Răspunderea pentru executarea pachetului | Ordonanță 2/2018

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și pentru modificarea unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Executarea pachetului -
ARTICOLUL 14
Răspunderea pentru executarea pachetului

(1) Agenția de turism organizatoare este responsabilă de buna executare a serviciilor de călătorie incluse în contractul privind pachetul de servicii de călătorie, indiferent dacă aceste servicii urmează să fie furnizate de aceasta sau de un alt furnizor de servicii de călătorie.

(2) Agenția de turism intermediară stabilită pe teritoriul României, care a contractat pachete de servicii de călătorie la o agenție de turism organizatoare care nu este stabilită în România și care le pune la dispoziția călătorilor și/sau a altor agenții de turism intermediare din România, indiferent de modalitatea de contractare, este considerată agenție de turism organizatoare în relația cu călătorul pentru aplicarea prevederilor art. 7, 10-17 și 24.

(3) În cazul în care serviciile de călătorie incluse în contractul privind pachetul de servicii de călătorie nu sunt executate conform contractului, agenția de turism intermediară stabilită pe teritoriul României se poate îndrepta împotriva agenției de turism organizatoare care nu este stabilită în România și cu care a încheiat contractul privind serviciile de călătorie.

(4) În cazul în care serviciile de călătorie incluse în contractul privind pachetul de servicii de călătorie nu sunt executate conform contractului, iar agenția de turism organizatoare este stabilită într-un alt stat membru, călătorul se poate îndrepta fie împotriva agenției de turism intermediare stabilite pe teritoriul României, astfel cum este prevăzută la alin. (2), fie împotriva agenției de turism organizatoare care este stabilită într-un alt stat membru.

(5) Agenția de turism organizatoare nu are dreptul să solicite călătorului efectuarea plății finale cu mai mult de 5 zile înainte de data la care aceasta transmite călătorului documentele de călătorie în baza cărora călătorul poate efectua serviciile de călătorie achiziționate.

(6) Călătorul informează, fără întârzieri nejustificate, agenția de turism organizatoare în legătură cu orice neconformitate pe care o constată pe parcursul executării unui serviciu de călătorie inclus în contractul privind pachetul de servicii de călătorie, ținând cont de circumstanțele cazului.

(7) În cazul în care unul din serviciile de călătorie nu se execută în conformitate cu contractul privind pachetul de servicii de călătorie, agenția de turism organizatoare remediază neconformitatea, cu excepția unuia din următoarele cazuri:

a) neconformitatea nu poate fi remediată;

b) remedierea implică cheltuieli disproporționate, ținând cont de anvergura neconformității și de valoarea serviciilor de călătorie afectate.

(8) În cazul în care agenția de turism organizatoare nu remediază neconformitatea potrivit alin. (7) lit. a) sau b), se aplică prevederile art. 15.

(9) Fără a aduce atingere excepțiilor prevăzute la alin. (7), în cazul în care agenția de turism organizatoare nu remediază neconformitatea într-un termen rezonabil stabilit de călător, călătorul poate face el însuși acest lucru și poate solicita rambursarea cheltuielilor necesare. Călătorul nu trebuie să specifice un termen dacă agenția de turism organizatoare refuză să remedieze neconformitatea sau dacă este necesară o remediere imediată.

(10) Atunci când o parte semnificativă din serviciile de călătorie nu poate fi executată astfel cum s-a convenit în contractul privind pachetul de servicii de călătorie, agenția de turism organizatoare oferă, fără costuri suplimentare pentru călător, servicii alternative corespunzătoare pentru continuarea derulării pachetului, pe cât posibil echivalente sau de mai bună calitate decât cele specificate în contract, inclusiv în cazul în care întoarcerea călătorului la locul de plecare nu este asigurată astfel cum s-a convenit. În cazul schimbării cazării, se consideră a fi serviciu alternativ corespunzător pentru continuarea derulării pachetului oferirea cazării în aceeași locație, în cea mai apropiată variantă față de cea inițială.

(11) În cazul în care serviciile alternative propuse, conform alin. (10), au drept consecință un pachet de o calitate mai scăzută decât cea specificată în contractul privind pachetul de servicii de călătorie, agenția de turism organizatoare acordă călătorului o reducere adecvată a prețului.

(12) Călătorul poate respinge serviciile alternative propuse conform alin. (10) doar în cazul în care acestea nu sunt comparabile cu ceea ce s-a convenit în contractul privind pachetul de servicii de călătorie sau reducerea de preț acordată este inadecvată.

(13) În cazul în care neconformitatea afectează în mod substanțial executarea pachetului, iar agenția de turism organizatoare a omis să o remedieze într-un termen rezonabil stabilit de către călător, acesta poate înceta contractul privind pachetul de servicii de călătorie fără plata unei penalități de încetare și, după caz, poate să ceară, în conformitate cu art. 15, reducerea prețului și/sau despăgubiri.

(14) Dacă este imposibil să se furnizeze servicii alternative sau călătorul respinge serviciile alternative propuse în conformitate cu alin. (12), călătorul are dreptul, după caz, la reducerea prețului și/sau la despăgubiri în conformitate cu art. 15, fără a înceta contractul de servicii privind pachetul de călătorie.

(15) Dacă pachetul include transportul de pasageri, agenția de turism organizatoare asigură de asemenea, în cazurile prevăzute la alin. (13) și (14), repatrierea călătorului cu transport echivalent, fără întârzieri nejustificate și fără costuri suplimentare pentru călător.

(16) În măsura în care este imposibil să se asigure întoarcerea călătorului astfel cum s-a convenit în contractul privind pachetul de servicii de călătorie din cauza unor circumstanțe inevitabile și extraordinare, agenția de turism organizatoare suportă costul cazării necesare, pe cât posibil de categorie echivalentă, pentru o perioadă care nu depășește trei nopți pe călător. Dacă în legislația specifică privind drepturile pasagerilor, astfel cum este prevăzută la art. 15 alin. (6), sunt prevăzute perioade mai lungi aplicabile mijloacelor de transport relevante pentru întoarcerea călătorului, se aplică perioadele respective.

(17) Limitarea costurilor prevăzută la alin. (16) nu se aplică persoanelor cu mobilitate redusă, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. (a) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind drepturile persoanelor cu handicap și ale persoanelor cu mobilitate redusă pe durata călătoriei pe calea aerului, și însoțitorilor acestora.

(18) Limitarea costurilor prevăzută la alin. (16) nu se aplică femeilor însărcinate și minorilor neînsoțiți și nici persoanelor care au nevoie de asistență medicală specială, cu condiția ca agenția de turism organizatoare să fi fost informată cu privire la nevoile speciale ale acestora cu cel puțin 48 de ore înainte de începerea executării pachetului.

(19) Agenția de turism organizatoare nu are dreptul să invoce circumstanțe inevitabile și extraordinare pentru a limita răspunderea în temeiul alin. (16), dacă furnizorul de transport în cauză nu poate invoca astfel de circumstanțe în temeiul legislației Uniunii Europene.

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și pentru modificarea unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță 2/2018:
Excepții
Informații precontractuale
Caracterul obligatoriu al informațiilor precontractuale și încheierea contractului privind pachetul de servicii de călătorie
Conținutul contractului privind pachetul de servicii de călătorie și documentele care trebuie furnizate înainte de începerea executării pachetului
Sarcina probei
Responsabilitatea comunicării informațiilor
Transferul contractului privind pachetul de servicii de călătorie către un alt călător
Modificarea prețului
Modificarea altor clauze ale contractului privind pachetul de servicii de călătorie
Încetarea contractului privind pachetul de servicii de călătorie și dreptul de retragere înainte de începerea executării pachetului
Răspunderea pentru executarea pachetului
Reducerea prețului și despăgubiri
Posibilitatea de a contacta agenția de turism organizatoare prin intermediul agenției de turism intermediare
Obligația de a acorda asistență
Eficacitatea și domeniul de aplicare al protecției în caz de insolvență
Raportarea informațiilor cu privire la pachetele de călătorie
Licențierea agențiilor de turism organizatoare
Recunoașterea reciprocă a protecției în caz de insolvență și cooperarea administrativă
Protecția în caz de insolvență și cerințele în materie de informare în ceea ce privește serviciile de călătorie asociate
Răspunderea pentru erorile de rezervare
Dreptul la despăgubiri
;
se încarcă...