau garanții acordate de autorități publice și organisme care administrează resursele statului, conform condițiilor curente de pe piață.

(4) Participări cu capital ale statului sau ale altor organisme publice, dacă rata profitului este estimată a fi cel puțin egală cu rata profitului anticipat de către un investitor privat prudent.

(5) Ajutoare având un caracter social, acordate consumatorilor individuali, cu condiția ca acestea să fie date fără discriminare în ceea ce privește originea produselor sau serviciilor implicate.

(6) Ajutoare pentru înlăturarea efectelor cauzate de dezastre naturale sau de evenimente excepționale.

CAPITOLUL II Reguli procedurale

Autorizarea ajutorului de stat

Art. 5. - Jurisprudență

Orice ajutor de stat, sub orice formă și indiferent de beneficiar, trebuie autorizat de Consiliul Concurenței din punct de vedere al efectelor asupra concurenței, cu excepția cazurilor când prezenta lege prevede altfel.

Notificarea ajutorului de stat

Art. 6. - Modificări (1)

(1) Orice intenție de a acorda un ajutor de stat nou sau de a modifica un ajutor de stat existent va fi notificată de către furnizorul ajutorului Consiliului Concurenței, cu excepția cazului în care este altfel prevăzut în prezenta lege sau în regulamentele de aplicare a acesteia.

(2) Notificarea unui ajutor de stat trebuie să cuprindă informațiile exacte și complete, cerute de Consiliul Concurenței pentru a evalua compatibilitatea ajutorului de stat cu prezenta lege. Consiliul Concurenței va adopta un regulament, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii, cu privire la forma, conținutul și alte detalii ale notificării.

(3) Consiliul Concurenței va înștiința Oficiul Concurenței în legătură cu primirea notificării, în termen de 15 zile.

(4) Notificarea va deveni efectivă la data când informațiile cuprinse în notificare sunt exacte și complete.

(5) În cazul în care Consiliul Concurenței constată că informațiile cuprinse în notificare sunt inexacte sau incomplete, va cere informații suplimentare în termen de 20 de zile de la primirea notificării.

Clauza suspensivă

Art. 7. -

Un ajutor de stat nou nu poate fi acordat, iar modificările la un ajutor de stat existent nu pot fi puse în aplicare până când Consiliul Concurenței nu ia o decizie de autorizare sau până când ajutorul nu este considerat ca fiind autorizat.

Examinarea notificării și inițierea procedurilor

Art. 8. -

(1) Consiliul Concurenței va examina notificarea de îndată ce o primește.

(2) În cazul în care Consiliul Concurenței constată că măsura notificată nu constituie ajutor de stat, va emite o decizie în acest sens. Jurisprudență

(3) În cazul în care Consiliul Concurenței constată că măsura notificată nu prezintă îndoieli privind compatibilitatea sa cu prezenta lege, va emite o decizie de autorizare. Jurisprudență

(4) În cazul în care Consiliul Concurenței constată că măsura notificată prezintă îndoieli cu privire la compatibilitatea sa cu prezenta lege, va decide deschiderea unei investigații.

Termenele stabilite pentru inițierea procedurilor și pentru decizii

Art. 9. - Jurisprudență

(1) Consiliul Concurenței va lua una dintre deciziile menționate la art. 8 alin. (2)-(4) în termen de 30 de zile de la data la care notificarea a devenit efectivă. Modificări (1)

(2) În cazul în care Consiliul Concurenței decide să deschidă o investigație, va trebui să ia decizia finală în termen de cel mult patru luni de la data deschiderii investigației.

(3) În cazul în care Consiliul Concurenței nu ia deciziile menționate în termenele stabilite; ajutorul poate fi acordat în mod legal după înștiințarea prealabilă a Consiliului Concurenței și va deveni un ajutor existent.

(4) Termenele stabilite nu se aplică, dacă ajutorul de stat nu este notificat sau notificarea nu este efectivă.

Revocarea unei decizii

Art. 10. - Modificări (1)

Pentru revocarea unei decizii luate anterior, pe baza unor informații incorecte primite pe parcursul procedurii, Consiliul Concurenței are obligația să asculte argumentele furnizorului ajutorului de stat.

Puteri de investigație

Art. 11. - Modificări (1)

În aplicarea prezentei legi Consiliul Concurenței și Oficiul Concurenței au puterile de investigație prevăzute la art. 39-46 ale Legii concurenței nr. 21/1996.

CAPITOLUL III Deciziile Consiliului Concurenței

Decizii privind un ajutor de stat nou sau modificarea unuia existent

Art. 12. -

(1) În cazul unui ajutor de stat nou sau al modificării unuia existent, Consiliul Concurenței evaluează efectele pozitive ale acestuia asupra dezvoltării anumitor activități economice sau a anumitor zone economice, cu luarea în considerare a riscului apariției unor efecte dăunătoare asupra concurenței. Modificări (2)

(2) După o astfel de analiză, Consiliul Concurenței poate decide: Jurisprudență

a) că măsura notificată nu constituie ajutor de stat;

b) să autorizeze ajutorul de stat;

c) să autorizeze ajutorul de stat, impunând prin decizia sa condiții sau obligații menite să asigure că aceasta nu denaturează semnificativ mediul concurențial normal și nu afectează aplicarea corespunzătoare a acordurilor internaționale la care România este parte;

d) să interzică acordarea ajutorului de stat, în cazul în care acesta denaturează semnificativ mediul concurențial normal și afectează aplicarea corespunzătoare a acordurilor internaționale la care România este parte. Jurisprudență

(3) Atunci când Consiliul Concurenței ia o decizie de interzicere a unui ajutor de stat, acesta, în cazul în care a fost acordat, trebuie să fie anulat și recuperat de către furnizorul ajutorului sau rambursat de către beneficiar.

Decizii privind un ajutor existent

Art. 13. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Consiliul Concurenței și Oficiul Concurenței vor supraveghea permanent toate ajutoarele existente. Dacă se consideră că un ajutor existent denaturează semnificativ mediul concurențial normal și afectează aplicarea corespunzătoare a acordurilor internaționale la care România este parte, Consiliul Concurenței va solicita furnizorului de ajutor să ia măsuri corespunzătoare pentru eliminarea incompatibilității acestuia cu prezenta lege. Aceste măsuri pot să includă o recomandare de anulare sau de modificare a ajutorului existent. Aceste recomandări vor fi transmise și Oficiului Concurenței în vederea monitorizării de către acesta a realizării măsurilor impuse. Jurisprudență

(2) Dacă măsurile nu sunt luate de către furnizorul de ajutor, în perioada de timp indicată în solicitare, Consiliul Concurenței poate decide oprirea acordării ajutorului existent sau poate impune condiții și obligații menite să asigure compatibilitatea ajutorului cu dispozițiile prezentei legi. Decizia nu va avea efect retroactiv și trebuie să permită furnizorului de ajutor o perioadă rezonabilă de timp pentru a se supune acesteia.

Ajutorul care poate fi autorizat sau interzis

Art. 14. -

(1) Consiliul Concurenței poate autoriza măsuri ce constituie ajutor de stat, cum sunt: Modificări (1)

a) ajutor pentru cercetare și dezvoltare, cu condiția să fie destinat pentru una dintre următoarele activități:

- cercetarea fundamentală, înțeleasă ca acea activitate orientată spre dobândirea de cunoștințe științifice noi, precum și spre formularea și verificarea de noi ipoteze și teorii, fără a avea însă scop industrial sau comercial, asigurând o largă diseminare a rezultatelor;

- cercetarea aplicativă, înțeleasă ca acea activitate orientată spre lărgirea cunoștințelor, cu scopul de a utiliza aceste cunoștințe pentru dezvoltarea de noi produse, procese sau servicii sau pentru a îmbunătăți semnificativ produsele, procesele sau serviciile existente;

- cercetarea precompetitivă, înțeleasă ca acea activitate orientată spre transformarea rezultatelor cercetării aplicative în planuri, scheme sau documentații pentru noi produse, procese sau servicii, chiar dacă acestea sunt destinate vânzării sau utilizării și care include fabricarea modelului experimental și a primului prototip, care nu pot fi utilizate în scopuri comerciale;

- gradul de subvenționare trebuie să scadă pe măsură ce proiectul respectiv este mai apropiat de piață.

- în cazul cercetării fundamentale ajutorul poate să acopere până la 100% din valoarea investiției brute.

- în cazul cercetării de bază ajutorul poate să acopere până la 50% din valoarea investiției brute.

în cazul cercetării în stadiul preconcurențial ajutorul poate să acopere până la 25% din valoarea investiției brute sau prin reduceri de taxe și impozite, în cote diferențiate, având un efect echivalent;

b) ajutor pentru întreprinderi mici și mijlocii care au cel mult 250 de angajați, dacă se urmărește înlăturarea dezavantajelor legate direct de mărimea firmei în cauză;

c) ajutor pentru protecția mediului înconjurător, cu condiția respectării principiului "poluatorul plătește"; investițiile destinate reducerii poluării și/sau reducerii consumului energetic pe unitate de produs pot fi subvenționate cu până la 25% din totalul sumei brute sau prin reduceri de taxe și impozite, în cote diferențiate, cu efect echivalent;

d) ajutor pentru instruirea angajaților și pentru crearea de noi locuri de muncă, cu condiția ca acesta să nu fie acordat în sectoarele în care există o supradimensionare a capacităților. Ajutorul pentru menținerea locurilor de muncă va fi considerat ajutor de restructurare;

e) ajutor acordat sectoarelor în care există probleme de supracapacitate, pentru raționalizarea structurii ramurii, prin asigurarea unei reduceri treptate a producției și a locurilor de muncă, cu condiția ca asemenea măsuri să fie strict limitate ca durată și însoțite de un program de restructurare. În evaluarea supradimensionării capacităților va fi luată în considerare și situația internațională;

f) ajutor pentru dezvoltare regională, în măsura în care acesta nu influențează concurența și numai dacă scopul acestui ajutor este de a asigura agenților economici din zona avută în vedere aceleași șanse de dezvoltare ca și celor din alte zone ale țării, cu condiția ca acest fapt să nu conducă la o mărire a capacității de producție în sectoarele în care există deja probleme legate de supracapacitate. Ajutorul pentru dezvoltare regională poate fi în legătură cu investiția inițială sau cu crearea de locuri de muncă ori poate lua forma unui ajutor având caracter de continuitate, conceput în scopul depășirii unor dezavantaje regionale sau permanente;

g) ajutor general pentru promovarea exporturilor, prin acțiuni ca: săptămâni naționale, târguri internaționale, magazine de prezentare și altele asemenea, cu condiția ca de acesta să poată beneficia toți agenții economici interesați;

h) ajutor pentru promovarea culturii și conservarea patrimoniului cultural;

i) ajutor pentru promovarea sănătății și învățământului.

(2) În evaluarea efectelor unui ajutor de stat, Consiliul Concurenței trebuie să ia în considerare efectele cumulate ale tuturor tipurilor de ajutor acordate aceluiași beneficiar.

(3) Consiliul Concurenței poate interzice măsuri ce constituie ajutor de stat, cum sunt: Modificări (1)

a) ajutor pentru export sau orice ajutor care este condiționat, de drept sau de fapt, de performanța la export, în măsura în care un astfel de ajutor poate să afecteze aplicarea corespunzătoare a acordurilor internaționale la care România este parte;

b) ajutor pentru compensarea pierderilor rezultate din activitatea agenților economici, direct sau prin scutirea de la plata obligațiilor datorate statului;

c) ajutor pentru sectoarele cu probleme structurale de supradimensionare a capacităților sau pentru întreprinderi aflate în dificultate, dacă nu este însoțit de un program de restructurare și nu este strict limitat ca durată. Ajutorul de restructurare trebuie să facă parte dintr-un plan individual de redresare într-o perioadă de timp rezonabilă, care să asigure viabilitatea agentului economic pe termen lung. În cazul unei supradimensionări a capacităților pe piață relevantă, trebuie să se prevadă o reducere ireversibilă a capacității, în mod proporțional cu volumul ajutorului primit;

d) ajutorul acordat ca o măsură de salvare a unor agenți economici, cu excepția cazului în care este destinat asigurării unei perioade de timp necesare pentru elaborarea unui plan de restructurare care să includă soluții pe termen lung și evitarea unor probleme sociale acute;

e) măsurile de ajutor, care sunt astfel aplicate, încât creează discriminări în favoarea produselor realizate la intern, față de bunurile similare produse în țări participante la acorduri internaționale la care România este parte și în care sunt prohibite astfel de discriminări.

Participarea Oficiului Concurenței la deliberările Consiliului Concurenței

Art. 15. - Jurisprudență

Șeful Oficiului Concurenței sau persoana delegată de acesta va reprezenta Guvernul la deliberările Consiliului Concurenței și poate face recomandări pentru a fi luate în considerare de către acesta.

CAPITOLUL IV Recuperarea ajutorului ilegal și a ajutorului interzis Modificări (1)

Definirea ajutorului ilegal

Art. 16. -

În sensul prezentei legi, ajutorul ilegal este un ajutor de stat, altul decât unul existent sau exceptat de la obligația notificării conform prezentei legi, acordat fără a fi fost autorizat de Consiliul Concurenței sau acordat după ce a fost notificat, dar înainte de emiterea unei decizii de către Consiliul Concurenței în termenul legal.

Recuperarea, rambursarea sau suspendarea ajutorului Modificări (1)

Art. 17. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Consiliul Concurenței poate cere Curții de apel în a cărei circumscripție teritorială se află sediul principal al furnizorului sau beneficiarului de ajutor de stat anularea actului administrativ prin care s-a acordat acesta și, pe cale de consecință, să dispună recuperarea, rambursarea sau suspendarea plății oricărui ajutor ilegal. Modificări (1)

(2) Președintele Curții de apel poate dispune, prin ordonanță președințială, recuperarea, rambursarea sau suspendarea acordării ajutorului ilegal. Ordonanța poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție.

Recuperarea ajutorului de stat interzis Modificări (1)

Art. 18. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Când un ajutor de stat, pentru care Consiliul Concurenței a emis o decizie de interzicere, a fost totuși acordat, Consiliul Concurenței va cere Curții de apel în a cărei circumscripție teritorială se află sediul principal al furnizorului sau al beneficiarului de ajutor anularea actului administrativ prin care s-a acordat acesta și, pe cale de consecință, să dispună recuperarea ajutorului de către furnizor sau rambursarea acestuia de către beneficiar. Jurisprudență

(2) Consiliul Concurenței poate cere Curții de apel să dispună recuperarea sau rambursarea ajutorului de stat și în cazul în care nu au fost respectate condițiile sau obligațiile prevăzute în decizia de autorizare.

(3) Hotărârea Curții de apel poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție. Modificări (1), Jurisprudență

(4) Acțiunile prevăzute în acest capitol sunt judecate după procedura de contencios administrativ.

Recuperarea dobânzii și a prejudiciilor cauzate de un ajutor ilegal sau interzis

Art. 19. - Modificări (1)

(1) În cazul unui ajutor ilegal sau interzis, Consiliul Concurenței poate solicita, de asemenea, Curții de apel să dispună recuperarea de către furnizorul ajutorului sau rambursarea de către beneficiarul acestuia a dobânzii aferente sumei ajutorului de stat, la o rată propusă de Consiliul Concurenței. O astfel de dobândă poate fi impusă: Modificări (1)

a) în cazul ajutorului interzis, de la data la care ajutorul a fost la dispoziția beneficiarului și până la recuperarea sa;

b) în cazul ajutorului ilegal, dar autorizat ulterior de Consiliul Concurenței, de la data la care ajutorul a fost la dispoziția beneficiarului și până la autorizarea sa de către Consiliul Concurenței.

(2) În afara prevederilor de mai sus, orice persoană are dreptul să pretindă despăgubiri pentru prejudiciul cauzat prin acordarea ajutorului de stat cu încălcarea obligației de a nu se acorda un astfel de ajutor până la autorizarea sa de către Consiliul Concurenței.

CAPITOLUL V Categorii exceptate

Pragul minim

Art. 20. - Modificări (1), Jurisprudență

Ajutorul acordat unui agent economic, într-o perioadă de până la 3 ani, în valoare totală de un miliard lei, este considerat a fi autorizat și nu cade sub incidența obligației de notificare, în condițiile stabilite prin Regulamentul Consiliului Concurenței. Modificări (2)

Exceptări pe categorii

Art. 21. - Modificări (1)

(1) Consiliul Concurenței va adopta un regulament de exceptări pe categorii, prin care vor fi stabilite categoriile de ajutor de stat considerate a fi autorizate și care, în consecință, nu sunt supuse cerințelor de notificare. Acest regulament va specifica, în mod distinct, pentru fiecare categorie de ajutor:

a) scopul ajutorului;

b) categoriile de beneficiari;

c) pragurile valorice exprimate fie ca intensitate, fie ca mărime absolută;

d) condițiile legate de cumularea ajutoarelor acordate aceluiași beneficiar;

e) condițiile monitorizării de către Oficiul Concurenței.

(2) Regulamentul poate stabili:

a) fixarea de praguri valorice sau alte condiții care să determine necesitatea notificării unor alocări specifice de ajutoare;

b) excluderea anumitor sectoare din domeniul de aplicare a unor astfel de reglementări;

c) includerea de prevederi care să fie luate în considerare la analiza compatibilității ajutorului exceptat.

Regulamente și instrucțiuni în aplicarea legii

Art. 22. - Modificări (1)

(1) Consiliul Concurenței poate să adopte și să pună în aplicare, de asemenea, regulamente și instrucțiuni, altele decât cele menționate la art. 20 și 21, în vederea definirii criteriilor esențiale care trebuie îndeplinite pentru autorizarea ajutorului de stat, în special cele referitoare la anumite sectoare ale economiei sau la obiective specifice ale ajutorului de stat.

(2) Regulamentul prevăzut la art. 6 alin. (2) și (3) va fi adoptat în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

(3) Pentru aplicarea art. 14 alin. (1) ministerele de resort vor elabora regulamente specifice în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(4) Regulamentele și instrucțiunile prevăzute la art. 20, 21 și la art. 22 alin. (1) din lege vor fi adoptate în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(5) Regulamentele, instrucțiunile și modificările acestora necesită avizul Consiliului Legislativ, după care vor fi adoptate în plenul Consiliului Concurenței, vor fi puse în aplicare prin ordin al președintelui Consiliului Concurenței și vor fi publicate în Monitorul Oficial al României.

(6) Regulamentele Consiliului Concurenței pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de apel în a cărei rază teritorială domiciliază petentul.

CAPITOLUL VI Inventarierea, monitorizarea și raportarea ajutoarelor de stat

Inventarul ajutoarelor de stat acordate în anii precedenți Modificări (1)

Art. 23. - Modificări (1)

(1) Oficiul Concurenței va întocmi un inventar al ajutoarelor individuale și al schemelor de ajutor pentru ultimii trei ani anteriori adoptării prezentei legi.

(2) Toate informațiile necesare pentru realizarea acestui inventar vor fi furnizate Oficiului Concurenței de către autoritățile responsabile. Procedura de raportare către Oficiul Concurenței va fi stabilită printr-o hotărâre a Guvernului, în termen de cel mult două luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Actualizarea anuală a inventarului ajutoarelor de stat

Art. 24. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Inventarul ajutoarelor de stat va fi actualizat, în fiecare an, de către Oficiul Concurenței, ținându-se seama de următoarele elemente:

a) noile scheme de ajutor și noile ajutoare individuale, care au fost notificate și autorizate de Consiliul Concurenței;

b) noile scheme de ajutor și noile ajutoare individuale exceptate de la obligația notificării către Consiliul Concurenței;

c) schemele de ajutor de stat a căror derulare se încheie în cursul anului de raportare;

d) ajutoarele de stat notificate la Consiliul Concurenței.

(2) Pentru actualizarea inventarului, autoritățile care elaborează schemele de ajutor de stat și furnizorii de ajutoare, precum și beneficiarii de ajutoare de stat sunt obligați să transmită informații Oficiului Concurenței, după cum urmează:

a) autoritățile care elaborează schemele de ajutor de stat și furnizorii de ajutor vor transmite informații referitoare la:

- natura ajutorului acordat;

- condiții impuse la acordarea ajutoarelor, după caz;

- originea ajutorului;

- suma estimată a fiecărui ajutor acordat;

- durata schemei ajutorului, după caz;

b) beneficiarii de ajutor vor raporta suma și forma ajutoarelor pe care le-au primit; ei trebuie, de asemenea, să transmită informații necesare pentru identificarea unor astfel de ajutoare. Procedura de raportare va fi stabilită prin hotărâre a Guvernului în termen de cel mult două luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(3) Oficiul Concurenței va fi, de asemenea, informat de către autoritățile publice sau organismele care administrează fonduri în numele statului, pe de-o parte, și de agenții economici cărora li s-a încredințat executarea unor servicii publice de interes general, pe de altă parte, despre fluxurile financiare care au loc între ele, astfel încât să se asigure deplina transparență în acest domeniu.

(4) Procedurile privind modalitățile de informare vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului în termen de cel mult două luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(5) Consiliul Concurenței va comunica Oficiului Concurenței deciziile sale privind ajutoarele de stat, astfel încât inventarul să poată fi permanent actualizat.

Acordarea de asistență de specialitate la elaborarea noilor scheme de ajutor de stat

Art. 25. - Modificări (1), Jurisprudență

În cazul elaborării unei noi scheme de ajutor de stat, precum și al reînnoirii, prelungirii sau modificării unei scheme existente, autoritățile implicate pot solicita asistență tehnică de specialitate Oficiului Concurenței.

Monitorizarea ajutoarelor existente

Art. 26. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) În sensul prezentei legi, prin monitorizare se înțelege activitatea de supraveghere a ajutoarelor, de evaluare a dimensiunilor lor și propunerea de măsuri pentru obținerea rezultatelor anticipate la acordarea ajutoarelor de stat.

(2) Monitorizarea este un proces în continuă derulare, care se finalizează printr-un raport cu periodicitate anuală. Modificări (1)

(3) Obligația de monitorizare a ajutoarelor de stat revine Oficiului Concurenței.

(4) Pentru realizarea responsabilităților sale Oficiul Concurenței poate solicita asistență experților din cadrul autorităților inițiatoare, precum și din cadrul autorităților care le acordă.

(5) Oficiul Concurenței are următoarele atribuții:

a) determinarea diferenței dintre suma alocărilor individuale efectiv acordate și suma prevăzută a se acorda în schemele de ajutor;

b) evaluarea sumei totale a ajutorului primit de către agenții economici prin intermediul diferitelor scheme;

c) supravegherea aplicării și respectării modului de acordare a ajutoarelor de stat existente;

d) evaluarea impactului acordării ajutoarelor.

(6) Procedurile de monitorizare de către Oficiul Concurenței se vor stabili prin hotărâre a Guvernului în termen de cel mult două luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Raportul anual

Art. 27. - Modificări (1)

(1) Oficiul Concurenței va întocmi un raport anual privind ajutoarele de stat acordate în România. Acest raport va fi publicat în Monitorul Oficial al României.

(2) Raportul cuprinde următoarele:

(i) detalii privind schemele de ajutor și ajutoarele individuale:

a) existente în cursul anului de raportare;

b) notificate Consiliului Concurenței și autorizate de acesta în cursul anului de raportare;

c) acordate în cursul anului de raportare, fără obligația notificării;

(ii) comentarii privind:

a) totalul sumelor acordate ca ajutoare;

b) realizarea efectivă a schemelor de ajutor, comparativ cu impactul lor anticipat;

c) principalii beneficiari de ajutoare, pe sectoare economice și regiuni. Aceste comentarii vor prezenta obiectivele urmărite prin acordarea de ajutoare, pe fiecare beneficiar principal.

CAPITOLUL VII Dispoziții finale

Plafoane

Art. 28. -

Plafoanele exprimate în procente sau în sume la valoarea absolută, menționate la art. 14 și 20, pot și actualizate prin ordine ale președintelui Consiliului Concurenței.

Atacarea deciziilor Consiliului Concurenței

Art. 29. - Modificări (1), Jurisprudență

Deciziile Consiliului Concurenței, emise în baza prezentei legi, pot fi atacate de părțile interesate, în termen de 30 de zile de la publicare sau, după caz, de la comunicare, în procedură de contencios administrativ, la Curtea de Apel București. Hotărârea va fi pronunțată fără drept de apel, împotriva ei putând fi declarat recurs la Curtea Supremă de Justiție.

Confidențialitate

Art. 30. -

(1) Consiliul Concurenței și Oficiul Concurenței, personalul angajat al acestora sau alți funcționari publici nu vor dezvălui informațiile sau documentele obținute în aplicarea prezentei legi și care conțin secrete de afaceri sau sunt protejate de obligația păstrării secretului profesional. Modificări (1)

(2) Orice persoană care utilizează sau divulgă, în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta lege, documente sau informații cu caracter de secret profesional, primite sau de care a luat cunoștință în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul, răspunde potrivit legii penale, putând fi obligată și la repararea prejudiciului cauzat.

(3) Informațiile și documentele pot fi date altor autorități de concurență, în conformitate cu acordurile internaționale la care România este parte, cu condiția ca aceste autorități de concurență să fie supuse unor reguli de confidențialitate similare.

Intrarea în vigoare a legii

Art. 31. -

(1) Această lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2000.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezenței legi orice dispoziții contrare se abrogă.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 30 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
PAULA IVĂNESCU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 30 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ULM NICOLAE SPINEANU

București, 27 iulie 1999.

Nr. 143.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere sesizare. Unitate administrativ teritorială. Contracte de execuție de lucrări pentru realizarea unor obiective finanțate din bugetul de stat. Operațiuni impozabile. TVA
;
se încarcă...