Guvernul României

Hotărârea nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producător

Modificări (5), Referințe (1), Practică judiciară

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 septembrie 2001 până la 02 noiembrie 2014, fiind abrogat și înlocuit prin Lege 145/2014.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

 •  

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României, precum și ale art. 68 alin. (1) lit. r) și t) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Certificatul de producător constituie actul doveditor al provenienței produselor agroalimentare pe baza căruia acestea pot fi comercializate în piețe, târguri, oboare sau în alte locuri stabilite de consiliile locale.

(2) Modelul certificatului de producător este prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Certificatul de producător se tipărește pe hârtie specială, distincțiile obligatorii care se vor insera sunt o bandă tricoloră în dreapta sus și stema țării în stânga sus. Tipărirea se va efectua prin grija consiliilor județene care le vor difuza primarilor. În municipiul București certificatele de producător se tipăresc prin grija primarilor de sector. Modificări (1)

(4) Contravaloarea certificatelor de producător va fi achitată de consiliile locale comunale, orășenești, municipale, precum și ale sectoarelor municipiului București din sumele rezultate potrivit prevederilor art. 8.

Art. 2. - Modificări (1)

Certificatul de producător se eliberează de primarii comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor municipiului București.

Art. 3. -

(1) Producătorul care solicită eliberarea certificatului de producător va completa o cerere-tip, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Solicitarea producătorului va fi verificată cu privire la deținerea suprafețelor de teren ori a animalelor, atât pe baza datelor din registrul agricol, cât și în teren. Verificarea trebuie să stabilească și existența produselor pentru care se solicită eliberarea certificatului de producător. Modificări (1)

Art. 4. -

(1) Verificările prevăzute la art. 3 alin. (2) vor fi efectuate de primar, viceprimar, secretar și de alte persoane împuternicite prin dispoziție a primarului. Rezultatul verificării va fi consemnat într-un proces-verbal pe baza căruia se va propune primarului eliberarea certificatului de producător sau respingerea cererii. Modelul procesului-verbal este prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Evidența certificatelor de producător se ține într-un registru special de către secretarul unității administrativ-teritoriale și de agentul agricol. Certificatele de producător se eliberează pe serii corespunzătoare unui an agricol, care începe la data de 1 iulie a anului și se încheie la data de 30 iunie a anului următor.

(3) Completarea certificatului de producător se face cu tuș negru, cu nominalizarea numai a acelor produse care au fost identificate ca existente, precizându-se produsul, și nu categoria de produse.

Art. 5. -

Certificatul de producător se identifică prin numărul de ordine, care începe cu 0001 în cadrul fiecărei serii, și prin numărul de înregistrare a cererii.

Art. 6. -

Certificatele de producător se vizează trimestrial, prin aplicarea ștampilei și semnăturii primarului, în spațiul corespunzător perioadei pentru care se solicită această operațiune.

Art. 7. -

Pentru asigurarea publicității necesare titularii certificatelor de producător vor fi înscriși într-un tabel nominal care va fi afișat prin grija secretarului la sediul primăriei. În tabel se vor menționa și produsele pentru care s-a eliberat certificatul de producător.

Art. 8. -

Pentru eliberarea certificatului de producător se percepe o taxă stabilită de consiliul local în condițiile legii.

Art. 9. -

(1) Accesul producătorilor în piață, închirierea de mese și cântare se pot face numai pe baza certificatului de producător. Modificări (1)

(2) Administratorii piețelor, împreună cu personalul din subordine, vor organiza acțiuni de control pe întreaga durată a activității din piețe, cu privire la existența și valabilitatea certificatului de producător și la concordanța dintre conținutul acestuia și produsele care se comercializează și vor lua măsuri pentru îndepărtarea din piețe a vânzătorilor care nu posedă certificat de producător.

(3) Organele de poliție, jandarmii și gardienii publici sunt obligați să acorde sprijin la cererea administratorului pieței.

Art. 10. -

Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni:

a) eliberarea de către primar a certificatului de producător fără existența cererii și a procesului-verbal de verificare sau eliberarea certificatului de producător, deși în procesul-verbal de verificare se menționează că solicitantul nu deține teren sau animale; Modificări (1)

b) închirierea de mese și cântare, fără verificarea existenței și valabilității certificatului de producător;

c) neorganizarea acțiunilor de control de către administratorul pieței și neluarea de către acesta a măsurilor pentru îndepărtarea din piață a persoanelor care nu posedă certificat de producător;

d) comercializarea produselor agroalimentare de către persoane care nu au certificat de producător eliberat în condițiile prezentei hotărâri; Practică judiciară (1)

e) comercializarea produselor agroalimentare de către persoane care au certificatul de producător suspendat, nevizat sau cu viză expirată; Modificări (1)

f) comercializarea produselor agroalimentare de alte persoane decât titularul certificatului de producător sau de persoanele menționate în certificat;

g) comercializarea altor produse decât cele menționate în certificatul de producător; Practică judiciară (1)

h) nerespectarea condițiilor și a criteriilor în baza cărora s-a eliberat certificatul de producător.

Art. 11. - Modificări (1)

Contravențiile prevăzute la art. 10 se sancționează după cum urmează:

a) faptele prevăzute la lit. a)-c), cu amendă de la 5.000.000 lei la 25.000.000 lei;

b) faptele prevăzute la lit. d)-h), cu amendă de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei; Modificări (1), Practică judiciară (1)

c) pentru fapta prevăzută la lit. f) organul constatator va lua și măsura reținerii certificatului de producător în vederea anulării.

Art. 12. -

(1) Contravențiile prevăzute la art. 10 se constată și sancțiunile se aplică după cum urmează:

a) de către împuterniciții prefectului și ai președintelui consiliului județean, precum și de către ofițerii de poliție, în cazul prevăzut la lit. a);

b) de către împuterniciții primarului, ai prefectului, ai președintelui consiliului județean, precum și de către ofițerii și subofițerii de poliție și gardienii publici, în celelalte cazuri.

(2) Contravențiilor prevăzute la art. 10 le sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

Art. 13. -

Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I. Cu aceeași dată prevederile ce reglementează certificatul de producător din Hotărârea Guvernului nr. 732/1996 privind unele măsuri de comercializare a produselor agroalimentare în piețe, târguri și oboare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 30 august 1996, și orice alte dispoziții contrare se abrogă.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu
Ministru de interne,
Ioan Rus
Ministrul agriculturii, alimentației și pădurilor,
Ilie Sârbu

București, 12 iulie 2001.

Nr. 661.

ANEXA Nr. 1 Modificări (1)

!||||||||||||||`|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
§       §STEMA                            Seria ......... §
§       §                                       §
§       §                  ROMÂNIA                 §
§       §              Județul ...............             §
§       §                  PRIMARUL                 §
§       §              *).....................             §
§       §                emite următorul               §
§       §                                       §
§       §              CERTIFICAT DE PRODUCĂTOR             §
§       §      Nr. .............. din .............. anul ...........      §
§ FALSIFICAREA §                                       §
§CERTIFICATULUI§În temeiul prevederilor art. 68 alin. (1), lit. t din Legea administrației  §
§DE PRODUCĂTOR §publice locale, nr. 215/2001 și ale Hotărârii Guvernului nr. ..../ 2001   §
§SE PEDEPSEȘTE §privind procedura de eliberare a certificatului de producător;        §
§  CONFORM  §Analizând cererea dlui (dnei) .............................................. §
§CODULUI PENAL §ca titular(ă), domiciliat(ă) în județul ..................................., §
§       §localitatea .................., str. ......................................, §
§       §nr. ........... legitimat(ă) cu cartea de identitate/BI seria ............., §
§       §nr. ..........................                        §
§       §                                       §
§       §SE CERTIFICĂ că titularul, ori următorii membrii din componența       §
§       §gospodăriei sale:                              §
§       §1. ........... carte de identitate/BI seria .........., nr. ..............., §
§       §2. ........... carte de identitate/BI seria .........., nr. ..............., §
§       §3. ........... carte de identitate/Bl seria .........., nr. ..............., §
§       §sunt producători și pot comercializa în piețe, târguri, oboare sau alte   §
§       §locuri stabilite de consiliile locale potrivit prevederilor legale, produse §
§       §agroalimentare: ............................................................ §
§       §............................................................................ §
§       §                                       §
§       §        PRIMAR                Secretar,        §
§       §   .........................       .........................    §
§       §                                       §
§       §                   VIZE                  §
§       §!|||||||||||||||||||||||||||||||||||||`|||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬§
§       §§        ANUL         §        ANUL         §§
§       §—||||||||||||||||||`||||||||||||||||||˜||||||||||||||||||`||||||||||||||||||¯§
§       §§ Iulie-Aug.-Sept. § Oct.-Nov.-Dec. §Ian.-Febr.-Mart. §April.- Mai-Iunie §§
§       §—||||||||||||||||||˜||||||||||||||||||˜||||||||||||||||||˜||||||||||||||||||¯§
§       §§    VIZAT   §    VIZAT   §    VIZAT   §    VIZAT   §§
§       §§Ștampila primariei§Ștampila primariei§Ștampila primariei§Ștampila primariei§§
§       §¡||||||||||||||||||°||||||||||||||||||°||||||||||||||||||°||||||||||||||||||±§
§       §Nu este transmisibil și nu se admit modificări.               §
¡||||||||||||||°|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±

*) se scrie: comunei, orașului, municipiului, sectorului municipiului București.

ANEXA Nr. 2 Modificări (1)

Nr. înregistrare ..........

Către

Primarul .........................*)

Avizat: data .....................

CERERE

Subsemnatul ................, domiciliat în localitatea ...................., str. ........................ nr. .............., județul ............., posesor al cărții de identitate/BI seria ....... nr. ........................., eliberat de Poliția ................., vă rog să-mi aprobați eliberarea certificatului de producător pentru vânzarea ..................., declarând pe propria răspundere, sub sancțiunile prevăzute de Codul penal**), că produsele pentru care am solicitat eliberarea certificatului de producător sunt obținute în gospodăria mea, de pe terenurile ori de la animalele, după caz, pe care le am înregistrate în Registrul agricol.

Certificatul de producător va fi folosit și de următorii membri din componența gospodăriei:

1. ................., carte de identitate/BI seria ........ nr. ...........;

2. ................., carte de identitate/BI seria ........ nr. ...........;

3. ................., carte de identitate/BI seria ........ nr. ........... .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(data) (semnătura)

*) Se specifică: comuna, orașul, municipiul, sectorul municipiului București.

**) Potrivit art. 292 din Codul penal.

ANEXA Nr. 3 Modificări (1)

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi ............ anul ...........

Subsemnații: 1. ......................., primar (viceprimar - împuternicit al primarului localității) ......................, în vederea verificării deținerii folosinței suprafețelor de teren, precum și a existenței produselor pentru care domnul/doamna) ........................... a solicitat eliberarea certificatului de producător, și 2. ......................................, având competență în completarea Registrului agricol, constatăm că acesta/aceasta figurează înscris/ înscrisă în vol. ........ nr. crt. ....... cu teren arabil ................. ha, livezi ........ ha, pomi fructiferi .......... buc., suprafețe cultivate ....... ha, ........... ha, ................. ha, viță de vie ...................... ha, animale ............ capete, păsări ............ capete, albine ................ familii, fapt pentru care propunem înscrierea în certificatul de producător a următoarelor produse: .......................................................... .............................................................................. .

Certificatul de producător se poate viza pentru trimestrul ................ .

Primar (Viceprimar), Secretar, Funcționar,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S-a eliberat certificatul de producător nr. ................

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...