Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate

Modificări (6), Puneri în aplicare (2), Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe (3), Reviste (2), Referințe în jurisprudență

Text republicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 545 din 08 noiembrie 1999.

În vigoare de la 02 octombrie 1998

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Art. 1. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Zonele defavorizate, în înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, reprezintă arii geografice, strict delimitate teritorial, care îndeplinesc cel puțin una dintre următoarele condiții:

a) au structuri productive monoindustriale, care, în activitatea zonei, mobilizează mai mult de 50% din populația salariată;

b) sunt zone miniere unde personalul a fost disponibilizat, în proporție de peste 25%, prin concedieri colective;

c) s-au efectuat concedieri colective în urma lichidării, restructurării sau privatizării unor agenți economici, care au afectat mai mult de 25% din numărul angajaților cu domiciliul în zona respectivă;

d) rata șomajului depășește cu 30% media existentă la nivel național;

e) sunt zone izolate, lipsite de mijloace de comunicații și infrastructura este slab dezvoltată.

(2) O zonă defavorizată, delimitată potrivit alin. (1), poate aparține uneia sau mai multor unități administrativ-teritoriale.

Art. 2. - Puneri în aplicare (1)

(1) La propunerea consiliilor locale sau, după caz, județene, consiliile pentru dezvoltare regională, în baza documentației prezentate de agențiile pentru dezvoltare regională, vor aviza înființarea, în cadrul regiunilor, a unor zone defavorizate. Documentația aferentă, însoțită de avizul favorabil, va fi înaintată Agenției Naționale pentru Dezvoltare Regională. Propunerea de înființare a zonei defavorizate va fi înaintată de către Agenția Națională pentru Dezvoltare Regională, spre aprobare, Consiliului Național pentru Dezvoltare Regională, care o propune spre adoptare Guvernului.

(2) În cazul în care aria geografică a unei zone defavorizate aparține la două sau mai multe unități administrativ-teritoriale, propunerea de înființare, documentațiile și avizele se fac de către organele abilitate, conform alin. (1), din unitățile administrativ-teritoriale respective, sub conducerea Agenției Naționale pentru Dezvoltare Regională.

(3) În cazul zonelor defavorizate care aparțin la două sau mai multe unități administrativ-teritoriale, agenții economici respectivi vor transmite datele prevăzute la alin. (1) Agenției Naționale pentru Dezvoltare Regională.

Art. 3. -

Declararea și delimitarea zonelor defavorizate se fac prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Consiliului Național pentru Dezvoltare Regională.

Art. 4. -

Prin hotărârea Guvernului de declarare a zonei defavorizate se aprobă:

a) perioada pentru care o arie geografică este declarată zonă defavorizată, în sensul prezentei ordonanțe de urgență;

b) domeniile de interes pentru realizarea de investiții;

c) finanțările necesare și facilitățile prevăzute de lege ce se acordă agenților economici care efectuează investiții. Jurisprudență

Art. 5. - Modificări (1)

O arie geografică poate fi declarată zonă defavorizată pentru o perioadă de cel puțin 3 ani, dar nu mai mult de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 6. - Puneri în aplicare (2), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Societățile comerciale cu capital majoritar privat, persoane juridice române, precum și întreprinzătorii particulari sau asociațiile familiale, autorizate conform Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea și desfășurarea unor activități economice pe baza liberei inițiative, care își au sediul și îsi desfășoară activitatea în zona defavorizată, beneficiază pentru investițiile nou-create de următoarele facilități: Jurisprudență

a) scutirea de la plata: Jurisprudență

- taxelor vamale și a taxei pe valoarea adăugată pentru mașinile, utilajele, instalațiile, echipamentele, mijloacele de transport, alte bunuri amortizabile, care se importă în vederea efectuării de investiții în zonă;

- taxei pe valoarea adăugată pentru mașinile, utilajele, instalațiile, echipamentele, mijloacele de transport, alte bunuri amortizabile, produse în țară, în vederea efectuării și derulării de investiții în zonă;

b) restituirea taxelor vamale pentru materiile prime, piesele de schimb și/sau componentele importate necesare realizării producției proprii în zonă. Restituirea sumelor se va face pe baza aprobării de către agențiile pentru dezvoltare regională a documentelor care atestă valorificarea producției de către agenții economici. Sumele necesare restituirii către agenții economici din zonă a taxelor vamale plătite de către aceștia vor fi puse la dispoziție Agenției pentru dezvoltare regională din Fondul pentru dezvoltare regională. În cazul zonelor defavorizate care aparțin la două sau mai multe unități administrativ-teritoriale, sumele necesare restituirii către agenții economici din zona defavorizată a taxelor vamale plătite de aceștia vor fi puse la dispoziție de Agenția Națională pentru Dezvoltare Regională din Fondul național pentru dezvoltare regională; Modificări (3), Jurisprudență, Reviste (1)

c) scutirea de la plata impozitului pe profit pe durata de existență a zonei defavorizate; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

d) scutirea de la plata taxelor percepute pentru modificarea destinației sau scoaterea din circuitul agricol a unor terenuri destinate realizării investiției;

e) acordarea, cu prioritate, din Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziția Guvernului, constituit potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/1997 privind destinația sumelor încasate de Fondul Proprietății de Stat în cadrul procesului de privatizare a societăților comerciale la care statul este acționar, a unor sume pentru: Modificări (1)

- stimularea activității de export al produselor finite și/sau al serviciilor industriale, după caz;

- garantarea creditelor externe, în limita unui plafon anual stabilit de Ministerul Finanțelor;

- finanțarea unor programe speciale, aprobate prin hotărâre a Guvernului;

- finanțarea proiectelor de investiții ale societăților comerciale prin coparticiparea statului la capitalul social.

(2) Acordarea facilităților și finanțărilor prevăzute la alin. (1) lit. e) se stabilește prin hotărâre a Guvernului.

Art. 7. - Jurisprudență, Reviste (1)

În situația în care o investiție care beneficiază de prevederile prezentei ordonanțe de urgență este lichidată voluntar într-o perioadă mai mică decât dublul perioadei în care s-a bucurat de facilitățile acordate prin hotărârea Guvernului de înființare a zonei defavorizate, lichidatorul/lichidatorii are/au obligația ca din sumele rezultate în urma lichidării să achite cu prioritate către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale sumele aferente facilităților acordate în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 8. - Jurisprudență

Facilitățile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se acordă pentru societățile comerciale, persoane juridice române cu capital majoritar privat, precum și pentru întreprinzătorii particulari sau asociațiile familiale, autorizate conform Decretului-lege nr. 54/1990, care au sediul social și își desfășoară activitatea în această zonă, dacă prin investiția realizată se creează noi locuri de muncă pentru forța de muncă neocupată sau pentru membrii de familie ai acestora, care domiciliază în zona defavorizată.

Art. 9. - Jurisprudență, Reviste (1)

Societățile comerciale constituite într-o zonă defavorizată își pot înceta voluntar activitatea în zona respectivă, iar cele care își deschid filiale cu personalitate juridică într-o astfel de zonă le pot desființa sau schimba sediul din zona defavorizată, într-o perioadă mai scurtă decât cea prevăzută la art. 7, numai sub sancțiunea achitării sumelor datorate către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale, aferente facilităților acordate în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 10. -

Agenția Națională pentru Dezvoltare Regională este autoritatea de reglementare pentru zonele defavorizate.

Art. 11. - Jurisprudență

(1) În temeiul hotărârii Guvernului de înființare a zonei defavorizate, Agenția pentru dezvoltare regională va asigura și administrarea specifică acesteia, având, pentru zona defavorizată, următoarele atribuții principale:

a) promovează inițiativa publică și privată;

b) elaborează propuneri pentru îmbunătățirea activității economico-sociale din zonă;

c) urmărește împreună cu organele abilitate de lege modul în care agenții economici din zonă își îndeplinesc obligațiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență;

d) centralizează, cu sprijinul autorităților administrației publice locale și al organelor teritoriale ale Ministerului Finanțelor și ale Ministerului Muncii și Protecției Sociale, datele privind activitatea agenților economici din zonă și asigură transmiterea acestora către Agenția Națională pentru Dezvoltare Regiorială;

e) elaborează norme și reglementează activitățile din interiorul zonei, pe durata de existență a acesteia;

f) informează periodic Consiliul Național pentru Dezvoltare Regională despre activitățile din zonă.

(2) În cazul zonelor defavorizate care aparțin la două sau mai multe unități administrativ-teritoriale, administrarea specifică a acestora va fi efectuată de Agenția Națională pentru Dezvoltare Regională.

Art. 12. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(1) Utilizarea totală sau parțială a sumelor alocate din Fondul pentru dezvoltare regională pentru proiectele de dezvoltare în cadrul zonelor defavorizate, fără respectarea destinației și a termenelor pentru care au fost acordate beneficiarilor, se constată de către organele de control abilitate, potrivit legii. Jurisprudență

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) se restituie în cuantum dublu, în termen de 60 de zile de la constatarea de către organele de control a schimbării destinației fondurilor, termen în care se instituie sechestrul asigurător, în regim de urgență, în favoarea Agenției pentru dezvoltare regionată. Modificări (1)

Art. 13. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Nerespectarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență atrage răspunderea administrativă, civilă sau penală, după caz, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 14. - Jurisprudență

Până la data înființării agențiilor pentru dezvoltare regională, pentru zonele miniere Agenția Națională pentru Dezvoltarea și Implementarea Programelor de Dezvoltare a Zonelor Miniere va avea și atribuțiile și responsabilitățile acestora, putând propune Guvernului declararea unor zone miniere ca zone defavorizate, în sensul prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 15. -

Guvernul va aproba prin hotărâre, la propunerea Consiliului pentru Reformă*) a Ministerului Industriei și Comerțului, a Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului și cu avizul Ministerului Finanțelor, normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, în termen de 45 de zile de la intrarea ei în vigoare.

*) Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 56/1998, publicată în Monitorul Oficial al Romăniei, Partea I, nr. 515 din 30 decembrie 1998, Consiliul pentru Reformă a fost desființat, iar atribuțiile din domeniul administrației publice și din domeniul întreprinderilor mici și mijlocii au fost preluate de Departamentul pentru Reforma Administrației Publice Centrale și, respectiv, de Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Regimul juridic al investițiilor străine în România (IV)
Executarea hotărârilor arbitrale pronunțate sub egida centrului internațional pentru reglementarea diferendelor cu privire la investiții (ICSID/CIRDI) împotriva României în contextul dreptului european
;
se încarcă...