Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare

Modificări (13), Respingeri de neconstituționalitate (50), Referințe (4), Derogări (4), Reviste (8), Referințe în jurisprudență

Text republicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 948 din 24 decembrie 2002.

În vigoare de la 15 decembrie 1998

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Modificări (1), Jurisprudență

Prezenta ordonanță de urgență stabilește cadrul juridic pentru valorificarea unor active ale băncilor la care statul este acționar majoritar, în vederea pregătirii acestora pentru începerea procedurii de privatizare, în scopul creșterii gradului de solvabilitate și a credibilității interne și externe sau reglementării problemelor de natură financiară ale acestora pentru menținerea viabilității sistemului bancar, precum și pentru accelerarea procedurilor de recuperare a creanțelor cesionate. Jurisprudență

Art. 2. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Activele bancare supuse valorificării potrivit prezentei ordonanțe de urgență cuprind: Jurisprudență

a) creanțe neperformante;

b) bunurile imobile și mobile, intrate în patrimoniul băncilor ca urmare a procedurilor de executare silită;

c) creanțe comerciale asociate activelor bancare supuse valorificării.

(2) Fac obiectul valorificării, potrivit prezentei ordonanțe de urgență, activele bancare prevăzute la alin. (1) lit. a) și b), existente în sold la data prevăzută în actul normativ referitor la restructurarea băncii la care statul este acționar majoritar.

(3) Activele bancare supuse valorificării vor fi identificate și selectate de băncile la care statul este acționar majoritar, cu avizul Comitetului de coordonare a restructurării.

Art. 3. - Modificări (1), Jurisprudență

În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) banca la care statul este acționar majoritar - banca la care statul deține cel puțin 50% + 1 din acțiuni;

b) creanțe neperformante - credite și dobânzi aferente și creanțe atașate acestora, evidențiate în conturile din bilanț, asupra unor debitori persoane fizice sau juridice care, conform normelor Băncii Naționale a României, sunt clasificate în categoria "îndoielnic" sau "pierdere", precum și creanțe evidențiate în conturi extrabilanțiere, în baza prevederilor normelor Băncii Naționale a României referitoare la utilizarea provizioanelor specifice de risc și a celor privind evidențierea în contabilitatea băncilor a creditelor și a dobânzilor aferente contractelor de credit învestite cu formulă executorie, precum și a bunurilor mobile și imobile dobândite ca urmare a executării silite a creanțelor;

c) valoarea nominală - valoarea activelor supuse valorificării, astfel cum a fost înregistrată în evidențele contabile ale băncii, conform legislației în vigoare;

d) valoarea netă - valoarea nominală a activelor supuse valorificării, diminuată cu valoarea provizioanelor specifice de risc aferente acestor active, constituite potrivit legislației în vigoare, precum și cu rezerva generală de risc de credit corespunzătoare valorii creditelor transferate;

e) valoare realizabilă - valoarea activelor estimată ținându-se seama de valoarea de piață a acestora și de costurile de administrare până la data înstrăinării acestora;

f) valoare tranzacționată - valoarea realizată prin valorificarea activelor bancare;

g) creanțe comerciale asociate activelor bancare supuse valorificării - creanțe comerciale ce aparțin altor debitori cedați, de regulă debitori cedați societăți comerciale cu capital de stat, pentru care valorificarea asociată asigură un grad sporit de recuperare a activelor bancare;

h) bănci care înregistrează pierderi - bănci care, potrivit bilanțului contabil sau situațiilor financiar-contabile periodice, înregistrează pierderi - determinate prin cumularea în soldurile debitoare a conturilor "Profit și pierderi" și "Rezultatul reportat" - care reprezintă cel puțin 50% din valoarea totală a capitalurilor proprii.

CAPITOLUL II Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare Modificări (2)

Art. 4. -

(1) În scopul aplicării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se înființează Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, denumită în continuare AVAB, ca instituție de specialitate a administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, având sediul în municipiul București. AVAB acționează pe întregul teritoriu al țării, fără restricții de teritorialitate.

(2) Organizarea și funcționarea AVAB se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(3) Încetarea activității AVAB se stabilește prin lege.

Art. 5. -

(1) Supravegherea și îndrumarea activității AVAB sunt asigurate de un consiliu de supraveghere și îndrumare, format din 5 membri, în următoarea componență:

a) un președinte, care este reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice;

b) 4 membri, respectiv câte un reprezentant al Băncii Naționale a României, Ministerului Justiției, Corpului de control al primului-ministru și Ministerului Prognozei și Dezvoltării.

(2) Membrii Consiliului de supraveghere și îndrumare sunt numiți prin hotărâre a Guvernului, la propunerea conducătorilor instituțiilor prevăzute la alin. (1).

(3) Pot fi membri ai Consiliului de supraveghere și îndrumare numai persoanele care au studii superioare economice sau juridice și experiență în domeniul financiar-bancar, juridic, managementul riscului, restructurarea creditelor sau recuperarea datoriilor.

(4) Membrii Consiliului de supraveghere și îndrumare nu pot fi parlamentari, fiindu-le interzis să reprezinte, direct sau indirect, vreun interes financiar, comercial sau de altă natură care i-ar pune într-o poziție în care interesul lor personal ar intra în conflict cu obligațiile și îndatoririle lor față de AVAB.

(5) Revocarea din funcție a oricărui membru al Consiliului de supraveghere și îndrumare se face prin hotărâre a Guvernului, caz în care conducătorul instituției al cărei reprezentant a fost revocat va face o nouă propunere în termen de 10 zile.

Art. 6. -

(1) Consiliul de supraveghere și îndrumare are următoarele atribuții:

a) aprobă politica și strategia în domeniul valorificării activelor bancare aflate în portofoliul AVAB, precum și răspunderile ce revin personalului acesteia;

b) supraveghează și îndrumă activitatea de aducere la îndeplinire a strategiilor și direcțiilor de acțiune aprobate;

c) stabilește limitele valorice ale activelor bancare pentru care selectează și aprobă metoda de valorificare ce urmează să fie aplicată;

d) aprobă combinarea metodelor de valorificare, utilizarea succesivă a mai multor metode pentru valorificarea aceleiași creanțe, reluarea metodelor de valorificare sau a procedurilor de executare silită, pentru creanțele care depășesc limitele valorice stabilite în condițiile prevăzute la lit. c);

e) avizează și propune Guvernului aprobarea și modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al AVAB;

f) aprobă structura organizatorică a AVAB;

g) aprobă raportul anual de activitate al AVAB;

h) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege.

(2) Consiliul de supraveghere și îndrumare se întrunește lunar sau ori de câte ori este nevoie, hotărând cu majoritatea voturilor membrilor săi.

(3) La ședințele Consiliului de supraveghere și îndrumare participă fără drept de vot președintele AVAB.

Art. 7. - Jurisprudență

(1) AVAB este condusă de un președinte.

(2) Președintele AVAB este numit prin decizie a primului-ministru.

(3) Președintele este ordonator principal de credite.

Art. 8. - Jurisprudență

(1) Președintele AVAB are următoarele atribuții:

a) reprezintă AVAB în raporturile cu Guvernul, cu ministerele, cu organele de specialitate ale administrației publice centrale, cu autoritățile administrației publice locale, cu alte instituții, cu persoanele juridice și fizice române și străine, precum și în fața instanțelor judecătorești și arbitrale;

b) elaborează și propune spre aprobare Consiliului de supraveghere și îndrumare politica și strategia în domeniul valorificării activelor bancare aflate în portofoliul AVAB și răspunderile ce revin personalului acesteia;

c) asigură elaborarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli al AVAB, pe care îl remite spre avizare Consiliului de supraveghere și îndrumare;

d) dispune măsuri operative pentru executarea dispozițiilor legale privind AVAB, precum și pentru îndeplinirea politicii și strategiei în domeniul valorificării activelor bancare din portofoliul AVAB;

e) numește și eliberează din funcție, în condițiile legii, personalul AVAB;

f) prezintă primului-ministru, până la data de 30 iunie a anului următor, raportul anual de activitate al AVAB, aprobat de Consiliul de supraveghere și îndrumare; la solicitarea primului-ministru AVAB prezintă rapoarte intermediare asupra unei perioade sau operațiuni determinate;

g) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege.

(2) În realizarea atribuțiilor ce îi revin președintele AVAB este ajutat de un vicepreședinte și de un colegiu director. Vicepreședintele este numit prin decizie a primului-ministru și este înlocuitorul de drept al președintelui. Atribuțiile și modalitățile concrete de lucru ale Colegiului director se stabilesc prin Regulamentul de organizare și funcționare a AVAB, aprobat de Consiliul de supraveghere și îndrumare.

Art. 9. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Finanțarea AVAB este asigurată din următoarele surse și se gestionează în regim extrabugetar:

a) sume rezultate din valorificarea activelor bancare preluate de AVAB;

b) comisioane aferente serviciilor de consultanță prestate de AVAB pe bază de contract;

c) alte surse prevăzute de lege.

(2) AVAB poate, potrivit legii, să beneficieze de audit extern. Modificări (1)

Art. 10. -

(1) Sumele obținute de AVAB din valorificarea activelor bancare preluate au ca destinație acoperirea cheltuielilor proprii de funcționare și operare și a cheltuielilor de administrare și de valorificare a activelor bancare preluate, iar diferența se virează la trezoreria statului.

(2) Din sumele obținute potrivit alin. (1) AVAB poate prevedea în bugetul de venituri și cheltuieli un fond suplimentar ce va fi utilizat în vederea creșterii valorii activelor bancare și a eficientizării operațiunilor de valorificare.

Art. 11. -

(1) Salarizarea personalului agenției se face prin lege specială.

(2) Membrii Consiliului de supraveghere și îndrumare primesc o indemnizație lunară în cuantum de 20% din salariul secretarului de stat al agenției.*)

*) Prevederile art. 11 nu mai sunt aplicabile de la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/1999 privind salarizarea personalului AVAB.

În prezent salarizarea specială a personalului AVAB se face potrivit prevederilor cap. VI și ale art. 92 din prezenta ordonanță de urgență.

Art. 12. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) În vederea îndeplinirii rolului său AVAB are următoarele atribuții principale: Modificări (1)

a) preluarea cu plată a activelor bancare și a creanțelor comerciale din categoriile prevăzute la art. 2 alin. (1), în scopul valorificării lor. Plata sau emiterea de titluri de valoare negociabile se va face în condițiile prevăzute la art. 17;

b) valorificarea activelor bancare la valoarea de piață a acestora, rezultată din raportul dintre cerere și ofertă, prin:

- inițierea și/sau finalizarea procedurilor de executare silită;

- vânzarea creanțelor prin licitații publice sau prin alte proceduri prevăzute de lege;

- negocierea creanțelor și eșalonarea scadențelor;

- eșalonarea încasării creanțelor, cu actualizarea valorii nominale inițiale și, după caz, a valorii garanțiilor;

- conversia creanțelor în acțiuni sau părți sociale;

- operațiuni specifice pieței de capital ori alte mecanisme reglementate legal;

- alte măsuri de natură să faciliteze valorificarea optimă a creanțelor, inclusiv valorificarea asociată cu creanțe comerciale preluate.

(2) AVAB îndeplinește orice alte atribuții care îi revin prin acte normative. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 13. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Cesiunea creanțelor bancare neperformante este supusă dispozițiilor art. 1391 și următoarele din Codul civil, referitoare la cesiunea de creanță, și are ca efect principal subrogarea AVAB în toate drepturile principale și accesorii ale creditorilor cedenți. Jurisprudență

(2) În cazul proceselor și al cererilor aflate pe rolul instanțelor judecătorești sau arbitrale, indiferent dacă este vorba de faza de judecată sau de executare silită, AVAB se subrogă în toate drepturile și obligațiile procesuale ale cedentului și dobândește calitatea procesuală pe care acesta o avea în momentul preluării.

(3) Notificarea debitorilor cedați se efectuează de AVAB, în formă scrisă, în termen de 10 zile de la efectuarea cesiunii. Jurisprudență

(4) Pe data preluării de către AVAB a activelor bancare contractele de credit ajunse la scadență, încheiate între bănci și persoanele fizice sau persoanele juridice debitoare, constituie de drept titlu executoriu, fără să fie necesară învestirea cu formulă executorie. Contractele de cesiune de creanță încheiate între AVAB și creditorii cedenți pentru preluarea creanțelor nu sunt supuse publicității prevăzute la art. 2 din titlul VI al Legii nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice și au prioritate din momentul notificării prevăzute la alin. (3). De asemenea, contractele de cesiune de creanță reglementate de prezenta ordonanță de urgență nu sunt supuse transcrierii prevăzute la art. 1394 din Codul civil. Jurisprudență

(5) Termenul de prescripție a dreptului de a cere executarea silită a creanțelor preluate de AVAB, constatate prin acte care constituie titlu executoriu sau care, după caz, au fost învestite cu formulă executorie, este de 7 ani. Acest termen nu se aplică creanțelor pentru care dreptul de a cere executarea silită a fost prescris. Respingeri de neconstituționalitate (8), Jurisprudență, Reviste (4)

Art. 14. -

(1) În vederea eficientizării activității desfășurate AVAB poate încheia, în condițiile legii, contracte cu persoane fizice sau juridice, române ori străine, specializate, având ca obiect următoarele activități:

a) prestarea de servicii financiare de tip factoring;

b) darea în administrare a bunurilor imobile și/sau mobile, preluate de la bănci, până la valorificarea acestora;

c) asistența și/sau reprezentarea juridică, în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin;

d) servicii de consultanță de specialitate;

e) orice alte servicii necesare în vederea realizării obiectului de activitate al AVAB.

(2) Periodic AVAB va realiza auditul operațiunilor și poziției financiare, precum și estimarea independentă a valorii nete și a valorii realizabile a fiecărui activ aflat în portofoliul său.

(3) În vederea îndeplinirii sarcinilor prevăzute la alin. (2) AVAB va încheia, în condițiile legii, contracte cu firme de audit sau de evaluare recunoscute internațional.

Art. 15. -

În exercitarea atribuțiilor sale AVAB colaborează cu ministerele, cu Banca Națională a României, cu celelalte organe centrale de specialitate din subordinea Guvernului și cu autoritățile administrației publice locale.

CAPITOLUL III Preluarea, administrarea și valorificarea activelor bancare

Art. 16. -

(1) În cazul băncilor care înregistrează pierderi preluarea activelor supuse valorificării conform art. 11 se face pe baza programului de restructurare întocmit de bancă, avizat de Comitetul de coordonare a restructurării și aprobat de Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, Banca Națională a României și Ministerul Finanțelor Publice. Modificări (2)

(2) Aprobarea sau respingerea programului de restructurare va avea loc în termen de 30 de zile de la data transmiterii acestuia tuturor instituțiilor abilitate potrivit alin. (1).

(3) Băncile supuse prevederilor prezentei ordonanțe de urgență vor suporta costurile restructurării conform programului de restructurare.

Art. 17. -

(1) Plata activelor bancare supuse valorificării se va face la valoarea netă. Fac excepție activele evidențiate în conturile din bilanț, a căror valoare netă este zero, precum și activele bancare evidențiate în conturi extrabilanțiere, în baza prevederilor normelor Băncii Naționale a României privind utilizarea provizioanelor specifice de risc și a celor privind evidențierea în contabilitatea băncilor a creditelor și dobânzilor aferente contractelor de credit învestite cu formulă executorie, a căror valoare netă este egală cu valoarea nominală, pentru care plata se face la o valoare reprezentând 0,01% din valoarea nominală a acestora. Derogări (1)

(2) Activele bancare supuse valorificării, preluate de AVAB, se înregistrează în evidența contabilă a acesteia la valoarea nominală.

(3) Plata sau emiterea de titluri de valoare negociabile se va face la data preluării efective a activelor bancare.

(4) Plata creanțelor comerciale preluate de AVAB se va face la valoarea negociată între cedent și cesionar. La aceeași valoare se va face și înregistrarea în evidențele contabile ale AVAB.

Art. 18. -

(1) Pentru valorificarea activelor bancare peste nivelul estimat în raportul de evaluare a portofoliului AVAB Consiliul de supraveghere și îndrumare poate aproba constituirea unui fond special de stimulente de până la 1% din valoarea recuperată ce depășește valoarea astfel estimată. Raportul de evaluare a portofoliului AVAB se întocmește de o firmă specializată recunoscută internațional și selectată prin licitație publică.

(2) Normele metodologice privind utilizarea și repartizarea fondului constituit pentru stimularea personalului de specialitate al AVAB se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 19. - Jurisprudență

(1) Administrarea și valorificarea activelor bancare se efectuează de către AVAB în mod direct sau prin intermediul unor firme de specialitate din țară ori din străinătate, pe baza unui contract de mandat. Mandatul încredințat poate fi cu sau fără reprezentare și va prevedea expres obligația de raportare a modului de executare către AVAB. AVAB nu poate să dețină calitatea de asociat sau de acționar al mandatarului.

(2) Firmele de specialitate vor fi selectate pe baza unor proceduri publice organizate de AVAB, reglementate prin regulamente proprii. Criteriile privind selectarea activelor bancare și a creanțelor asociate care vor fi încredințate spre administrare sau valorificare firmelor de specialitate sunt aprobate de Consiliul de supraveghere și îndrumare.

(3) Prin firme de specialitate care pot prelua active bancare se înțelege: bănci, organisme financiare, fonduri legal constituite, organizate ca persoane juridice și care au ca obiect de activitate operațiuni specifice de valorificare a creanțelor. Interdicțiile prevăzute pentru AVAB la înstrăinarea activelor bancare sunt aplicabile și în cazul acordării mandatului firmelor de specialitate, precum și acestor firme, în procesul de valorificare a activelor bancare preluate.

(4) Alegerea metodei de valorificare a activelor bancare, selectarea activelor bancare care se valorifică sub valoarea netă, precum și a firmelor de specialitate prevăzute la alin. (2) sau a oricărui alt cumpărător al unei/unor creanțe neperformante, precum și clauzele prevăzute în actele juridice încheiate de AVAB pentru valorificarea activelor bancare, incluzând între altele clauzele privind sumele și termenele la care se valorifică activele bancare, nu sunt supuse controlului Curții de Conturi. Curtea de Conturi controlează numai încasarea și folosirea, potrivit destinațiilor prevăzute de lege, a veniturilor realizate de AVAB.

Art. 20. -

(1) Persoanele juridice și persoanele fizice rezidente sunt obligate să furnizeze, la cererea scrisă a AVAB, toate informațiile pe care le dețin și care facilitează recuperarea activelor bancare neperformante de la debitorii cedați acesteia.

(2) Prin derogare de la dispozițiile art. 37 alin. 1 din Legea bancară nr. 58/1998 băncile sunt obligate să furnizeze, la cererea scrisă a AVAB, toate informațiile referitoare la cuantumul disponibilităților bănești, precum și al oricăror active deținute la aceste bănci de debitorii cedați AVAB.

(3) Informațiile obținute în temeiul alin. (1) și (2) constituie secret profesional pentru salariații AVAB.

(4) Informațiile solicitate de AVAB se pun la dispoziție acesteia cu promptitudine și în mod gratuit de către instituțiile abilitate.

CAPITOLUL IV Evidențe speciale, contabile, conturi bancare

Art. 21. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Derogări (1), Jurisprudență

(1) Înregistrarea în contabilitate a valorii nominale a activelor bancare preluate de la bănci se face și în structura monetară existentă în titlurile de creanță deținute de bancă pentru fiecare debitor cedat, remise de banca cedentă o dată cu semnarea contractului de cesiune. Jurisprudență

(2) În vederea valorificării creanțelor preluate de AVAB, la valori cât mai apropiate de valoarea nominală, actualizată la zi, debitele în lei și în alte valute decât USD, la data preluării, se consolidează în USD, în baza raportului leu/USD la acea dată. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Art. 22. - Jurisprudență

(1) Creanțele preluate la datoria publică internă consolidate vor fi valorificate astfel încât nivelul de acoperire a datoriei publice rezultate din aceste operațiuni să fie cât mai apropiat de cel real. Jurisprudență

(2) Regularizarea diferențelor valorice care apar în procesul de valorificare, între valoarea înregistrată și valoarea tranzacționată, se va efectua în momentul în care pentru recuperarea creanței respective nu mai există nici o posibilitate de valorificare prin metodele legal aprobate. Jurisprudență

(3) Constatarea unei astfel de situații și corectarea valorii nominale a creanței din evidențele contabile se supun spre aprobare Consiliului de supraveghere și îndrumare. Jurisprudență

(4) Valoarea tranzacționată are în vedere valoarea de piață pentru fiecare componentă a creanței preluate.

Art. 23. -

Creanțele comerciale preluate se vor înregistra în contabilitatea AVAB la valoarea negociată înscrisă în contractul de cesiune de creanță încheiat între creditorul cedent și AVAB.

Art. 24. - Jurisprudență

Sumele încasate din valorificarea activelor bancare sau a creanțelor comerciale valorificate asociat, rămase după deducerea cheltuielilor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli al AVAB, aprobat potrivit legii, se virează la trezoreria statului.

Art. 25. -

(1) Pentru încasarea sumelor în lei și în valută, rezultate din recuperarea creanțelor înregistrate în evidențele sale, AVAB are dreptul să utilizeze și conturi curente deschise la Banca Comercială Română - S.A. atâta timp cât statul este acționar majoritar la această bancă. Plățile se vor face integral prin conturi deschise la trezoreria statului. Respingeri de neconstituționalitate (3)

(2) AVAB nu poate schimba banca la care are deschise aceste conturi decât prin hotărâre a Guvernului, pe baza confirmării de către Banca Națională a României a justificării acestei operațiuni.

CAPITOLUL V Comitetul de coordonare a restructurării

Art. 26. - Referințe (1)

(1) În vederea restructurării băncilor definite la art. 3 lit. a) și a pregătirii acestora pentru privatizare se constituie un comitet de coordonare a restructurării, alcătuit din 3 persoane desemnate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice, Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului și Băncii Naționale a României. Modificări (2)

(2) Comitetul de coordonare a restructurării are următoarele atribuții principale:

a) coordonează punerea în aplicare a programelor de restructurare elaborate de bănci, aprobate potrivit art. 16 alin. (1);

b) avizează selectarea și preluarea activelor bancare supuse valorificării, din punct de vedere al încadrării în programul de restructurare a băncilor;

c) colaborează cu experți independenți și cu societăți de consultanță specializate.

CAPITOLUL VI Condiții speciale pentru angajarea și salarizarea personalului AVAB, incompatibilități, conflicte de interese și secret profesional

Art. 27. -

(1) În compartimentele din activitatea de bază a AVAB funcțiile de specialitate vor fi ocupate numai de persoane care au absolvit învățământul superior economic, juridic sau tehnic, care au experiență profesională de cel puțin 2 ani în activități din domeniul financiar, bancar sau comercial sau care au absolvit, cu certificat de atestare, o formă de pregătire postuniversitară de specialitate de cel puțin un an.

(2) În activitățile auxiliare pot fi utilizate și alte funcții de execuție comune pe economie, apreciate ca necesare, pentru care condițiile de ocupare se stabilesc prin ordin al președintelui AVAB.

(3) Angajații AVAB vor avea în mod obligatoriu și cunoștințe de operare pe calculator, cel puțin de nivel mediu.

Art. 28. - Jurisprudență

(1) Angajarea personalului se face prin numire, conform legii, cu îndeplinirea condițiilor de ocupare specifice fiecărei funcții, în conformitate cu prevederile cuprinse în fișa postului și în concordanță cu prevederile regulamentului de organizare și funcționare propriu.

(2) Nomenclatorul funcțiilor de specialitate, de execuție și de conducere utilizate de AVAB și condițiile de ocupare a acestora sunt cele prevăzute în anexa la contractul colectiv de muncă, înregistrat potrivit legii.

(3) Funcțiile comune pe economie care nu presupun o specializare în domeniul financiar-bancar sau comercial vor fi utilizate în structura organizatorică, în raport cu necesitățile AVAB.

Art. 29. - Jurisprudență

Salarizarea specială a personalului AVAB se face cu respectarea principiilor gestiunii fondurilor în regim extrabugetar, potrivit dispozițiilor legale, și urmărește eficientizarea activității personalului prin calitate și stabilitate.

Art. 30. - Jurisprudență

Salarizarea personalului urmărește asigurarea unui echilibru cu salariile oferite pe piața forței de muncă pentru activități similare, respectiv pentru angajații sistemului financiar-bancar, raportate statistic.

Art. 31. - Jurisprudență

(1) Salariul cuprinde salariul de bază, adaosurile și sporurile la acesta.

(2) Salariul de bază se stabilește pentru fiecare salariat în raport cu calificarea, importanța, complexitatea lucrărilor ce revin postului în care este încadrat, cu pregătirea, competența, responsabilitatea și riscurile profesionale.

(3) Adaosurile și sporurile la salariul de bază se stabilesc prin contractul colectiv de muncă și se acordă pe bază de negocieri individuale, în funcție de dificultatea și de responsabilitatea postului, de condițiile concrete în care se desfășoară activitatea și, după caz, de vechimea în muncă.

(4) Adaosurile și sporurile la salariul de bază se iau în calcul la stabilirea drepturilor care se determină în raport cu salariul, în măsura în care se prevede prin lege.

(5) Salariile de bază și celelalte elemente ale sistemului de salarizare se stabilesc în sumă brută prin negocieri colective sau individuale între președintele AVAB, care angajează, și salariați sau reprezentanții acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu încadrarea în resursele financiare proprii, provenite din venituri extrabugetare, stabilite anual prin bugetul de venituri și cheltuieli propriu, și sunt confidențiale. Negocierile salariale nu vor fi angajate decât după aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, conform legii. Jurisprudență

(6) Negocierea colectivă se face anual și va avea ca obiect cel puțin: salariile, durata timpului de lucru, condițiile de muncă, ținându-se seama de răspunderea, complexitatea, specificul activității fiecărei funcții, precum și de pregătirea și competența profesională ale persoanelor care exercită aceste funcții, în limita prevederilor contractului colectiv de muncă, înregistrat în conformitate cu prevederile legale.

(7) Salariile de bază și celelalte elemente ale sistemului de salarizare stabilite în sumă brută se impozitează potrivit legii.

Art. 32. - Jurisprudență

Consiliul de supraveghere și îndrumare stabilește salariul președintelui și al vicepreședintelui AVAB. La stabilirea salariului președintelui și al vicepreședintelui AVAB se va avea în vedere asigurarea unui echilibru corespunzător între responsabilitățile proprii și nivelul salariilor negociate pentru restul personalului, prevăzut în contractul colectiv de muncă.

Art. 33. -

Membrii Consiliului de supraveghere și îndrumare primesc o indemnizație lunară în cuantum de 20% din salariul președintelui AVAB.

Art. 34. -

(1) Președintele și salariații AVAB nu pot fi membri ai nici unei organizații cu caracter politic și nu pot desfășura activități politice în perioada în care sunt angajați ai AVAB.

(2) Salariaților AVAB li se interzice să reprezinte, direct sau indirect, vreun interes financiar, comercial sau de altă natură, care i-ar pune într-o poziție în care interesul lor personal ar intra în conflict cu obligațiile și îndatoririle lor față de AVAB.

(3) Salariații AVAB, membrii Consiliului de supraveghere și îndrumare și membrii Comitetului de coordonare a restructurării au obligația de a păstra secretul profesional, fiindu-le interzisă folosirea sau dezvăluirea, în timpul activității în cadrul AVAB și apoi o perioadă de 5 ani de la încetarea acesteia, de date sau fapte care, devenite publice, ar dăuna intereselor AVAB sau ale băncilor cărora li se aplică dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 35. - Jurisprudență

(1) AVAB nu poate încheia contracte de natura celor prevăzute la art. 14 și nu poate înstrăina, direct sau indirect, prin persoane interpuse, bunuri supuse valorificării, prin contracte cu:

a) debitorii cedați ori fidejusorii acestora;

b) foștii proprietari ai bunurilor intrate în patrimoniul AVAB ca urmare a parcurgerii de către aceasta ori de către bancă a unor proceduri de executare silită sau de realizare a garanțiilor reale;

c) soțul/soția, rudele și afinii până la gradul al patrulea inclusiv ale persoanelor prevăzute la lit. a) și b) sau, după caz, acționarii, administratorii și directorii persoanelor juridice aflate în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) și b);

d) succesorii în drepturi ai persoanelor prevăzute la lit. a) și b);

e) membrii Consiliului de supraveghere și îndrumare, membrii Comitetului de coordonare a restructurării și salariații AVAB.

(2) Contractele încheiate cu încălcarea dispozițiilor alin. (1) sunt nule de drept.

Art. 36. -

Persoanele prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. a)-d) sunt incompatibile cu calitatea de salariat al AVAB.

Art. 37. -

Persoanele angajate în cadrul AVAB, numite temporar într-o funcție de conducere, în cazul în care titularul lipsește din AVAB o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice și nu beneficiază de salariu pe perioada respectivă, primesc, pe lângă salariul de bază al funcției, indemnizația corespunzătoare funcției de conducere pe care o preiau.

CAPITOLUL VII Debitori. Titluri executorii Jurisprudență

Art. 38. - Jurisprudență, Reviste (1)

Stingerea prin plată a datoriei publice interne rezultate din preluarea la această datorie a activelor bancare cesionate la AVAB constituie o obligație ce revine următoarelor categorii de debitori: Jurisprudență

a) persoanele fizice sau juridice care au contractat creditul, constituind debitori cedați în temeiul contractelor de cesiune;

b) persoanele juridice rezultate din divizarea debitorului cedat, dacă divizarea s-a făcut în frauda creditorului; aceste persoane răspund în temeiul art. 998 din Codul civil;

c) persoanele fizice sau juridice care au constituit garanții pentru restituirea creditului; Respingeri de neconstituționalitate (1)

d) persoanele care începând cu data contractării creditului au îndeplinit funcția de administrator, director general, director sau director executiv ori care au avut calitatea de acționar/asociat la societatea comercială debitoare și din vina cărora creditul nu a fost restituit ca urmare a schimbării destinației acestuia sau a altor procedee pentru fraudarea creditorului; aceste persoane răspund în temeiul art. 998 din Codul civil pentru partea de credit nerestituit la scadență, în perioada în care au avut calitatea sau au îndeplinit funcția menționată; Modificări (1), Jurisprudență

e) persoanele fizice sau juridice care, în baza unor raporturi stabilite cu persoanele prevăzute la lit. a), b) și d), au dobândit, indiferent de titlu sau de modalitate, bunuri ori alte avantaje financiare în dauna obligației de restituire a creditului. Jurisprudență

Art. 39. - Jurisprudență, Reviste (2)

(1) Constituie titlu executoriu contractele sau convențiile de credit dintre bancă și debitorul cedat ori alte titluri constatatoare ale creanțelor, actele prin care s-au constituit garanții personale sau reale pentru restituirea acestor creanțe cesionate, potrivit legii, AVAB, precum și orice alte acte sau înțelegeri încheiate de aceasta pentru valorificarea creanțelor preluate. Jurisprudență

(2) Pentru debitorii prevăzuți la art. 38 lit. b), d) și e) AVAB, în măsura în care constată existența unor acte sau fapte care atrag răspunderea acestora, se va adresa instanței competente în vederea stabilirii răspunderii. În acest caz titlul executoriu îl constituie hotărârea prin care instanța a stabilit răspunderea, iar executarea silită va putea începe după rămânerea definitivă a hotărârii. La cererea AVAB instanța va putea încuviința aplicarea unui sechestru asigurător prin ordonanță președințială chiar înaintea pronunțării hotărârii. Jurisprudență

(3) Orice act unilateral emis de debitor și acceptat de AVAB, în care debitorul recunoaște expres datoria și se angajează să o achite în termenul și în condițiile stabilite de AVAB, constituie titlu executoriu și poate fi executat cu respectarea procedurii speciale reglementate de prezenta ordonanță de urgență.

(4) Convențiile de eșalonare la plată a creanțelor vor avea în vedere actualizarea valorii nominale și, după caz, a garanțiilor și au putere de titlu executoriu.

Art. 40. - Jurisprudență

Titlurile executorii emise de AVAB conform legii vor avea un obiect bine determinat și vor ține seama de faptul că valorificarea activelor bancare trebuie actualizată la zi pentru a se evita deteriorarea drepturilor creditorului și pentru a se asigura recuperarea reală a efortului financiar de emitere a titlurilor de stat.

Art. 41. - Jurisprudență

(1) Titlul executoriu se comunică debitorului și se pune în executare fără nici o formalitate. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

(2) Titlurile executorii emise în condițiile prezentului capitol se execută potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

CAPITOLUL VIII Blocarea conturilor, sechestrarea acțiunilor și instituirea administrării speciale Jurisprudență

Art. 42. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(1) După comunicarea către debitor a titlului executoriu AVAB poate dispune prin ordin blocarea prin poprire a conturilor bancare de orice natură, pe care debitorul le deține în orice bancă sau cooperativă de credit, indiferent de moneda în care sunt constituite. În termen de două zile libere de la primirea ordinului instituțiile respective vor confirma în scris blocarea conturilor. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Pe perioada blocării disponibilităților din conturile bancare orice plată se poate face numai cu aprobarea prealabilă, în scris, a AVAB, cu excepția plăților în contul creanței deținute de AVAB și a privilegiilor legale. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(3) Pe perioada blocării disponibilităților din conturi banca va bonifica și va bloca inclusiv dobânda cuvenită debitorului, în condițiile convenite anterior blocării. Jurisprudență

(4) Încălcarea prevederilor alin. (1) și (2) atrage nulitatea oricărei plăți și răspunderea solidară a băncii cu debitorul, în limita sumelor sustrase blocării.

(5) Sumele din conturile blocate se virează în contul AVAB, la cererea acesteia, după validarea popririi. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 43. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

(1) La cererea AVAB instanța poate încuviința, prin derogare de la prevederile art. 907 și 908 din Codul comercial, în condițiile prevăzute la cap. IX, sechestrul asupra acțiunilor și părților sociale și instituirea administrării speciale la societatea comercială care constituie debitorul cedat, la societatea comercială care este debitoare potrivit art. 38 lit. b), precum și la societatea comercială la care debitorii prevăzuți la art. 38 dețin, separat sau împreună, cel puțin 50% plus o acțiune din capitalul social sau, după caz, majoritatea părților sociale. Modificări (1)

(2) Sechestrul și măsura administrării speciale se aplică de la data înregistrării hotărârii definitive a instanței la registrul comerțului.

(3) Pe perioada sechestrului prevăzut la alin. (1) drepturile față de societatea comercială, conferite de acțiunile sau părțile sociale sechestrate, se exercită de către AVAB. Pe timpul administrării speciale administrarea societății comerciale se asigură de o persoană desemnată prin hotărâre a instanței prevăzute la alin. (1), la propunerea AVAB. Persoana propusă trebuie să fie contabil autorizat, expert contabil, licențiat în studii economice sau în drept ori inginer și să aibă 5 ani de activitate practică economică sau juridică. Administratorul va primi o indemnizație brută lunară, suportată de societatea comercială. Pe data numirii administratorului special se suspendă de drept mandatul administratorilor în exercițiu. Modificări (1)

(4) Societatea comercială supusă administrării speciale nu va repartiza din profitul obținut sume pentru dezvoltare, iar dividendele cuvenite acționarilor sau asociaților, care sunt debitori ai creanțelor bancare neperformante cesionate AVAB, se varsă în contul datoriei debitorului cedat. Modificări (1)

(5) Asumarea de către societatea comercială supusă administrării speciale de noi obligații care ar influența negativ veniturile acesteia se poate face numai cu aprobarea prealabilă a AVAB. Actul încheiat cu încălcarea acestei obligații este nul de drept. Modificări (1)

(6) Răspunderea administratorului desemnat, atât față de acționari sau asociați, după caz, cât și față de AVAB se stabilește potrivit regulilor mandatului comercial.

(7) Prevederile prezentului articol se aplică și societăților comerciale la care acționari sau asociați sunt societăți comerciale ce dețin majoritățile prevăzute la alin. (1) și care sunt controlate de debitorii prevăzuți la art. 38. Modificări (1)

CAPITOLUL IX Reguli speciale privind soluționarea litigiilor Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 44. - Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență

Litigiile în legătură cu creanțele neperformante preluate la datoria publică, în care AVAB este parte, se soluționează cu respectarea prevederilor prezentului capitol, completate în mod corespunzător cu dispozițiile Codului de procedură civilă.

Art. 45. - Respingeri de neconstituționalitate (9), Jurisprudență, Reviste (2)

Cererile de orice natură privind drepturile și obligațiile în legătură cu activele bancare preluate de AVAB, inclusiv cele formulate pentru angajarea răspunderii civile a persoanelor fizice și juridice, altele decât debitorii definiți la art. 38, sunt de competența Curții de apel în a cărei rază teritorială se află sediul sau, după caz, domiciliul pârâtului și se judecă de urgență și cu precădere. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Art. 46. - Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Reclamantul este obligat să comunice cererea, actele pe care se întemeiază și, după caz, interogatoriul scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, înainte de depunerea acestora în instanță. Judecătorul nu va primi cererea fără dovada privind îndeplinirea obligației de comunicare. Prevederile acestui alineat se aplică oricărei cereri, indiferent de natura ei, cu excepția cererilor formulate în timpul judecății sau a celor prin care se exercită o cale de atac. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

(2) Primul termen de judecată se stabilește la cel mult 15 zile de la data depunerii cererii de chemare în judecată.

(3) Întâmpinarea este obligatorie și se depune cel târziu până la primul termen de judecată. Întâmpinarea, actele pe care se întemeiază și, după caz, interogatoriul scris se comunică de către parte, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, înainte de termenul prevăzut la alin. (2). Nerespectarea obligației de comunicare prezumă renunțarea de către parte la apărările ce puteau fi formulate prin întâmpinare și la probele în susținerea acestor apărări. Jurisprudență

Art. 47. - Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență

(1) Orice cerere se judecă la primul termen, în afara cazului în care instanța dispune administrarea de probe noi. Dacă din motive întemeiate părțile nu sunt în măsură să își prezinte apărările în mod complet, instanța va putea, în mod excepțional, să acorde un termen în cunoștință de cel mult 7 zile. Jurisprudență

(2) Același termen de 7 zile se acordă o singură dată și pentru administrarea de probe noi, dispuse de instanță, la primul termen.

Art. 48. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(1) Instanța este obligată să pronunțe hotărârea în termen de 5 zile de la încheierea dezbaterilor și să comunice părților hotărârea motivată în cel mult 10 zile de la pronunțare.

(2) Hotărârea instanței poate fi atacată cu recurs. Jurisprudență

(3) În recurs nu se pot invoca apărări ce nu au fost formulate în fața instanței a cărei hotărâre este recurată, cu excepția celor de ordine publică. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(4) Dacă admite recursul, prin aceeași hotărâre instanța este obligată să soluționeze și fondul cauzei sau, dacă se impune administrarea de probe noi, să stabilească termenul de judecată. Jurisprudență

(5) Termenele prevăzute la art. 46 alin. (2), la art. 47 alin. (1) și (2) și la alin. (1) al prezentului articol se aplică și în situația judecării recursului. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(6) Căile extraordinare de atac se pot exercita în conformitate cu dispozițiile Codului de procedură civilă.

Art. 49. - Jurisprudență, Reviste (2)

(1) Termenul de prescripție a acțiunilor îndreptate împotriva AVAB este de 6 luni de la data la care s-a cunoscut sau trebuia să se cunoască faptul sau actul pe care se întemeiază acțiunea, dar nu mai mult de 12 luni de la data producerii faptului sau încheierii actului, dacă legea nu prevede un termen mai scurt. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Termenul prevăzut la alin. (1), pentru acte sau fapte anterioare legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, curge de la data intrării în vigoare a acesteia. Respingeri de neconstituționalitate (1)

CAPITOLUL X Reguli speciale privind executarea silită Jurisprudență

Art. 50. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Pentru executarea silită a titlurilor executorii, AVAB își poate organiza corpul de executori proprii sau poate folosi executori judecătorești.

(2) Procedurile de executare silită pentru valorificarea activelor bancare de către AVAB sunt puse în aplicare de către corpul de executori proprii sau de către executori judecătorești.

Art. 51. - Jurisprudență

Corpul de executori proprii se numește prin ordin al președintelui AVAB și are competență deplină pe întregul teritoriu al țării.

Art. 52. -

(1) Corpul de executori ai AVAB are obligația de a face demersurile necesare pentru identificarea domiciliului sau sediului debitorului, precum și a bunurilor și veniturilor lui urmăribile.

(2) Dacă debitorul nu este găsit la domiciliu sau la sediul cunoscut, corpul de executori ai AVAB este obligat să solicite organelor de poliție să facă cercetări, precum și să ceară relații de la oficiul registrului comerțului, de la organele teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, de la Garda Financiară sau de la orice altă persoană fizică sau juridică ori de la alte organe competente, în scopul stabilirii locului în care se află debitorul și al obținerii oricăror date deținute în legătură cu acesta sau cu bunurile sale. Jurisprudență

Art. 53. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

Organele de poliție, persoanele fizice și juridice, precum și celelalte organe competente prevăzute la art. 52 alin. (2) sunt obligate să dea de îndată relațiile solicitate de corpul de executori, fără perceperea vreunei taxe ori a vreunui tarif.

Art. 54. -

Ori de câte ori este necesar poliția are obligația să dea concursul executorilor AVAB, la cererea acestora, în îndeplinirea, potrivit legii, a activității de executare silită.

Art. 55. - Respingeri de neconstituționalitate (3)

(1) În exercitarea atribuțiilor ce le revin executorii AVAB pot:

a) să intre în orice incintă de afaceri a debitorului persoană juridică sau în alte incinte ale acestuia, în scopul identificării bunurilor sau valorilor care pot fi executate silit;

b) să intre în toate încăperile în care se găsesc bunuri sau valori ale debitorului persoană fizică, precum și să cerceteze toate locurile în care acesta își păstrează bunurile;

c) să solicite și să cerceteze orice document sau element material care poate constitui o probă în determinarea bunurilor proprietate a debitorului.

(2) Executorii pot intra în încăperile ce reprezintă domiciliul sau reședința unei persoane fizice, cu consimțământul acesteia, iar în caz de refuz executorul va cere autorizarea instanței judecătorești competente, aplicându-se dispozițiile Codului de procedură civilă, privind ordonanța președințială.

Art. 56. - Jurisprudență

Accesul executorului în locuința, în incinta de afaceri sau în orice altă încăpere a debitorului persoană fizică sau juridică se poate efectua între orele 8,00-18,00 în orice zi lucrătoare. Executarea începută va putea continua în aceeași zi sau în zilele următoare. În cazuri temeinic justificate, când există pericolul înstrăinării unor bunuri, accesul în încăperile debitorului va avea loc și la alte ore decât cele menționate, precum și în zilele nelucrătoare, cu autorizarea instanței.

Art. 57. -

În absența debitorului sau dacă acesta refuză accesul în oricare dintre încăperile prevăzute la art. 55, executorul nu poate să pătrundă în acestea decât în prezența unui reprezentant al poliției și a 2 martori. Dispozițiile art. 55 alin. (2) sunt aplicabile, după caz.

Art. 58. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Derogări (1), Jurisprudență

Executorul va începe executarea după comunicarea titlului executoriu prevăzut la art. 39 alin. (1), cu mențiunea că neachitarea de bunăvoie a creanței în termen de 5 zile lucrătoare de la primire dă dreptul creditorului să procedeze la executarea silită fără nici o altă somație.

Art. 59. - Jurisprudență

După expirarea termenului prevăzut la art. 58 se va putea proceda la sechestrarea bunurilor urmăribile aparținând debitorului și garanților, urmând să fie valorificate.

Art. 60. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Executarea silită asupra tuturor bunurilor urmăribile aparținând debitorilor și garanților se poate face după expirarea termenului prevăzut la art. 58, fără încuviințarea instanței.

Art. 61. - Jurisprudență

Dreptul corespunzător creanței preluate la datoria publică se execută înaintea oricărui alt drept, indiferent de natura acestuia sau de data la care a fost constituit, cu excepția salariilor și a altor privilegii legale.

Art. 62. - Jurisprudență

Aplicarea sechestrului, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 43, se face de executorii AVAB sau de executorii judecătorești, care încheie un proces-verbal de sechestru.

Art. 63. - Jurisprudență

(1) Procesul-verbal de sechestru va cuprinde: Jurisprudență

a) numele și prenumele celui care aplică sechestrul și numărul legitimației de executor;

b) numele și prenumele debitorului (sau ale garantului, dacă se sechestrează bunurile acestuia) și ale altor persoane care sunt de față (martori); Jurisprudență

c) menționarea titlului executoriu, suma datorată și natura datoriei;

d) enumerarea bunurilor urmăribile sechestrate (natura, gradul de uzură, dimensiunea etc.);

e) eventualele obiecții făcute de debitor;

f) indicarea orei, zilei și locului sechestrului;

g) natura sechestrului, dacă este un sechestru cu ridicare, dacă se numește un custode sau dacă se aplică sigilii;

h) semnăturile părților: executor, debitor sau, în lipsa lui, ale altor persoane majore care au asistat la aplicarea sechestrului, precum și, atunci când este cazul, semnătura custodelui. Reviste (1)

(2) Dacă debitorul refuză să semneze, se va menționa aceasta în procesul-verbal.

(3) Procesul-verbal se întocmește în 3 exemplare, dintre care un exemplar se va preda debitorului, un exemplar se depune la dosarul de executare silită și alt exemplar se predă AVAB.

Art. 64. - Jurisprudență

Din momentul întocmirii procesului-verbal de sechestru potrivit art. 63 bunurile sechestrate sunt indisponibilizate. Atâta timp cât durează executarea silită debitorul nu poate dispune de aceste bunuri decât cu acordul AVAB. Nerespectarea acestei interdicții atrage răspunderea, potrivit legii, a celui vinovat.

Art. 65. - Jurisprudență

(1) Dacă bunurile sechestrate nu sunt ridicate și depozitate de executor, ele vor putea fi lăsate în custodia debitorului sau a altor persoane desemnate de AVAB.

(2) Cel care primește bunurile în custodie va semna procesul-verbal de sechestru.

Art. 66. -

(1) În cazul în care nu au fost luate măsurile asigurătorii pentru realizarea integrală a creanței și dacă la începerea executării silite se constată că există pericol de înstrăinare, substituire sau sustragere de la urmărire a bunurilor urmăribile ale debitorului, sechestrarea lor va putea fi aplicată o dată cu comunicarea titlului executoriu.

(2) Sechestrul prevăzut la alin. (1) se va aplica numai în temeiul autorizării date de instanța judecătorească competentă. Dispozițiile referitoare la ordonanța președințială din Codul de procedură civilă sunt aplicabile.

Art. 67. - Jurisprudență

În vederea valorificării executorul poate să verifice dacă bunurile sechestrate se găsesc la locul menționat în procesul-verbal de sechestru și dacă acestea nu au fost substituite sau degradate.

Art. 68. - Jurisprudență

Bunurile rămân sub sechestru până la valorificarea lor sau până când AVAB ori, după caz, instanța competentă dispune ridicarea sechestrului.

Art. 69. - Jurisprudență

Vânzarea silită a bunurilor urmărite se face după împlinirea termenului prevăzut în adresa de comunicare a titlului executoriu, fără încuviințarea instanței și fără efectuarea altei formalități.

Art. 70. -

Vânzarea bunurilor urmărite silit se face prin licitație publică organizată de o comisie din cadrul AVAB, numită prin ordin al președintelui.

Art. 71. - Jurisprudență

(1) Prețul de pornire a licitației se stabilește prin expertiză. Expertul se desemnează de AVAB pe bază de contract. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(2) După stabilirea prețului de pornire licitatorul va publica cu cel puțin 10 zile înainte de data licitației un anunț de vânzare într-un cotidian național de largă circulație și/sau într-un cotidian local. Anunțul va cuprinde sintetic bunurile ce urmează să fie licitate, ziua, ora și locul licitației, prețul de pornire și valoarea garanției de participare stabilită de AVAB, domiciliul sau sediul debitorului, precum și mențiunea că toți cei care posedă un drept real asupra bunurilor scoase la vânzare au obligația, sub sancțiunea decăderii, să facă licitatorului dovada acestuia până în preziua licitației. Anunțul va fi comunicat în mod obligatoriu proprietarului bunului; dacă acesta nu este găsit, procedura se consideră îndeplinită prin afișare la locul licitației și la sediul primăriei locale în care se află bunul.

(3) Licitația poate avea loc numai după expirarea termenului de 10 zile prevăzut la alin. (2) și se va desfășura la locul stabilit de AVAB. Debitorul este obligat să permită ținerea licitației în spațiile pe care le deține, dacă sunt adecvate acestui scop.

Art. 72. -

Pentru participarea la licitație ofertanții depun la licitator, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente:

a) dovada privind depunerea garanției de participare;

b) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;

c) pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul de înmatriculare eliberat de oficiul registrului comerțului;

d) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;

e) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

f) pentru persoanele fizice străine, copie de pe pașaport.

Art. 73. -

(1) Comisia de licitație verifică și analizează documentele de participare prevăzute la art. 72 și afișează la locul licitației, cu cel puțin o oră înaintea începerii acesteia, lista cuprinzând ofertanții care au depus documentația completă de participare.

(2) Ofertanții se identifică după numărul de ordine de pe lista de participare, după care licitatorul anunță obiectul licitației, pasul de licitare stabilit valoric între 5-15% din prețul de pornire, precum și modul de desfășurare a licitației; pasul de licitare se stabilește de comisia de licitație.

(3) Dacă se prezintă un singur ofertant care oferă prețul de pornire, acesta este declarat adjudecatar.

(4) În cazul în care la prima licitație nu se oferă prețul de pornire sau nu s-a prezentat nici un ofertant, licitatorul va publica un nou anunț, cu respectarea prevederilor art. 71 alin. (2), care se aplică în mod corespunzător, în vederea ținerii unei noi licitații. Prețul de pornire în acest caz este de 75% din prețul de pornire a licitației anterioare. Jurisprudență

(5) Dacă la a doua licitație nu se înregistrează o ofertă de cel puțin 75% din prețul de pornire a primei licitații sau dacă nu s-a prezentat nici un ofertant, licitatorul va organiza o a treia licitație, la care prețul de pornire este de 50% din prețul de pornire a primei licitații. Jurisprudență

(6) Când în cadrul unei ședințe nu au putut fi licitate toate bunurile, licitația va continua în ziua lucrătoare următoare, la ora anunțată de licitator înainte de închiderea ședinței.

Art. 74. - Jurisprudență

(1) Licitația se adjudecă la prețul cel mai mare oferit. Plata în rate este permisă numai dacă cumpărătorul prezintă una dintre următoarele garanții: scrisoare de garanție emisă de o bancă română sau de o bancă străină la care o bancă română este corespondentă; bilet la ordin avalizat de o bancă agreată de AVAB; garanția personală a unui fidejusor, în condițiile Codului comercial, constând într-o obligație unilaterală și necondiționată de plată a ratei neachitate la termen, parțial sau integral, de către debitor. Garanția nu poate fi decât pentru plata integrală a ratelor și trebuie să fie îndestulătoare.

(2) Plata în rate este permisă numai dacă adjudecatarul achită un avans de minimum 30% din prețul de adjudecare. Garanția de participare poate fi considerată ca plată parțială a avansului.

(3) După licitarea fiecărui bun licitatorul întocmește, în 3 exemplare originale, procesul-verbal de licitație, care se semnează de membrii comisiei de licitație, de adjudecatar și de proprietarul bunului, dacă acesta participă la executare, și care va cuprinde în mod obligatoriu: modul în care s-a desfășurat licitația, rezultatul acesteia, numele și prenumele sau denumirea proprietarului bunului și ale adjudecatarului cumpărător, domiciliul sau sediul acestora, bunul cumpărat, prețul, taxa pe valoarea adăugată după caz, termenul și modalitatea de plată a prețului și data vânzării. Orice refuz de a semna se consemnează în procesul-verbal de licitație. În termen de două zile lucrătoare de la data întocmirii procesului-verbal de licitație licitatorul va încheia și va elibera fiecărui cumpărător, precum și debitorului un document care va cuprinde toate elementele menționate mai sus și care îndeplinește condițiile unui document specific, legal aprobat, conform legislației financiar-contabile. În același termen licitatorul va dispune în scris restituirea garanției, cu excepția garanției adjudecatarului, care se reține în contul prețului sau în contul AVAB, dacă adjudecatarul refuză plata prețului la termenul și în modalitatea stabilite în procesul-verbal de licitație. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(4) În termen de două zile lucrătoare de la data plății prețului integral sau, în cazul vânzării cu plata în rate, a plății avansului și a prezentării garanțiilor stabilite în procesul-verbal de licitație licitatorul va transmite adjudecatarului cumpărător și proprietarului bunului vândut silit câte un exemplar original al acestui proces-verbal. Pentru bunurile transmise prin vânzare silită procesul-verbal de licitație constituie titlul de proprietate în baza căruia adjudecatarul este îndreptățit să procedeze la înregistrarea bunurilor adjudecate în evidența contabilă, să solicite, după caz, înmatricularea mijloacelor de transport, înregistrarea la organele fiscale, efectuarea publicității imobiliare. Pentru bunurile vândute cu plata prețului în rate procesul-verbal de licitație constituie titlu executoriu conform art. 39. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 75. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) În cazul în care la a treia licitație nu se oferă prețul de pornire sau nu se prezintă nici un ofertant, AVAB va putea fie să adjudece bunul în contul creanței, caz în care se va proceda la o diminuare a creanței cu 50% din prețul bunului stabilit prin expertiză potrivit art. 71 alin. (1), fie să solicite evaluatorului o actualizare a valorii de piață stabilite anterior. În acest caz AVAB va relua procedura de vânzare prin licitație pornind de la noul preț de referință.

(2) AVAB este autorizată să identifice posibilități de valorificare superioară pentru bunurile adjudecate potrivit alin. (1).

(3) În situația în care s-a procedat la adjudecarea de către AVAB a bunului imobil supus executării silite acesta va trece în proprietatea privată a statului și în administrarea AVAB, pe baza procesului-verbal de licitație.

(4) Același regim îl vor avea și bunurile imobile acceptate de AVAB ca dare în plată pentru stingerea obligației de plată de către debitorul cedat, convenția de dare în plată constituind titlu de proprietate.

(5) Bunurile imobile adjudecate de AVAB, precum și cele acceptate ca dare în plată pentru stingerea obligației de plată, reglementate în prezentul articol, pot fi transmise fără plată în proprietatea publică a statului, în condițiile legii, cu rectificarea corespunzătoare a indicatorilor de venituri și cheltuieli-transferuri din bugetul de venituri și cheltuieli al AVAB, în sensul diminuării lor, cu valoarea înregistrată în evidența contabilă.

CAPITOLUL XI Sancțiuni

Art. 76. -

(1) Constituie contravenție la prevederile prezentei ordonanțe de urgență, dacă, potrivit legii penale, nu constituie infracțiune, următoarele fapte:

a) atribuirea unui activ bancar sau a unui pachet de active bancare unei persoane, cunoscând că aceasta face parte din una dintre categoriile prevăzute la art. 35 alin. (1);

b) atribuirea unui activ bancar sau a unui pachet de active bancare unei persoane în dauna alteia care a formulat o ofertă mai avantajoasă, potrivit criteriilor stabilite în oferta de vânzare;

c) nerespectarea termenelor stabilite de AVAB, în cererile adresate în scris persoanelor prevăzute la art. 20 alin. (1) și (2), pentru obținerea de informații.

(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) se sancționează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, iar cele prevăzute la alin. (1) lit. c), cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei. Sumele se actualizează periodic în funcție de rata inflației. Modificări (1)

Art. 77. -

Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 76 și aplicarea sancțiunilor se fac de către Corpul de control al primului-ministru.

Art. 78. -

Contravențiilor prevăzute la art. 76 li se aplică dispozițiile Legii nr. 32/1968*) privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, cu excepția art. 25 și 26.

*) Legea nr. 32/1968 a fost abrogată prin Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobată și modificată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

În art. 48 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 se prevede că, ori de câte ori într-o lege specială sau în alt act normativ anterior se face trimitere la Legea nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, aceasta se va socoti făcută la dispozițiile corespunzătoare din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001.

CAPITOLUL XII Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 79. -

Dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență se aplică și în cazul creanțelor bancare neperformante care sunt în curs de a fi preschimbate în acțiuni sau în părți sociale la societățile comerciale debitoare și nu exclud utilizarea în continuare a acestei metode de valorificare a creanțelor, chiar dacă ea nu a fost încă inițiată. Modificări (1)

Art. 80. -

Valoarea activelor bancare preluate în alte condiții decât cele prevăzute la art. 17 alin. (1) face obiectul regularizării între AVAB și banca cedentă, astfel încât operațiunea să se încadreze în prevederile art. 17 alin. (1).

Art. 81. - Jurisprudență

În cazul debitorilor societăți comerciale la care statul sau autoritățile administrației publice locale sunt acționari, care au evidențiate în conturile din bilanț creanțe neperformante și creanțe bugetare restante, se pot aplica și metodele de stingere a creanțelor bugetare restante prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/1998 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, cu modificările și completările ulterioare. Modificări (1)

Art. 82. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

(1) Litigiile în curs în legătură cu creanțele bancare cedate AVAB, indiferent de faza în care se află, vor continua și se vor soluționa cu aplicarea procedurii prevăzute de prezenta ordonanță de urgență. Actele procedurale încheiate rămân valabile. La cererea AVAB această procedură poate fi aplicată și executărilor silite începute potrivit procedurii de drept comun. Actele de executare încheiate își mențin valabilitatea.

(2) Executarea silită începută de AVAB prin executorii proprii sau prin intermediul executorilor judecătorești continuă și pe parcursul soluționării contestațiilor formulate de debitori, aceștia având dreptul întoarcerii executării numai în baza unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență

Art. 83. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență

(1) Debitorii pot contesta în justiție măsurile dispuse de AVAB potrivit prezentei ordonanțe de urgență și pot face contestație la executare numai după depunerea unei cauțiuni egale cu 20% din valoarea activului bancar supus valorificării. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(2) Dovada privind plata cauțiunii prevăzute la alin. (1) va însoți în mod obligatoriu contestația debitorului fără care aceasta nu va putea fi înregistrată.

(3) Verificarea cuantumului cauțiunii se va efectua de judecătorul de serviciu la data înregistrării cererii.

Art. 84. -

(1) AVAB poate accepta darea în plată a unui bun în vederea stingerii obligațiilor de plată.

(2) Actul încheiat de AVAB pentru constatarea stingerii obligației de plată a debitorului, total sau parțial, constituie titlu de proprietate, iar operațiunea de transfer al dreptului de proprietate, ca efect al dării în plată, este scutită de taxa pe valoarea adăugată.*)

*) Potrivit art. 40 lit. l) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 371 din 1 iunie 2002, prevederile referitoare la scutirea de taxa pe valoarea adăugată se abrogă.

Art. 85. -

(1) Băncile cedente ale creanțelor neperformante preluate la datoria publică răspund patrimonial pentru toate pagubele cauzate prin necomunicarea documentelor sau informațiilor către AVAB, dacă datorită acestui fapt nu s-a putut valorifica respectiva creanță.

(2) Persoanele vinovate de transmiterea unor date incorecte sau de nepredarea tuturor documentelor și datelor necesare pentru executarea creanțelor cedate AVAB răspund civil, contravențional sau penal, după caz, în condițiile legii.

Art. 86. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (10), Jurisprudență

Cererile formulate de AVAB și orice alte acte procedurale efectuate de și pentru aceasta în legătură cu valorificarea activelor bancare sunt scutite de taxe de timbru, timbru judiciar, cauțiuni și orice alte taxe. Modificări (1)

Art. 87. -

AVAB este autorizată ca ori de câte ori în procesul de valorificare a activelor bancare este necesară aplicarea altor metode prevăzute de lege la acea dată, care creează posibilități mai rapide și mai eficiente de valorificare, să utilizeze acele metode separat sau împreună cu metodele proprii.

Art. 88. -

Asigurarea serviciilor necesare în vederea îndeplinirii atribuțiilor specifice se realizează pe baza unui regulament propriu, aprobat de Consiliul de supraveghere și îndrumare.

Art. 89. - Jurisprudență

Măsurile întreprinse de AVAB în vederea executării silite nu se suspendă ca urmare a declanșării procedurii reorganizării judiciare sau a falimentului.

Art. 90. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

În vederea executării silite a bunurilor urmărite AVAB poate solicita judecătorului-sindic luarea în posesie a acestora. Judecătorul-sindic va dispune ca administratorul sau, după caz, lichidatorul să predea AVAB bunul afectat garanției, în vederea valorificării.

Art. 91. -

Bugetul de venituri și cheltuieli al AVAB, aprobat potrivit legii, se modifică în mod corespunzător, ținând seama de prevederile prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 92. -

Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/1999 privind salarizarea personalului AVAB se aplică tranzitoriu până la data înregistrării, conform legii, a contractului colectiv de muncă. La aceeași dată Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 65/1999 privind salarizarea personalului AVAB, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 20 mai 1999, se abrogă.

Art. 93. -

La data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență următoarele acte normative se abrogă:

- Ordonanța Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silită a creanțelor bancare neperformante preluate la datoria publică internă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 411 din 27 august 1999;

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silită a creanțelor bancare neperformante preluate la datoria publică internă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 141 din 3 aprilie 2000;

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 166/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silită a creanțelor bancare neperformante preluate la datoria publică internă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 24 octombrie 2000, precum și orice alte dispoziții contrare.

Art. 94. - Jurisprudență

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Guvernul, la propunerea AVAB, va aproba modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 387/1999 privind organizarea și funcționarea Agenției de Valorificare a Activelor Bancare.

Art. 95. - Jurisprudență

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/1998, cu modificările și completările ulterioare, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Contestație la executare. Admitere. Prescrierea dreptului de a pune în executare titlul executoriu
Competență materială. Excepția prescripției dreptului la acțiune. Imobil adjudecat la licitație. Desființarea ulterioară a titlului de proprietate. Acțiune în răspundere pentru evicțiune
Cesiune de creanță între Ministerul Finanțelor Publice și A.V.A.S. Plată nedatorată. Acțiune în restituire formulată de debitorul cedat. Natura juridică a acțiunii. Termenul de prescripție aplicabil
Contestația la executare. Admitere. Perimarea executării silite. Prescrierea dreptului de a pune în executare titlul executoriu
Executare silită. Contestație la executare. Contract vânzare-cumpărare de acțiuni
Autoritatea de lucru judecat. Calitatea de acționar a AAAS. Sechestru. Recurs
Incidente în cursul executării silite
Executare silită. Prescripția dreptului de a cere executarea silită. Conflict de legi în timp. Termen de prescripție
;
se încarcă...