Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 11/1998 pentru instituirea Ordinului Steaua României

Modificări (...), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (70), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 iunie 1998
Formă aplicabilă de la 14 iunie 1999

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Se reinstituie Ordinul național Steaua României, cel mai înalt ordin românesc, pentru a recompensa serviciile excepționale, civile și militare, aduse statului și poporului român. Jurisprudență

(2) Unităților militare le poate fi conferit Ordinul național Steaua României pentru fapte deosebite săvârșite în timp de pace sau pentru acte de eroism în timp de război.

(3) Ordinul național Steaua României poate fi conferit și cetățenilor străini pentru contribuția lor deosebită la dezvoltarea relațiilor de colaborare și de prietenie cu România sau pentru fapte și servicii excepționale aduse statului. și poporului român.

Art. 2. -

(1) Ordinul național Steaua României poate avea maximum 3.650 de membri, grupați în 6 grade, cu însemne diferite pentru civili, militari și de război. În ordine crescătoare, cele 6 grade sunt:

a) Cavaler; Referințe (1)

b) Ofițer;

c) Comandor; Referințe (1)

d) Mare ofițer; Referințe (1)

e) Mare cruce; Referințe (1)

f) Colan. Referințe (62)

(2) Ordinul național Steaua României cu însemne de război nu intră în limita legală de conferire.

Art. 3. -

Cetățenilor străini, decorați cu Ordinul național Steaua României, nu li se aplică prevederile art. 2 alin. (1).

Art. 4. -

Președintele României este capul Ordinului național Steaua României. În această calitate, Președintelui României i se atribuie, pe perioada mandatului, Colanul Ordinului național Steaua României, comandă specială, pe care îl poartă la ocazii festive, precum și la ceremoniile de înmânare a ordinului.

Art. 5. -

(1) Ordinul național Steaua României se conferă prin decret de către Președintele României.

(2) Propunerile de decorare se fac de către:

a) președintele Senatului, președintele Camerei Deputaților sau primul-ministru, pentru Președintele României;

b) Președintele României, senatori sau deputați, pentru președinții Camerelor Parlamentului și pentru primul-ministru;

c) președintele Senatului sau președintele Camerei Deputaților, pentru senatori și deputați, precum și pentru conducătorii autorităților aflate sub control parlamentar sau ai instituțiilor neguvernamentale;

d) primul-ministru, pentru membrii Guvernului;

e) miniștrii și conducătorii autorităților, instituțiilor și ai organismelor centrale autonome, pentru persoanele din domeniul lor de activitate;

f) Președintele României, președintele Senatului, președintele Camerei Deputaților, primul-ministru sau ministrul afacerilor externe, pentru cetățenii străini.

(3) Președintele României poate să confere ordinul din proprie inițiativă, în proporție de maximum 1% din numărul total stabilit pentru fiecare grad.

Art. 6. -

(1) Însemnul decorației se compune dintr-o cruce repetată, confecționată din argint, emailată albastru, având între brațe câte o acvilă cu zborul desfăcut, iar în centru, un medalion emailat roșu, înconjurat de o cunună.

(2) Pe aversul medalionului este aplicată stema României, ștanțată din metalul gradului, și o bordură albastră, pe care este scris IN FIDE SALUS. Pe revers este înscrisă data 1877, anul instituirii ordinului.

(3) Însemnul este surmontat de o cunună ovală din ramuri de stejar și lauri.

(4) Panglica ordinului este din rips moarat roșu, având spre margini câte două benzi albastre.

(6) Ordinul se prezintă sub trei forme cu valoare egală: însemnul propriu-zis, rozeta pentru civili sau bareta pentru militari.

(6) Ziua Ordinului național Steaua României se sărbătorește la data de 10 mai, data creării ordinului.

Art. 7. -

Pentru cetățenii români decorările se fac, de regulă, o dată pe an, cu prilejul Zilei Naționale a României.

CAPITOLUL II Conferirea Ordinului național Steaua României

Art. 8. -

(1) Ordinul național Steaua României se conferă cetățenilor români, începând cu gradul de Cavaler, care determină admiterea în ordin.

(2) Conferirea gradelor superioare se face ca urmare a existenței unor noi merite ale persoanelor decorate, în conformitate cu prevederile regulamentului de punere în aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

(3) Propunerile pentru decorare trebuie să fie temeinic motivate, iar esența acestei motivații se înscrie în brevetul de conferire a ordinului.

(4) Cetățenii străini pot fi decorați cu orice grad, fără îndeplinirea regulilor de acordare prevăzute pentru cetățenii români.

CAPITOLUL III Brevetul

Art. 9. -

Brevetul reprezintă documentul oficial prin care se atestă conferirea Ordinului național Steaua României.

Art. 10. -

Brevetul are imprimat, pe suprafața sa, stema țării și cuprinde date privind denumirea ordinului, gradul acestuia, numărul și data decretului de conferire, precum și numele și prenumele posesorului, cu inițiala tatălui, și meritele pentru care se acordă decorația. Pentru militari și unități militare se va trece și denumirea unității militare.

Art. 11. -

(1) Brevetele sunt validate sub semnătura autografă a Președintelui României, precum și prin sigiliu și sunt contrasemnate de cancelarul ordinelor.

(2) în cazul în care ordinul se conferă Președintelui României, potrivit art. 5 alin. (2) lit. a), brevetul este validat sub semnătura președintelui Senatului și a președintelui Camerei Deputaților, precum și prin sigiliu și este contrasemnat de cancelarul ordinelor.

(3) Pentru Colanul Ordinului național Steaua României, care i se atribuie Președintelui României în calitate de cap al acestui ordin, nu se eliberează brevet.

Art. 12. -

Brevetul poartă numărul de ordine în cadrul ierarhiei gradului ordinului și numărul de înregistrare din evidența Cancelariei ordinelor.

CAPITOLUL IV Drepturile persoanelor decorate

Art. 13. -

Persoanele decorate cu Ordinul național Steaua României, al căror brevet a fost semnat autograf de Președintele României, au dreptul să fie primite în audiență, pentru a mulțumi personal, în situația în care decorația respectivă nu a fost înmânată direct de către acesta.

Art. 14. -

(1) Cavalerii Ordinului național Steaua României beneficiază de onorurile militare acordate ofițerilor Armatei Române.

(2) Echivalarea gradelor ordinului cu cele ale ofițerilor se precizează prin regulament, în conformitate cu grila prevăzută în legea privind sistemul național de decorații al României.

Art. 15. -

(1) Persoanele cărora li s-a conferit Ordinul național Steaua României vor fi invitate să participe la manifestările publice prilejuite de Ziua Națională a României sau la diverse alte aniversări și comemorări, asigurându-li-se de către organizatori locuri de onoare.

(2) Prefecturile și primăriile vor avea în vedere invitarea persoanelor decorate, domiciliate în raza lor de competență, la diverse manifestări comemorative, culturale, științifice sau sportive, pe care le organizează cu diferite ocazii.

Art. 16. -

(1) Persoanele cărora li s-a conferit Ordinul național Steaua României, gradul de Mare ofițer, de Mare cruce sau de Colan, sunt invitate, prin grija Cancelariei ordinelor, la recepțiile oferite de Președintele României cu ocazia Zilei Naționale a României și a Anului Nou.

(2) De asemenea, persoanele prevăzute la alin. (1) pot fi invitate să participe, prin grija Cancelariei ordinelor, și la alte recepții sau manifestări, organizate de Președinție și de Parlament.

CAPITOLUL V Retragerea Ordinului național Steaua României

Art. 17. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Calitatea de membru al Ordinului național Steaua României se poate pierde în următoarele situații:

a) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate; Referințe (4)

b) pentru fapte incompatibile cu calitatea de membru al ordinului, altele decât cele prevăzute la lit. a), care aduc prejudicii morale membrilor ordinului. Referințe (1)

Art. 18. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Pentru judecarea faptelor incompatibile cu calitatea de membru al ordinului, care aduc prejudicii morale membrilor ordinului, se constituie un consiliu de onoare format din 7 membri.

Art. 19. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Retragerea ordinelor se face de către Președintele României prin decret, la propunerea Cancelariei ordinelor, în baza hotărârii Consiliului de onoare.

Art. 20. -

Ordinele conferite pentru faptele săvârșite în serviciul apărării naționale, pe timp de război, nu se retrag decât în cazul unei condamnări pentru trădare în timp de război.

Art. 21. -

Persoanele cărora li s-a retras calitatea de membru al ordinului sunt obligate să restituie brevetul și însemnul.

Art. 22. -

(1) Ordinele conferite cetățenilor străini pot fi retrase în cazul săvârșirii unor fapte incompatibile cu calitatea de membru al ordinului.

(2) Retragerea ordinului se face de către Președintele României prin decret, la propunerea Cancelariei ordinelor, pe baza sesizării Ministerului Afacerilor Externe.

Art. 23. -

Radierea din evidență a unei persoane decorate se face numai după ce Președintele României a semnat decretul de retragere a ordinului.

Art. 24. -

Pierderea sau distrugerea însemnelor sau a brevetelor se publică de către deținător în Monitorul Oficial al României.

(2) Eliberarea unui duplicat al documentului de atestare ori, după caz, a unui nou însemn se face la propunerea Cancelariei ordinelor, pe baza solicitării titularului, după publicarea prevăzută la alin. (1).

Art. 25. -

(1) Administrarea decorațiilor este încredințată Cancelariei ordinelor, care funcționează ca un compartiment în cadrul Președinției României.

(2) Propunerile de decorare se transmit Cancelariei ordinelor, potrivit legii.

CAPITOLUL VI Dispoziții finale

Art. 26. -

(1) La reinstituirea Ordinului național Steaua României se poate conferi orice clasă a ordinului, cu excepția gradului de Colan, în limita a maximum 15% din numărul prevăzut pentru fiecare grad, din care Președintele României poate să confere, din proprie inițiativă, 1% din totalul decorațiilor.

(2) Pănă la instituirea prin lege a sistemului național de decorații Președintele României poate conferi Ordinul național Steaua României unui număr de maximum 10 cetățeni români.

Art. 27. -

Din împuternicirea Președintelui României, înmânarea ordinelor poate fi făcută de primul-ministru, de miniștri, de comandanți de mari unități militare și de șefii misiunilor diplomatice ale României în străinătate.

Art. 28. -

Brevetele și însemnele ordinelor devin, după decesul titularului, proprietatea moștenitorilor legali, dar fără dreptul de a le purta sau de a face uz, în orice fel, de prerogativele conferite prin ele.

Art. 29. -

în cazul conferirii unui ordin post-mortem, brevetul și însemnul acestuia se predau moștenitorilor legali.

Art. 30. -

Cetățenii români decorați cu însemnele civile sau militare de pace ale Ordinului național Steaua României pănă la data abrogării sale în anul 1948 sunt considerați de drept cavaleri ai Ordinului național Steaua României, conferindu-li-se, automat, un grad în plus față de cel avut.

Art. 31. -

Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se completează cu reglementările legale privind sistemul național de decorații al României.

ANEXĂ

REGULAMENTUL
Ordinului "Steaua României"
Modificări (1)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...