Parlamentul României

Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat

Modificări (6), Puneri în aplicare (1), Referințe (28), Derogări (16), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2000 până la 31 decembrie 2006, fiind înlocuit prin Lege 143/1999(r1);
Formă aplicabilă de la 01 ianuarie 2000 până la 15 august 2005, fiind înlocuită prin republicarea (r1) din Monitorul Oficial, Partea I nr. 744 din 16 august 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Scopul legii

Art. 1. -

Prezenta lege are ca scop reglementarea modalităților de autorizare, acordare, control, inventariere, monitorizare și raportare a ajutorului de stat, în vederea creării și menținerii unui mediu concurențial normal.

Definirea ajutorului de stat Modificări (1)

Art. 2. - Modificări (1), Jurisprudență (6)

(1) În sensul prezentei legi, ajutorul de stat înseamnă orice sprijin, indiferent de formă, din surse de stat, acordat de autorități publice sau de alte organisme care le administrează în numele statului. Modificări (1)

(2) Ajutorul de stat se concretizează fie într-un transfer de fonduri publice către un agent economic, fie în renunțarea la unele venituri viitoare - certe sau posibile - și care asigură unui agent economic un beneficiu de natură economică sau financiară, pe care nu l-ar fi obținut în absența acestor măsuri. Beneficiile rezultate vor fi considerate ajutor de stat, dacă ele conferă un avantaj special numai anumitor agenți economici sau anumitor bunuri, servicii sau regiuni. Modificări (1)

(3) Ajutorul de stat poate lua forma unei scheme de ajutor de stat sau a unui ajutor individual.

(4) Schema de ajutor de stat este un sistem pe baza căruia pot fi acordate alocări specifice de ajutoare agenților economici definiți în mod general și abstract.

(5) Ajutorul de stat individual este orice formă de ajutor de stat care nu este acordat pe baza unei scheme de ajutor.

(6) În ajutorul de stat se includ, printre altele: subvenții, inclusiv subvenții pentru export; anularea de datorii sau preluarea pierderilor; exceptări, reduceri sau amânări de la plata taxelor și impozitelor; renunțarea la obținerea unor venituri normale de pe urma fondurilor publice, inclusiv acordarea unor împrumuturi cu dobânzi preferențiale; garanții acordate de stat sau de alte autorități publice în condiții preferențiale; participări cu capital ale statului sau ale altor instituții publice, dacă rata profitului acestor investiții este mai mică decât cea normală, anticipată de către un investitor privat prudent; reduceri de preț la bunurile furnizate și la serviciile prestate de către autorități publice sau alte organisme care administrează resurse ale statului, inclusiv vânzarea unor terenuri aparținând domeniului privat al statului sub prețul pieței. Referințe (1)

Definirea ajutorului existent

Art. 3. - Jurisprudență (1)

(1) Ajutorul existent este un ajutor individual sau o schemă de ajutor care îndeplinește una dintre următoarele condiții:

a) exista înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi;

b) a fost autorizat de către Consiliul Concurenței;

c) Consiliul Concurenței nu a luat, în termenul legal, una dintre deciziile prevăzute de prezenta lege.

(2) Alocările specifice de ajutoare, acordate ca parte a unei scheme de ajutor existente, vor fi considerate ajutor existent, în afară de cazul în care Consiliul Concurenței a solicitat în mod expres, în decizia sa privind schema de ajutor, notificarea unor astfel de alocări specifice de ajutoare.
Jurisprudență (1)

Măsuri și ajutoare de stat care nu intră sub incidența legii

Art. 4. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

(1) Măsurile de natură fiscală, care sunt parte a normelor fiscale interne, aplicabile tuturor agenților economici.

(2) Ajutoare sub forma serviciilor publice generale pentru activitate economică, în termenii și în condițiile care nu favorizează anumite sectoare sau anumiți agenți economici.

(3) Împrumuturi sau garanții acordate de autorități publice și organisme care administrează resursele statului, conform condițiilor curente de pe piață.

(4) Participări cu capital ale statului sau ale altor organisme publice, dacă rata profitului este estimată a fi cel puțin egală cu rata profitului anticipat de către un investitor privat prudent.

(5) Ajutoare având un caracter social, acordate consumatorilor individuali, cu condiția ca acestea să fie date fără discriminare în ceea ce privește originea produselor sau serviciilor implicate.

(6) Ajutoare pentru înlăturarea efectelor cauzate de dezastre naturale sau de evenimente excepționale.

CAPITOLUL II Reguli procedurale

Autorizarea ajutorului de stat

Art. 5. - Jurisprudență (1)

Orice ajutor de stat, sub orice formă și indiferent de beneficiar, trebuie autorizat de Consiliul Concurenței din punct de vedere al efectelor asupra concurenței, cu excepția cazurilor când prezenta lege prevede altfel.

Notificarea ajutorului de stat

Art. 6. - Modificări (1)

(1) Orice intenție de a acorda un ajutor de stat nou sau de a modifica un ajutor de stat existent va fi notificată de către furnizorul ajutorului Consiliului Concurenței, cu excepția cazului în care este altfel prevăzut în prezenta lege sau în regulamentele de aplicare a acesteia.

(2) Notificarea unui ajutor de stat trebuie să cuprindă informațiile exacte și complete, cerute de Consiliul Concurenței pentru a evalua compatibilitatea ajutorului de stat cu prezenta lege. Consiliul Concurenței va adopta un regulament, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii, cu privire la forma, conținutul și alte detalii ale notificării.

(3) Consiliul Concurenței va înștiința Oficiul Concurenței în legătură cu primirea notificării, în termen de 15 zile.

(4) Notificarea va deveni efectivă la data când informațiile cuprinse în notificare sunt exacte și complete.

(5) În cazul în care Consiliul Concurenței constată că informațiile cuprinse în notificare sunt inexacte sau incomplete, va cere informații suplimentare în termen de 20 de zile de la primirea notificării.

Clauza suspensivă

Art. 7. -

Un ajutor de stat nou nu poate fi acordat, iar modificările la un ajutor de stat existent nu pot fi puse în aplicare până când Consiliul Concurenței nu ia o decizie de autorizare sau până când ajutorul nu este considerat ca fiind autorizat.

Examinarea notificării și inițierea procedurilor

Art. 8. -

(1) Consiliul Concurenței va examina notificarea de îndată ce o primește.

(2) În cazul în care Consiliul Concurenței constată că măsura notificată nu constituie ajutor de stat, va emite o decizie în acest sens. Jurisprudență (1)

(3) În cazul în care Consiliul Concurenței constată că măsura notificată nu prezintă îndoieli privind compatibilitatea sa cu prezenta lege, va emite o decizie de autorizare. Jurisprudență (1)

(4) În cazul în care Consiliul Concurenței constată că măsura notificată prezintă îndoieli cu privire la compatibilitatea sa cu prezenta lege, va decide deschiderea unei investigații.

Termenele stabilite pentru inițierea procedurilor și pentru decizii

Art. 9. - Jurisprudență (1)

(1) Consiliul Concurenței va lua una dintre deciziile menționate la art. 8 alin. (2)-(4) în termen de 30 de zile de la data la care notificarea a devenit efectivă. Modificări (1)

(2) În cazul în care Consiliul Concurenței decide să deschidă o investigație, va trebui să ia decizia finală în termen de cel mult patru luni de la data deschiderii investigației.

(3) În cazul în care Consiliul Concurenței nu ia deciziile menționate în termenele stabilite; ajutorul poate fi acordat în mod legal după înștiințarea prealabilă a Consiliului Concurenței și va deveni un ajutor existent.

(4) Termenele stabilite nu se aplică, dacă ajutorul de stat nu este notificat sau notificarea nu este efectivă.

Revocarea unei decizii

Art. 10. - Modificări (1)

Pentru revocarea unei decizii luate anterior, pe baza unor informații incorecte primite pe parcursul procedurii, Consiliul Concurenței are obligația să asculte argumentele furnizorului ajutorului de stat.

Puteri de investigație

Art. 11. - Modificări (1)

În aplicarea prezentei legi Consiliul Concurenței și Oficiul Concurenței au puterile de investigație prevăzute la art. 39-46 ale Legii concurenței nr. 21/1996.

CAPITOLUL III Deciziile Consiliului Concurenței

Decizii privind un ajutor de stat nou sau modificarea unuia existent

Art. 12. -

(1) În cazul unui ajutor de stat nou sau al modificării unuia existent, Consiliul Concurenței evaluează efectele pozitive ale acestuia asupra dezvoltării anumitor activități economice sau a anumitor zone economice, cu luarea în considerare a riscului apariției unor efecte dăunătoare asupra concurenței. Modificări (2)

(2) După o astfel de analiză, Consiliul Concurenței poate decide: Jurisprudență (1)

a) că măsura notificată nu constituie ajutor de stat;

b) să autorizeze ajutorul de stat;

c) să autorizeze ajutorul de stat, impunând prin decizia sa condiții sau obligații menite să asigure că aceasta nu denaturează semnificativ mediul concurențial normal și nu afectează aplicarea corespunzătoare a acordurilor internaționale la care România este parte;

d) să interzică acordarea ajutorului de stat, în cazul în care acesta denaturează semnificativ mediul concurențial normal și afectează aplicarea corespunzătoare a acordurilor internaționale la care România este parte. Jurisprudență (1)

(3) Atunci când Consiliul Concurenței ia o decizie de interzicere a unui ajutor de stat, acesta, în cazul în care a fost acordat, trebuie să fie anulat și recuperat de către furnizorul ajutorului sau rambursat de către beneficiar.

Decizii privind un ajutor existent

Art. 13. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

(1) Consiliul Concurenței și Oficiul Concurenței vor supraveghea permanent toate ajutoarele existente. Dacă se consideră că un ajutor existent denaturează semnificativ mediul concurențial normal și afectează aplicarea corespunzătoare a acordurilor internaționale la care România este parte, Consiliul Concurenței va solicita furnizorului de ajutor să ia măsuri corespunzătoare pentru eliminarea incompatibilității acestuia cu prezenta lege. Aceste măsuri pot să includă o recomandare de anulare sau de modificare a ajutorului existent. Aceste recomandări vor fi transmise și Oficiului Concurenței în vederea monitorizării de către acesta a realizării măsurilor impuse. Jurisprudență (1)

(2) Dacă măsurile nu sunt luate de către furnizorul de ajutor, în perioada de timp indicată în solicitare, Consiliul Concurenței poate decide oprirea acordării ajutorului existent sau poate impune condiții și obligații menite să asigure compatibilitatea ajutorului cu dispozițiile prezentei legi. Decizia nu va avea efect retroactiv și trebuie să permită furnizorului de ajutor o perioadă rezonabilă de timp pentru a se supune acesteia.

Ajutorul care poate fi autorizat sau interzis

Art. 14. -

(1) Consiliul Concurenței poate autoriza măsuri ce constituie ajutor de stat, cum sunt: Modificări (1)

a) ajutor pentru cercetare și dezvoltare, cu condiția să fie destinat pentru una dintre următoarele activități:

- cercetarea fundamentală, înțeleasă ca acea activitate orientată spre dobândirea de cunoștințe științifice noi, precum și spre formularea și verificarea de noi ipoteze și teorii, fără a avea însă scop industrial sau comercial, asigurând o largă diseminare a rezultatelor;

- cercetarea aplicativă, înțeleasă ca acea activitate orientată spre lărgirea cunoștințelor, cu scopul de a utiliza aceste cunoștințe pentru dezvoltarea de noi produse, procese sau servicii sau pentru a îmbunătăți semnificativ produsele, procesele sau serviciile existente;

- cercetarea precompetitivă, înțeleasă ca acea activitate orientată spre transformarea rezultatelor cercetării aplicative în planuri, scheme sau documentații pentru noi produse, procese sau servicii, chiar dacă acestea sunt destinate vânzării sau utilizării și care include fabricarea modelului experimental și a primului prototip, care nu pot fi utilizate în scopuri comerciale;

- gradul de subvenționare trebuie să scadă pe măsură ce proiectul respectiv este mai apropiat de piață.

- în cazul cercetării fundamentale ajutorul poate să acopere până la 100% din valoarea investiției brute.

- în cazul cercetării de bază ajutorul poate să acopere până la 50% din valoarea investiției brute.

în cazul cercetării în stadiul preconcurențial ajutorul poate să acopere până la 25% din valoarea investiției brute sau prin reduceri de taxe și impozite, în cote diferențiate, având un efect echivalent;

b) ajutor pentru întreprinderi mici și mijlocii care au cel mult 250 de angajați, dacă se urmărește înlăturarea dezavantajelor legate direct de mărimea firmei în cauză;

c) ajutor pentru protecția mediului înconjurător, cu condiția respectării principiului "poluatorul plătește"; investițiile destinate reducerii poluării și/sau reducerii consumului energetic pe unitate de produs pot fi subvenționate cu până la 25% din totalul sumei brute sau prin reduceri de taxe și impozite, în cote diferențiate, cu efect echivalent;

d) ajutor pentru instruirea angajaților și pentru crearea de noi locuri de muncă, cu condiția ca acesta să nu fie acordat în sectoarele în care există o supradimensionare a capacităților. Ajutorul pentru menținerea locurilor de muncă va fi considerat ajutor de restructurare;

e) ajutor acordat sectoarelor în care există probleme de supracapacitate, pentru raționalizarea structurii ramurii, prin asigurarea unei reduceri treptate a producției și a locurilor de muncă, cu condiția ca asemenea măsuri să fie strict limitate ca durată și însoțite de un program de restructurare. În evaluarea supradimensionării capacităților va fi luată în considerare și situația internațională;

f) ajutor pentru dezvoltare regională, în măsura în care acesta nu influențează concurența și numai dacă scopul acestui ajutor este de a asigura agenților economici din zona avută în vedere aceleași șanse de dezvoltare ca și celor din alte zone ale țării, cu condiția ca acest fapt să nu conducă la o mărire a capacității de producție în sectoarele în care există deja probleme legate de supracapacitate. Ajutorul pentru dezvoltare regională poate fi în legătură cu investiția inițială sau cu crearea de locuri de muncă ori poate lua forma unui ajutor având caracter de continuitate, conceput în scopul depășirii unor dezavantaje regionale sau permanente;

g) ajutor general pentru promovarea exporturilor, prin acțiuni ca: săptămâni naționale, târguri internaționale, magazine de prezentare și altele asemenea, cu condiția ca de acesta să poată beneficia toți agenții economici interesați;

h) ajutor pentru promovarea culturii și conservarea patrimoniului cultural;

i) ajutor pentru promovarea sănătății și învățământului.

(2) În evaluarea efectelor unui ajutor de stat, Consiliul Concurenței trebuie să ia în considerare efectele cumulate ale tuturor tipurilor de ajutor acordate aceluiași beneficiar.

(3) Consiliul Concurenței poate interzice măsuri ce constituie ajutor de stat, cum sunt: Modificări (1)

a) ajutor pentru export sau orice ajutor care este condiționat, de drept sau de fapt, de performanța la export, în măsura în care un astfel de ajutor poate să afecteze aplicarea corespunzătoare a acordurilor internaționale la care România este parte;

b) ajutor pentru compensarea pierderilor rezultate din activitatea agenților economici, direct sau prin scutirea de la plata obligațiilor datorate statului;

c) ajutor pentru sectoarele cu probleme structurale de supradimensionare a capacităților sau pentru întreprinderi aflate în dificultate, dacă nu este însoțit de un program de restructurare și nu este strict limitat ca durată. Ajutorul de restructurare trebuie să facă parte dintr-un plan individual de redresare într-o perioadă de timp rezonabilă, care să asigure viabilitatea agentului economic pe termen lung. În cazul unei supradimensionări a capacităților pe piață relevantă, trebuie să se prevadă o reducere ireversibilă a capacității, în mod proporțional cu volumul ajutorului primit;

d) ajutorul acordat ca o măsură de salvare a unor agenți economici, cu excepția cazului în care este destinat asigurării unei perioade de timp necesare pentru elaborarea unui plan de restructurare care să includă soluții pe termen lung și evitarea unor probleme sociale acute;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...