Act Internațional

Tratatul între România și Statele Unite ale Americii cu privire la asistența judiciară în materie penală din 26.05.1999 *)

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 31 august 1999

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

*) Traducere.

PREAMBUL

România și Statele Unite ale Americii, denumite în continuare părți contractante,

dorind să îmbunătățească eficiența activității ambelor state în urmărirea, judecarea și prevenirea infracțiunilor prin cooperare și asistență judiciară în materie penală,

au convenit după cum urmează:

ARTICOLUL 1 Obiectul asistenței

1. Părțile contractante își vor acorda asistență, în conformitate cu dispozițiile acestui tratat, în ceea ce privește urmărirea, judecarea și prevenirea infracțiunilor, precum și procedurile în materie penală.

2. Asistența va include:

a) audierea și consemnarea declarațiilor persoanelor;

b) furnizarea de documente, dosare și alte obiecte;

c) localizarea sau identificarea persoanelor ori a obiectelor;

d) transmiterea documentelor;

e) transferul persoanelor arestate în vederea depunerii mărturiei sau în alte scopuri;

f) efectuarea perchezițiilor și sechestrărilor;

g) asistența în proceduri referitoare la: indisponibilizarea și confiscarea bunurilor; restituirea; încasarea amenzilor; și

h) orice altă formă de asistență neinterzisă de legile statului solicitat.

3. Exceptând cazul în care este altfel stipulat în acest tratat, asistența se va acorda fără a se ține seama dacă fapta care este supusă urmăririi, judecării sau procedurii în statul solicitant ar constitui o infracțiune conform legilor statului solicitat.

4. Prezentul tratat se referă exclusiv la asistența judiciară între părțile contractante. Dispozițiile acestui tratat nu vor acorda nici unei persoane particulare dreptul să obțină, să înlăture sau să excludă orice probă ori să împiedice îndeplinirea unei cereri.

ARTICOLUL 2 Autoritățile centrale Modificări (1)

1. Fiecare parte contractantă va desemna câte o autoritate centrală pentru formularea și primirea cererilor în conformitate cu acest tratat.

2. Pentru România autoritatea centrală va fi ministrul justiției. Pentru Statele Unite ale Americii autoritatea centrală va fi procurorul general sau o persoană desemnată de acesta.

3. Autoritățile centrale vor comunica direct între ele în aplicarea acestui tratat.

ARTICOLUL 3 Restricții privind asistența

1. Autoritatea centrală a statului solicitat poate refuza acordarea asistenței, dacă:

a) cererea se referă la o infracțiune conform legii militare, care nu constituie o infracțiune conform dreptului penal comun;

b) îndeplinirea cererii ar prejudicia securitatea sau alte interese esențiale similare ale statului solicitat;

c) cererea se referă la o infracțiune considerată de către statul solicitat ca infracțiune politică; sau

d) cererea nu este întocmită în conformitate cu prevederile tratatului.

2. Înainte de a refuza asistența conform acestui articol, autoritatea centrală a statului solicitat se va consulta cu autoritatea centrală a statului solicitant pentru a stabili dacă asistența poate fi totuși acordată în anumite condiții. Dacă statul solicitant acceptă acordarea asistenței în aceste condiții, acesta are obligația de a le respecta.

3. Dacă autoritatea centrală a statului solicitat refuză asistența, în temeiul acestui articol, ea va informa autoritatea centrală a statului solicitant despre motivele refuzului.

4. Statul solicitat nu va refuza îndeplinirea unei cereri de asistență judiciară, invocând secretul bancar.

ARTICOLUL 4 Forma și conținutul cererilor

1. Cererea de asistență judiciară se va face în scris, în afară de cazul în care autoritatea centrală a statului solicitat acceptă o cerere într-o altă formă în situații urgente. Dacă cererea nu este făcută în scris, ea va fi confirmată în scris în termen de 10 zile, în afară de cazul în care autoritatea centrală a statului solicitat convine altfel. Modificări (1)

2. Cererea va fi tradusă în limba statului solicitat, exceptând cazul în care s-a convenit altfel. Orice documentație necesară va fi tradusă în limba statului solicitat, dacă va fi cazul, la cererea acestuia.

3. Cererea va include următoarele:

a) numele autorității care efectuează urmărirea, judecarea sau procedura la care se referă cererea;

b) o descriere a faptei și natura urmăririi, judecării sau procedurii, inclusiv infracțiunile specifice care se referă la aceasta;

c) o descriere a probelor, a informațiilor sau a altor activități solicitate; și

d) motivele pentru care proba, informația sau o altă activitate este solicitată.

4. În măsura în care este necesar și posibil, cererea va mai include:

a) informații cu privire la identitatea și la locul unde se află orice persoană de la care se solicită probe;

b) informații cu privire la identitatea și la locul unde se află persoana căreia urmează să i se transmită acte de procedură, calitatea acesteia și modul în care se va face comunicarea;

c) informații cu privire la identitatea și la locul în care se presupune că se află persoana sau obiectul de identificat;

d) o descriere exactă a locului sau a persoanei care urmează să fie percheziționată și a obiectului ce urmează să fie confiscat;

e) o descriere a modului în care orice mărturie sau declarație urmează să fie luată și consemnată;

f) o descriere a mărturiei sau a declarației solicitate, care poate include o listă cuprinzând întrebări care ar urma să fie adresate persoanei;

g) o descriere a unei anumite proceduri care ar trebui urmată în îndeplinirea cererii;

h) informații privind indemnizațiile și cheltuielile la care este îndreptățită persoana solicitată să se înfățișeze în statul solicitant;

i) termenul în care ar trebui îndeplinită cererea; și

j) orice altă informație ce poate fi adusă la cunoștință statului solicitat pentru a-i facilita îndeplinirea cererii.

ARTICOLUL 5 Îndeplinirea cererilor

1. Autoritatea centrală a statului solicitat va îndeplini prompt cererea sau, când este cazul, o va transmite autorității care are competență în acest sens. Autoritățile competente ale statului solicitat vor face tot ce se poate în vederea îndeplinirii cererii. Autoritățile judecătorești sau alte autorități competente ale statului solicitat sunt îndreptățite să emită citații, mandate de percheziție sau alte dispoziții necesare îndeplinirii cererii.

2. Autoritatea centrală a statului solicitat va face toate demersurile necesare pentru reprezentarea autorității centrale a statului solicitant în îndeplinirea unei cereri de asistență în statul solicitat.

3. Cererile vor fi îndeplinite conform legilor și procedurilor statului solicitat, dacă prin prezentul tratat nu se prevede altfel. Procedurile menționate în cerere vor fi urmate, cu excepția cazului în care acestea nu pot fi legal îndeplinite în statul solicitat.

4. Dacă autoritatea centrală a statului solicitat constată că îndeplinirea unei cereri ar împiedica o anchetă penală, o judecată sau o altă procedură aflată în curs în acel stat, aceasta poate amâna îndeplinirea cererii sau poate supune îndeplinirea ei unor condiții considerate necesare în urma consultărilor cu autoritatea centrală a statului solicitant. Dacă statul solicitant acceptă condițiile respective, acesta va trebui să se conformeze acestora.

5. Statul solicitat va depune toate eforturile pentru a asigura confidențialitatea unei cereri și a conținutului ei, dacă o asemenea confidențialitate este cerută de către autoritatea centrală a statului solicitant. Dacă cererea nu poate fi îndeplinită fără încălcarea acestei confidențialități, autoritatea centrală a statului solicitat va informa, înainte de îndeplinirea cererii, autoritatea centrală a statului solicitant, care va hotărî dacă cererea trebuie totuși îndeplinită.

6. Autoritatea centrală a statului solicitat va răspunde la întrebările rezonabile ale autorității centrale a statului solicitant cu privire la stadiul îndeplinirii cererii.

7. Autoritatea centrală a statului solicitat va informa prompt autoritatea centrală a statului solicitant despre rezultatul îndeplinirii unei cereri. Dacă îndeplinirea cererii este refuzată, întârziată sau amânată, autoritatea centrală a statului solicitat va informa autoritatea centrală a statului solicitant despre motivele respective.

ARTICOLUL 6 Cheltuielile

1. Statul solicitat va suporta toate cheltuielile privind îndeplinirea unei cereri, inclusiv cheltuielile de reprezentare, cu excepția celor de mai jos, care vor fi suportate de statul solicitant: Modificări (1)

a) onorariile experților;

b) cheltuielile de traducere, translație și de transcriere; și

c) indemnizațiile și cheltuielile referitoare la deplasarea persoanelor conform art. 10, 11 și 12.

2. Dacă în timpul efectuării unei cereri se constată că aducerea acesteia la îndeplinire ar impune cheltuieli exorbitante, autoritățile centrale se vor consulta în vederea stabilirii modalităților și condițiilor potrivit cărora îndeplinirea cererii poate continua.

ARTICOLUL 7 Restricții privind folosirea Modificări (1)

1. Autoritatea centrală a statului solicitat poate cere statului solicitant să nu folosească nici o informație sau probă obținută conform acestui tratat în orice urmărire, judecare sau procedură, alta decât cea menționată în cerere, fără consimțământul prealabil al autorității centrale a statului solicitat. În astfel de situații statul solicitant se va conforma acestei cereri.

2. Autoritatea centrală a statului solicitat poate cere ca informațiile sau probele furnizate conform prezentului tratat să rămână confidențiale sau să fie folosite numai în modalitățile și în condițiile pe care le poate prescrie această autoritate centrală. Dacă statul solicitant acceptă informațiile sau probele potrivit acestor condiții, el va depune eforturile necesare pentru respectarea lor.

3. Prevederile prezentului articol nu exclud folosirea sau dezvăluirea informațiilor ori probelor, în măsura în care există o obligație de a proceda astfel conform Constituției statului solicitant, în cazul unei judecăți penale. Statul solicitant va informa în prealabil statul solicitat despre orice asemenea utilizare a informațiilor sau probelor.

4. Informațiile sau probele care au fost făcute publice în statul solicitant, în conformitate cu paragrafele 1 sau 2, pot fi folosite ulterior.

ARTICOLUL 8 Declarația de martor sau alte probe în statul solicitat

1. O persoană din statul solicitat, a cărei mărturie sau altă probă este cerută, va fi obligată, dacă este necesar, să se înfățișeze să depună mărturie sau să prezinte obiecte, inclusiv documente, dosare ori alte probe.

2. La cerere, autoritatea centrală a statului solicitat va transmite anticipat informații privind data și locul luării mărturiei sau a administrării celorlalte probe, conform acestui articol.

3. Statul solicitat va permite prezența persoanelor menționate în cerere în timpul îndeplinirii cererii și va permite acestora să formuleze întrebări celor care depun mărturie. Persoanelor prezente la îndeplinirea unei cereri li se va permite înregistrarea integrală a procedurii. Folosirea mijloacelor tehnice pentru a face înregistrările este permisă.

4. Dacă persoana la care se referă paragraful 1 invocă imunitatea, incapacitatea sau un privilegiu care există conform legislației statului solicitant, dar nu și a celui solicitat, mărturia sau proba va fi luată totuși și această pretenție va fi adusă la cunoștință autorității centrale a statului solicitant, în vederea luării unei decizii de către autoritățile acelui stat.

5. Probele care au fost administrate în statul solicitat conform acestui articol sau care au constituit obiectul mărturiei luate conform acestui articol vor fi certificate, la cerere, printr-un atestat care să cuprindă, în cazul documentelor de afaceri, o certificare care se va face potrivit formularului A anexat la acest tratat. Lipsa sau inexistența unor asemenea documente va fi certificată, la cerere, prin folosirea formularului B anexat la acest tratat. Documentele certificate conform formularului A sau formularului B, care atestă lipsa sau inexistența unor asemenea documente, vor fi admise ca probe în statul solicitant.

ARTICOLUL 9 Documente oficiale

1. Statul solicitat va procura și va transmite statului solicitant copii de pe documente accesibile publicului, inclusiv acte sau informații în orice formă, aflate în posesia unei autorități guvernamentale sau judiciare din statul solicitat.

2. Statul solicitat poate pune la dispoziție copii de pe orice document, inclusiv acte sau informații în orice formă, care se află în posesia unei autorități guvernamentale sau judiciare din acel stat, dar care nu sunt accesibile publicului, în aceeași măsură și în aceleași condiții ca în cazul în care asemenea copii ar fi accesibile autorităților guvernamentale sau judiciare ale statului solicitat. Statul solicitat poate refuza, în totalitate sau în parte, dacă dorește, o cerere pentru documente care nu sunt accesibile publicului.

3. Documentele procurate conform acestui articol vor fi certificate, la cerere, de un funcționar responsabil cu păstrarea lor, folosind formularul C anexat la acest tratat. Absența sau inexistența unor asemenea documente va fi, la cerere, certificată de către funcționarul însărcinat cu păstrarea unor asemenea documente prin folosirea formularului D anexat la acest tratat. Nici o certificare suplimentară nu va mai fi necesară. Documentele certificate conform formularului C sau formularului D, care atestă lipsa sau inexistența unor asemenea documente, vor fi admise ca probă în statul solicitant.

ARTICOLUL 10 Înfățișarea în afara teritoriului statului solicitat

1. Atunci când statul solicitant cere ca o persoană din statul solicitat să se prezinte în statul solicitant sau într-un stat terț, în scopul asistenței conform acestui tratat, statul solicitat va invita persoana să facă acest lucru. Aceasta poate fi de acord sau poate refuza să se prezinte. Autoritatea centrală a statului solicitat va informa prompt autoritatea centrală a statului solicitant despre răspunsul persoanei respective. Dacă va fi necesar, statul solicitant va obține autorizarea statului terț.

2. Statul solicitant va indica limita până la care vor fi plătite cheltuielile persoanei. O persoană care este de acord să se prezinte poate cere ca statul solicitant să avanseze o sumă de bani pentru a acoperi aceste cheltuieli. Sumele avansate pot fi furnizate prin ambasadă sau printr-un consulat al statului solicitant.

3. Autoritatea centrală a statului solicitant are libertatea de a hotărî ca o persoană care se prezintă în statul solicitant conform acestui articol să nu fie chemată în proces, deținută sau supusă vreunei restricții privind libertatea personală, din cauza unor fapte ori condamnări care au precedat plecarea acesteia din statul solicitat.

4. Protecția prevăzută la paragraful 3 al acestui articol va înceta la 7 zile după ce autoritatea centrală a statului solicitant va notifica autorității centrale a statului solicitat că prezența persoanei nu mai este cerută sau atunci când persoana, părăsind statul solicitant, se întoarce de bunăvoie. Autoritatea centrală a statului solicitant poate prelungi, dacă dorește, această perioadă până la 15 zile, dacă apreciază că există motive pentru a proceda astfel.

ARTICOLUL 11 Transferul persoanelor arestate

1. O persoană arestată în statul solicitat, a cărei prezență este cerută în statul solicitant sau într-un stat terț în scopul asistenței conform acestui tratat, va fi transferată în acest scop din statul solicitat, dacă persoana consimte și dacă autoritățile centrale ale ambelor state sunt de acord. Dacă va fi necesar, statul solicitant va obține autorizarea statului terț.

2. O persoană arestată în statul solicitant, a cărei prezență este cerută în statul solicitat în scopul asistenței conform, acestui tratat, poate fi transferată din statul solicitant în statul solicitat în acest scop, dacă persoana consimte și dacă autoritățile centrale ale ambelor state sunt de acord.

3. În scopul acestui articol:

a) statul primitor va avea autoritatea și obligația să țină în arest persoana transferată, în afară de cazul în care statul trimițător a autorizat altfel;

b) statul primitor va trimite înapoi persoana în stare de arest în statul trimițător, de îndată ce împrejurările permit acest lucru, în afară de cazul în care ambele autorități centrale au convenit altfel;

c) statul primitor nu va cere statului trimițător să înceapă procedurile de extrădare sau alte proceduri pentru predarea persoanei transferate; și

d) persoana transferată va putea beneficia de reducerea din pedeapsa aplicată de statul trimițător a perioadei executate în arest preventiv în statul primitor.

ARTICOLUL 12 Tranzitul persoanelor arestate

1. Statul solicitat poate autoriza tranzitarea pe teritoriul său a unei persoane aflate în arest în statul solicitant sau într-un stat terț, a cărei înfățișare în persoană a fost solicitată de statul solicitant într-o urmărire, judecată sau procedură.

2. Statul solicitat va avea autoritatea și obligația de a reține persoana în arest în timpul tranzitării.

ARTICOLUL 13 Localizarea sau identificarea persoanelor ori a obiectelor

Dacă statul solicitant cere localizarea sau stabilirea identității persoanelor ori a obiectelor în statul solicitat, statul solicitat va depune toate eforturile pentru a stabili locul sau identitatea acestora.

ARTICOLUL 14 Înmânarea documentelor

1. Statul solicitat va face tot ce se poate pentru a înmâna orice document care se referă în întregime sau în parte la orice cerere de asistență făcută de statul solicitant conform dispozițiilor acestui tratat.

2. Statul solicitant va transmite orice cerere pentru înmânarea unui document care solicită prezentarea unei persoane în fața unei autorități în statul solicitant la o dată rezonabilă înaintea înfățișării programate.

3. Statul solicitat va remite o dovadă a înmânării în modul specificat în cerere.

ARTICOLUL 15 Percheziția și confiscarea

1. Statul solicitat va îndeplini o cerere prin care se solicită să localizeze, să confiște și să transfere în statul solicitant orice obiect, dacă cererea cuprinde informații care justifică o astfel de acțiune conform legilor statului solicitat.

2. La cerere, fiecare funcționar care deține un obiect confiscat va certifica, potrivit formularului E anexat la tratat, identificarea acestuia, deținerea neîntreruptă, precum și orice modificări intervenite în starea obiectului. Nici o altă certificare nu mai este necesară. Formularele vor fi admise ca probe în statul solicitant.

3. Autoritatea centrală a statului solicitat poate cere ca statul solicitant să fie de acord cu modalitățile și condițiile considerate necesare pentru a proteja interesele unei terțe părți în ceea ce privește obiectul ce urmează să fie transferat.

ARTICOLUL 16 Restituirea obiectelor

Autoritatea centrală a statului solicitat poate cere ca autoritatea centrală a statului solicitant să restituie, cât mai curând posibil, orice obiect, inclusiv documente, înregistrări și alte articole, ce constituie probe furnizate acesteia, în vederea îndeplinirii unei cereri făcute potrivit tratatului.

ARTICOLUL 17 Sume de bani și bunurile care au folosit la săvârșirea infracțiunii sau care au rezultat din infracțiune

1. Dacă autoritatea centrală a unei părți contractante are cunoștință despre faptul că sume de bani sau bunurile care au folosit la săvârșirea infracțiunii ori care sunt rezultate din infracțiune și care pot fi supuse confiscării sau sechestrării sunt localizate în cealaltă parte contractantă, ea poate informa despre aceasta autoritatea centrală a celeilalte părți contractante. Dacă partea contractantă care primește astfel de informații are competență în acest sens, ea poate prezenta această informație autorităților sale pentru a stabili dacă este necesară luarea unor măsuri. Aceste autorități vor hotărî în conformitate cu legile statului lor. Autoritatea centrală a părții contractante care a primit informația va informa despre acțiunea întreprinsă autoritatea centrală a părții contractante care a furnizat informația.

2. Părțile contractante își vor acorda asistență, în limita permisă de legislația lor, în procedurile referitoare la confiscarea sumelor de bani și a bunurilor care au folosit la săvârșirea infracțiunii sau sunt rezultate din infracțiune, la restituirea acestora victimelor infracțiunii și la încasarea amenzilor aplicate ca pedepse prin sentințe penale. Această asistență poate include acțiunea de indisponibilizare temporară a sumelor sau a bunurilor care au folosit la săvârșirea infracțiunii ori sunt rezultate din infracțiune până la reluarea procedurilor.

3. Partea contractantă care are în păstrare sume de bani sau bunuri care au folosit la săvârșirea infracțiunii ori care sunt rezultate din infracțiune va dispune de ele în conformitate cu legile sale. Fiecare parte contractantă poate transmite celeilalte părți contractante toate sau o parte din aceste valori ori sumele încasate de pe urma vânzării lor, în limita admisă de legislația părții contractante care efectuează transmiterea și în condiții pe care le consideră corespunzătoare.

ARTICOLUL 18 Compatibilitatea cu alte acorduri

Asistența și procedurile prevăzute în acest tratat nu vor împiedica o parte contractantă să acorde asistență celeilalte părți contractante în baza prevederilor altor acorduri internaționale sau potrivit dispozițiilor legilor naționale aplicabile. Părțile contractante pot, de asemenea, acorda asistență conform oricărui aranjament, acord sau practici bilaterale aplicabile.

ARTICOLUL 19 Consultări

Autoritățile centrale ale părților contractante se vor consulta, la date convenite de comun acord, pentru a promova aplicarea în modul cel mai eficient a acestui tratat. Autoritățile centrale pot conveni și asupra unor măsuri practice pe care le consideră necesare pentru a facilita aplicarea tratatului.

ARTICOLUL 20 Ratificarea, intrarea în vigoare și încetarea valabilității

1. Prezentul tratat va fi supus ratificării, iar instrumentele de ratificare vor fi schimbate cât mai curând posibil.

2. Tratatul va intra în vigoare la data schimbului instrumentelor de ratificare.

3. Tratatul se va aplica oricărei cereri prezentate după data intrării sale în vigoare, chiar dacă acțiuni sau omisiuni relevante au apărut anterior ori după acea dată.

4. Oricare dintre părțile contractante poate face să înceteze prezentul tratat printr-o notificare scrisă, adresată celeilalte părți contractante. Încetarea va produce efecte după 6 luni de la data primirii notificării.

Drept care subsemnații, legal împuterniciți în acest scop, au semnat acest tratat.

Semnat la Washington la 26 mai 1999, în două exemplare, în limbile română și engleză, ambele având aceeași valoare.

Pentru România, Pentru Statele Unite ale Americii,
Valeriu Stoica Janet Reno

FORMULARUL A
Certificarea documentelor de afaceri

Subsemnatul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele și prenumele), certific, sub sancțiune penală pentru fals în declarații sau în înscrisuri, că sunt angajat/asociat al . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . în funcția de . . . . . . . . (numele instituției de la care se solicită documentul) (titlul) și că în temeiul funcției mele sunt competent să fac această certificare. Fiecare dintre documentele anexate la prezentul formular este un act aflat în păstrarea instituției mai sus menționate și:
A. a fost întocmit, la data de sau în apropierea datei apariției problemelor menționate, de către (ori pe baza informației transmise de) o persoană cu cunoștințe în acele probleme;
B. a fost păstrat în cursul unei activități obișnuite a instituției;
C. a fost întocmit de către instituție potrivit practicii sale obișnuite; și
D. în cazul în care nu este un document original, este un duplicat al originalului.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
(data întocmirii)
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
(locul întocmirii)
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
(semnătura)

FORMULARUL B
Certificarea lipsei sau a inexistenței documentelor de afaceri

Subsemnatul . . . . . . . . . . . (numele și prenumele), certific, sub sancțiune penală pentru fals în declarații sau în înscrisuri, că sunt angajat/asociat al . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . în funcția de . . . . (numele instituției de la care se solicită documentul) (titlul) și că în temeiul funcției mele sunt competent să fac această certificare.
Ca urmare a încadrării/asocierii mele la sus-menționata instituție, mă aflu în situația de a cunoaște documentele oficiale ale acesteia.
Instituția păstrează documente care sunt:
A. întocmite, la data de sau în apropierea datei apariției problemei menționate, de către (ori ca urmare a informației transmise de) o persoană cu cunoștințe în acele probleme;
B. păstrate în cadrul unei activități obișnuite; și
C. întocmite de persoane și entități potrivit practicii sale obișnuite.
Printre documentele astfel păstrate sunt documente privind persoane și entități care au conturi ori au tranzacționat în alt mod cu sus-menționata instituție. Am întreprins sau am solicitat efectuarea unei verificări minuțioase a acestor documente.
Nu a fost găsit nici un document care să reflecte vreo activitate oficială între instituție și următoarele persoane sau entități.
. . . . . . . . .
(data întocmirii)
. . . . . . . . .
(locul întocmirii)
. . . . . . . . .
(semnătura)

FORMULARUL C
Certificarea documentelor oficiale

Subsemnatul . . . . . . . . . . . (numele și prenumele), certific, sub sancțiune penală pentru fals în pentru fals în declarații sau în înscrisuri, că:
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele oficiului sau al instituției) este o instituție guvernamentală sau o altă autoritate a . . . . (țara), și că este competentă potrivit legii să păstreze documente oficiale privind probleme autorizate de lege să fie raportate și înregistrate sau îndosariate;
2. funcția mea în sus-menționata autoritate publică este . . . . . . . . (titlul oficial);
3. potrivit atribuțiilor mele oficiale, am dispus întocmirea unor copii conforme de pe documentele păstrate de această autoritate publică; și
4. copiile în discuție sunt descrise mai jos și anexate.
Descrierea documentelor: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .
(semnătura) Ștampila oficială
. . . . . .
(data)

FORMULARUL D
Certificarea lipsei sau a inexistenței documentelor oficiale

Subsemnatul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele și prenumele), certific, sub sancțiune penală pentru fals în pentru fals în declarații sau în înscrisuri, că:
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele oficiului sau al instituției) este o instituție guvernamentală sau o altă autoritate a . . . . . . . . (țara), și că este competentă potrivit legii să păstreze documente oficiale referitoare la probleme autorizate de lege să fie raportate și înregistrate sau îndosariate;
2. documente de tipul celor descrise mai jos privesc probleme care sunt autorizate de lege să fie raportate și înregistrate sau îndosariate, iar asemenea probleme sunt înregistrate sau îndosariate în mod obișnuit de autoritatea publică mai sus menționată;
3. funcția mea în cadrul sus-menționatei autorități publice este . . . . . . . . . . . . . . . . (titlul oficial);
4. am întreprins sau am solicitat efectuarea unei verificări minuțioase a documentelor păstrate de această autoritate publică; și
5. nu au fost găsite asemenea documente.
Descrierea documentelor: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
(semnătura) Sigiliul oficial
. . . . . . . . . . .
(data)

FORMULARUL E
Certificarea în legătură cu obiecte confiscate

Subsemnatul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele și prenumele), certific, sub sancțiune penală pentru fals în declarații sau în înscrisuri, că:
1. funcția mea în cadrul . . . . . . . (țara) este . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (titlul oficial și numele instituției);
2. am primit spre păstrare obiectele enumerate mai jos de la . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele persoanei) la . . . . . . (data), în . . . . . . . . (locul); și
3. am predat custodia obiectelor mai jos enumerate, către . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele persoanei) la . . . . . . (data), în . . . . . . . (locul), în aceeași stare în care le-am primit dacă există diferențe, acestea se menționează în continuare).
Descrierea obiectelor: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Schimbări în starea obiectelor în timpul custodiei mele: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
(semnătura) Sigiliul oficial
. . . . . . . . . . .
(data)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...