Guvernul României

Hotărârea nr. 604/2001 pentru înființarea Centrului Național de Formare a Personalului din Învățământul Preuniversitar

Modificări (3)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 368 din 09 iulie 2001.

În vigoare de la 09 iulie 2001

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 163 din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Formarea continuă a personalului didactic, a personalului didactic auxiliar și a cadrelor de conducere, îndrumare și control din sistemul de învățământ preuniversitar cuprinde toate formele și activitățile de perfecționare, inclusiv conversia profesională, prevăzute la art. 32 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 159-162 din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. -

(1) Se înființează Centrul Național de Formare a Personalului din Învățământul Preuniversitar, denumit în continuare CNFP, instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Educației și Cercetării, cu sediul în municipiul București, str. Spiru Haret nr. 10-12, sectorul 1. Modificări (2)

(2) La data înființării, CNFP preia bunurile, drepturile și obligațiile Centrului Național de Formare a Personalului Didactic din Învățământul Preuniversitar și cele ale Centrului Național de Formare a Managerilor din Învățământul Preuniversitar.

Art. 3. -

(1) Obiectul de activitate al CNFP îl constituie asigurarea calității programelor de formare a personalului didactic, didactic auxiliar și a cadrelor de conducere, îndrumare și control din învățământul preuniversitar pe baza standardelor și a politicilor naționale de formare stabilite de Ministerul Educației și Cercetării, prin Direcția generală pentru educație continuă, formarea și perfecționarea personalului didactic.

(2) Atribuțiile principale ale CNFP sunt:

a) elaborarea standardelor de formare continuă a personalului didactic, didactic auxiliar și a cadrelor de conducere, îndrumare și control din învățământul preuniversitar;

b) elaborarea criteriilor și a modalităților de acreditare a programelor de formare;

c) acreditarea prin comisiile specializate a programelor de formare continuă, propuse de furnizorii de formare pe baza standardelor și a metodologiilor aprobate de ministrul educației și cercetării;

d) inițierea și derularea de expertize privind conținutul, proiectarea, realizarea și evaluarea pregătirii personalului din învățământul preuniversitar;

e) efectuarea de studii de specialitate - diagnoză, prognoză și altele asemenea;

f) inițierea și desfășurarea, cu acordul Direcției generale pentru educație continuă, formarea și perfecționarea personalului didactic, a unor activități de dezvoltare profesională în domeniul educațional, finanțate din fondurile unor programe naționale și internaționale.

Art. 4. -

(1) CNFP are un număr maxim de 35 de posturi.

(2) Personalul CNFP se angajează prin concurs, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 5. -

Conducerea CNFP va fi asigurată de un director și de un director adjunct (cadre didactice universitare), în subordinea directorului general al Direcției generale pentru educație continuă, formarea și perfecționarea personalului didactic. Procedura de numire a directorului și a directorului adjunct și reprezentarea CNFP în raporturile cu terții vor fi stabilite prin ordin al ministrului educației și cercetării.

Art. 6. -

Atribuțiile, regulamentul de organizare și funcționare, structura organizatorică și statul de funcții ale CNFP se aprobă prin ordin al ministrului educației și cercetării.

Art. 7. - Modificări (1)

Salarizarea personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic angajat în cadrul CNFP se face conform legii.

Art. 8. - Modificări (1)

(1) Începând cu anul 2002 finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale CNFP se asigură din venituri extrabugetare și din alocații de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației și Cercetării de la capitolul "Învățământ".

(2) Veniturile extrabugetare ale CNFP provin din activități de evaluare și acreditare a programelor de formare continuă, studii de specialitate, consultații în domeniul formării personalului didactic și altele asemenea, precum și din sponsorizări, donații, venituri proprii realizate în condițiile legii. Modificări (1)

(3) Pentru anul 2001 finanțarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se asigură integral de la bugetul de stat din fondurile prevăzute în bugetul Ministerului Educației și Cercetării la capitolul "Învățământ".

Art. 9. -

Litera A din anexa nr. 3 "Instituțiile și unitățile care funcționează în subordinea Ministerului Educației și Cercetării, exceptând instituțiile de cercetare științifică" la Hotărârea Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 11 ianuarie 2001, se modifică după cum urmează:

- Poziția XXII va avea următorul cuprins:

"

XXII. Centrul Național de Formare a Personalului din Învățământul Preuniversitar - venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat"

- Poziția XXIII se elimină.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul educației și cercetării,
Ecaterina Andronescu
Ministrul muncii și solidarității sociale,
Marian Sârbu
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 27 iunie 2001.

Nr. 604.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...