Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 5/1998 privind reorganizarea Consiliului pentru Reformă

Modificări (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 martie 1998 până la 29 decembrie 1998, fiind abrogat prin Ordonanță de urgență 56/1998.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României emite următoarea ordonanță de urgență:

Art. 1. -

Consiliul pentru Reformă, compartiment de specialitate în structura aparatului de lucru al Guvernului, se reorganizează ca organ al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, în scopul corelării și monitorizării politicilor guvernamentale de reformă și dezvoltare economico-socială. Modificări (1)

Consiliul pentru Reformă este condus de ministrul reformei, președinte al Consiliului pentru Reformă, care are calitatea de ordonator principal de credite.

Sediul Consiliului pentru Reformă este în municipiul București, Piața Victoriei nr. 1, sectorul 1.

Art. 2. - Modificări (1)

Consiliul pentru Reformă are următoarele atribuții principale:

a) analizează, corelează și avizează strategiile și programele de reformă economico-socială, elaborate de ministere și de alte organe ale administrației publice, care urmează a fi aprobate de către Guvern;

b) urmărește realizarea măsurilor de reformă în toate sectoarele de activitate, prin colaborare cu ministerele, și raportează periodic Guvernului asupra stadiului realizării reformei;

c) corelează politicile de dezvoltare regională, coordonează și avizează programele de investiții publice elaborate de ministere și de alte organe ale administrației publice;

d) elaborează și promovează politici pentru dezvoltarea sectorului privat și programe de dezvoltare și sprijinire a întreprinderilor mici și mijlocii;

e) promovează politici postprivatizare;

f) inițiază și elaborează, împreună cu ministerele, proiecte de acte normative în domeniul reformei și dă avize conforme pentru proiectele înaintate de ministere sau de alte organe ale administrației publice în acest domeniu;

g) elaborează hotărârile Guvernului cu privire la programele de dezvoltare propuse a fi finanțate din fondul constituit la dispoziția Guvernului, conform art. 9 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998;

h) derulează programe cu finanțare internă și externă în domeniul economico-social;

i) urmărește desfășurarea calendarului Guvernului cu privire la măsurile de reformă ce decurg din angajamentele internaționale ale acestuia;

j) întocmește periodic rapoarte cu privire la stadiul îndeplinirii măsurilor de reformă, pe care le pune la dispoziție primului-ministru, în vederea discutării în ședință a Guvernului;

k) îndeplinește orice alte atribuții conferite expres prin acte normative.

În exercitarea atribuțiilor sale, Consiliul pentru Reformă colaborează cu ministerele, instituțiile de specialitate și cu autoritățile administrației publice locale, în vederea corelării politicilor de reformă și pentru promovarea dezvoltării sectorului privat.

Ministerele și celelalte autorități ale administrației publice centrale sau locale sunt obligate să pună la dispoziție Consiliului pentru Reformă informațiile pe care acesta le solicită, în vederea monitorizării activității Guvernului, corelării politicilor de reformă și promovării dezvoltării sectorului privat.

Ministrul reformei poate solicita celorlalți miniștri întruniri, în scopul asigurării coerenței proiectelor și strategiilor în domeniul reformei.

Art. 3. -

Ministrul reformei coordonează activitatea Comisiei Naționale pentru Statistică, a Comisiei Naționale de Prognoză și a Oficiului Concurenței.

Art. 4. -

Organizarea și funcționarea Consiliului pentru Reformă se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Guvernul va aproba, prin hotărâre, organizarea și funcționarea Consiliului pentru Reformă.

Art. 5. - Modificări (1)

Salarizarea personalului Consiliului pentru Reformă se face conform anexei nr. 4 la Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Președintelui și Guvernului României, precum și a personalului Președinției, Guvernului și al celorlalte organe ale puterii executive, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 6. -

Ministerul Finanțelor va introduce în indicatorii financiari pe anul 1998 modificările care decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 7. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 706/1993 privind organizarea și atribuțiile Consiliului pentru Coordonare, Strategie și Reformă Economică și art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 520/1994 privind organizarea și funcționarea aparatului de lucru al Guvernului României și orice alte dispoziții contrare, iar anexa la Hotărârea Guvernului nr. 520/1994 se modifică în mod corespunzător.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:
Ministrul reformei,
președintele Consiliului pentru Reformă,
Ilie Șerbănescu
Ministrul finanțelor,
Daniel Dăianu
Ministru delegat
pe lângă primul-ministru
pentru coordonarea Secretariatului
General al Guvernului și a Departamentului
pentru Administrație Publică Locală,
Remus Opriș
Ministru de stat,
ministrul muncii și protecției sociale,
Alexandru Athanasiu
Ministru de stat, ministrul justiției,
Valeriu Stoica

București, 23 martie 1998.

Nr. 5.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...