Parlamentul României

Legea nr. 64/1999 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 168 din 21 aprilie 1999.

În vigoare de la 21 aprilie 1999 până la 31 decembrie 2003, fiind abrogat prin Codul de Procedură Fiscală 2003.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 70 din 28 august 1997 privind controlul fiscal, emisă în temeiul art. 1 lit. a) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 30 august 1997, cu următoarele modificări și completări:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

Controlul fiscal cuprinde ansamblul activităților care au ca scop verificarea realității declarațiilor, precum și verificarea corectitudinii și exactității îndeplinirii, conform legii, a obligațiilor fiscale de către contribuabili."

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

Sunt supuse controlului fiscal, potrivit prezentei ordonanțe, persoanele fizice și juridice, române și străine, precum și asociațiile fără personalitate juridică, cărora le revin, potrivit reglementărilor legale în vigoare, obligații fiscale, denumite în continuare contribuabili."

3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

Obligațiile fiscale cuprind:

a) obligația de a declara bunurile și veniturile impozabile sau, după caz, impozitele datorate;

b) obligația de a calcula și de a înregistra în evidențele contabile și de plată, la termenele legale, impozitele;

c) obligația de a calcula și de a înregistra în evidențele contabile și de plată, la termenele legale, impozitele care se realizează prin stopaj la sursă;

d) orice alte obligații legale care revin contribuabililor, persoane fizice sau juridice, în aplicarea legilor fiscale."

4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

"

Art. 5. -

Controlul fiscal se exercită de către Ministerul Finanțelor și unitățile sale teritoriale, prin aparatul fiscal și organele de control financiar abilitate de lege, denumite în continuare organe de control fiscal.

Angajații organelor de control fiscal îndeplinesc o funcție ce implică exercițiul autorității de stat.

Organizarea, competența teritorială și atribuțiile organelor de control fiscal se aprobă de către ministrul finanțelor."

5. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:

"

Drepturile și obligațiile organelor de control fiscal"

6. La articolul 6, partea introductivă și literele b), c), d), e), f) și g) vor avea următorul cuprins:

"

Art. 6. -

În exercitarea atribuțiilor ce le revin, organele de control fiscal au dreptul:

...............................................................................

b) să solicite contribuabililor informațiile, justificările sau explicațiile referitoare la declarațiile sau la documentele supuse controlului. În cazul în care se solicită răspunsul în scris, contribuabilii sunt obligați să furnizeze informațiile respective în termen de 10 zile de la primirea solicitării;

c) să solicite prezența contribuabililor sau a reprezentanților legali ai acestora la sediul organului de control fiscal. Solicitarea se face în scris și cuprinde, în mod obligatoriu, data, ora și locul întâlnirii, precum și scopul acesteia. Solicitarea se comunică contribuabilului cu cel puțin 15 zile înaintea datei fixate pentru întâlnire;

d) să facă constatări faptice cu privire la natura activităților producătoare de venituri impozabile sau pentru identificarea bunurilor sau surselor impozabile;

e) să primească copii de pe orice înscris, document sau înregistrare contabilă;

f) să rețină, în scopul protejării împotriva înstrăinării sau distrugerii, în schimbul unei dovezi scrise și semnate de organul de control fiscal, orice document sau orice element material care poate constitui o probă sau o dovadă referitoare la determinarea impozitelor datorate de către contribuabili, pe o perioadă de maximum 30 de zile. În cazuri excepționale, cu aprobarea conducerii direcțiilor generale ale finanțelor publice și controlului financiar de stat județene sau a municipiului București, după caz, perioada de reținere poate fi prelungită până la 90 de zile;

g) să intre, în prezența contribuabilului sau a reprezentantului legal al acestuia ori în prezența unei alte persoane desemnate de contribuabil, în orice incintă a sediului în care își desfășoară activitatea contribuabilul sau în locuri în care există bunuri impozabile sau în care se desfășoară activități producătoare de venituri. Accesul este permis în cursul programului normal de lucru al contribuabilului, iar în afara acestuia, numai cu autorizarea scrisă a conducerii organului de control fiscal și cu acordul contribuabilului."

7. La articolul 6, litera h) se abrogă.

8. La articolul 8, partea introductivă a alineatului 1 va avea următorul cuprins:

"

Art. 8. -

În scopul determinării modului de respectare a obligațiilor fiscale ce revin contribuabililor și al stabilirii exacte a impozitelor datorate, organele de control fiscal sunt în drept să solicite informații de la:"

9. La articolul 8, alineatul 2 va avea următorul cuprins:

"

Persoanele, organele și instituțiile menționate la alin. 1 sunt obligate ca, în termenul specificat în solicitare, să furnizeze informațiile și să pună la dispoziție organelor de control fiscal actele, evidențele și datele respective."

10. La articolul 8, alineatul 3 va avea următorul cuprins:

"

Toate actele, datele și informațiile obținute de organele de control fiscal în modul prevăzut în prezentul articol vor face parte din dosarul fiscal al contribuabilului și vor putea fi luate în considerare la recalcularea impozitelor datorate de acesta."

11. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

"

Art. 9. -

În cazuri temeinic justificate, organele de control fiscal pot solicita persoanelor, potrivit competențelor teritoriale, să facă declarații sau să prezinte documente, considerate necesare pentru a stabili dacă persoana în cauză are sau nu are calitatea de contribuabil."

12. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

"

Art. 10. -

Organele de control fiscal au obligația să exercite controlul fiscal în așa fel încât să afecteze cât mai puțin desfășurarea activităților curente ale contribuabililor. Pe întreaga durată a controlului fiscal organele de control fiscal au obligația de a acționa cu profesionalism, dovedind corectitudine și obiectivitate în relațiile cu contribuabilii controlați și cu celelalte persoane cu care vin în contact pe parcursul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu."

13. La articolul 11, litera b) va avea următorul cuprins:

"

b) să constate contravențiile și să aplice amenzile și penalitățile prevăzute de legile fiscale;"

14. După articolul 11 se introduce articolul 111 cu următorul cuprins:

"

Art. 111. -

Înaintea desfășurării unei acțiuni de control fiscal la sediul, domiciliul sau reședința contribuabilului, acesta are dreptul:

a) să fie informat în legătură cu acțiunea care urmează să se desfășoare, prin transmiterea unui aviz de verificare;

b) să fie înștiințat în legătură cu drepturile și obligațiile sale care rezultă din prezenta ordonanță. Avizul de verificare va cuprinde:

- baza legală a transmiterii lui și a desfășurării controlului fiscal;

- perioada în care este programată să se desfășoare acțiunea de control fiscal;

- impozitele și perioadele impozabile care vor fi cuprinse în verificare.

Avizul de verificare se transmite contribuabilului cu cel puțin 15 zile înainte de data începerii efective a acțiunii de control fiscal.

În cazul organelor de control fiscal, care, potrivit legii, pot executa controale inopinate, precum și în cazul în care acțiunea de control fiscal se desfășoară în vederea soluționării unor cereri ale contribuabililor, transmiterea avizului de verificare nu este obligatorie.

Contribuabilul confirmă luarea la cunostință despre drepturile și obligațiile sale prin semnarea avizului de verificare.

Pentru motive întemeiate contribuabilii pot solicita modificarea datei de începere a controlului fiscal cu maximum 30 de zile lucrătoare, solicitare care se comunică, în scris, conducerii organului de control fiscal, la 5 zile de la primirea avizului de verificare și de la semnarea acestuia.

O nouă solicitare de amânare a controlului fiscal respectiv nu se admite."

15. După articolul 12 se introduce articolul 121 cu următorul cuprins:

"

Art. 121. -

Contribuabilii au dreptul să solicite, din proprie inițiativă, să fie controlați."

16. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

"

Art. 13. -

Contribuabilii sunt obligați să pună la dispoziție organului de control fiscal toate documentele tehnico-operative, contabile și orice alte documente legale justificative, care stau la baza calculării corecte și în cuantumul legal a impozitelor datorate.

Documentele neprezentate cu rea-credință, dovedită cu ocazia controlului fiscal efectuat la sediul, domiciliul sau reședința contribuabilului ori la sediul organului de control fiscal, nu vor fi luate în considerare ulterior, cu ocazia soluționării eventualelor obiecțiuni, contestații și plângeri împotriva actelor de control."

17. La articolul 17, alineatul 1 va avea următorul cuprins:

"

Controlul fiscal se desfășoară la sediul, domiciliul ori reședința contribuabilului sau la sediul organului de control fiscal, după caz."

18. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

"

Art. 18. -

Perioada afectată efectuării controlului fiscal prevăzut la art. 17 este stabilită de organele de control fiscal în funcție de obiectivele controlului și nu poate fi mai mare de 3 luni."

19. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

"

Art. 19. -

Controlul fiscal la sediul, domiciliul ori reședința contribuabilului sau la sediul organului de control fiscal, după caz, se efectuează o singură dată pentru fiecare impozit și pentru fiecare perioadă supusă impozitării.

Prin excepție de la prevederile alin. 1, conducătorul organului de control fiscal competent poate decide reverificarea unei anumite perioade, dacă de la data încheierii controlului fiscal și până la împlinirea termenului de prescripție prevăzut de prezenta ordonanță apar date suplimentare, necunoscute organului de control fiscal la data efectuării controlului, care influențează sau modifică rezultatele acestuia."

20. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

"

Art. 20. -

Rezultatele controlului fiscal se consemnează obligatoriu în procese-verbale de control, în note de constatare sau în procese-verbale de constatare a contravențiilor, după caz."

21. Titlul capitolului V va avea următorul cuprins:

"

Prescripția dreptului organului de control fiscal de a stabili diferențe de impozite"

22. La articolul 21, partea introductivă va avea următorul cuprins:

"

Art. 21. -

Dreptul organelor de control fiscal de a stabili diferențe de impozite și majorări de întârziere pentru neplata în termen a acestora, precum și de a constata contravenții și de a aplica amenzi și penalități pentru faptele ale căror constatare și sancționare sunt, potrivit legii, de competența organelor de control fiscal, pentru o perioadă impozabilă, se prescrie după cum urmează:"

23. Articolul 25 va avea următorul cuprins:

"

Art. 25. -

Termenul de prescripție pentru stabilirea impozitelor și a diferențelor de impozite este de 10 ani în caz de evaziune fiscală stabilită printr-o hotărâre judecătorească definitivă."

24. La articolul 26 alineatul 1, partea introductivă și literele a)-d) vor avea următorul cuprins:

"

Constituie contravenții, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să constituie infracțiuni, următoarele fapte:

a) nefurnizarea de către contribuabili sau de către persoana împuternicită legal să îi reprezinte a documentelor justificative sau a explicațiilor solicitate de către organele de control fiscal;

b) neprezentarea contribuabililor sau a reprezentanților legali ai acestora la sediul organului de control fiscal la data, ora și locul fixate, la solicitarea scrisă a acestuia;

c) refuzul contribuabilului de a permite accesul organului de control fiscal în sediul său de afaceri sau în orice alte locuri în care există bunuri impozabile sau în care acesta desfășoară activități producătoare de venituri, în vederea exercitării controlului fiscal;

d) nefurnizarea de către persoanele, organele și instituțiile prevăzute la art. 8, în termenul stabilit de organele de control fiscal, a actelor, evidențelor și datelor solicitate;"

25. La articolul 26, alineatul 2 va avea următorul cuprins:

"

Contravențiile prevăzute la alin. 1 se sancționează după cum urmează:

1. cele de la lit. a) și b), cu amendă de la 500.000 lei la 2.000.000 lei, care se suportă de către persoanele fizice vinovate;

2. cele de la lit. c) și d), cu amendă de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei;

3. cele de la lit. e), cu amendă de la 1.000.000 lei la 10.000.000 lei."

26. Articolul 28 se abrogă.

27. Articolul 29 va avea următorul cuprins:

"

Art. 29. -

În aplicarea prezentei ordonanțe Ministerul Finanțelor va emite instrucțiuni de aplicare, aprobate prin hotărâre a Guvernului, la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonanțe."

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 15 martie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 15 martie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
ADRIAN NĂSTASE

București, 15 aprilie 1999.

Nr. 64.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...