Fondul Monetar Internațional - FMI

Aranjamentul stand-by din 05.08.1999 *)

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 31 august 1999

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

*) Traducere.

**) Vezi EBS/99/141 (27/7/99) și Suplimentul 1 (5/8/99).

Anexate la prezentul**) se află o scrisoare a ministrului finanțelor și a guvernatorului Băncii Naționale a României, din data de 26 iulie 1999 (scrisoarea), cu un memorandum privind politicile economice (Memorandumul), anexat, precum și o scrisoare, din data de 5 august 1999, a ministrului finanțelor al României, care solicită un aranjament stand-by din partea Fondului Monetar Internațional, și care stabilesc:

a) obiectivele, politicile și măsurile pe care autoritățile din România intenționează să le adopte pe perioada acestui aranjament stand-by;

b) înțelegerile dintre România și Fond privind analizele care vor fi efectuate asupra progresului înregistrat în realizarea obiectivelor programului și al politicilor și măsurilor pe care autoritățile din România le vor adopta pe perioada aranjamentului stand-by.

Pentru a sprijini aceste obiective și politici Fondul Monetar Internațional acordă acest aranjament stand-by în conformitate cu următoarele prevederi.

1. Până la 31 martie 2000, România va avea dreptul să efectueze cumpărări de la Fond într-o sumă echivalentă cu 400 milioane DST, cu respectarea paragrafelor 2, 3, 4 și 5 de mai jos, fără o analiză ulterioară din partea Fondului. Modificări (1)

2.

a) Cumpărările efectuate în cadrul acestui aranjament stand-by nu vor depăși, fără acordul Fondului, echivalentul a 53 milioane DST până la 15 septembrie 1999, echivalentul a 200 milioane DST până la 15 decembrie 1999 și echivalentul a 300 milioane DST până la 15 februarie 2000. Modificări (1)

b) Nici una dintre limitele stabilite la lit. a) de mai sus nu se va aplica unei cumpărări supuse răscumpărării peste cota de 25%, efectuată în cadrul acestui aranjament stand-by, care nu va spori disponibilitățile Fondului exprimate în moneda națională a României.

3. România nu va efectua cumpărări supuse răscumpărării în cadrul acestui aranjament de credit stand-by, care să sporească disponibilitățile Fondului în moneda națională a României peste cota de 25%:

a) pe parcursul oricărei perioade în care datele de la sfârșitul perioadei precedente arată că:

(i) plafonul pentru activele interne nete medii ale Băncii Naționale a României; sau
(ii) nivelul minim al activelor externe nete ale Băncii Naționale a României; sau
(iii) plafonul pentru creditul net al sistemului bancar către bugetul general consolidat; sau
(iv) plafoanele pentru fondurile cumulate de salarii ale sectorului bugetar, regiilor autonome, companiilor naționale și ale întreprinderilor cu cele mai mari pierderi; sau,
(v) limita pentru preluarea datoriei întreprinderilor față de bănci de către bugetul general consolidat și emiterea de garanții guvernamentale pentru împrumuturile bancare acordate întreprinderilor; sau
(vi) plafonul privind contractarea sau garantarea; de către Guvern a datoriei externe neconcesionale cu scadență mai mare de un an; sau
(vii) plafonul privind contractarea sau garantarea de către Guvern a datoriei externe neconcesionale cu scadența de peste un an până la 3 ani inclusiv; sau
(viii) plafonul privind contractarea sau garantarea de către Guvern a datoriei externe pe termen scurt; sau
(ix) plafonul privind arieratele interne la CONEL, ROMGAZ și PETROM; sau,
(x) limita minimă privind reducerea netă a arieratelor CONEL, ROMGAZ și PETROM către bugetul general consolidat,

specificate la paragraful 41 din Memorandum și în anexa B la acesta, nu a fost respectat(ă); sau

b) dacă, oricând pe perioada aranjamentului stand by, România acumulează orice alte noi arierate externe față de creditorii oficiali; sau

c) după 14 septembrie 1999, 14 decembrie 1999 și 14 februarie 2000, până când se finalizează analizele descrise în paragraful 43 din Memorandum; sau Modificări (1)

d) dacă, oricând pe perioada aranjamentului stand-by, România:

(i) impune sau intensifică restricțiile privind efectuarea plăților și transferurilor pentru tranzacțiile internaționale curente; sau
(ii) introduce sau modifică practici valutare multiple; sau
(iii) încheie acorduri de plăți bilaterale care sunt incompatibile cu art. VIII; sau
(iv) impune sau intensifică restricții la import pentru motive de balanță de plăți,

numai dacă condițiile stabilite în paragraful 3 a) nu sunt aplicabile cumpărărilor efectuate la sau înainte de 15 august 1999.

În cazul în care România este împiedicată să facă cumpărări în cadrul acestui aranjament stand-by, datorită acestui paragraf, cumpărările vor fi reluate numai după ce a avut loc o consultare între Fond și România și dacă s-a ajuns la o înțelegere a circumstanțelor în care cumpărările pot fi reluate.

4. România nu va efectua cumpărări în cadrul acestui aranjament stand-by pe parcursul oricărei perioade în care România are obligații financiare restante către Fond sau eșuează în efectuarea unei răscumpărări așteptate: a) în cazul unei cumpărări neconforme cu prevederile Deciziei nr. 7.842-(84/165) din Ghidul privind acțiunile de corectare; b) în cazul unei cumpărări destinate susținerii operațiunilor de reducere a datoriei și a serviciului datoriei, conform Deciziei nr. 9.331-(89/167) așa cum a fost amendată; c) în conformitate cu subparagraful 16 (a) sau cu subparagraful 33 (a) din Decizia nr. 8.955-(88/126), așa cum a fost amendată, privind facilitățile de finanțare contingente și compensatorii; sau d) în conformitate cu secțiunea 2, paragraful (f) din Ghidul referitor la sprijinul Fondului pentru constituirea fondurilor de stabilizare monetară.

5. Dreptul României de a se angaja în tranzacții acoperite de acest aranjament stand-by poate fi suspendat numai în ceea ce privește cererile primite de către Fond după: a) declararea oficială a neeligibilității; sau b) decizia Consiliului executiv de a suspenda tranzacțiile fie în general, fie în vederea luării în considerare a unei propuneri făcute de un director executiv sau de directorul general pentru suspendarea sau limitarea oficială a eligibilității României. Când este dată notificarea neeligibilității oficiale sau a deciziei de luare în considerare a propunerii, în conformitate cu acest paragraf, cumpărările în cadrul acestui aranjament stand-by vor fi reluate numai după consultări între Fond și România și după ce se ajunge la o înțelegere cu privire la circumstanțele în care astfel de cumpărări pot fi reluate.

6. Cumpărările în cadrul acestui aranjament stand-by vor fi efectuate în monedele altor membri, selectate în concordanță cu politicile și procedurile Fondului, cu excepția cazului în care, la cererea României, Fondul este de acord să furnizeze DST la momentul cumpărării.

7. România va plăti un cost pentru acest aranjament stand-by în conformitate cu deciziile Fondului.

8.

a) România va răscumpăra suma în moneda sa, care rezultă dintr-o cumpărare în cadrul acestui aranjament stand-by, în conformitate cu prevederile Statutului și cu deciziile Fondului, inclusiv cu cele referitoare la răscumpărările efectuate pentru îmbunătățirea balanței de plăți și a poziției rezervei valutare ale României.

b) Orice diminuare a sumei în moneda României, deținută de către Fond, va reduce sumele supuse răscumpărării prevăzute în acest paragraf, în conformitate cu principiile aplicate de Fond pentru acest scop la momentul reducerii.

9. Pe perioada aranjamentului stand-by România va rămâne în strânsă consultare cu Fondul. Aceste consultări pot include corespondență și vizite ale oficialilor Fondului în România sau ale reprezentanților României la Fond. România va furniza Fondului, prin rapoarte la intervale sau date solicitate de Fond, informațiile pe care Fondul le solicită în legătură cu progresul realizat de România în atingerea obiectivelor și politicilor stabilite în scrisoare și în Memorandum.

10. În conformitate cu al doilea paragraf al scrisorii, România va consulta Fondul în ceea ce privește adoptarea oricărei măsuri ce poate fi necesară, la inițiativa Guvernului sau oricând directorul general solicită consultarea din cauza nerespectării oricăruia dintre criteriile menționate în paragraful 3 de mai sus sau când directorul general consideră că este necesară o consultare asupra programului. În plus, după încheierea perioadei aranjamentului, atâta timp cât România are cumpărări restante în tranșele superioare de credit, Guvernul va avea consultări periodice cu Fondul, la inițiativa Guvernului sau la cererea directorului general, referitor la politicile României privind balanța de plăți.

Domnului Michel Camdessus,

Director general

Fondul Monetar Internațional

Washington DC 20431

26 iulie 1999

Stimate domnule Camdessus,

România se confruntă cu o situație economică foarte dificilă, așa cum o arată dezechilibrul mare extern, declinul producției și investițiilor, precum și slăbiciunile structurale ale sectorului bancar și al întreprinderilor. De aceea, de-a lungul ultimelor câteva luni, în cooperare cu F.M.I. și Banca Mondială, am formulat și am început să implementăm un program cuprinzător de stabilizare și reformă, menit să micșoreze deficitul contului curent extern, astfel încât să se recâștige încrederea pieței, să se reducă inflația și să se pună bazele unei redresări economice sustenabile. Programul nostru pentru realizarea acestui obiectiv dublu, de stabilizare și reformă, este descris în detaliu în Memorandumul Guvernului României privind politicile economice, anexat la această scrisoare. Pentru sprijinirea acestui program, solicităm prin prezenta, în numele Guvernului României, un aranjament stand-by în valoare de 400 milioane DST, cu data expirării pe 31 martie 2000.

Suntem încredințați că politicile și măsurile descrise în Memorandumul anexat sunt suficiente pentru a realiza obiectivele programului, dar suntem gata să luăm măsuri suplimentare și să căutăm noi înțelegeri cu Fondul, dacă va fi necesar, pentru a ține programul în parametri. Guvernul României va rămâne în strânsă consultare cu Fondul, în conformitate cu politicile acestuia privind astfel de consultări, și va furniza Fondului toate informațiile solicitate de acesta pentru a evalua implementarea programului. Recunoaștem în această privință că datele statistice economice corecte și furnizate la timp sunt esențiale pentru analiza politică și pentru monitorizarea realizărilor în cadrul programului și de aceea vom acorda prioritate maximă elaborării acestor statistici. Programul va fi analizat de Fond până la 15 septembrie 1999, 15 decembrie 1999 și 15 februarie 2000. În timpul primei analize dintre acestea se va conveni cu privire la bugetul rectificat pentru anul 1999, iar cea de-a doua analiză va constitui un prilej pentru a ajunge la înțelegeri privind proiectul bugetului pentru anul 2000.

Ai dumneavoastră sinceri,

Decebal Traian Remeș,
ministrul finanțelor

Mugur Isărescu,
guvernatorul Băncii Naționale a României

MEMORANDUMUL GUVERNULUI ROMÂNIEI
privind politicile economice

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...