Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 29/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei - A.N.R.E.

Modificări (5), Referințe (5)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 octombrie 1998 până la 14 august 2003, fiind abrogat și înlocuit prin Lege 318/2003.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României adoptă următoarea ordonanță de urgență:

Art. 1. -

(1) Se înființează Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, denumită în continuare A.N.R.E., instituție publică autonomă, de interes național, cu personalitate juridică, cu sediul în București, str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 3. Modificări (4)

(2) Finanțarea activității A.N.R.E. se asigură integral din venituri extrabugetare obținute din tarife pentru acordarea de licențe și autorizații, precum și din contribuții ale agenților economici potrivit art. 70 lit. c) din Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice. Pentru desfășurarea activității poate folosi mijloace materiale și bănești primite de la persoane fizice și juridice, cu respectarea dispozițiilor legale. Modificări (1)

(3) Nivelul tarifelor și al contribuțiilor prevăzute la alin. (2) se stabilește de A.N.R.E. în fiecare an, în condițiile legii, și sunt date publicității.

Art. 2. -

(1) Patrimoniul A.N.R.E. se constituie prin preluarea în administrare de la Compania Națională de Electricitate - S.A. a bunurilor cuprinse în anexa nr. 1.

(2) Capitalul social al Companiei Naționale de Electricitate - S.A., înființată prin Hotărârea Guvernului nr. 365/1998, se diminuează cu valoarea de 1.850.000.000 lei, corespunzător bunurilor preluate de A.N.R.E.

(3) Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la alin. (2) se face pe bază de protocol încheiat între Compania Națională de Electricitate - S.A. și A.N.R.E., în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, la valoarea de 1.850.000.000 lei.

Art. 3. - Modificări (1)

A.N.R.E. creează și aplică sistemul de reglementări obligatorii la nivel național, necesar funcționării sectorului și pieței energiei electrice și termice în condiții de eficiență, concurență, transparență și protecție a consumatorilor.

Art. 4. - Modificări (1)

A.N.R.E. se organizează și funcționează pe baza regulamentului de organizare și funcționare avizat de ministrul industriei și comerțului, în coordonarea căruia se află până la intrarea în vigoare a legii energiei electrice și termice. În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență va fi elaborat regulamentul de organizare și funcționare.

Art. 5. - Modificări (1)

A.N.R.E. este abilitată cu următoarele competențe:

a) emite, acordă, suspendă sau retrage autorizațiile și licențele pentru agenții economici existenți în sectorul energiei electrice și termice, precum și pentru cei care vor apărea ca urmare a deschiderii pieței de energie electrică și termică;

b) stabilește criteriile și metodele pentru calculul tarifelor și al prețurilor în sectorul energiei electrice și termice;

c) stabilește contractele-cadru privind vânzarea, achiziția, precum și furnizarea energiei electrice și termice la consumatorii finali; Modificări (1)

d) stabilește criteriile de eligibilitate a consumatorilor de energie electrică; Modificări (1)

e) stabilește normele tehnice și comerciale cu caracter obligatoriu pentru agenții economici din sector, necesare funcționării eficiente și transparente a sistemului energetic național;

f) elaborează și emite norme pentru utilizarea eficientă a energiei electrice și termice;

g) soluționează neînțelegerile legate de încheierea contractelor de furnizare a energiei electrice și termice;

h) controlează îndeplinirea deciziilor proprii de către agenții economici din sectorul energiei electrice și termice și aplică sancțiuni în cazul nerespectării acestora;

i) derulează programe, inclusiv programe de asistență, aprobate de ministrul industriei comerțului;

j) exercită orice alte competențe prevăzute de lege.

Art. 6. -

A.N.R.E. are următoarele atribuții principale:

a) elaborează regulamentul de organizare și funcționare propriu și stabilește responsabilitățile personalului, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;

b) stabilește regimul de emitere și de acordare a licențelor și a autorizațiilor în sectorul energiei electrice și termice, precum și condițiile de suspendare, de retragere sau de modificare a acestora;

c) stabilește metodologia de calcul a prețurilor și tarifelor aplicabile activităților de monopol natural, din domeniul său de activitate, cu avizul Oficiului Concurenței, având în vedere protejarea intereselor consumatorilor de energie electrică și termică; Modificări (1)

d) stabilește, cu avizul Oficiului Concurenței, prețurile și tarifele aplicate consumatorilor captivi, cele practicate de concesionarii de activități sau servicii publice din sectorul energiei electrice și termice, prețurile și tarifele practicate între operatorii economici din cadrul acestuia, tarifele pentru serviciile de sistem, de transport și de distribuție a energiei electrice prin sistemul electroenergetic național, precum și prețurile și tarifele practicate pentru serviciile aferente producerii și distribuției energiei termice; Modificări (1)

e) aprobă regulamentul de programare și dispecerizare a sistemului energetic național;

f) aprobă codurile tehnice ale rețelelor de transport și de distribuție elaborate de către Compania Națională de Electricitate - S.A.;

g) aprobă contractele-cadru de achiziție și de vânzare a energiei electrice și termice între agenții economici din cadrul sectorului;

h) aprobă contractele-cadru privind furnizarea energiei electrice către consumatorii captivi;

i) elaborează cerințe, criterii și proceduri pentru eligibilitatea consumatorilor de energie electrică;

j) elaborează metodologia proprie de urmărire și control în vederea respectării de către furnizorii de energie electrică și termică a sistemului de prețuri și tarife;

k) elaborează în conformitate cu prevederile legale regulamentul de constatare, notificare și sancționare a abaterilor de la reglementările emise în domeniu;

l) elaborează metodologia de soluționare a neînțelegerilor precontractuale privind furnizarea energiei electrice și termice;

m) urmărește încheierea și respectarea în condițiile legii a contractelor dintre investitori și autorități și se autosesizează în vederea protejării acestora;

n) urmărește aplicarea standardelor de calitate în domeniul serviciilor specifice sectorului energiei electrice și termice și propune, ori de câte ori constată neconcordanțe, adaptarea acestora;

o) propune ministrului industriei și comerțului măsuri de prevenire și eliminare a abuzului de poziție dominantă pe piață ori de câte ori constată nerespectarea reglementărilor cu privire la concurență și transparență;

p) creează o bază de date necesară desfășurării activității sale și pentru furnizarea de informații altor autorități în elaborarea strategiei de dezvoltare a sectorului energiei electrice și termice, precum și în legătură cu activitatea de comerț internațional cu energie electrică și cu practicile internaționale în domeniu. Datele se dau publicității cu avizul ministrului industriei și comerțului;

q) instruiește și perfecționează continuu personalul propriu, inclusiv cu asistență tehnică străină;

r) informează ministrul industriei și comerțului asupra activității proprii desfășurate;

s) îndeplinește și alte atribuții stabilite prin reglementări legale.

Art. 7. -

Termenii referitori la: sectorul energiei electrice, cod, furnizor, consumator final, acces la rețea, consumator eligibil și consumator captiv de energie electrică, autorizație și licență, utilizați în prezenta ordonanță de urgență, au înțelesul definit în anexa nr. 2.

Art. 8. -

A.N.R.E. este structurată pe departamente de specialitate, potrivit competențelor și regulamentului de organizare și funcționare aprobat.

Art. 9. -

(1) Activitatea A.N.R.E. este condusă de un președinte, numit prin ordin al ministrului industriei și comerțului pentru o perioadă de 5 ani. Modificări (3)

(2) Președintele este funcționar public și calitatea sa este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte funcții sau demnități publice, cu excepția activității didactice din învățământul superior. Președintelui îi este interzisă exercitarea, direct sau prin persoane interpuse, a activităților de comerț și participarea la administrarea sau la conducerea unor societăți comerciale, regii autonome sau a unor organizații cooperatiste. Modificări (1)

(3) Mandatul președintelui încetează:

a) la expirarea duratei;

b) prin demisie;

c) prin deces;

d) prin imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului, constând într-o indisponibilitate mai lungă de 60 de zile consecutive;

e) la survenirea unei incompatibilități din cele prevăzute la alin. (2);

f) prin revocare, pentru încălcarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență sau pentru condamnare penală, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă. Președintele se revocă de către autoritatea care l-a numit. Modificări (1)

(4) În exercitarea atribuțiilor sale, președintele emite decizii. Modificări (1)

(5) Deciziile de interes general pentru agenții economici din sectorul energiei electrice și termice se publică în Monitorul Oficial al României. Modificări (2)

(6) Deciziile luate de președinte în exercitarea atribuțiilor sale pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel București, în termen de 30 de zile de la data la care au fost notificate părților interesate sau de la data publicării lor în Monitorul Oficial al României, dacă sunt de interes general. Modificări (2)

Art. 10. - Modificări (1)

(1) Președintele A.N.R.E. este asistat de un consiliu consultativ format din 7 membri, numiți prin ordin al ministrului industriei și comerțului pe baza propunerilor primite din partea asociațiilor profesionale din domeniul energiei electrice și termice și a organizațiilor consumatorilor de energie electrică și termică, precum și din specialiști desemnați din cadrul Ministerului Industriei și Comerțului. Modificări (1)

(2) Consiliul consultativ sprijină armonizarea intereselor agenților economici din sector cu cele ale consumatorilor de energie electrică și termică, evaluează impactul reglementărilor A.N.R.E. și face propuneri de îmbunătățire a acestora, potrivit Regulamentului de organizare și funcționare a A.N.R.E.

Art. 11. -

(1) Personalul este angajat și eliberat din funcție în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a A.N.R.E., cu contractul colectiv de muncă și cu reglementările legale în vigoare. Condițiile de incompatibilitate stabilite la art. 9 alin. (2) sunt aplicabile și personalului.

(2) Personalul preluat de la Compania Națională de Electricitate - S.A. se consideră transferat la A.N.R.E. și își păstrează salariile avute până la negocierea contractului colectiv de muncă.

(3) Contractul colectiv de muncă va fi negociat și înregistrat la Direcția de Muncă și Protecție Socială a Municipiului București în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 12. -

Salarizarea personalului A.N.R.E. se stabilește în conformitate cu reglementările în vigoare pentru instituțiile publice finanțate integral din venituri extrabugetare.

Art. 13. -

(1) A.N.R.E. întocmește anual bugetul de venituri și cheltuieli în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor, care va fi supus spre aprobare ministrului industriei și comerțului. Modificări (1)

(2) Soldurile anuale rezultate din execuția bugetului de venituri și cheltuieli al A.N.R.E. rămân la dispoziția acesteia și se folosesc în anul următor cu aceeași destinație.

Art. 14. -

(1) Agenții economici din sectorul energiei electrice și termice au obligația de a pune la dispoziție A.N.R.E. informațiile necesare pentru desfășurarea în bune condiții a activității acesteia.

(2) Furnizarea de informații incorecte, incomplete sau eronate constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000.000 lei la 25.000.000 lei.

(3) Sancțiunea contravențională prevăzută la alin. (2) se aplică și persoanelor juridice.

(4) Constatarea contravenției prevăzute la alin. (2) și aplicarea sancțiunilor se fac de către persoane împuternicite din cadrul A.N.R.E.

(5) Contravenției prevăzute la alin. (2) îi sunt aplicabile dispozițiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 15. -

Pentru îndeplinirea atribuțiilor ei, A.N.R.E. colaborează cu Consiliul Concurenței, Oficiul Concurenței și Oficiul pentru Protecția Consumatorilor, cu ministerele și cu alte organe de specialitate ale administrației publice centrale sau locale interesate, cu asociațiile consumatorilor de energie electrică și termică, cu agenții economici specializați care prestează servicii pentru sector, cu asociațiile profesionale din domeniul energiei electrice și termice și cu asociațiile patronale.

Art. 16. - Modificări (1)

(1) În termen de 4 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, A.N.R.E. emite regulamentul privind acordarea licențelor și autorizațiilor în sectorul energiei electrice și termice, prin care vor fi stabilite procedurile și condițiile de acordare a acestora.

(2) În termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență A.N.R.E. va emite reglementări privind stabilirea tarifelor pentru distribuția și vânzarea energiei termice.

Art. 17. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:
Ministrul industriei și comerțului,
Radu Berceanu
Ministrul reformei,
președintele Consiliului pentru Reformă,
Ioan Mureșan
Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș
Ministrul muncii și protecției sociale,
Alexandru Athanasiu
p. Secretar de stat,
șeful Oficiului Concurenței,
Constantin Prigoreanu,
subsecretar de stat

București, 22 octombrie 1998.

Nr. 29.

ANEXA Nr. 1

LISTA
bunurilor care vor fi trecute din patrimoniul Companiei Naționale
de Electricitate - S.A. în patrimoniul Autorității Naționale
de Reglementare în domeniul Energiei - A.N.R.E.

Nr. crt. Denumirea Elementele de identificare Valoarea***)
- lei -
1. Sediu - București, str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2 1/2 Parter + Etaj 1 + Etaj 2*) 1.400.000.000
2. Mobilier, aparatură, birotică **) 140.000.000
3. Calculatoare, periferice **) 195.000.000
4. Mașini, utilaje, instalații **) 35.000.000
5. Mijloace de transport 3 autoturisme 80.000.000
6. TOTAL GENERAL: 1.850.000.000

*) Suprafața birourilor alocate A.N.R.E.:

Parter = 98,05 m2 (camerele 5, 6, 7, 8 și 9)

Etaj 1 = 177,07 m2 (integral)

Etaj 2 = 188,96 m2 (integral)

**) Corespunzătoare actualelor dotări ale spațiilor alocate.

***) Valoarea rămasă în contabilitatea Regiei Autonome de Electricitate "Renel" la data de 30 martie 1998 și care se regăsește în prezent în patrimoniul Companiei Naționale de Electricitate - S.A.

ANEXA Nr. 2 Modificări (1)

Definiții de termeni specifici

Sectorul energiei electrice și termice - ansamblul agenților economici, activităților și instalațiilor aferente, de producere, transport, dispecerizare, distribuție și furnizare a energiei electrice și termice.

Cod - colecție de reglementări pentru un domeniu specific de activități sau instalații din cadrul sectorului energiei electrice și termice.

Furnizor - persoană fizică sau juridică de drept privat, română sau străină, licențiată să comercializeze energie electrică sau termică.

Consumator (final) de energie electrică - persoană fizică sau juridică de drept privat, română sau străină, care cumpără energie electrică în scopul obținerii de servicii din utilizarea acesteia.

Acces la rețea - dreptul agenților economici de producere și furnizare, precum și al consumatorilor eligibili de energie electrică de a se racorda și de a folosi în condițiile legii serviciile rețelelor electrice, de transport și/sau de distribuție.

Consumator eligibil - consumatorul de energie electrică care are dreptul să-și aleagă furnizorul și să contracteze direct cu acesta energia necesară, având acces la rețelele de transport și/sau de distribuție.

Consumator captiv - consumatorul de energie electrică care este obligat, în conformitate cu reglementările în domeniu, să contracteze furnizarea energiei cu un anumit distribuitor/furnizor.

Autorizația - permisie acordată unei persoane fizice sau juridice de drept privat, română sau străină, pentru a construi, a pune și a menține în funcțiune sau a modifica o instalație de producere, transport, stocare, dispecerizare, distribuție a energiei electrice și termice.

Licența - permisie acordată unei persoane fizice sau juridice de drept privat, română sau străină, de exploatare comercială a instalațiilor autorizate, de producere, transport, stocare, dispecerizare, distribuție a energiei electrice și termice, precum și de intermediere în comercializarea de energie electrică sau termică.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...